Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-12-11 AKCIONARI BIVŠEG „AGROPOLIMLJA” ZATRAŽILI DA TUŽILAŠTVO KONAČNO ISPITA KAKO JE OTUĐENA IMOVINA TOG PREDUZEĆA
Jedna od bivših zgrada „Polimlja” Direktori im uskratili pravo svojine
Dan - novi portal
Biv­ši rad­ni­ci i ak­ci­o­na­ri ne­ka­da­šnjeg be­ran­skog pred­u­ze­ća „Agro­po­li­mlje” za­tra­ži­li su po­no­vo od Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva da pre­i­spi­ta de­ša­va­nja u to­ku tran­zi­ci­o­nih pro­ce­sa u tom ko­lek­ti­vu. Us­tvr­di­li su da su od­re­đe­na li­ca, na­o­či­gled nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na, pri­li­kom pri­va­ti­za­ci­je pred­u­ze­ća, kon­ti­nu­i­ra­no u du­žem vrem­enskom pe­ri­o­du, pred­u­zi­ma­la broj­ne ne­do­zvo­lje­ne rad­nje u ci­lju pri­ba­vlja­nja pro­tiv­prav­ne imo­vin­ske ko­ri­sti, na šte­tu rad­ni­ka, ak­ci­o­na­ra i dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Na­vo­de da su, kao ak­ci­o­na­ri, gru­bo ošte­će­ni tako što im je pri­li­kom di­ob­nog bi­lan­sa pred­u­ze­ća us­kra­će­no pra­vo na dio svo­ji­ne ko­ja je pri­pa­da­la ne­ka­da­šnjem pred­u­ze­ću „Agro­po­li­mlje” .
– Po­sto­je osno­va­ne sum­nje da se u ovom slu­ča­ju ra­di o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i da ak­te­ri tih rad­nji go­di­na­ma osta­ju ne­ka­žnje­ni. Tra­ži­mo da se raz­mo­tri od­go­vor­nost za ne­po­stu­pa­nje pra­vo­sud­nih or­ga­na u oči­gled­nom slu­ča­ju ko­rup­ci­je pri­li­kom pro­da­je pred­u­ze­ća – is­ti­ču ak­ci­o­na­ri.
Na­gla­ša­va­ju da to­kom mi­nu­lih go­di­na ni­je is­po­što­va­no nji­ho­vo pra­vo na pra­vič­no i po­šte­no su­đe­nje i da se kraj­nje ne­za­ko­ni­to do­šlo do za­ključ­ka da ni­je osno­van pred­log za po­nov­no po­kre­ta­nje ste­čaj­nog po­stup­ka.
– Od 2006. do 2010. go­di­ne naš pred­met se na­la­zio kod Osnov­nog su­da u Be­ra­na­ma. Na­kon to­ga prav­du smo uza­lud tra­ži­li kod Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju. Slič­no su se od­ni­je­li i Pri­vred­ni i Ape­la­ci­o­ni sud, ta­ko da smo mi na kra­ju iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u prav­ni po­re­dak Cr­ne Go­re. Za­to kraj­nje očaj­ni i ogor­če­ni tra­ži­mo da se ko­nač­no ogla­si nad­le­žno tu­ži­la­štvo i shva­ti da su u na­šem pred­u­ze­ću spro­vo­đe­ne ne­za­ko­ni­te rad­nje. Tim pri­je, jer se ra­di o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu gdje su po­je­din­ci pre­ko no­ći za se­be pri­gra­bi­li ogrom­no bo­gat­stvo ko­je su broj­ne ge­ne­ra­ci­je de­ce­ni­ja­ma stva­ra­le – na­gla­si­li su ak­ci­o­na­ri.
Agro­in­du­strij­ski kom­pleks „Agro­po­li­mlje” na­stao je kao dio ne­ka­da­šnje kom­pa­ni­je pod­go­rič­kog „Agro­kom­bi­nata 13. jul”, ko­ja je po­če­la sa ra­dom 1963. go­di­ne. Upo­šlja­va­ju­ći pre­ko 800 rad­ni­ka Agro­po­li­mlje je u svom sa­sta­vu, iz­me­đu osta­log ima­lo pe­ka­ru, mlje­ka­ru, voć­njak od od 47 hek­ta­ra, broj­ne tr­go­vin­ske i uslu­žne objek­te, kao i pre­ko sto hek­ta­ra šu­me i ze­mlji­šte na kom se oba­vlja­la po­ljo­pri­vred­na pro­iz­vod­nja. Od­lu­kom Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra DD „Agro­po­li­mlja” Be­ra­ne od 24.6.1998. go­di­ne, to dru­štvo je po­di­je­lje­no na de­set no­vih prav­nih su­bje­ka­ta, ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va. Sva imo­vi­na DD „Agro­po­li­mlja” Be­ra­ne ko­ja je po­di­je­lje­na iz­me­đu ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va je pro­ci­je­nje­na, ta­ko da je utvr­đen ak­ci­o­­nar­ski ka­pi­tal za­po­sle­nih i fon­do­va. Sva ak­ci­o­nar­ska dru­štva su for­mi­ra­la skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra i uprav­ne od­bo­re i im­no­va­la iz­vr­šne di­rek­to­re.
Biv­ši ak­ci­o­na­ri tvr­de da su na­kon to­ga di­rek­to­ri ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va pri­bje­gli ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma.
– Di­rek­to­ri ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va su, pro­tiv­no od­red­ba­ma Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma, da­kle, bez za­kon­skih mo­guć­no­sti, mi­mo skup­šti­na ak­ci­o­nar­ski­h dru­šta­va 10.3.2004. go­di­ne, sa­či­ni­li aneks di­ob­nog ugo­vo­ra od 23.9.2002. go­di­ne, ko­jim su na­vod­no nji­ho­va ak­ci­o­nar­ska dru­štva po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte i šu­mar­ske kom­plek­se ustu­pi­li u svo­ji­nu AD „Po­ljo­pri­vre­di i šu­mar­stvu” Be­ra­ne i taj aneks ugo­vo­ra ovje­ri­li kod Osnov­nog su­da u Be­ra­na­ma 10.3.2004. go­di­ne. Taj di­ob­ni ugo­vor sa­či­njen je mi­mo skup­šti­na ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va, kao je­di­no za­ko­nom ovla­šće­nih or­ga­na za pre­no­še­nje i ustu­pa­nje pra­va svo­ji­ne ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va i po­slu­žio je da se AD „Po­ljo­pri­vre­da i šu­mar­stvo” Be­ra­ne ne­za­ko­ni­to uknji­ži kod Upra­ve za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Be­ra­ne, kao vla­snik svih ne­po­kret­no­sti, ko­je su bi­le svo­ji­na DD „Agro­po­li­mlje” Be­ra­ne. Na taj na­čin ošte­će­ni su svi ak­ci­o­na­ri i to svih ak­ci­o­nar­skih dru­šta­va, prav­nih sled­be­ni­ka DD „Agro­po­li­mlja” Be­ra­ne, jer svi­ma nji­ma pri­pa­da pra­vo svo­ji­ne na dio po­ljo­pri­vred­nog i šum­skog ze­mlji­šta, ko­ja su bi­la svo­ji­na nji­ho­vog prav­nog pret­hod­ni­ka DD „Agro­pli­mlja” Be­ra­ne – za­klju­či­li su ak­ci­o­na­ri.
D.J.


Pri­gra­bi­li dr­žav­no ze­mlji­šte

Ak­ci­o­na­ri su us­tvr­di­li da je N.N. li­ce za­po­sle­no u Upra­vi za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, Pod­ruč­ne je­di­ni­ce u Be­ra­na­ma, bez ika­kvog prav­nog osno­va na AD „Po­ljo­pri­vre­du i šu­mar­stvo” Be­ra­na uknji­ži­lo ne­po­kret­nu imo­vi­nu dr­ža­ve Cr­ne Go­re u po­vr­ši­ni od pre­ko 250 hek­ta­ra.
– Na DD „Agro­po­li­mlje” iz Be­ra­ne, kao prav­nog pret­hod­ni­ka AD „Po­ljo­pri­vre­da i šu­mar­stvo”, bi­la je ubi­lje­že­na po­vr­ši­na od 124 hek­ta­ra, 23 ara i 8 m2. Me­đu­tim, N.N. li­ce je na AD „Po­ljo­pri­vre­da i šu­mar­stvo” uknji­ži­lo po­vr­ši­nu od pre­ko 400 hek­ta­ra. Da­kle, na 123 hek­ta­ra , 23 ara i 8 me­ta­ra kva­drat­nih pri­do­da­ta je, bez ika­kvog prav­nog osno­va, imo­vi­na dr­ža­ve Cr­ne Go­re u po­vr­ši­ni od pre­ko 250 hek­ta­ra. Za­to, ak­ci­o­na­ri, zah­ti­je­va­ju da se de­talj­no is­pi­ta­ju na­vo­di iz na­še pri­ja­ve, te da se pro­tiv N.N. li­ca ta­da za­po­sle­nog u Upra­vi za ne­kret­ni­ne Cr­ne Go­re, Pod­ruč­noj je­di­ni­ci u Be­ra­na­ma, ko­je je vr­ši­lo ne­za­ko­nit upis dr­žav­ne imo­vi­ne na po­me­nu­to AD, kao i dru­gih su­bje­ka­ta, u naj­kra­ćem ro­ku po­kre­ne kri­vič­ni po­stu­pak – na­ve­li su ak­ci­o­na­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"