Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2017-12-11 DIREKTOR FILMSKOG CENTRA CRNE GORE SEHAD ČEKIĆ GOVORI ZA „DAN”
Najvažnija je promocija naše kinematografije
Sehad Čekić, direktor FC CG Najvažnija je promocija naše kinematografije Konkursi ukazuju na prirodu naše ustanove, na promjenu određenih standarda i procedura, a na temelju rezultata konkursa, ali i evaluacije kompletnog procesa radićemo na unapređenju ovog esencijalnog segmenta rada svakog filmskog centra. Kao Centar, zainteresovani smo za najkvalitetnije projekte, a nadam se da će propisana procedura prijavljivanja i ocjenjivanja projekta upravo i doprinijeti pravilnom izboru – kaže Čekić
Dan - novi portal
Naj­mla­đa me­đu kul­tur­nim usta­no­va­ma Cr­ne Go­re je Film­ski cen­tar, osno­van po­čet­kom ove go­di­ne, a u ci­lju una­pre­đe­nja i raz­vo­ja cr­no­gor­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je. Po­tre­ba za jed­nim ova­kvim cen­trom po­sto­ji odav­no, jer po­ku­ša­ji cr­no­gor­skih fil­ma­dži­ja zah­ti­je­va­ju i za­slu­žu­ju po­dr­šku. U su­prot­nom, film će se i da­lje po­sma­tra­ti u Cr­noj Go­ri kao eks­ces, a ne kao ne­što što se re­gu­lar­no pro­iz­vo­di i što se nje­gu­je. Jer, film nas mo­že na naj­bo­lji na­čin pro­mo­vi­sa­ti. A, ne za­bo­ra­vi­mo da je film jed­na od umjet­no­sti ko­ja ima naj­ši­ri krug pu­bli­ke, i ko­ji do­pi­re i ta­mo gdje osta­le umjet­no­sti, upr­kos eri in­ter­ne­ta, ne mo­gu uvi­jek pro­na­ći pu­bli­ku. Za­to ne ču­di što su ne­ki od ci­lje­va Film­skog cen­tra i obez­bje­đi­va­nje uslo­va za film­sku pro­duk­ci­ju i ko­pro­duk­ci­o­nu sa­rad­nju; stva­ra­nje uslo­va za pro­mo­ci­ju, pre­zen­ta­ci­ju i in­te­gra­ci­ju sa­vre­me­nog film­skog stva­ra­la­štva u re­gi­o­nal­ne i me­đu­na­rod­ne to­ko­ve; stva­ra­nje po­volj­nih uslo­va za po­ve­ća­nje bro­ja i obi­ma ino­stra­nih sni­ma­nja u Cr­noj Go­ri; ini­ci­ra­nje pro­pi­sa i stva­ra­nje uslo­va za sti­mu­la­tiv­ni po­slov­ni am­bi­jent i raz­voj ki­ne­ma­to­gra­fi­je...
O tre­nut­nim, kao i bu­du­ćim ak­tiv­no­sti­ma ovog Cen­tra raz­go­va­ra­li smo sa Se­ha­dom Če­ki­ćem, di­rek­to­rom FC CG, ko­ji ob­ja­šnja­va po­tre­bu nje­go­vog osni­va­nja, kao i osnov­ne smjer­ni­ce i za­dat­ke.
- Po uzo­ru na re­gi­o­nal­ne i evrop­ske cen­tre ko­ji su in­sti­tu­ci­je od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja, Film­ski cen­tar je usta­no­va ko­ja se ba­vi po­dr­škom i una­pre­đe­njem uslo­va u cr­no­gor­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji i nje­nom pro­mo­ci­jom, kao i pred­sta­vlja­njem na­še ze­mlje u ra­znim me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i aso­ci­ja­ci­ja­ma. Cen­tar je po­sve­ćen i pro­mo­ci­ji Cr­ne Go­re kao de­sti­na­ci­je za film­ska sni­ma­nja, a u nad­le­žno­sti su i kom­ple­men­tar­ne dje­lat­no­sti – ka­že Če­kić.
● Na za­vr­šet­ku smo ka­len­dar­ske go­di­ne, pa je ne­iz­bje­žno pi­ta­nje ko­li­ko nov­ca ste tra­ži­li za bu­džet za 2018? Ko­li­ko Vam je dr­ža­va odo­bri­la za na­red­nu go­di­nu, i da li će to bi­ti do­volj­no za re­a­li­za­ci­ju pla­no­va i pro­gra­ma?
- Bu­džet Film­skog cen­tra za slje­de­ću go­di­nu je ne­što pre­ko 640.000 eura, što je za ve­li­ki dio pla­no­va i ak­tiv­no­sti ko­je će­mo re­a­li­zo­va­ti, iz ove per­spek­ti­ve, do­volj­no. Me­đu­tim, na­dam se, da će u na­red­nom pe­ri­o­du i iz­vje­sna sred­stva za po­dr­šku ki­ne­ma­to­gra­fi­ji bi­ti do­stup­na pre­ko no­vog me­ha­ni­zma ko­ji će­mo po­kre­nu­ti, pre­ma Za­ko­nu o ki­ne­ma­to­gra­fi­ji, a do­dat­ne iz­vo­re sred­sta­va oče­ku­je­mo i kroz me­đu­na­rod­ne pro­jek­te u ko­ji­ma će­mo uče­stvo­va­ti.
● Ne­dav­no ste uče­stvo­va­li u pred­sta­vlja­nju mla­dih cr­no­gor­skih re­ži­se­ra na Za­greb film fe­sti­va­lu. Što ste pla­ni­ra­li za na­red­nu go­di­nu, kao i ko­ja je Va­ša pr­va na­red­na ak­tiv­nost?
- Ovih ne­ko­li­ko mje­se­ci naj­vi­še smo za­o­ku­plje­ni kon­kur­si­ma za po­dr­šku pro­iz­vod­nje ki­ne­ma­to­graf­skih dje­la, oni­ma ko­ji su tre­nut­no u fo­ku­su i no­vi­ma ko­je će­mo usko­ro ras­pi­sa­ti, kao i pri­pre­mi i iz­ra­di ma­te­ri­ja­la ko­ji­ma će se pro­mo­vi­sa­ti Cr­na Go­ra kao de­sti­na­ci­ja za sni­ma­nje. Uz to, tu su i pre­u­zi­ma­nja član­stva u od­re­đe­nim evrop­skim fon­do­vi­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma i sve ak­tiv­no­sti ko­je pra­te re­a­li­za­ci­ju tih ak­tiv­no­sti. Sva­ka­ko, u ko­mu­ni­ka­ci­ji smo sa part­ne­ri­ma oko no­vih ak­ci­ja u ci­lju me­đu­na­rod­ne pro­mo­ci­je cr­no­gor­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je.
● Na­da­te li se da će cr­no­gor­ski Film­ski cen­tar us­pje­ti da se raz­vi­ja u prav­cu u ko­jem je to po­šlo za ru­kom hr­vat­skom i srp­skom film­skom cen­tru, a ka­ko bi cr­no­gor­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja, cr­no­gor­ski auto­ri, uspi­je­va­li da do­bi­ju sred­stva za no­ve fil­mo­ve pu­tem kon­kur­sa?
- Hr­vat­ski audi­o­vi­zu­al­ni cen­tar i Film­ski cen­tar Sr­bi­je su, u ve­li­koj mje­ri, uzo­ri za naš cen­tar. Na­dam se da će­mo us­pje­ti da do­stig­ne­mo ni­vo kva­li­te­ta u naj­bo­ljim seg­men­ti­ma nji­ho­vog ra­da, a u to­me nam po­ma­že i či­nje­ni­ca da mo­že­mo da uči­mo na nji­ho­vom pri­mje­ru, na nji­ho­vim us­pje­si­ma, ali i pro­ble­mi­ma ko­je su ima­li. U re­dov­noj smo ko­mu­ni­ka­ci­ji sa oba cen­tra, kao i sa dru­gim, na­ma srod­nim, in­sti­tu­ci­ja­ma iz re­gi­o­na, a re­zul­tat te ko­mu­ni­ka­ci­je je i sko­ra­šnje učla­nje­nje Cr­ne Go­re u mre­žu SEE Ci­ne­ma Net­work, po­sli­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci nšeg funk­ci­o­ni­sa­nja.
● Ka­da će cr­no­gor­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja, i u ko­jem seg­men­tu Va­šeg ra­da, naj­br­že, ali i naj­bo­lje osje­ti­ti bla­go­de­ti osni­va­nja FC CG?
- Vi­zi­ja Cen­tra je da bu­de bli­zak film­skoj za­jed­ni­ci i da pro­mo­vi­še pro­gre­siv­ne stan­dar­de i kre­i­ra di­na­mič­ni am­bi­jent u ko­jem će se na mno­gim po­lji­ma od­vi­ja­ti ra­zno­vr­sne ak­tiv­no­sti. Sma­tram da će već pr­vi kon­kur­si do­pri­ni­je­ti po­sta­vlja­nju osno­va za kre­i­ra­nje sti­mu­la­tiv­nog am­bi­jen­ta za sce­na­ri­ste, re­di­te­lje, pro­du­cen­te i dru­ge film­ske auto­re i po­sle­ni­ke. Po­red to­ga, već je po­sto­ja­nje Cen­tra do­pri­ni­je­lo una­pre­đe­nju pro­mo­ci­je na­ših fil­mo­va. Usko­ro će­mo im­ple­men­ti­ra­ti i no­ve ide­je i pro­jek­te.Ž.J.


Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za kon­kur­se

● Ras­pi­sa­li ste ne­ko­li­ko kon­kur­sa. Da li ima­te, da li mo­že­te, da po­di­je­li­te de­ta­lje ve­za­ne za tok tih kon­kur­sa? Za­što ste se od­lu­či­li da ne­ke stva­ri rje­ša­va­te baš pu­tem kon­kur­sa?
- Ras­pi­sa­li smo kon­kurs u če­ti­ri ka­te­go­ri­je: ma­njin­ske ko­pro­duk­ci­je, krat­ko­me­tra­žni igra­ni film, raz­voj sce­na­ri­ja i raz­voj pro­jek­ta, či­me smo htje­li da po­ša­lje­mo in­ter­ne i eks­ter­ne po­ru­ke, one upu­će­ne do­ma­ćoj, ali i me­đu­na­rod­noj film­skoj za­jed­ni­ci. Ovo su kon­kur­si ko­ji uka­zu­ju na pri­ro­du na­še usta­no­ve, na pro­mje­nu od­re­đe­nih stan­dar­da i pro­ce­du­ra, a na te­me­lju re­zul­ta­ta kon­kur­sa, ali i eva­lu­aci­je kom­plet­nog pro­ce­sa ra­di­će­mo na una­pre­đe­nju ovog esen­ci­jal­nog seg­men­ta ra­da sva­kog film­skog cen­tra. Kao Cen­tar, za­in­te­re­so­va­ni smo za naj­kva­li­tet­ni­je pro­jek­te, a na­dam se da će pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra pri­ja­vlji­va­nja i ocje­nji­va­nja pro­jek­ta upra­vo i do­pri­ni­je­ti pra­vil­nom iz­bo­ru. Sve je ura­đe­no u skla­du sa naj­bo­ljim prak­sa­ma, uz adap­ta­ci­ju na­šem kon­tek­stu, ma­da, u star­tu, is­ti­čem da je za us­po­sta­vlja­nje pra­vog, ako ho­će­te naj­bo­ljeg, kon­kur­sa po­treb­no od­re­đe­no vri­je­me, u ko­jem će se is­pi­ti­va­ti i una­pre­đi­va­ti svi neo­p­hod­ni seg­men­ti. Tre­nut­no je ne­mo­gu­će go­vo­ri­ti o bro­ju pri­ja­va, jer će­mo kom­ple­tan spi­sak ima­ti ma­lo ka­sni­je. Je­di­no, za sad, mo­že­mo da po­tvr­di­mo, da je in­te­re­so­va­nje iz­u­zet­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"