Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-11 PORUKA SA PROTESTNE ŠETNJE OPOZICIJE NA CETINJU ZBOG IZBORNIH NEREGULARNOSTI
Sa jučerašnjeg protesta Nastavljamo borbu protiv nasilja i krađe Učesnici protesta ispred zgrade Prestonice ostavili transparente, fotografije napadnutih odborničkih kandidata opozicije i fotografije ljudi sa kapuljačama koji su u izbornoj noći izlazili iz zgrade cetinjske uprave
Dan - novi portal
Ce­tinj­ski od­bo­ri Gra­đan­skog po­kret URA, De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je or­ga­ni­zo­va­li su ju­če pro­test­nu šet­nju uli­ca­ma pre­sto­ni­ce, sa ko­je je po­ru­če­no da je neo­p­hod­no pro­ce­su­i­ra­ti po­či­ni­o­ce i na­lo­go­dav­ce kri­vič­nih dje­la pro­tiv iz­bor­nih pra­va i omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma da svo­ju iz­bor­nu vo­lju ostva­ru­ju ona­ko ka­ko to Ustav i za­kon pro­pi­su­ju. Is­ta­kli su da je pro­test­na šet­nja or­ga­ni­zo­va­na zbog kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti ko­je su se de­ša­va­le ne­po­sred­no pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra i na dan nji­ho­vog odr­ža­va­nja.
Uče­sni­ci pro­te­sta no­si­li su tran­spa­ren­te na ko­ji­ma je pi­sa­lo „Bo­ri­mo se za slo­bo­du”, te „Ka­pu­lja­če, pi­što­lji i su­zav­ci za­u­sta­vi­ti nas ne mo­gu”, „Ba­ti­na je iz ka­bi­ne­ta iza­šla”, kao i ne­ko­li­ko dru­gih na ko­ji­ma se pro­zi­va­ju čel­ni lju­di DPS-a. Oni su na kra­ju šet­nje is­pred zgra­de Pre­sto­ni­ce osta­vi­li tran­spa­ren­te i fo­to­gra­fi­je na­pad­nu­tih od­bo­r­nič­kih kan­di­da­ta opo­zi­ci­nih par­ti­ja i fo­to­gra­fi­je lju­di sa ka­pu­lja­ča­ma ko­ji su u iz­bor­noj no­ći iz­la­zi­li iz zgra­de Pre­sto­ni­ce.
Ka­ko se na­vo­di u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju Gra­đan­skog po­kret URA, De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, po­vod za pro­te­snu šet­nju su kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti ko­je su se de­ša­va­le ne­po­sred­no pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra, ali i na sam dan nji­ho­vog odr­ža­va­nja, kao i zbog svih ne­re­gu­lar­no­sti i ne­pra­vil­no­sti ko­je su uoče­ne tog da­na, ka­ko na Ce­ti­nju, ta­ko i u osta­lim op­šti­na­ma gdje su odr­ža­ni iz­bo­ri.
– Umje­sto pra­zni­ka de­mo­kra­ti­je, što iz­bo­ri u nor­mal­nim i raz­vi­je­nim ze­mlja­ma i je­su, ima­li smo kla­sič­ni „kri­mi­nal­ni ma­ra­ton”, u ko­jem su ak­tiv­no uče­sto­va­le or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe i kri­mi­nal­ni kla­no­vi, na­o­ru­ža­na li­ca, spro­vod­ni­ci ZIKS-a, is­tak­nu­ti funk­ci­o­ne­ri po­li­ci­je i dru­gi, a svi sa jed­nim za­jed­nič­kim ci­ljem – da za­pla­še gra­đa­ne i iz­nu­de po­dr­šku DPS-u. Bez­bjed­nost gra­đa­na pre­sto­ni­ce tih da­na bi­la je ozbilj­no ugro­že­na, što naj­bo­lje po­tvr­đu­je na­pad na po­sla­ni­ka i kan­di­da­te za od­bor­ni­ke od stra­ne na­o­ru­ža­nih li­ca ko­ja su ih pre­sre­la, ošte­ti­la im auto­mo­bil, tu­kla ih i pri­je­ti­la im smr­ću – na­vo­di se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju.
Ta­ko­đe, ka­ko su do­da­li, mo­ra se po­me­nu­ti i bru­tal­ni na­pad na kan­di­da­te za od­bor­ni­ke i slo­bod­ne gra­đa­ne, me­đu ko­ji­ma je bi­lo i že­na, od stra­ne još ne­i­den­ti­fi­ko­va­nih li­ca, zbog ko­jeg su ošte­će­ni za­vr­ši­li u KBC-u.
– Osim ba­ti­na­ša ko­ji su tu­kli Ce­ti­nja­ne, iz­bor­ni dan su obi­lje­ži­le i broj­ne ne­re­gu­lar­no­sti na bi­rač­kim mje­sti­ma i u nji­ho­voj bli­zi­ni, gdje su, na­o­či­gled gra­đa­na, vr­še­ne ne­do­zvo­lje­ne ak­tiv­no­sti u šta­bo­vi­ma DPS-a, a sve pod za­šti­tom po­li­ci­je i kri­mi­na­la­ca – pi­še u sa­op­šte­nju tri opo­zi­ci­o­ne par­ti­je.
Oni su po­zva­li nad­le­žne or­ga­ne da do kra­ja is­pi­ta­ju sve ne­re­gu­lar­no­sti ko­je se ti­ču iz­bor­nih ak­tiv­no­sti, da pro­ce­su­i­ra­ju po­či­ni­o­ce i na­lo­go­dav­ce kri­vič­nih dje­la i omo­gu­će gra­đa­ni­ma da svo­ju iz­bor­nu vo­lju ostva­ru­ju ona­ko ka­ko to Ustav i za­kon pro­pi­su­ju.
– Upu­ću­je­mo po­ziv i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci da uzme ak­tiv­no uče­šće u ve­zi sa po­me­nu­tim de­ša­va­nji­maa i po­mog­ne nam u de­mo­kra­ti­za­ci­ji Cr­ne Go­re jer, u su­prot­nom, po­sta­je pot­pu­no be­smi­sle­no ba­vi­ti se po­li­ti­kom u ova­kvim uslo­vi­ma –sa­op­šti­li su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA, De­mo­kra­ta i SDP-a.
Z.P.


Raz­mi­je­ni­li op­tu­žbe

Iz DPS-a su sa­op­šti­li da po­li­tič­ko za­sti­đe ko­je se­bi pri­re­đu­je ce­tinj­ska opo­zi­ci­ja, ko­ja je ne­moć­na da se po­mi­ri sa po­ra­zom, opo­zi­ci­o­na­re vo­di još du­blje na mar­gi­nu po­li­tič­ke sce­ne.
– Po­što su ovaj de­bakl da­nas sa­mi or­ga­ni­zo­va­li, ne mo­gu da se po­slu­že svo­jim omi­lje­nim oprav­da­njem da im je i za to kriv DPS. Od onih ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li i pred­vo­di­li kri­mi­nal­ce ko­ji su pre­bi­ja­li lju­de bej­zbol pa­li­ca­ma i upa­da­li im u dvo­ri­šta 26.no­vem­bra ne iz­ne­na­đu­je što još po­ku­ša­va­ju da pri­kri­ju što su ra­di­li tog da­na, pa me­đu fo­to­gra­fi­ja­ma ni­gdje ne­ma krv­nič­ki pre­tu­če­nog Iva Ba­no­vi­ća – pi­še u re­a­go­va­nju ce­tinj­skog DPS-a.
Iz po­kre­ta URA, De­mo­kra­ta i SDP-a su u od­go­vo­ru na ovo sa­op­šte­nje po­ru­či­li ko­le­ga­ma iz DPS-a da bi se za­vu­kli u miš­je ru­pe da ima­ju ima­lo sti­da, „a ne bro­ja­li na­še hra­bre su­gra­đa­ne ko­ji su di­gli glas zbog va­še iz­bor­ne kra­đe”.
– Vi, ko­ji ste i po­red ku­po­vi­ne gla­so­va, pri­ti­sa­ka i na­mje­šte­nih kon­kur­sa, do­ži­vje­li de­bakl sa oko 1.000 gla­so­va ma­nje u od­no­su na pret­hod­ne iz­bo­re, a u ko­nač­nom i ma­nje gla­so­va od opo­zi­ci­je, go­vo­ri­te o iz­bor­nom po­ra­zu. Či­jem? Va­šem? Ma­lo vam je što ste bru­tal­no na­pa­da­li po­sla­ni­ke, od­bor­ni­ke i slo­bod­ne gra­đa­ne, pr­ska­li su­zav­ci­ma i va­di­li pi­što­lje, a u zgra­di Pre­sto­ni­ce i va­šim šta­bo­vi­ma za ku­po­vi­nu gla­so­va dr­ža­li na­o­ru­ža­ne kri­mi­nal­ce, ne­go nas još sni­ma­te i la­žno pre­bro­ja­va­te – pi­še u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"