Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-12-11 RADE DABETIĆ POZVAO VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA DA ISPITA KAKO JE DOŠLO DO GAŠENJA FABRIKE „POLIMKA”
Bivši pogoni Polimke Kožara zbrisana preko sumnjivog stečaja · Preduzeće Kips Podgorica, uz pomoć Privrednog suda, na ime dugovanja od dva miliona i dvjesta hiljada eura prisvojilo je imovinu preduzeća AD Kips Polimka Berane, nakon čega je, uz uvođenje stečaja, ova firma ugašena, tvrdi Dabetić
Dan - novi portal
BE­RA­NE – Du­go­go­di­šnji rad­nik Fa­bri­ke ko­že, kr­zna i ko­žne ga­lan­te­ri­je „Po­lim­ka” Ra­de Da­be­tić po­zvao je Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca i osta­le nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da pre­i­spi­ta­ju rad­nje ko­je su pra­ti­le pri­va­ti­za­ci­ju ovog pred­u­ze­ća. Da­be­tić is­ti­če da se na­kon pri­va­ti­za­ci­je Po­lim­ke, ko­ja je ne­ka­da upo­šlja­va­la pre­ko 800 rad­ni­ka, pri­bje­ga­va­lo broj­nim mal­ver­za­ci­ja­ma ko­je su do­ve­le do to­tal­nog uni­šte­nja ovog ne­kad moć­nog pri­vred­nog gi­gan­ta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Is­ta­kao je da je za­hva­lju­ju­ći tim ne­do­zvo­lje­nim rad­nja­ma i on ostao bez po­sla pod uslo­vi­ma ko­je ne po­zna­je Za­kon o ra­du, a ni dru­gi za­ko­ni dr­ža­ve Cr­ne Go­re.
– U AD Po­lim­ka ra­dio sam od 1985. do 2008. go­di­ne, ka­da je fa­bri­ka pro­da­jom ak­ci­ja dr­žav­nih fon­do­va i Vla­de Cr­ne Go­re, ko­ji su ima­li vla­snič­ki udio u pred­u­ze­ću od 64,1624 od­sto, pro­da­ta za hi­lja­du eura. Ugo­vo­rom je no­vom vla­sni­ku ustu­plje­na cje­lo­kup­na imo­vi­na AD Po­lim­ka Be­ra­ne, kao i po­gon ko­žne ga­lan­te­ri­je u An­dri­je­vi­ci, te cje­lo­kup­ne za­li­he ro­be, opre­me i ma­ši­na u vri­jed­no­sti od oko dva mi­li­o­na eura. Uz otva­ra­nje tr­žnog cen­tra na mje­sto biv­še ko­ža­re re­gi­stro­va­na je no­va fir­ma pod na­zi­vom AD Kips Po­lim­ka, uz pom­pe­znu na­ja­vu da se ra­di o uspje­šnoj i stra­te­ški va­žnoj pri­va­ti­za­ci­ji za či­tav sje­ver Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, na­kon pri­va­ti­za­ci­je za me­ne kao rad­ni­ka i pred­sjed­ni­ka sin­di­ka­ta na­sta­ju pro­ble­mi. Pr­vi ko­rak no­vog vla­sni­ka bi­la je za­bra­na ra­da sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je, zbog če­ga sam mo­rao da vo­dim sud­ske po­stup­ke pred Osnov­nim i Vi­šim su­dom. Ti spo­ro­vi su pre­su­đi­va­ni u mo­ju ko­rist uz oba­ve­zu po­slo­dav­ca da me vra­ti na po­sao, što je on upor­no iz­bje­ga­vao, da bi mi na kra­ju uru­čio rje­še­nje za ko­ri­šće­nje go­di­šnjeg od­mo­ra. Po po­vrat­ku sa go­di­šnjeg od­mo­ra sa­op­šte­no mi je, bez ika­kvog ob­ja­šnje­nja, da je fir­ma AD Kips Po­lim­ka uga­še­na i da vi­še ne po­sto­ji – ka­že Da­be­tić.
On je na­gla­sio da je po­sli­je kra­ćeg vre­me­na do­šao do sa­zna­nja da je nad fir­mom AD Kips Po­lim­ka Be­ra­ne po­kre­nut ste­čaj­ni po­stu­pak.
– Sa­gle­da­va­ju­ći kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju la­ko je utvr­di­ti da ni­je­dan dio ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra ni­je is­po­što­van, te da su uči­nje­ne bit­ne po­vre­de ugo­vo­re­nih oba­ve­za, kao i neo­sno­va­na za­du­že­nja od stra­ne Kips Pod­go­ri­ca na ra­čun AD Kips Po­lim­ka. Iako je ugo­vo­rom o pro­da­ji ja­sno pre­ci­zi­ra­no da ku­pac ak­ci­ja ni na ko­ji na­čin ne smi­je op­te­re­ti­ti imo­vi­nu ovog pred­u­ze­ća isti je to uči­nio, a što se mo­že ja­sno vi­dje­ti u tu­žbi pod­ne­se­noj Pri­vred­nom su­du u Pod­go­ri­ci gdje je pri­ka­zan na­vod­ni dug od dva mi­li­o­na i dvje­sta hi­lja­da eura. Jed­no­stav­no pred­u­ze­će Kips Pod­go­ri­ca je is­po­ru­či­va­lo ro­bu pred­u­ze­ću AD Kips Po­lim­ka Be­ra­ne ko­ju ono na­vod­no ni­je pla­ća­lo. Na kra­ju je pred­u­ze­će Kips Pod­go­ri­ca, uz po­moć Pri­vred­nog su­da, na ime du­go­va­nja od dva mi­li­o­na i dvje­sta hi­lja­da eura pri­svo­ji­lo imo­vi­nu pred­u­ze­ća AD Kips Po­lim­ka Be­ra­ne, na­kon če­ga je, uz uvo­đe­nje ste­ča­ja, ova fir­ma uga­še­na, iako se zna da je je­dan te isti čo­vjek bio vla­snik oba pred­u­ze­ća i da je prak­tič­no sam se­bi uveo ste­čaj. Ta­ko je, pre­ko no­ći, cje­lo­kup­na imo­vi­na biv­še ko­ža­re pre­šla u ru­ke pod­go­rič­kog Kip­sa. Sma­tram da je ovo do­vo­ljan sig­nal za re­ak­ci­ju vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca i osta­lih dr­žav­nih or­ga­na – is­ti­če Da­be­tić.
D.J.


Dre­ka­lo­vić: Sva­ko ima pra­vo da se obra­ti tu­ži­o­cu

Ko­men­tar po­vo­dom op­tu­žbi Ra­da Da­be­ti­ća da je imo­vi­na biv­še ko­ža­re u Be­ra­na­ma na ne­za­ko­nit na­čin pre­šla u ru­ke vla­sni­ka Kip­sa, ju­če smo tra­ži­li i od Ri­sta Dre­ka­lo­vi­ća, vla­sni­ka kom­pa­ni­je.
– Sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re ima pra­vo da pri­ja­vi dr­žav­nom tu­ži­o­cu bi­lo ko­ju ne­za­ko­ni­tu rad­nju za ko­ju sma­tra da je va­žna za dr­žav­nog tu­ži­o­ca, pa ta­ko i gra­đa­nin Ra­de Da­be­tić – krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao Dre­ka­lo­vić. N.S.


Ra­di­no­vić: Ospo­re­na po­tra­ži­va­nja

Ste­čaj­ni uprav­nik Ran­ko Ra­di­no­vić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru za „Dan” po­tvr­dio da su ospo­re­na po­tra­ži­va­nja ko­ja je Kips Pod­go­ri­ca pri­ka­zao pre­ma AD Kips Po­lim­ka Be­ra­ne i da će se u da­ljem sud­skom po­stup­ku utvr­đi­va­ti či­nje­nič­no sta­nje.
Fa­bri­ku ko­že Po­lim­ka 2006. go­di­ne ku­pi­la je slo­ve­nač­ka kom­pa­ni­ja „Ko­ro­ški“, ali je po­sli­je dvi­je go­di­ne, zbog ne­po­što­va­nja ro­ko­va od stra­ne no­vog kup­ca, do­šlo do ras­ki­da ugo­vo­ra. Po­sli­je to­ga je ras­pi­san no­vi ten­der, na­kon či­jeg za­klju­če­nja su pred­stav­ni­ci vla­de i dr­žav­nih fon­do­va pot­pi­sa­li ugo­vor o pro­da­ji Po­lim­ke sa pod­go­rič­kim pred­u­ze­ćem Kips ko­ji je na mje­stu biv­še fa­bri­ke otvo­rio tr­žni cen­tar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"