Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-11 OŠTRE REAKCIJE OPOZICIONIH STRANAKA NA OPTUŽBE PREDSJEDNIKA DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA
Đukanović Milo napada opoziciju da prikrije podjele u DPS-u Predstavljajući se kao jedini zaštitnik Crne Gore, Đukanović daje sebi za pravo da po hiljaditi put proglašava izdajnike i etiketira ko je „željan vlasti”, a on je rukovodio uništavanjem države, rasprodajom obale, hotela, šuma i rudnih bogatstava – kazao je Dženan Kolić
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić i da­lje po­ku­ša­va da vi­dljiv pad rej­tin­ga nje­go­ve stran­ke oprav­da sa­mo nje­mu zna­nim kom­bi­na­to­ri­ka­ma ka­ko bi po­ku­šao obes­hra­bri­ti opo­zi­ci­o­ne bi­ra­če, oci­je­nio je pot­pred­sje­dnik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Dže­nan Ko­lić u re­a­go­va­nju na naj­no­vi­ji Đu­ka­no­vi­ćev me­dij­ski na­stup, u ko­me je opo­zi­ci­ju op­tu­žio da ne bi­ra sred­stva da se do­če­pa vla­sti i da stva­ra at­mos­fe­ru lin­ča i pro­go­na.
Ko­lić je re­kao da je pri­mjet­no i da Đu­ka­no­vić vje­što iz­bje­ga­va či­nje­ni­cu da su De­mo­kra­te na po­sljed­njih se­dam lo­kal­nih iz­bo­ra DPS-u uze­le 4.816 gla­so­va.
– Pred­sta­vlja­ju­ći se kao je­di­ni za­štit­nik Cr­ne Go­re, Đu­ka­no­vić da­je se­bi za pra­vo da po hi­lja­di­ti put pro­gla­ša­va iz­daj­ni­ke i eti­ke­ti­ra ko je „že­ljan vla­sti” – is­ta­kao je Ko­lić.
Ka­ko je do­dao, ako od ne­ko­ga pri­je­ti opa­snost Cr­noj Go­ri i nje­nim gra­đa­ni­ma to je upra­vo Đu­ka­no­vić.
– Upra­vo je on ru­ko­vo­dio uni­šta­va­njem dr­ža­ve, ras­pro­da­jom cr­no­gor­ske oba­le, ho­te­la, šu­ma, rud­nih bo­gat­sta­va... Pro­dao je sve što se mo­glo pro­da­ti i sva­ki cent sta­vio u pri­vat­ne dže­po­ve. U rat­nim go­di­na­ma bio je taj ko­ji je pred­vo­dio gra­na­ti­ra­nje i uni­šte­nje gra­do­va, a u mi­ru je bio taj ko­ji je pred­vo­dio uni­šta­va­nje fa­bri­ka i cr­no­gor­ske pri­vre­de. I da­nas, kao ne­ko ko naj­bru­tal­ni­jim zlo­u­po­tre­ba­ma odr­ža­va vlast 27 go­di­na, na­pa­da dru­ge da su želj­ni vla­sti – is­ta­kao je Ko­lić.
Ka­ko je oci­je­nio, ja­sno je da ide­ja „po­bje­da, a ne po­dje­la” ru­ši stra­te­gi­ju DPS-a i da je Đu­ka­no­vi­ću i te ka­ko po­mr­si­la ra­ču­ne.
– Otu­da i na­pa­di na De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru i gra­đan­sku opo­zi­ci­ju. Pri­mjet­no je da Đu­ka­no­vić opet po­či­nje sa pre­bro­ja­va­njem po vje­ri i na­ci­ji ne bi li po ko zna ko­ji put po­ku­šao da za­va­di bra­ću, kom­ši­je i ku­mo­ve. Očaj­nič­ka bor­ba pro­tiv ide­je po­mi­re­nja Cr­ne Go­re ko­ju in­ten­ziv­no pred­vo­di DPS ne mo­že i ne smi­je po­bi­je­di­ti. Za­to Đu­ka­no­vi­ću sme­ta što su De­mo­kra­te u Tu­zi­ma ušle u bi­rač­ko ti­je­lo DPS-a sa vi­še od pet od­sto, što smo u Pet­nji­ci po­pra­vi­li rej­ting ne­ko­li­ko pu­ta, a u pre­sto­ni­ci spu­sti­li DPS za tri man­da­ta – na­gla­sio je Ko­lić.
Iz­vr­šni di­rek­tor Gra­đan­skog po­kre­ta URA Zo­ran Mi­kić ka­zao je u od­go­vo­ru na Đu­ka­no­vi­će­ve op­tu­žbe da su ru­ko­vod­stvo i sim­pa­ti­ze­ri po­kre­ta URA po­ka­za­li vi­še pu­ta na dje­lu da iskre­no vo­le Cr­nu Go­ru i da im je in­te­res dr­ža­ve i gra­đa­na na pr­vom mje­stu.
– To se ne mo­že re­ći za DPS, Đu­ka­no­vi­ća i uzak krug nje­go­vih sa­rad­ni­ka či­ji se pa­tri­o­ti­zam mje­ri pu­nim dže­po­vi­ma i sto­ti­na­ma mi­li­o­na otu­đe­nih i ukra­de­nih od na­ro­da i dr­ža­ve. Ka­da Đu­ka­no­vić go­vo­ri o po­li­tič­kim ma­ni­pu­lan­ti­ma i me­še­ta­ri­ma vje­ro­vat­no mi­sli­te na ru­ko­vod­stvo DPS-a i nji­ho­ve pu­ne nov­ča­ni­ke i ban­kov­ne ra­ču­ne ko­je su ste­kli na ne­za­ko­nit na­čin. Za raz­li­ku od njih, ru­ko­vod­stvo GP URA se uvi­jek tru­di­lo da uno­si no­vac u Cr­nu Go­ru, da gra­di de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je i bo­ri se za slo­bo­du i vla­da­vi­nu pra­va – is­ta­kao je Mi­kić.
On je po­zvao Đu­ka­no­vi­ća da, umje­sto što se ba­vi opo­zi­ci­jom, raz­mi­sli zbog če­ga su zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nih po­lo­ža­ja, pljač­ka dr­žav­nih re­sur­sa, kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje i or­ga­ni­zva­ne kri­mi­nal­ne gru­pe po­sta­li si­no­nim za dje­lo­va­nje i po­na­ša­nje funk­ci­o­ne­ra DPS-a.
– Da ni­ste mo­žda svje­sni da svi pu­te­vi u Cr­noj Go­ri vo­de do vas kao vo­đe or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS-a? S ob­zi­rom da ste eko­nom­ski, so­ci­jal­no, po­li­tič­ki, mo­ral­no i vred­no­sno za ovih 27 go­di­na una­ka­zi­li i opu­sto­ši­li Cr­nu Go­ru, vje­ru­jem da se na sjed­ni­ca­ma par­tij­skih or­ga­na ba­vi­te pro­na­la­že­njem „re­zer­vnih dr­ža­va“ u ko­je će­te se sa­kri­ti po­put Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća – na­gla­sio je Mi­kić
On je do­dao da Đu­ka­no­vić ni sam ne vje­ru­je u te­ze ko­je stal­no po­na­vlja jer je svje­stan da at­mos­fe­ru lin­ča, pro­gro­na i stra­ha kre­i­ra­ju nje­go­ve kri­mi­nal­ne gru­pe, uvo­zni ta­blo­i­di i spin-maj­sto­ri, ru­ži­ča­sti me­di­ji i ba­ti­na­ši ko­je an­ga­žu­je da ču­va­ju punk­to­ve na ko­ji­ma DPS vr­ši pri­ti­sak na bi­ra­če i ucje­nju­je lju­de.
Mi­kić je po­zvao Đu­ka­no­vi­ća da, umje­sto što ob­ma­nju­je gra­đa­ne, pla­ti dr­ža­vi po­rez ko­ji du­gu­je sa svo­jim taj­ku­ni­ma i pri­ja­te­lji­ma.
– Ako već ima­te že­lju da dr­ži­te lek­ci­je, for­mu­li­še­te pred­lo­ge i da­je­te ob­ja­šnje­nja, on­da ob­ja­sni­te gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re na ko­ji na­čin ste Vi i Va­ša po­ro­di­ca uspje­li da do­đe­te do bo­gat­stva od ne­ko­li­ko de­se­ti­na mi­li­o­na eura i ka­ko to da su sve kom­pa­ni­je ko­je pro­iz­vo­de stru­ju u Cr­noj Go­ri u di­rekt­noj ve­zi sa Đu­ka­no­vi­ćem i DPS-om –po­ru­čio je Mi­kić.
Ka­ko je do­dao, ja­sno je da je Đu­ka­no­vić u stra­hu i pa­ni­ci, pa stal­no pla­si­ra i po­na­vlja te­ze o iz­daj­ni­ci­ma.
– Pla­ši Vas što je tro­de­ce­nij­ski brod kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je po­čeo da to­ne. Pla­ši Vas što sve vi­še bi­ra­ča DPS-a uvi­đa da je URA iskre­na gra­đan­ska al­ter­na­ti­va – na­gla­sio je Mi­kić.
On je is­ta­kao da će URA zah­ti­je­va­ti da sva­ko kri­vič­no od­go­va­ra za po­ha­re i pljač­ku gra­đa­na, a in­si­sti­ra­će i da se pre­i­spi­ta po­ri­je­klo imo­vi­ne svih jav­nih funk­ci­o­ne­ra od 90-ih go­di­na do da­nas.M.V.


SDP: Ko­či­ja­ški rječnik uveo je šef re­ži­ma

Re­a­gu­ju­ći na Đu­ka­no­vi­će­ve tvrd­nje, iz SDP- su sa­op­šti­li da li­der DPS-a la­men­ti­ra nad ko­či­ja­škim rječ­ni­kom ko­ji je uve­den na cr­no­gor­sku po­li­tič­ku sce­nu, a za­bo­ra­vlja da je taj ko­či­ja­ški rječ­nik na sce­nu uveo upra­vo on na sa­mim po­če­ci­ma svo­je po­li­tič­ke ka­ri­je­re.
– Dok je bio na­i­van i ne­sna­la­žljiv, tru­bio je o iz­daj­ni­ci­ma, sto od­sto Cr­no­gor­ci­ma, stra­nim pla­će­ni­ci­ma, de­mo­kra­ti­ji ti­pa „ka­la­šnji­kov”, ša­či­ci su­lu­dih islam­skih fun­da­men­ta­li­sta... SDP se ta­kvim uli­čar­skim rječ­ni­kom ni­ka­da ni­je slu­žio, iako je­ste, i ra­ni­je i sa­da, pra­vil­no i kon­kret­no de­tek­to­vao pro­ble­me ko­ri­ste­ći is­klju­či­vo po­li­tič­ke kva­li­fi­ka­ci­je – na­ve­li su iz SDP-a.
Ka­ko su do­da­li, ka­da je ri­ječ o Đu­ka­no­vi­će­voj ulo­zi u po­li­ti­ci ra­ta i et­nič­kog či­šće­nja u Bo­sni, ne­ma po­tre­be da se po­zi­va na Mom­či­la Man­di­ća.
– Evo, sve i da ne vje­ru­je Man­di­ću, valj­da vje­ru­je se­bi ko­ji je u ja­nu­a­ru 1993.go­di­ne na Skupšt­ni Re­pu­bli­ke Srp­ske, u dru­štvu Ka­ra­dži­ća i Mla­di­ća, re­kao slje­de­će: „U dr­ža­vo­tvor­nom smi­slu u BiH ima­mo go­to­vo op­ti­ma­lan re­zul­tat. Ka­da ka­žem op­ti­ma­lan, on­da valj­da ni­je spor­no da smo za­do­volj­ni te­ri­to­ri­ja­ma ko­je ta­mo dr­ži­mo, go­to­vo je op­ti­ma­lan zbog to­ga što još ni­je­smo re­a­li­zo­va­li onaj kraj­nji cilj da to po­sta­ne sa­stav­ni dio za­jed­nič­ke dr­ža­ve” – ci­ti­ra­li su iz SDP-a Đu­ka­no­vi­će­ve ri­je­či.
Ka­ko su na­ve­li, po Đu­ka­no­vi­ću, do op­ti­mal­nog re­zul­ta­ta do­la­zi­lo se da­ljim zlo­či­ni­ma i et­nič­kim či­šće­nji­ma ko­je je kul­mi­ni­ra­lo ge­no­ci­dom u Sre­bre­ni­ci.
– Da ne po­mi­nje­mo za­ključ­ke kon­gre­sa DPS-a iz 1994.go­di­ne o uje­di­nje­nju Cr­ne Go­re i Her­ce­go­vi­ne. Ali, eto, Đu­ka­no­vić ka­že da je bio na­i­van pu­nih osam go­di­na, ko­li­ko je po­dr­ža­vao po­li­ti­ku ra­ta i zlo­či­na. Pa ne­ka jav­nost sa­ma pro­su­di da se ne slu­ži­mo nje­go­vim ko­či­ja­škim rječ­ni­kom, gdje je u sve­mu isti­na i ko­li­ke su stvar­no gra­ni­ce Đu­ka­no­vi­će­ve na­iv­no­sti – na­ve­li su iz SDP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"