Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Glasali umjesto žene koja je bila u bolnici * Cetinje pod vodom * Četvorke nazdravljaju punoljetstvu * Porodica iz Nikšića uzimala milione od kokaina * Muzička čarolija Ivana Zaka * „Zar je moguće” na malim ekranima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ljiljana Raičević, direktorica Sigurne ženske ku&:
– Za nasilje nema opravdanja. Ne postoji „neće više”. Ako te je jednom udario, opet će.

Vic Dana :)

Nastavnica pita Pericu: „Perice znaš li ko je izumio ljuti sos?”
A Perica kaže: „Pa izumio je moj tata jer je sinoć vikao na konzervu sosa.”

Pita učiteljica đake:
– Odakle dobijamo struju?
Perica će na to:
– Iz zoološkog vrta.
– Otkud ti to Perice, pita učiteljica, a on će:
– Pa kad je prije neko veče nestala struja, tata je ljutito rekao:
– Vidi, ovi majmuni opet isključili.

Sjedi Perica ispred zgrade i plače. Prolazi jedna žena i pita ga:
– Je li, dijete, što plačeš?
– Buuu, tata se udario čekićem po prstu.
– A što ti plačeš kad se on udario?
– Pa u početku sam se smijao...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-23 GENERAL VOJSKE RS RATKO MLADIĆ OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR
Ratko Mladić Sa mnom mogu raditi šta hoće, dušu mi ne mogu uzeti Znam da sam nevin! Sa mnom mogu raditi šta hoće, ali mi dušu ne mogu uzeti, kazao je general Ratko Mladić supruzi Bosi i sinu Darku uoči izricanja presude Haškog tribunala Nekadašnji komandant VRS udaljen je iz sudnice Haškog tribunala jer je negodovao zbog odluke sudskog vijeća da nastavi sa čitanjem presude
Dan - novi portal
Ha­ški tri­bu­nal osu­dio je ne­ka­da­šnjeg glav­nog ko­ma­ndan­ta Voj­ske Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Rat­ka Mla­di­ća na ka­znu do­ži­vot­nog za­tvo­ra zbog ge­no­ci­da, zlo­či­na pro­tiv čo­vječ­no­sti, kao i kr­še­nja za­ko­na i obi­ča­ja ra­to­va­nja, na­vo­di se u zva­nič­nom sa­op­šte­nju Tri­bu­na­la.
Znam da sam nevin! Sa mnom mogu raditi šta hoće, ali mi dušu ne mogu uzeti! Ovim riječima koje je izgovorio prilikom posjete supruge Bose i sina Darka, general Ratko Mladić je komentarisao i izricanje presude Haškog tribunala.
Mla­dić je osu­đen za ge­no­cid i pro­gon, is­tre­blje­nje, ubi­stvo i ne­hu­ma­na pri­sil­no pre­mje­šta­nje na pod­ruč­ju Sre­bre­ni­ce 1995. go­di­ne zbog pro­go­na, is­tre­blje­nja, ubi­stva, de­por­ta­ci­je i ne­hu­ma­nog ak­ta pri­sil­nog pre­mje­šta­nja u op­šti­na­ma ši­rom BiH, ta­ko­đe za ubi­stva, te­ror i pro­tiv­prav­ne na­pa­de na ci­vi­le u Sa­ra­je­vu i od­u­zi­ma­nje ta­la­ca oso­blja UN-a.
Sud­sko vi­je­će je za­klju­či­lo da je Mla­dić po­či­nio ove zlo­či­ne svo­jim uče­šćem i do­pri­no­som u za­jed­nič­kom zlo­či­nač­kom po­du­hva­tu ko­ji se od­no­si na Sa­ra­je­vo, Sre­bre­ni­cu i uzi­ma­nje ta­la­ca.
Udru­že­ni zlo­či­nač­ki po­du­hvat ko­ji je po­sto­jao od 1991. do 1995. go­di­ne imao je za cilj traj­no ukla­nja­nje bo­san­skih Mu­sli­ma­na i Hr­va­ta sa te­ri­to­ri­je pod kon­tro­lom bo­san­skih Sr­ba pu­tem po­či­nje­nja zlo­či­na u op­šti­na­ma ši­rom BiH.
Vi­je­će je za­klju­či­lo da ne­ma do­ka­za ko­ji bi po­dr­ža­li za­klju­čak da je ge­no­cid bio cilj zlo­či­nač­kog po­du­hva­ta.
Su­di­je su utvr­di­le da su sna­ge bo­san­skih Sr­ba ubi­le ve­li­ki broj bo­san­skih Mu­sli­ma­na i bo­san­skih Hr­va­ta, dok su mno­gi dru­gi pri­sil­no ra­se­lje­ni iz svo­jih do­mo­va, to­kom i na­kon pre­u­zi­ma­nja op­šti­na ili na­kon na­pa­da na ne­srp­ska se­la.
„Okol­no­sti su bi­le bru­tal­ne. Oni ko­ji su po­ku­ša­li da bra­ne svo­je do­mo­ve su se sre­li sa ne­mi­lo­srd­nom si­lom. Do­go­di­la su ma­sov­na po­gu­blje­nja, a ne­ke žr­tve su pod­le­gle po­vre­da­ma na­ni­je­tim to­kom pre­bi­ja­nja. Mno­gi po­či­ni­o­ci ko­ji su za­ro­bi­li bo­san­ske Mu­sli­ma­ne po­ka­za­li su ma­lo ili ni­ma­lo po­što­va­nja za ljud­ski ži­vot ili do­sto­jan­stvo”, re­kao je pred­sje­da­va­ju­ći su­di­ja Al­fons Ori.
Dru­ge žr­tve su uhap­še­ne, pri­tvo­re­ne u za­to­če­nič­kim objek­ti­ma, če­sto pod ne­hu­ma­nim uslo­vi­ma ži­vo­ta, pod­vrg­nu­te mu­če­nju, pre­mla­ći­va­nju, si­lo­va­nju i dru­gim ak­ti­ma sek­su­al­nog na­si­lja, a za­tim su tran­spor­to­va­ne iz­van op­šti­na.
Vi­je­će je, ka­ko je do­dao su­di­ja, kon­sta­to­va­lo da je bi­lo zlo­či­na pro­tiv čo­vječ­no­sti i ma­sov­nih po­gu­blje­nja bo­san­skih mu­sli­ma­na, da su iz­vr­ši­o­ci po­ka­zi­va­li ma­lo ili ni­ma­lo hu­ma­no­sti i ne­čo­vječ­na po­stu­pa­nja.
Ori je na­veo da su mno­ge mu­sli­man­ke si­lo­va­ne, od ko­jih su ne­ke ima­le tek 12 go­di­na.
Pre­ma za­ključ­ku vi­je­ća, „Mla­dić je bio in­stru­ment za iz­vr­še­nje ovih zlo­či­na”, bez nje­go­vih dje­la oni ne bi bi­li po­či­nje­ni kao što su bi­li”.
Su­di­je su, ka­ko se do­da­je u sa­op­šte­nju, utvr­di­le da je zna­čaj­no do­pri­neo po­sti­za­nju za­jed­nič­kog ci­lja traj­nog ukla­nja­nja Mu­sli­ma­na i Hr­va­ta sa te­ri­to­ri­je na ko­ju se te­ri­to­ri­jal­no te­re­ti u BiH.
U sa­op­šte­nju se do­da­je da je Mla­dić pro­gla­šen kri­vim za pro­gon, is­tre­blje­nje, ubi­stvo, de­por­ta­ci­ju i ne­hu­ma­ni čin pri­sil­nog pre­mje­šta­nja.
Ve­će je da­lje za­klju­či­lo da je 1995. go­di­ne Mla­dić uče­stvo­vao u udru­že­nom zlo­či­nač­kom po­du­hva­tu ra­di ot­kla­nja­nja bo­san­skih Mu­sli­ma­na u Sre­bre­ni­ci.
U mar­tu 1995. go­di­ne Mla­dić je, na­vo­di se, pot­pi­sao na­red­be za stra­te­šku ope­ra­ci­ju pro­tiv en­kla­ve, u na­mje­ri da eli­mi­ni­še svo bo­san­sko-mu­sli­man­sko sta­nov­ni­štvo iz nje i na­pra­vi pod­ruč­je srp­ske te­ri­to­ri­je.
Na­kon što je Voj­ska RS ušla u Sre­bre­ni­cu 11. ju­la 1995. go­di­ne, že­ne bo­san­skih Mu­sli­ma­na, dje­ca i sta­ri­ji mu­škar­ci su, is­ti­če se u sa­op­šte­nju su­da, pri­sil­no pre­ba­če­ni iz en­kla­ve na te­ri­to­ri­ju pod kon­tro­lom bo­san­skih Mu­sli­ma­na.
Mu­škar­ci bo­san­sko-mu­sli­man­skog sta­nov­ni­štva iz ba­ze Uje­di­nje­nih na­ci­ja u Po­to­ča­ri­ma bi­li su za­ro­blje­ni u pri­vre­me­nim lo­go­ri­ma, a ka­sni­je za­jed­no sa hi­lja­da­ma dru­gih ko­ji su za­ro­blje­ni iz ko­lo­ne bje­ža­li iz en­kla­ve pje­ši­ce, pre­vo­zi­li su se na raz­li­či­te lo­ka­ci­je u op­šti­na­ma Sre­bre­ni­ca, Bra­tu­nac i Zvor­nik, gdje su po­tom po­gu­blje­ni.
Vi­je­će je, ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, utvr­di­lo da je Mla­dić na­mje­ra­vao da iz­vr­ši ci­lje­ve udru­že­nog zlo­či­nač­kog po­du­hva­ta u Sre­bre­ni­ci uni­šte­njem bo­san­skih Mu­sli­ma­na u Sre­bre­ni­ci, ubi­ja­njem mu­ška­ra­ca i dje­ča­ka i pri­sil­nim ukla­nja­njem že­na, dje­ce i ne­kih sta­ri­jih mu­ška­ra­ca.
Zbog to­ga je za­klju­či­lo da je Mla­dić kriv za ge­no­cid, pro­gon, ubi­stvo, is­tre­blje­nje i ne­hu­ma­ni čin pri­sil­nog pre­mje­šta­nja.
Ka­da je ri­ječ o Sa­ra­je­vu, sud­sko vi­je­će je na­šlo da je Mla­dić imao na­mje­ru da „po­kre­ne i spro­ve­de kam­pa­nju gra­na­ti­ra­nja i snaj­per­skog dje­lo­va­nja sa ci­ljem ši­re­nja te­ro­ra me­đu ci­vil­nim sta­nov­ni­štvom Sa­ra­je­va”.
„Lič­no je na­re­dio pre­kid svih li­ni­ja snab­di­je­va­nja Sa­ra­je­va ka­ko bi lju­di iz­la­zi­li na otvo­re­no, pod snaj­per­sku palj­bu i gra­na­ti­ra­nje”, re­kao je su­di­ja.
Mla­dić je, pre­ma za­ključ­ku Ve­ća, pred­lo­žio da se bom­bar­du­je Sa­ra­je­vo, a 6. sep­tem­bra 1995. je na­re­dio pre­kid snab­di­je­va­nja Sa­ra­je­va vo­dom i stru­jom što je sta­nov­ni­ke na­tje­ra­lo da iza­đu iz do­mo­va i bu­du iz­lo­že­ni snaj­prer­skom dje­lo­va­nju i gra­na­ti­ra­nju.
Lju­di iz Sa­ra­je­va, ka­ko je na­veo, su­di­ja Ori, bi­li su pri­nu­đe­ni da ži­ve u sta­nju stal­ne uz­ne­mi­re­no­sti.
Vi­je­će je, pre­ma ri­je­či­ma su­di­je, utvr­di­lo da su pri­pad­ni­ci sa­ra­je­vsko-ro­ma­nij­skog ko­rup­sa ši­ri­li te­ror i za­stra­ši­va­li sta­nov­ni­štvo, da su po­či­ni­li ubi­stva ci­vi­la i zlo­čin pro­tiv čo­vječ­no­sti.
Na Mar­ka­la­ma je ubi­je­no 48 ci­vi­la a ra­nje­no naj­ma­nje 140.
Su­di­je su za­klju­či­le da je Mla­dić na­mje­ra­vao da iz­vr­ši ove zlo­či­ne ka­ko bi po­sti­gao ci­lje­ve udru­že­nog zlo­či­nač­kog po­du­hva­ta u Sa­ra­je­vu i da su nje­go­ve ak­ci­je bi­le ko­ri­sne za po­či­nje­nje zlo­či­na.
Zbog to­ga je sud­sko vi­je­će utvr­di­lo da je Mla­dić kriv za zlo­či­ne te­ro­ra, ne­za­ko­ni­te na­pa­de na ci­vi­le i ubi­stva, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Vi­je­će je ta­ko­đe utvr­di­lo da je po­sto­jao udru­že­ni zlo­či­nač­ki po­du­hvat sa na­mje­rom da se pri­pad­ni­ci UN uhap­se kao ta­o­ci da bi se na­tje­rao NA­TO da se uz­dr­ži od vr­še­nja va­zdu­šnih uda­ra na ci­lje­ve bo­san­skih Sr­ba.
U tom ci­lju, iz­me­đu ot­pri­li­ke 25. ma­ja i 24. ju­na 1995. go­di­ne, pri­pad­ni­ke UN pri­tvo­ri­le su sna­ge bo­san­skih Sr­ba i od­ve­li ih na raz­li­či­te lo­ka­ci­je ši­rom BiH.
Dr­ža­ni su ve­za­ni li­si­ca­ma, „po­ne­kad na ni­ša­nu”, iz­van lo­ka­ci­ja voj­nog zna­ča­ja. Mla­dić je na­mje­ra­vao da, za­tva­ra­njem oso­blja UN i iz­da­va­njem pri­jet­nji pro­tiv njih to­kom za­to­če­ni­štva, po­stig­ne cilj za­u­sta­vlja­nja va­zdu­šnih uda­ra NA­TO-a.
Su­di­je su za­klju­či­le da su do­pri­no­si Mla­di­ća bi­li od su­štin­skog zna­ča­ja za pri­mje­nu ci­lja udru­že­nog zlo­či­nač­kog po­du­hva­ta i da je zbog to­ga kriv po op­tu­žba­ma za zlo­čin za­u­zi­ma­nja ta­la­ca.
Sud­sko vi­je­će či­ni­li su pred­sje­da­va­ju­ći Al­fons Ori, Kri­stof Fli­ge i Ba­ko­ne Dža­stis Mo­lo­to.
Ovo je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da na ko­ju po­sto­ji pra­vo žal­be. Žal­be­ni po­stu­pak, uko­li­ko ga bu­de, spro­ve­šće Me­ha­ni­zam za me­đu­na­rod­ne kri­vič­ne su­do­ve.
Mla­di­ću se, ka­ko se na­po­mi­nje, u ka­znu ura­ču­na­va vri­je­me pro­ve­de­no u pri­tvo­ru.
Rat­ko Mla­dić ni­je bio u sud­ni­ci u tre­nut­ku ka­da je iz­re­če­na do­ži­vot­na ka­zna za­tvo­ra jer ga je pret­hod­no su­di­ja Ori uda­ljio iz sud­ni­ce zbog ko­men­ta­ri­sa­nja po­stup­ka i ne­go­do­va­nja.
Uda­ljen je uz po­moć stra­že, po na­lo­gu pred­sjed­ni­ka sud­skog vi­je­ća Al­fon­sa Ori­ja.
Da­lje sa­op­šta­va­nje pre­su­de Mla­dić je pra­tio iz po­seb­ne pro­sto­ri­je pre­ko mo­ni­to­ra.
Ori je pret­hod­no sa­op­štio da je pa­u­za u sa­op­šta­va­nju sa­žet­ka pre­su­de Rat­ku Mla­di­ću po­tra­ja­la du­že, jer je vi­je­će do­bi­lo ta­kav sa­vjet lje­ka­ra da ta­ko po­stu­pi.
Mla­di­ćev bra­ni­lac Dra­gan Ive­tić re­kao je da je to­kom pa­u­ze Mla­di­ću tri pu­ta iz­mje­ren pri­ti­sak i da je pr­vi put bio 175/76, dru­gi put i 180/80 i tre­ći put 180/80.
„To se zo­ve kri­zom hi­per­ten­zi­je i tra­ži­mo ili da pre­ki­ne­te za­sje­da­nje ili da od­u­sta­ne­te od či­ta­nja re­zi­mea i pro­či­ta­te pre­su­du, ka­ko bi se sma­njio ri­zik za zdra­vlje Mla­di­ća s ob­zi­rom na vi­si­nu krv­nog pri­ti­ska, jer mo­že da do­đe do ži­vot­ne ugro­že­no­sti”, re­kao je Ive­tić.
Su­di­ja mu je od­go­vo­rio da je vije­će do­bi­lo in­for­ma­ci­ju da je Mla­di­ću 3. put pri­ti­sak bio 170.
Na­kon od­lu­ke da na­sta­vi sa či­ta­njem pre­su­de, Mla­dić je ne­go­do­vao na­kon če­ga je uda­ljen iz sud­ni­ce.
Su­đe­nje Rat­ku Mla­di­ću po­če­lo je u ma­ju 2012. go­di­ne, a sa­slu­ša­nje do­ka­za tra­ja­lo je vi­še od če­ti­ri go­di­ne, to­kom ko­jih je vije­će za­sje­da­lo 530 da­na.
Sa­slu­ša­no je 592 svje­do­ka i iz­ve­de­no sko­ro 10.000 do­ka­znih pred­lo­ga.
Vi­je­će je ta­ko­đe uze­lo u ob­zir či­nje­ni­ce utvr­đe­ne ra­ni­jim pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma Tri­bu­na­la.
Mla­dić je uhap­šen u ma­ju 2011. go­di­ne, na­kon 16 go­di­na skri­va­nja i iz­ru­čen je Ha­gu.
Jučerašnje iz­ri­ca­nje pre­su­de bi­lo je jed­no od naj­po­sje­će­ni­jih u isto­ri­ji Tri­bu­na­la.
U Ha­gu se na­la­zi pre­ko 300 no­vi­na­ra, is­tra­ži­va­ča, pred­stav­ni­ka NVO i or­ga­ni­za­ci­ja iz BiH ko­je oku­plja­ju žr­tve, ali tu su i pred­stav­ni­ci rat­nih ve­te­ra­na iz Re­pu­bli­ke Srp­ske, prenio je re­por­ter RTS-a.(RTS)


Ovo ni­je prav­da, ovo je NA­TO sud

Pred­sjed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Ana Br­na­bić iz­ja­vi­la je da pre­su­da ni­je iz­ne­na­đe­nje za srp­ski na­rod i po­ru­či­la da tre­ba da gle­da­mo u bu­duć­nost, ka­ko bi­smo ko­nač­no ima­li sta­bil­nu dr­ža­vu.
„Mo­ra­mo osta­vi­ti pro­šlost iza se­be”, do­da­la je Br­na­bi­će­va.
Pot­pred­sed­nik Vla­de Ra­sim Lja­jić uka­zao je pre­su­da Mla­di­ću ne pred­sta­vlja iz­ne­na­đe­nje, ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnju sud­sku prak­su u Tri­bu­na­lu, kao i ra­ni­je pre­su­de Mla­di­će­vim pod­re­đe­ni­ma.
Do­dao je da tre­ba sprije­či­ti no­vi ta­las et­nič­ke ne­tr­pe­lji­vo­sti.
Mi­ni­star­ka prav­de Ne­la Ku­bu­ro­vić re­kla je da je da­nas te­žak dan za Sr­bi­ju i do­da­la da ne že­li da ko­men­ta­ri­še pre­su­du Rat­ku Mla­di­ću, jer ona ni­je pra­vo­sna­žna, već pr­vo­ste­pe­na.
Pred­sjed­nik SNP-a i mi­ni­star Ne­nad Po­po­vić re­kao je da pre­su­da po­tvr­đu­je da Ha­ški tri­bu­nal ne­ma ve­ze sa pra­vom i prav­dom, već da je ri­ječ o obič­nom po­li­tič­kom in­stru­men­tu, for­mi­ra­nom sa ci­ljem da či­ta­vu srp­sku na­ci­ju pred­sta­vi kao ge­no­cid­nu.
Na­rod­ni po­sla­nik i li­der Je­din­stve­ne Sr­bi­je Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma oci­je­nio je da je pre­su­da Ha­škog su­da iz­re­če­na ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­di­ću, spu­šta­nje za­vje­se na naj­ve­ću sra­mo­tu u isto­ri­ji svjet­skog pra­vo­su­đa. On tvr­di da je Mla­dić bio po­sled­nja bra­na stva­ra­nju Islam­ske dr­ža­ve u Evro­pi.
Li­der opo­zi­ci­o­nog po­kre­ta Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić iz­ja­vio je da od­ba­cu­je sve pre­su­de Ha­škog tri­bu­na­la kao an­ti­prav­ne, ne­pra­ved­ne i an­ti­srp­ske i do­dao da je za nje­ga Rat­ko Mla­dić he­roj.
Na­rod­ni po­sla­nik iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sr­bi­je Me­ho Ome­ro­vić iz­ja­vio je da Tri­bu­nal ni­je uspio u onom što mu je bio osnov­ni za­da­tak – po­mi­re­nje na­ro­da u re­gi­o­nu, prav­da za sve žr­tve i pre­ži­vje­le u ra­to­vi­ma na te­ri­to­ri­ji biv­še Ju­go­sla­vi­je.
Li­der SRS-a Vo­ji­slav Še­šelj oci­je­nio je da je pre­su­da po­li­tič­ka. „Pre­su­da je po­li­tič­ka, a upe­re­na je pro­tiv srp­skog na­ro­da ko­ji je uče­stvo­vao u ra­tu, po­ma­lo i pro­tiv Sr­bi­je, a naj­vi­še pr­o­tiv Re­pu­bli­ke Srp­ske”, re­kao je Še­šelj za Pink te­le­vi­zi­ju.
Za­mje­nik še­fa SRS-a Ne­ma­nja Ša­ro­vić oci­je­nio je da je pre­su­da Tri­bu­na­la upe­re­na pro­tiv srp­skog na­ro­da.
Li­der LDP-a Če­do­mir Jo­va­no­vić sma­tra da ta pre­su­da tre­ba da bu­de osno­va na ko­joj mo­ra­mo gra­di­ti no­ve od­no­se, po­li­ti­ku po­mi­re­nja u ci­je­lom re­gi­o­nu, a pri­je sve­ga u BiH. „Ovo ne smi­je da bu­de po­vod za ras­pa­lji­va­nje mr­žnji i su­ko­ba, ne­go opo­me­na i po­ziv na od­go­vor­nost pred sa­mi­ma so­bom, pred pro­šlim i bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma”, po­ru­ču­je Jo­va­no­vić.
(RTS)


Bra­merc: Ni­je pre­su­da či­ta­vom srp­skom na­ro­du

Glav­ni tu­ži­lac Ha­škog tri­bu­na­la Serž Bra­merc iz­ja­vio je da pre­su­da Mla­di­ću ni­je pre­su­da či­ta­vom srp­skom na­ro­du.
Ka­ko je re­kao no­vi­na­ri­ma u Ha­gu, „Mla­di­će­va kri­vi­ca je nje­go­va i sa­mo nje­go­va”, pre­no­si AP.
Bra­merc je re­kao da će pro­u­či­ti pre­su­du pri­je ne­go što se od­lu­či da li da pod­ne­se žal­bu po­vo­dom jed­ne tač­ke po ko­joj je Mla­dić oslo­bo­đen.(RTS)


Vučić: Svi smo zna­li ko­ja će bi­ti pre­su­da

Pred­sjed­nik Sr­bi­je je po­zvao gra­đa­ne da poč­nu da gle­da­ju u bu­duć­nost – „da raz­mi­šlja­mo gdje i ka­ko će nam ži­vje­ti dje­ca, ka­ko i na ko­ji na­čin ču­va­ti mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu. Vu­čić je re­kao da „smo svi zna­li ko­ji će bi­ti is­hod pre­su­de” Rat­ku Mla­di­ću, ko­ji je ju­če osu­đen na do­ži­vot­nu ro­bi­ju i da je Sr­bi­ja uvi­jek po­što­va­la žr­tve svih na­ro­da, ali da ni­je si­gu­ran da su dru­gi po­ka­zi­va­li tu vr­stu pi­je­te­ta pre­ma srp­skim žr­tva­ma.
„Ali to je i naš po­sao i to će­mo ra­di­ti za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma na­šeg na­ro­da iz ci­je­log re­gi­o­na ra­ču­na­ju­ći ne na to da ima­mo pra­vo da za­bo­ra­vlja­mo pro­šlost, već da je na­ša oba­ve­za da gra­di­mo dru­ga­či­ju bu­duć­nost”, re­kao je Vu­čić.
Oni­ma ko­ji su nam „dr­ža­li ti­ra­de o bu­duć­no­sti i ko­ji su je­dva če­ka­li da nam dr­že lek­ci­je” po­ru­ču­je: „Za­u­sta­vi­te se sa tim li­ce­mjer­jem, pu­sti­te nas, ako vi ne mi­sli­te na bu­duć­nost, pu­sti­te nas da o njoj raz­mi­šlja­mo i da bu­duć­nost gra­di­mo.”
Pred­sjed­nik je re­kao da je pre­su­da ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­diću oče­ki­va­na, da on kao pred­sjed­nik dr­ža­ve ne mo­že da ko­men­ta­ri­še ne­pra­vo­sna­žnu pre­su­du.
Do­dao je da je uvje­ren da će srp­sko dru­štvo ima­ti sna­ge da ide na­pri­jed.(RTS)


Man­dić: Lo­mlje­nje kič­me srp­skom na­ro­du

Da­na­šnja sram­na pre­su­da ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­di­ću sa­mo po­tvr­đu­je da je Ha­ški tri­bu­nal an­ti­srp­ska tvo­re­vi­na i da je for­mi­ran ka­ko bi vo­de­ći po­li­ti­ča­ri i ofi­ci­ri iz na­šeg na­ro­da bi­li pred­sta­vlje­ni kao is­klju­či­vi kriv­ci za gra­đan­ski rat na pod­ruč­ju biv­še SFRJ", iz­ja­vio je za An­dri­ja Man­dić, pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je.
„Ka­rak­ter Ha­škog su­da pre­ci­zno je opi­sao sam ge­ne­ral Rat­ko Mla­dić u svom obra­ća­nju pri­je ne­go što će bi­ti uda­ljen iz sud­ni­ce. Da­kle, Ha­ški sud ni­je ti­je­lo ko­je se ba­vi utvr­đi­va­njem isti­ne već slu­ži za pro­pa­gan­du ve­li­ke la­ži“, is­ta­kao je Man­dić.
On do­da­je da srp­ski na­rod ni­ka­da ne­će i ne mo­že, ne­za­vi­sno od pre­su­da i od­lu­ka Tri­bu­na­la, za­bo­ra­vi­ti srp­sku voj­sku na či­jem če­lu su bi­li Ra­do­van Ka­ra­džić i ge­ne­ral Mla­dić.
„Ta voj­ska je obez­bi­je­di­la op­sta­nak na­šeg na­ro­da na te­ri­to­ri­ja­ma za­pad­no od ri­je­ke Dri­ne i spri­je­či­la da nam se po­no­vi ono što se do­go­di­lo 1941–45. go­di­ne“, ka­že li­der NSD-a.
Iz­daj­ni­ci su za­vr­ša­va­li na sme­tli­štu isto­ri­je, a pra­ve pa­tri­o­te bi­li u ko­nač­nom po­bjed­ni­ci.
„Lo­mlje­nje kič­me srp­skom na­ro­du ne od­vi­ja se sa­mo u Ha­škom tri­bu­na­lu, već svu­da gdje ra­zni cen­tri mo­ći pro­cje­nju­ju da pred­sta­vlja­mo pro­blem i pre­pre­ku za ostva­ri­va­nje nji­ho­vih an­ti­srp­skih pla­no­va, od Pod­go­ri­ce do Be­o­gra­da i Ba­nja­lu­ke”, ocje­nju­je Man­dić.


Dar­ko Mla­dić: Ulo­ži­će­mo žal­bu

Sin Rat­ka Mla­di­ća Dar­ko Mla­dić na­ja­vio je da će se od­bra­na ža­li­ti na pre­su­du ko­jom je nje­gov otac osu­đen na do­ži­vot­ni za­tvor.
On je no­vi­na­ri­ma u Ha­gu re­kao da sma­tra da je ta pre­su­da re­zul­tat rat­ne pro­pa­gan­de, te da ni­je za­sno­va­na na či­nje­ni­ca­ma.
„Ne sla­že­mo se sa ova­kvom pre­su­dom ko­ja je u su­prot­no­sti sa či­nje­ni­ca­ma i ulo­ži­će­mo žal­bu. Ona ima za cilj ši­re­nje pro­pa­gan­de i da one­mo­gu­ći bu­du­ći mi­ran ži­vot u re­gi­o­nu”, re­kao je Mla­di­ćev sin no­vi­na­ri­ma u Ha­gu, uz opa­sku da sud ni­jed­nom ni­je po­me­nuo, ka­ko je re­kao, 40.000 srp­skih žr­ta­va.(RTS)


Sud ni­je di­je­lio prav­du, već po­li­ti­ku

Član Pred­sjed­ni­štva Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne Mla­den Iva­nić re­kao je da se od Ha­škog su­da, ko­ji je to­kom man­da­ta pri­je pre­su­de Mla­di­ću Sr­bi­ma iz­re­kao pet do­ži­vot­nih ka­zni i ukup­no 758 go­di­na za­tvo­ra, Hr­va­ti­ma 166 go­di­na, a Bo­šnja­ci­ma sve­ga 41,5 go­di­nu, ni­šta dru­go ni­je mo­glo ni oče­ki­va­ti.
„Ka­da po­gle­da­te sve ove sto­ti­ne go­di­na ka­zne ko­je su do­bi­li Sr­bi i to­me do­da­te po­da­tak da je Ha­ški sud ukup­no za sve zlo­či­ne nad Sr­bi­ma do sa­da iz­re­kao sve­ga 50 go­di­na za­tvo­ra, to o ovom su­du do­volj­no go­vo­ri”, re­kao je Iva­nić Fe­ni.
Pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­ni­sta­ra BiH De­nis Zvi­zdić po­ru­čio je da je pre­su­da Rat­ku Mla­di­ću još jed­na po­tvr­da da se rat­ni zlo­čin ni­ka­da i ni­ko­me ne mo­že is­pla­ti­ti, ma ko­li­ko se zlo­čin­ci skri­va­li i bje­ža­li od svo­je od­go­vor­no­sti.
Vi­so­ki pred­stav­nik u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni Va­len­tin In­cko opi­sao je ha­šku pre­su­du Rat­ku Mla­di­ću kao iz­u­zet­no va­žan ko­rak u prav­cu pri­vo­đe­nja prav­di onih po­je­di­na­ca ko­ji su od­go­vor­ni za uža­sne zlo­či­ne u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni i po­zvao vla­sti u BiH i gra­đa­ne da po­štu­ju pre­su­du i da se su­zdr­že od nje­ne po­li­ti­za­ci­je.
Na pre­su­du Mla­di­ću re­a­go­va­la je i pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja „Maj­ke Sre­bre­ni­ce” Mu­ni­ra Su­ba­šić, ko­ja je is­ta­kla da je Rat­ko Mla­dić osu­đen go­to­vo za iden­tič­ne stva­ri za ko­je i Ka­ra­džić, osim raz­li­ke u du­ži­ni ka­zne i re­kla da udru­že­nje ima pra­vo da „tu­ži Sr­bi­ju i Re­pu­bli­ku Srp­sku za sve ono u če­mu su uče­stvo­va­li”.
„Pre­su­da je go­to­vo iden­tič­na kao Ka­ra­dži­ću, osim što je Mla­dić do­bio do­ži­vot­ni za­tvor. I Mla­dić je osu­đen za sve tač­ke osim pr­ve, od­no­sno da ni­je kriv i da ni­je po­či­njen ge­no­cid u šest op­šti­na BiH. Mi de­fi­ni­tiv­no ima­mo pra­vo da tu­ži­mo Sr­bi­ju i RS za sve ono u če­mu su uče­stvo­va­li”, na­ve­la je Su­ba­ši­će­va ne­po­sred­no na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de.
(RTS)


Do­dik: Istin­ski he­roj i pa­tri­o­ta

Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­rad Do­dik re­kao je da pr­vo­ste­pe­na pre­su­da Ha­škog su­da ge­ne­ra­lu Rat­ku Mla­di­ću, u uslo­vi­ma ne­jed­na­kog tret­ma­na i se­lek­tiv­ne prav­de ovog tri­bu­na­la, ne pred­sta­vlja iz­ne­na­đe­nje jer je ge­ne­ral bio una­pri­jed osu­đen.
– Za srp­ski na­rod ge­ne­ral Mla­dić je istin­ski he­roj i pa­tri­o­ta ko­ji je or­ga­ni­zo­vao i vo­dio Voj­sku Re­pu­bli­ke Srp­ske i spri­je­čio ge­no­cid nad srp­skim na­ro­dom u BiH i Hr­vat­skoj – na­gla­sio je Do­dik.
Pred­sjed­nik Srp­ske je re­kao da pre­su­da ge­ne­ra­lu Mla­di­ću ni­je pre­su­da srp­skom na­ro­du, već sram­ni ša­mar srp­skim žr­tva­ma i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma, te da u Re­pu­bli­ci Srp­skoj ni­ko ne vje­ru­je da je ge­ne­ral kriv.
– Ovo ni­je pre­su­da ni Re­pu­bli­ci Srp­skoj, ni srp­skom na­ro­du, ni srp­skoj voj­sci. Ovo je po­ku­šaj uda­ra na slo­bo­du či­ta­vog jed­nog na­ro­da – na­gla­sio je Do­dik.
On je is­ta­kao da je od­nos Ha­škog su­da pre­ma Sr­bi­ma ne­pra­ve­dan, da je stru­ka u Ha­gu pot­pu­no po­ra­že­na i da je Hag one­mo­gu­ćio po­mi­re­nje u BiH.


Orić mu po­že­lio da što du­že po­ži­vi u za­tvo­ru

Biv­ši ko­man­dant šta­ba Te­ri­to­ri­jal­ne od­bra­ne Sre­bre­ni­ce Na­ser Orić, ko­ga je Tri­bu­nal u Ha­gu oslo­bo­dio kri­vi­ce za rat­ni zlo­čin u Sre­bre­ni­ci i Bra­tun­cu 1992. go­di­ne, na­kon iz­re­če­ne do­ži­vot­ne ka­zne Rat­ku Mla­di­ću, re­kao je „da voj­sko­vo­đa mo­ra od­go­va­ra­ti i pred svo­jim na­ro­dom”, jer je od­go­vo­ran za smrt voj­ni­ka Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske ko­je je lič­no vo­dio u smrt.
Orić je re­kao Ava­zu da se pre­su­de Su­da u Ha­gu mo­ra­ju po­što­va­ti i da ih ne tre­ba ko­men­ta­ri­sa­ti, ali da dje­la Mla­di­ća naj­bo­lje go­vo­re o nje­mu.
„On srp­skim maj­ka­ma ni­ka­da ni­je imao pe­tlju da ka­že da ih je lič­no od­vo­dio u smrt i da je po­ra­žen na boj­nom po­lju. Za­uz­vrat, od­lu­čio se za ubi­stva za­ro­blje­ni­ka i ci­vi­la. Šta da mu po­ru­čim? Mo­gu re­ći da mu že­lim da po­ži­vi što du­že u zdra­vlju, to je sve”, re­kao je Orić.(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"