Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-30 ISTRAŽIVAČKI CENTAR MANS-A OTKRIO: PORODICA BRANKA VUJOVIĆA VRIJEDNU IMOVINU NE MOŽE OPRAVDATI ZVANIČNIM PRIHODIMA
Branko Vujović Iskeširali dva stana, ne mogu da objasne kako Raspoloživa dokumentacija koju objavljujemo pokazuje da su sinovi Branka Vujovića Ivan i Nikola početkom 2013. godine kupili dva stana i dvije garaže u istoj zgradi u Siti kvartu u Podgorici, koje su platili u cjelosti 180 hiljada eura. Ivan je u tom periodu bio nezaposlen, odnosno student, dok je Nikola radio u EKIP-u, gdje mu je plata bila oko 1.000 eura
Dan - novi portal
Du­go­go­di­šnji dr­žav­ni funk­ci­o­ner i ak­ter broj­nih pri­va­ti­za­ci­o­nih po­slo­va, ak­tu­el­ni pred­sjed­nik Sa­vje­ta Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja, Bran­ko Vu­jo­vić za krat­ko vri­je­me je uspio da ostva­ri san sva­kog ro­di­te­lja, za šta ve­ći­ni u Cr­noj Go­ri tre­ba ci­je­li ži­vot­ni vi­jek – nje­go­vi si­no­vi su do­bi­li po­sao u dr­žav­noj upra­vi, ku­pi­li sta­no­ve i lu­sku­zne auto­mo­bi­le. I sam Vu­jo­vić je zna­čaj­no uve­ćao svo­ju imo­vi­nu, za sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na nje­go­va po­ro­di­ca je na ku­po­vi­nu no­vih ne­kret­ni­na i vo­zi­la po­tro­ši­la oko 250.000 eura. Po­ri­je­klo te imo­vi­ne ne mo­že se ob­ja­sni­ti nje­go­vim zva­nič­nim pri­ho­di­ma, pokazuju podaci koje su analizirali Istraživački centar MANS-a i Dnevne novine „Dan”.
Si­no­vi Bran­ka Vu­jo­vi­ća, Ivan i Ni­ko­la po­čet­kom 2013. go­di­ne ku­pi­li su dva sta­na i dvi­je ga­ra­že u is­toj zgra­di u po­pu­lar­nom Si­ti kvar­tu u Pod­go­ri­ci. Sta­no­ve na pr­vom i dru­gom spra­tu, ko­ji ima­ju po 68 me­ta­ra kva­drat­nih, Vu­jo­vi­će­vi na­sled­ni­ci su pla­ti­li 180 hi­lja­da eura.
– Ugo­vo­ri su pot­pi­sa­ni na po­čet­ku iz­grad­nje stam­be­nog objek­ta, a pla­ća­nje je u ra­ta­ma. Sred­stva su od ušte­đe­vi­ne, po­klo­na i po­zaj­mi­ce – ob­ja­snio je Bran­ko Vu­jo­vić, ka­ko su nje­go­vi si­no­vi ste­kli vla­sni­štvo nad vri­jed­nim ne­kret­ni­na­ma.
Upra­vo ugo­vo­ri na ko­je se po­zi­va sta­ri­ji Vu­jo­vić ga i de­man­tu­ju.
Pr­vo, ugo­vo­ri ni­je­su pot­pi­sa­ni na po­čet­ku iz­grad­nje, već dvi­je go­di­ne ka­sni­je, ka­da je zgra­da već bi­la za­vr­še­na. To se vi­di iz sa­mih ugo­vo­ra, gra­đe­vin­ske do­zvo­le, ali i sa sa­te­lit­skih sni­ma­ka za taj dio gra­da.
Dru­go, sta­no­vi ni­je­su pla­će­ni u ra­ta­ma. U ugo­vo­ri­ma se ja­sno na­vo­di da su dva sta­na i dvi­je ga­ra­že u cje­lo­sti is­pla­će­ne pri­je pot­pi­si­va­nja. Tre­će, no­vac za sta­no­ve ni­je mo­gao do­ći od ušte­đe­vi­ne, jer Vu­jo­vić u svom imo­vin­skom kar­to­nu ni­je pri­ja­vio ni cent šted­nje, ni­ti bi­lo ka­kve po­klo­ne i po­zaj­mi­ce.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Ivan i Ni­ko­la Vu­jo­vić ni­je­su mo­gli ušte­dje­ti ni dio te su­me. U mo­men­tu ku­po­vi­ne sta­na, mla­đi sin Ni­ko­la ni­je imao zva­nič­nih pri­ho­da, već je ugo­vor sa pod­go­rič­kom gra­đe­vin­skom fir­mom Če­le­bić pot­pi­sao kao dva­de­set­tro­go­di­šnji stu­dent Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca.
Sta­ri­ji Ivan je ta­da imao 25 go­di­na i na­kon pri­prav­nič­kog sta­ža u Agen­ci­ji za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost (EKIP) ta­da je oba­vljao po­slo­ve struč­nog sa­rad­ni­ka sa mje­seč­nom pla­tom od oko 1.000 eura. Isto­vre­me­no, na­kon po­čet­ka ra­da u EKIP-u, Ivan Vu­jo­vić je ku­pio no­vi auto­mo­bil „cher­vo­let cru­ze”, vri­je­dan 15.000 eura. Pre­ma svje­do­če­nju nje­go­vog oca, taj auto­mo­bil je ku­pljen na kre­dit kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re.
U mo­men­tu ku­po­vi­ne sta­na, Ivan je u EKIP-u ra­dio sve­ga go­di­nu i po, za ko­je vri­je­me je pri­mio ukup­no 19 hi­lja­da eura. Sa­svim je ja­sno da od tog nov­ca Ivan ni­je mo­gao vra­ća­ti kre­dit za ku­po­vi­nu auta i isto­vre­me­no pri­u­šti­ti se­bi stan i ga­ra­žu u Si­ti kvar­tu.
Ta­ko­đe, uvi­dom u imo­vin­ski kar­ton Bran­ka Vu­jo­vi­ća uoča­va se da on si­no­vi­ma ni­je mo­gao zna­čaj­ni­je po­mo­ći u ku­po­vi­ni vri­jed­nih ne­kret­ni­na, što je osta­vi­lo otvo­re­no pi­ta­nje ko je Vu­jo­vi­ći­ma po­klo­nio ili po­zaj­mio no­vac.
– Sve sam vam od­go­vo­rio, mo­lim vas da me ne zo­ve­te vi­še – od­go­vo­rio je Bran­ko Vu­jo­vić na po­no­vlje­no pi­ta­nje no­vi­na­ra oda­kle nje­go­vim si­no­vi­ma 180 hi­lja­da eura za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­na.
Ni nje­gov mla­đi sin Ni­ko­la ni­je bio ras­po­lo­žen da ot­kri­je ko mu je po­zaj­mio ili po­klo­nio no­vac za ku­po­vi­nu sta­na i ga­ra­že u Si­ti kvar­tu. Umje­sto nje­ga od­go­vo­re je po­sla­la pi-ar slu­žba Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, u ko­jem mla­đi Vu­jo­vić da­nas ra­di kao dr­žav­ni se­kre­tar, na­vo­de­ći da ne ras­po­la­žu tra­že­nim in­for­ma­ci­ja­ma, kao i da je Vu­jo­vić is­pu­nio za­ko­nom pro­pi­sa­nu oba­ve­zu i do­sta­vio po­dat­ke o svo­joj imo­vi­ni.
– Od­go­vo­ri ko­je je po­sla­lo Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je su do­volj­ni – krat­ko je sa­op­štio Ni­ko­la u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru.
Do za­klju­če­nja tek­sta, nje­gov sta­ri­ji brat Ivan ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja o po­ri­je­klu nov­ca za ku­po­vi­nu vri­jed­nih ne­kret­ni­na.

De­jan Mi­lo­vac
La­zar Gr­di­nić
Mi­li­ca Kr­go­vić


Stan u Mak­si­mu

Bran­ko Vu­jo­vić je po­čet­kom 2005. go­di­ne ku­pio stan u zgra­di „Mak­sim” u Pod­go­ri­ci. Ne­kret­ni­na na pre­sti­žnoj lo­ka­ci­ji pre­ko Mo­ra­če, po­vr­ši­ne 106 me­ta­ra kva­drat­nih, pla­će­na je oko 127.000 eura.
– Stan je ku­pljen iz sred­sta­va do­bi­je­nih od­lu­kom Uprav­nog od­bo­ra Agen­ci­je za pre­struk­tu­ri­ra­nje pri­vre­de i stra­na ula­ga­nja za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja – 80 od­sto, a 20 pro­ce­na­ta je sop­stve­no uče­šće. Sop­stve­na sred­stva su iz pri­ho­da iz ra­ni­jih go­di­na – od­go­vo­rio je Vu­jo­vić ko­ji je ta­da oba­vljao funk­ci­ju di­rek­to­ra Agen­ci­je.
Uko­li­ko su ovi na­vo­di tač­ni, dr­ža­va je u ku­po­vi­ni sta­na uče­stvo­va­la sa oko 100 hi­lja­da eura, dok je pre­o­sta­lih 25.000 pla­ti­la po­ro­di­ca Vu­jo­vić iz svo­jih pri­ho­da. Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, u tom pe­ri­o­du ukup­ni go­di­šnji pri­ho­di po­ro­di­ce Vu­jo­vić su bi­li ne­pu­nih 15 hi­lja­da, a ni­je­su ima­li ušte­đe­vi­nu ni­ti su uze­li kre­dit.
Zbog to­ga ni­je ja­sno iz ko­jih iz­vo­ra je Vu­jo­vić pla­tio uče­šće za ku­po­vi­nu sta­na jer mu je ne­do­sta­ja­lo naj­ma­nje 10 hi­lja­da eura i to pod uslo­vom da u to­ku te go­di­ne ni­je­su ima­li ni­ka­kvih tro­ško­va ži­vo­ta, pa čak ni iz­da­ta­ka za hra­nu. U is­toj zgra­di, Vu­jo­vić je dvi­je go­di­ne ka­sni­je ku­pio i ga­ra­žno mje­sto za osam hi­lja­da eura.


Šted­njom do zlat­nog To­jo­ti­nog te­ren­ca

Sta­no­vi ni­je­su je­di­na imo­vi­na ko­ju je po­ro­di­ca Vu­jo­vić ste­kla uz po­moć sred­sta­va či­je po­ri­je­klo ni­je ja­sno. Bran­ko Vu­jo­vić je 2012. go­di­ne za se­be ku­pio vo­zi­lo „to­jo­ta” te­re­nac, vri­jed­no 25 hi­lja­da eura. Fak­tu­re ko­je po­sje­du­je Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a po­ka­zu­ju da je no­va zlat­na-me­ta­lik „to­jo­ta” ku­plje­na u sa­lo­nu Efel Mo­tors i da je pla­će­na go­to­vi­nom.
– Auto sam ku­pio od sop­stve­nih sred­sta­va iz ušte­da u toj i pret­hod­nim go­di­na­ma – od­go­vo­rio je Vu­jo­vić na pi­ta­nje oda­kle mu no­vac za luk­su­zni te­re­nac.
Vu­jo­vić ni­je bio pre­ci­zan na ko­je go­di­ne šted­nje tač­no mi­sli, ali uvid u nje­go­ve imo­vin­ske kar­to­ne po­ka­zu­je da u pe­ri­o­du od 2005. do mo­men­ta ku­po­vi­ne auta ni­je zva­nič­no pri­ja­vio euro ušte­đe­vi­ne bi­lo kog čla­na po­ro­di­ce.
Luk­su­zni auto­mo­bil je ku­pljen po­čet­kom ma­ja 2012. go­di­ne, na­kon što je Bran­ko, ta­da kao ru­ko­vo­di­lac Agen­ci­je za nad­zor osi­gu­ra­nja, pri­mio če­tvr­tu pla­tu za tu go­di­nu, či­me je za ku­po­vi­nu auto­mo­bi­la imao na ras­po­la­ga­nju tek ne­što ma­nje od de­set hi­lja­da eura. Jed­no­stav­na ra­ču­ni­ca po­ka­zu­je: čak i da su ušte­dje­li kom­plet­ne mje­seč­ne pri­ho­de za pr­va če­ti­ri mje­se­ca te go­di­ne i da ni­je­su ni­šta tro­ši­li na hra­nu i dru­ge po­tre­be, Vu­jo­vi­ći­ma bi opet ne­do­sta­ja­lo oko 15.000 eura za ku­po­vi­nu luk­su­znog vo­zi­la.


No­ve funk­ci­je, no­vi auto­mo­bi­li

Vu­jo­vi­će­vi si­no­vi su u me­đu­vre­me­nu na­pre­do­va­li u dr­žav­noj slu­žbi, pa ta­ko Ivan sa­da ra­di kao vi­ši sa­vjet­nik u EKIP-u, dok je Ni­ko­la na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja i an­ga­žma­na na po­zi­ci­ji pred­sjed­ni­ka Od­bo­ra di­rek­to­ra Ber­ze elek­trič­ne ener­gi­je ne­dav­no iza­bran za dr­žav­nog se­kre­ta­ra u Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je. Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji u po­sje­du Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a, oni su sa­da vla­sni­ci još luk­su­zni­jih auto­mo­bi­la. Ivan ima audi „A6“ star če­ti­ri go­di­ne, či­ja se ci­je­na na tr­ži­štu kre­će oko 20.000 eura, a Ni­ko­la vo­zi BMW „X3“, 2008. go­di­šte, ko­ji tre­nut­no vri­je­di oko 10.000 eura. Pre­ci­zne po­dat­ke o to­me ko­li­ko vri­je­de ovi auto­mo­bi­li ni­je­smo mo­gli do­bi­ti jer je Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va od­bi­lo da do­sta­vi fak­tu­re i ugo­vo­re o ku­po­vi­ni ko­je su za­klju­či­li Vu­jo­vi­ći.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"