Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-11 NA SKUPŠTINI PJEVAČKOG DRUŠTVA „GRBALJ“ ZA PREDSJEDNIKA IZABRAN MILORAD VUKŠIĆ
Sa izborne skupštine Pjevačkog društva „Grbalj” Od Opštine prvi put dobili 3.500 eura Ovaj gest Opštine Kotor je stvarno vrijedan pažnje, jer smo mnogo puta dosad aplicirali za dobijanje sredstava iz budžeta za nevladine organizacije, međutim, svake godine smo odbijani. Ove godine smo dobili sredstva i nadam se da će tako biti i ubuduće, istakao je Savo Šumar
Dan - novi portal
No­vi pred­sjed­nik Skup­šti­ne Pje­vač­kog dru­štva „Gr­balj“ je Mi­lo­rad Vuk­šić. To je od­lu­če­no jed­no­gla­sno na iz­bor­noj skup­šti­ni Udru­že­nja odr­ža­noj 9. de­cem­bra u Ma­na­sti­ru Pod­la­stva. Na skup­šti­ni, ko­joj je pri­su­stvo­va­lo 37 čla­no­va Dru­štva, iz­ba­ran je i Uprav­ni od­bor u sa­sta­vu: Bran­ko Ko­va­če­vić, Mi­li­vo­je Lat­ko­vić, Pe­ro Er­ce­go­vić, Ne­nad Vuk­šić, Ve­li­mir An­dro­vić, Sa­vo Šu­mar, Ta­nja Gi­lja­ča, Ivo Kr­sti­če­vić, Mar­ko Ka­lu­đe­ro­vić, Ivo Baj­ko­vić, Vje­ra Kne­že­vić, Lju­bi­ca Ki­li­bar­da i Dra­gan Dra­ško­vić. Uprav­ni od­bor će na svo­joj pr­voj sjed­ni­ci iza­bra­ti pred­sjed­ni­ka udru­že­nja i pot­pred­sjed­ni­ke. Za po­ča­sne čla­no­ve udru­že­nja iza­bra­ni su: Sa­vo Gri­vić, Ivo Po­po­vić, Mir­ko Ive­tić, Stan­ko Ma­gud, Mar­ko Ka­lu­đe­ro­vić, Žar­ko Ka­lu­đe­ro­vić, Ni­ko Mi­ki­jelj, Ra­den­ko Ma­ro­vić, Bran­ko Đu­rić, Kr­sto Mr­šu­lja i dr Zla­ta Mar­ja­no­vić, a za čla­no­ve rad­nog pred­sjed­ni­štva Mi­lo­rad Vuk­šić, Bran­ko Đu­rić, Ivo Kr­sti­če­vić i Ma­ja Mr­šu­lja, ko­ja je isto­vre­me­no i iza­bra­na za za­pi­sni­čar­ku. Usvo­je­ne su i iz­mje­ne i do­pu­ne sta­tu­ta, a do­sa­da­šnji pred­sjed­nik u ostav­ci Sa­vo Šu­mar pod­nio je iz­vje­štaj o ra­du udru­že­nja u pro­te­klih če­ti­ri go­di­ne. On je oci­je­nio da je Pje­vač­ko dru­štvo „Gr­balj”od pr­o­šle sku­šti­ne, odr­ža­ne 23. ok­to­bra 2013. go­di­ne, do da­nas bi­lo naj­ak­tiv­ni­je od nje­go­vog osni­va­nja, te da je do­ži­vje­lo ve­li­ku afir­ma­ci­ju.
– U po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ste­kli smo pre­po­zna­tlji­vost na ovim pro­sto­ri­ma i ši­re i po­sta­li ne­za­o­bi­la­zni fak­tor jer ne­ma kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je da nas ne po­zo­vu. Za nas su ču­li i u Be­ču gdje smo, od 15. do 17. no­vem­bra 2013. go­di­ne, uče­stvo­va­li na fe­sti­va­lu „Zlat­na pi­ra­mi­da“ u or­ga­ni­za­ci­ji ta­mo­šnjeg et­no-udru­že­nja „Tra­di­ci­ja“, is­ta­kao je Šu­mar i na­gla­sio da je ove go­di­ne u Go­ra­ždu na Fe­sti­va­lu iz­vor­nog pje­va­nja žen­ska gru­pa Dru­štva osvo­ji­la pr­vo mje­sto, a mu­ška dru­go.
Šu­mar je na­veo da se Dru­štvo fi­nan­si­ra­lo iz sred­sta­va do­na­to­ra, od čla­na­ri­ne, od pro­da­je ula­zni­ca za kon­cer­te i lič­nih do­pri­no­sa nje­go­vih čla­no­va. Tre­nut­no na svom ži­ro ra­ču­nu Dru­štvo ima 5.874 eura, od če­ga je 3.500 eura pri­je ne­ko­li­ko da­na upla­ti­la Op­šti­na Ko­tor.
– Ovaj gest Op­šti­ne Ko­tor je stvar­no vri­je­dan pa­žnje, jer smo mno­go pu­ta do sa­da apli­ci­ra­li za do­bi­ja­nje sred­sta­va iz bu­dže­ta za ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, me­đu­tim, sva­ke go­di­ne smo od­bi­ja­ni. Ove go­di­ne smo do­bi­li sred­stva i na­dam se da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će. Kan­ce­la­ri­ja nam je ustu­pio Ve­li­mir An­dro­vić, a ka­da je ši­ra gru­pa za pro­be ko­ri­sti­mo pro­stor u Osnov­noj ško­li „Ni­ko­la Đur­ko­vić“ na Ra­da­no­vi­ći­ma. Ima­mo 12 mu­ških no­šnji i žen­skih ot­pri­li­ke to­li­ko, ali ne­ma­mo no­šnje za vi­še čla­no­va. Pla­ni­ra­mo da ih do­ra­di­mo jer su no­šnje škol­ske, za vje­žba­nje, ni­su ori­gi­nal­ne – ka­zao je Šu­mar.
Da je Op­šti­na Ko­tor u pro­te­klom pe­ri­o­du vi­še pu­ta od­bi­la za­htjev Dru­štva za do­bi­ja­nje sred­sta­va, na­gla­si­la je Na­da Pot­pa­ra ob­ja­sniv­ši da je obra­zlo­že­nje bi­lo da ta NVO ne mo­že bi­ti fi­nan­si­ra­na iz op­štin­skog bu­dže­ta za ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, iz­me­đu osta­log, jer ni­je ima­la za­vr­šni ra­čun, već tre­ba da se pod­ne­se za­htjev za do­bi­ja­nje sred­sta­va iz ne­kih dru­gih iz­vo­ra.
– Po­sto­jao je ani­mo­zi­tet pre­ma sve­mu što je srp­sko. Zna­či tre­ba­lo je da pro­tek­ne mno­go vre­me­na i na kra­ju smo do­bi­li sred­stva iz bu­dže­ta za fi­nan­si­ra­nje ama­ter­skih dru­šta­va – ka­za­la je Pot­pa­ra.
Ova NVO, po­ja­snio je Mi­lo­rad Vuk­šić, ži­vi od do­na­ci­ja i dru­gih mo­guć­no­sti za fi­nan­si­ra­nje, a zbog svog ne­pro­fit­nog ka­rak­te­ra i ne­ba­vlje­nja pri­vred­nim ak­tiv­no­sti­ma ne pod­li­je­že pod­no­še­nju za­vr­šnog ra­ču­na.
– U sva­kom slu­ča­ju tu evi­den­ci­ju će­mo ustro­ji­ti i si­gur­no iz­vje­šta­va­ti i uči­ni­ti iz­vje­snim sve po­dat­ke, a mo­ra­mo vo­di­ti re­gi­star čla­no­va skup­šti­ne. Da­kle po­red ra­da na stva­ra­nju kul­tur­nih sa­dr­ža­ja, mo­ra­mo uozbi­lji­ti i ad­mi­ni­stra­tiv­nu pro­ce­du­ru. Vje­ro­vat­no će UO ima­ti u ve­zi sa tim ne­ke za­ključ­ke da i taj dio ma­lo po­bolj­ša, jer sve je na prin­ci­pu do­bro­volj­no­sti i ama­te­ri­zma, ali tre­ba da ima ne­ku svo­ju for­mu – re­kao je Vuk­šić.B.M.


Nje­gu­ju tra­di­o­ci­­nal­ni me­los

Pje­vač­ko dru­štvo „Gr­balj“ nje­gu­je tra­di­ci­o­nal­ni me­los, a kroz iz­vor­ne pje­sme na svo­je­vr­san na­čin pre­zen­tu­je na­sta­ja­nje, pro­šlost, tra­di­ci­ju i obi­ča­je Gr­blja ko­ji je sa svo­jih 20 se­la svo­je­vre­me­no imao dva­de­set gla­va­ra, ali i če­ti­ri kne­za od ko­ji je po­sled­nji bio Ni­ko Đu­rov Boj­ko­vić. Dru­štvo će 14. ja­nu­a­ra odr­ža­ti svoj tra­di­ci­o­nal­ni kon­cert u Ko­to­ru, a do­bi­lo je ne­ko­li­ko po­zi­va za de­cem­bar­ske na­stu­pe na ra­znim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma u Cr­noj Go­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"