Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-08 GLAVNI SPECIJALNI TUŽILAC NAVEO NETAČNE PODATKE U BILTENU DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA CRNE GORE
Katnić Obmanuli javnost da su od Sveta naplatili milion Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) obmanuli su javnost i u Biltenu državnog tužilaštva Crne Gore naveli da su oduzeli 1.096.000 eura od Svetozara Marovića, osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe iz Budve i bivšeg potpredsjednika DPS-a
Dan - novi portal
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) ob­ma­nu­li su jav­nost tvrd­njom da su od­u­ze­li 1.096.000 eura od Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, osu­đe­nog še­fa or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Bu­dve i biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić sa­op­štio je to u Bil­te­nu dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re, ko­ji je iz­ra­đen uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va (SAD) u Pod­go­ri­ci.
Sve­to­zar Ma­ro­vić ni­je pla­tio mi­li­on eura u ro­ku od go­di­nu da­na (naj­ka­sni­je do sre­di­ne sep­tem­bra ove go­di­ne), ko­ji je bio pred­vi­đen spo­ra­zu­mom o pri­zna­nju kri­vi­ce sa STD, što je za „Dan” po­tvr­dio i nje­gov advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić.
– Dug ni­je pla­ćen, ali po­sto­ji hi­po­te­ka na ne­po­kret­no­sti ko­je su slu­ži­le kao obez­bje­đe­nje iz­no­sa pre­ci­zi­ra­nog spo­ra­zu­mom. Šte­te ne­ma jer je iz­nos obez­bi­je­đen ne­kret­ni­na­ma – re­kao je Be­go­vić.
Od biv­šeg pred­sjed­ni­ka DPS-a taj iz­nos ni­je na­pla­ćen čak ni u ne­kret­ni­na­ma, što mo­že da se vi­di u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Ma­ro­vić je pro­šle go­di­ne ne­po­kret­nom imo­vi­nom ga­ran­to­vao da će da pla­ti šte­tu ko­ju je pri­či­nio Op­šti­ni Bu­dva, zbog če­ga je 7. no­vem­bra 2017. go­di­ne u nje­go­vim li­sto­vi­ma ne­po­kret­no­sti upi­sa­na hi­po­te­ka I re­da u iz­no­su od 1.096.481 eura u ko­rist Op­šti­ne Bu­dva, a ra­di obez­bje­đe­nja po­tra­ži­va­nja hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca po osno­vu za­klju­če­nog spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce (KI-S.BR.189/15), pre­ma ko­jem je du­žan da upla­ti na ra­čun bu­dže­ta Cr­ne Go­re u ro­ku od jed­ne go­di­ne od da­na pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de, sa za­bi­lje­žbom za­bra­ne otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i da­va­nja u za­kup bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti sa dej­stvom eks­te­ziv­no­sti hi­po­te­ke kao za­lo­žnog pra­va i pri­sta­nak na ne­po­sred­no pri­nud­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja i za­lo­žne iz­ja­ve UZZ 333/2016 od 9.ju­na 2016. go­di­ne za­klju­če­ne sa Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem i Dra­ga­nom Ma­ro­vi­ćem.
Ta hi­po­te­ka je i da­lje ak­tiv­na i još ni­šta ni­je pred­u­ze­to da se ak­ti­vi­ra i da imo­vi­na Ma­ro­vi­ća pre­đe u ru­ke ošte­će­nih.
Prav­ni za­stup­nik Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Ve­se­lin Ra­du­lo­vić ka­zao je da je tu­ži­la­štvo osu­đe­nom Ma­ro­vi­ću spo­ra­zu­mom omo­gu­ći­lo broj­ne po­god­no­sti i ne­lo­gič­no­sti, ta­ko da osta­je sum­nja u ci­je­li po­stu­pak pro­tiv nje­go­ve kri­mi­nal­ne gru­pe.
– Spo­ra­zu­mom je pred­vi­đe­no da Sve­to­zar Ma­ro­vić, na ime imo­vin­ske ko­ri­sti ko­ju je ste­kao iz­vr­še­njem kri­vič­nih dje­la, Op­šti­ni Bu­dva upla­ti iz­nos od mi­li­on i ne­što eura u ro­ku od go­di­nu da­na po pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de. Taj rok je uve­li­ko is­te­kao, a Sve­to­zar Ma­ro­vić po tom osno­vu još ni­je pla­tio cent. Vr­lo je upit­no da li će taj no­vac ika­da bi­ti upla­ćen – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
On je is­ta­kao da pred­met spo­ra­zu­ma ni­je bi­la ni­ka­kva vr­sta obez­bje­đe­nja u smi­slu hi­po­te­ka i od­u­zi­ma­nja ne­po­kret­ne imo­vi­ne Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća ili bi­lo ko­ga dru­gog.
– Pred­met spo­ra­zu­ma su bi­la nov­ča­na sred­stva, ta­ko da sa te stra­ne osta­je jed­na ozbilj­na sum­nja u či­tav po­stu­pak. Pri­je sve­ga, za­što je tu­ži­la­štvo do­zvo­lja­va­lo Ma­ro­vi­ću da na taj na­čin od­la­že tu oba­ve­zu, za­što mu je da­va­lo taj rok od go­di­nu da­na i za­što je, u kraj­njem, omo­gu­ći­lo da on da­nas bu­de ne­do­stu­pan pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma, u smi­slu iz­dr­ža­va­nja ka­zne i, još va­žni­je, u smi­slu na­dok­na­de šte­te ko­ji je pri­či­nio vr­še­njem kri­vič­nih dje­la – re­kao je Ra­du­lo­vić.
U Bil­te­nu dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re pi­še i da je na osno­vu pri­zna­nja kri­vi­ce od fir­me Trej­dju­nik od­u­ze­ta imo­vin­ska ko­rist od 19.810.047 eura.
– Po­da­ci ko­je sa­op­šta­va­ju iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ne go­vo­re uop­šte ka­kvo je pra­vo sta­nje kad je u pi­ta­nju od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne ste­če­ne kri­mi­nal­nom dje­lat­no­šću. SDT se stal­no hva­li jav­no­sti sa tih 19 mi­li­o­na eura, a ra­di se o ne­kret­ni­na­ma fir­me Trej­dju­nik, od­no­sno o po­slov­nim i stam­be­nim pro­sto­ri­ma za ko­je je tu­ži­la­štvo pro­ci­je­ni­lo da vri­je­de to­li­ko. Ipak, od pred­stav­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva ču­li smo da se ra­di o objek­ti­ma ko­ji su u pri­lič­no lo­šem sta­nju i da se ni pri­bli­žno ne mo­gu fi­nan­sij­ski va­lo­ri­zo­va­ti u iz­no­su o ko­jem tu­ži­la­štvo go­vo­ri – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, sa te stra­ne tre­ba bi­ti pre­ci­zan i re­ći da ni­je od­u­ze­to ni­šta od nov­ca.
– Jed­nom prav­nom li­cu je omo­gu­će­no da na­dok­na­di šte­tu Op­šti­ni Bu­dva ne­kret­ni­na­ma ko­je su upra­vo ste­če­ne iz­vr­še­njem kri­vič­nih dje­la, što je sa­mo po se­bi ne­lo­gič­no, a mi­slim i ne­za­ko­ni­to, jer je ta imo­vi­na sva­ka­ko mo­ra­la bi­ti od­u­ze­ta od tog prav­nog li­ca. Po za­ko­nu, svi pred­me­ti na­sta­li iz­vr­še­njem kri­vič­nog dje­la mo­ra­ju se od iz­vr­ši­o­ca od­u­ze­ti. Da­kle, o to­me ne­ma pre­go­vo­ra – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.
Vl. O.


Pri­nud­na na­pla­ta kad upi­šu da je Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na

U hi­po­te­ci ko­ja je upi­sa­na na ne­po­kret­nu imo­vi­nu Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, a ko­jom je ga­ran­to­vao da će da is­pla­ti iz­nos od sko­ro 1,1 mi­li­on eura, pi­še da sred­stva tre­ba da upla­ti na ra­čun bu­dže­ta Cr­ne Go­re, a ne na ra­čun ošte­će­ne Op­šti­ne Bu­dva.
„Da­nu” je iz Op­šti­ne Bu­dva sa­op­šte­no da su upu­ti­li do­pis tu­ži­la­štvu jer u hi­po­te­ci ne pi­še da je Ma­ro­vić du­žan da iz­nos upla­ti na nji­hov ra­čun i da je tu­ži­la­štvo to pri­hva­ti­lo i kon­sta­to­va­lo gre­šku.
Ta­ko­đe, sa­op­šte­no nam je i da je u to­ku po­stu­pak u ko­jem će hi­po­te­ka bi­ti na­zna­če­na u ko­rist Op­šti­ne Bu­dva, što zna­či da će čim se to za­vr­ši bi­ti po­kre­nu­ta pri­nud­na na­pla­ta imo­vi­nom Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, uko­li­ko on u me­đu­vre­me­nu ne upla­ti no­vac.


Za osam da­na da pri­ba­vi do­ka­ze o pori­je­klu imovine

Bra­ni­lac Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća tra­žio je ju­če od­la­ga­nje ro­či­šta za od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne nje­go­vom kli­jen­tu jer je za­htjev za to do­sta­vljen su­prot­no sud­skom po­slov­ni­ku. Pro­ces je od­lo­žen za 12. de­cem­bar.
Ma­ro­vi­ćev advo­kat Vla­di­mir Ma­rin­kov uka­zao je da na pa­pi­ri­ma ne po­sto­ji pe­čat, da fa­li po­sled­nja stra­na, da ni­je po­zna­to ka­da je sud do­bio ovaj za­htjev i da od­bra­na ni­je ima­la uslo­ve da se pri­pre­mi.
Pred­sjed­nik Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Bo­ris Sa­vić ju­če je tra­žio da se u ro­ku od osam da­na do­sta­ve spe­ci­fi­ka­ci­je pro­tiv Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, nje­go­ve su­pru­ge Ta­ma­re i nje­nog bra­ta Iva­na Po­po­vi­ća. Isti rok ima i od­bra­na da pri­pre­mi do­ka­ze da je imo­vi­na ste­če­na le­gal­nim pu­tem, a ne kri­mi­na­lom, ka­ko tvr­di tu­ži­la­štvo.VJ.D

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"