Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-11 IAKO JE GRADONAČELNIK SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ RASPOLAGAO SA PREKO 220.000.000 EURA
Bloku pet samo prečice Mještani Bloka pet su najzadovoljniji što su odbranili kvart od solitera planiranog na kapiji naselja
Dan - novi portal
Po­sled­nja i je­di­na vi­dlji­va in­ve­sti­ci­ja Glav­nog gra­da u Blo­ku pet su pre­či­ce od Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na ka na­se­lju. Ob­no­vljen je i tro­to­ar u Uli­ci Bla­ža Jo­va­no­vi­ća i po­sta­vlje­na če­sma. Me­đu­tim, ne­ma no­ve gim­na­zi­je, ni­je do­ne­sen ni De­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan za to na­se­lje, ali na sre­ću ne­ma ni so­li­te­ra ko­ji je pla­ni­ran na uglu Bu­le­va­ra Džor­dža Va­šing­to­na i Uli­ce Mi­ha­i­la La­li­ća. Iako je gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ras­po­la­gao sa pre­ko 220 mi­li­o­na eura, sta­nov­ni­ci Blo­ka su raz­o­ča­ra­ni jer od svih tih mi­li­o­na ni­je­dan ka­pi­tal­ni pro­je­kat ni­je re­a­li­zo­van u nji­ho­vom kvar­tu. Ima­ju mje­šta­ni Blo­ka pet po­du­ga­čak spi­sak že­lja, ali ka­ko ka­žu, ne­ma­ju ga ko­me pre­da­ti.
– Za taj pe­ri­od sa­mo su pje­šač­ke sta­ze ura­di­li. Ži­vim u Blo­ku pet od ka­ko je na­pra­vljen, ali uglav­nom ono što je bi­lo na­pra­vlje­no ta­da ni­šta vi­še ni­je ura­đe­no. Tre­ba­lo je mno­go dru­gih stva­ri ura­di­ti. Ovo što su pla­ni­ra­li vi­še­sprat­ni obje­kat ni­je ja­sno gra­đa­ni­ma gdje to tre­ba da bu­de – re­kao je No­vak La­ko­vić, sta­nov­nik Blo­ka pet.
Da ni­je ura­đe­no to­li­ko ko­li­ko su oče­ki­va­li, ka­že i Ra­de Ra­do­njić.
– Stag­ni­ra­lo se u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne sa ra­do­vi­ma. Rad ove lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ka­da je u pi­ta­nju Blok pet obi­lje­ži­la je sa­mo pri­ča ho­će so­li­ter, ne­će so­li­ter. Mo­že bo­lje da se ra­di, ne­go što je ra­đe­no do sa­da. Za če­ti­ri go­di­ne ma­lo je do­bi­ti sa­mo jed­nu sta­zu, a to­li­ki mi­li­o­ni su bi­li u op­ti­ca­ju. Oče­ki­vao sam mno­go vi­še. Blo­ku pet fa­li do­sta to­ga, pri­je sve­ga bo­lja hi­gi­je­na, ure­di­ti pri­laz vr­ti­ću „Sun­co­kri­li” ko­ji je ja­ko loš, ali za­to ima­ju dvo­ri­šte za sva­ku po­hva­lu – ka­že Ra­do­njić.
Ulo­že­nim u Blok pet dje­li­mič­no je za­do­vo­ljan i La­zar Jo­va­no­vić.
– Tre­ba do­sta to­ga da se ura­di. Pri­je sve­ga fa­sa­de. Da se za ovaj pe­ri­od do­bi­ju sa­mo sta­ze je ka­ta­stro­fal­no. Ma­da ne mo­že­mo ih sad od­mah kri­ti­ko­va­ti, tre­ba im da­ti vre­me­na. Ni­je ovo ne­do­volj­no vre­me­na, ali tre­ba im još pa da­ko ne­što ura­de. Ako ne bu­du opet ni­šta ura­di­li on­da da­ti šan­su ne­ko­me dru­gom da to pro­mi­je­ni. Do­volj­no su ima­li nov­ca da se mo­glo ne­što una­pri­je­di­ti u Blo­ku pet – sma­tra Jo­va­no­vić.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da Lu­ka Rak­če­vić ka­že da je naj­bo­lji do­kaz da Glav­ni grad ne­ma ozbilj­nu stra­te­gi­ju ka­pi­tal­nih ula­ga­nja, već da su pro­iz­vod ad hok po­li­tič­kih od­lu­ka, či­nje­ni­ca da su to­kom če­tvo­ro­go­di­šnjeg man­da­ta, naj­ve­ći grad­ski kvar­to­vi pot­pu­no za­ne­ma­re­ni, kao što je slu­čaj sa Blo­kom pet. Rak­če­vić ka­že da je URA, još pri­je po­la go­di­ne, gra­đa­ni­ma pred­sta­vi­la svoj „Plan raz­vo­ja Blo­ka pet i šest”.
– Od­go­vor­na grad­ska upra­va bi, pri­je sve­ga, osno­va­la po­se­ban fond iz ko­jeg bi fi­nan­si­ra­la iz­grad­nju no­vih ter­mo-izo­la­ci­o­nih fa­sa­da. Za no­vac ko­ji smo utro­ši­li za bes­ko­ri­sni pod­zem­ni pro­laz is­pod bu­le­va­ra Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, mo­gli smo iz­gra­di­ti no­ve fa­sa­de za čak 20 zgra­da u Blo­ku pet i šest. Po­treb­no je ura­di­ti i stu­di­ju iz­vo­dlji­vo­sti iz­grad­nje ze­le­nih kro­vo­va na zgra­da­ma, ka­ko bi se vi­dje­lo za ko­li­ko nov­ca i ko­je zgra­de mo­gu do­bi­ti taj pro­stor, za do­dat­nu so­ci­ja­li­za­ci­ju. Ta­ko­đe, va­žno je opre­mi­ti 17 po­slov­nih pro­sto­ra ko­je grad po­sje­du­je u Blo­ku pet, ka­ko bi se bo­lje is­ko­ri­sti­li i ustu­pi­li mla­dim pred­u­zet­ni­ci­ma– ka­zao je Rak­če­vić.
On sma­tra da je od­nos gra­da pre­ma gra­đa­ni­ma skan­da­lo­zan ka­da je u pi­ta­nju pla­ća­nje par­kin­ga u ovom kvar­tu. Rak­če­vić ka­že da ka­da su gra­đa­ni ku­po­va­li sta­no­ve, u ci­je­nu kva­dra­ta sta­na ula­zi­li su i pa­ra­me­tri ko­li­ko stan ima obli­žnjih ze­le­nih po­vr­ši­na, par­king pro­sto­ra... Da­kle, ka­ko ka­že, gra­đa­ni su već jed­nom ku­pi­li svo­ja par­king mje­sta, da bi im Glav­ni grad, na­kon tri de­ce­ni­je, opet kre­nuo na­pla­ći­va­ti ko­ri­šće­nje imo­vi­ne.
– Pod hit­no, mo­ra­mo ras­pi­sa­ti pr­ve slo­bod­ne iz­bo­re za ru­ko­vod­stva mje­snih za­jed­ni­ca, ka­ko bi gra­đa­ni mo­gli uče­stvo­va­ti u svim pro­ce­si­ma, zna­čaj­nim za nji­hov kvart. Da­kle, de­po­li­ti­zo­va­ne MZ i ve­ći ak­ti­vi­zam gra­đa­na su pred­u­slov raz­vo­ja Blo­ka pet i šest – is­ti­če Rak­če­vić.
A.D.


Ne tre­ba im be­ton­ski kvart

Lu­ka Rak­če­vić is­ta­kao je da je Gra­đan­ski po­kret URA po­kre­nuo gra­đan­sku ak­ci­ju, pro­ti­ve­ći se iz­grad­nji so­li­te­ra „Mi­le­ni­jum” od 25 spra­to­va. Na­kon jav­ne tri­bi­ne, na ko­joj se oku­pi­lo pre­ko 200 gra­đa­na Blo­ka pet i šest, gra­do­na­čel­nik je od­u­stao od iz­grad­nje so­li­te­ra, a na tom pro­sto­ru su iz­li­ve­ne be­ton­ske pje­šač­ke sta­ze.
– Tre­ba nam Blok na­mi­je­njen sop­stve­nim gra­đa­ni­ma, kao ko­ri­sni­ci­ma pro­sto­ra, sa što vi­še ze­le­nih po­vr­ši­na i za­jed­nič­kih pro­sto­ra, sre­đe­nih igra­li­šta i pri­la­go­đe­nih jav­nih po­vr­ši­na, a ne be­ton­ski kvart pri­la­go­đen taj­ku­ni­ma i pri­vi­le­go­va­nim in­ve­sti­to­ri­ma– ka­zao je Rak­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"