Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-11-09 PRVA CRNOGORSKA FUTSAL LIGA – 8. KOLO
Titograd brojao do dvanaest Šampion se raspucao protiv Kolašinaca
Dan - novi portal
Ti­to­grad – Gor­štak 12:0 (7:0)
Dvo­ra­na: „Ver­de”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić) i Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: To­mo­vić u 3, Mi­nić u 4, 11. i 37, Vuk­sa­no­vić u 6, 20. i 23, Ba­ro­vić u 12. i 20, Mi­lo­še­vić u 27, Mar­ko­vić (auto­gol) u 30. i Efo­vić u 33. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: L. Živ­ko­vić, Vu­ki­će­vić (Gor­štak).
TI­TO­GRAD: Mi­lo­še­vić, De­spo­to­vić, Mi­nić, Po­po­vić, Ba­ro­vić, Efo­vić, Mu­go­ša, Vuk­sa­no­vić, Dra­ško­vić, To­mo­vić, Baj­če­tić.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, L. Živ­ko­vić, Bu­la­to­vić, Đu­kić, M. Živ­ko­vić, Mar­ko­vić, Bo­gi­će­vić, Vu­ki­će­vić, Dar­ma­no­vić.
Šam­pi­on Cr­ne Go­re se ko­nač­no ras­pu­cao. U du­e­lu sa Gor­šta­kom, eki­pa Ti­to­gra­da je pri­ka­za­la efi­ka­snu igru i svog ri­va­la sa­vla­da­la sa ubje­dlji­vih 12:0.D.P.

Ba­jo Pi­vlja­nin – Če­lik 2:4 (0:0)
Dvo­ra­na: Sport­ski cen­tar. Gle­da­la­ca: oko 250. Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić (Pod­go­ri­ca) i Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Da. Ća­la­san u 28. i Kan­dić u 31. za Ba­jo Pi­vlja­nin, a Ja­nju­še­vić u 24, 32. i 37. i Ja­ko­vlje­vić (auto­gol) u 36. mi­nu­tu za Če­lik.
BA­JO PI­VLjA­NIN: De.Ća­la­san, Don­dić, Suk­no­vić, Osma­jić, Da.Ća­la­san, Kan­dić, Mal­tez, Ri­stić, Ja­ko­vlje­vić, De­lić.
ČE­LIK: Se­ku­lić, Ja­nju­še­vić, Da­mja­no­vić, M. Du­ru­to­vić, Goj­ko­vić, Vuč­ko­vić, N. Du­ru­to­vić, Spa­so­je­vić, Ba­jo­vić, Ko­pri­vi­ca, Vu­la­no­vić, Drob­njak, Da­ni­lo­vić.
U der­bi­ju pr­vog di­je­la se­zo­ne za­slu­že­no je sla­vi­la eki­pa Če­li­ka. Kom­ši­je su se pred­sta­vi­li u vi­še ne­go li­je­pom svi­je­tlu, ta­ko da je pu­bli­ka za­do­volj­na na­pu­sti­la dvo­ra­nu. Utak­mcu je obi­lje­žio Bo­ži­dar Ja­nju­še­vić, ko­ji je bio ner­je­ši­va za­go­net­ka za „Pi­vlja­ne“. B.K.

Je­din­stvo – Ce­zar 5:5 (1:2)
Ha­la: „Ni­ko­ljac”. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca) i Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ćet­ko­vić u 14, I. Ćo­ro­vić u 26, Ob­ra­do­vić u 28, G. Li­ša­nin u 34. i Đ. Li­ša­nin u 40. za Je­din­stvo, a Mu­go­ša u 4, Mi­šo­vić u 10, 22, 23. i 24. mi­nu­tu za Ce­zar. Žu­ti kar­ton: G. Li­ša­nin (Je­din­stvo).
JE­DIN­STVO: Đ. Li­ša­nin, I. Ćo­ro­vić, E. Ćo­ro­vić, Ob­ra­do­vić, G. Li­ša­nin, F. Ćo­ro­vić, No­vo­vić, Ćet­ko­vić, Bo­ja­no­vić, Ha­sa­no­vić, Si­ja­rić, A. Ćo­ro­vić, Lju­ca.
CE­ZAR: Ra­i­če­vić, Ni­ko­lić, Mi­šo­vić, Ga­go­vić, Spa­le­vić, Gur­za­ko­vić, Ge­zo­vić, Mi­lo­vić, Mar­ko­vić, Vuk­če­vić, Mu­go­ša.
Go­sti su u 24. mi­nu­tu ima­li pred­nost od 5:1, ali se Bje­lo­polj­ci ni­su pre­da­va­li i uspje­li da stig­nu do iz­jed­na­če­nja. Na kra­ju su osvo­ji­li bod, za­hva­lju­ju­ći go­lu ko­ji je u sa­mom fi­ni­šu utak­mi­ce po­sti­gao gol­man Đor­đe Li­ša­nin. Kod go­sti­ju se is­ta­kao če­tvo­ro­stru­ki stri­je­lac Mar­ko Mi­šo­vić.M.N.

Stu­dent­ski dom – Be­ra­ne 1:6 (0:3)
Sa­la Gim­na­zi­je „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” u Pod­go­ri­ci. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje) i Esad Gu­gač (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Fe­mić u 31. za Stu­dent­ski dom, a Du­bak u 5, 8, 28. i 39. i Bo­le­vić u 19. i 34. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­ton: Bo­le­vić (Be­ra­ne).
STU­DENT­SKI DOM: Bo­lje­vić, Fe­mić, Po­po­vić, Ra­bre­no­vić, Je­lić, Ze­jak, Ni­ko­lić, Ra­ko­če­vić, Šu­šić, Đur­ko­vić, Ko­na­tar, Mir­ko­vić.
BE­RA­NE: Asa­no­vić, Ago­vić, Du­bak, Mi­la­no­vić, V. Bo­jo­vić, Lu­to­vac, A. Bo­jo­vić, Bo­le­vić, Ću­la­fić, Čoj­ba­šić.
Be­ran­ci su bez pro­ble­ma sti­gli do po­bje­de nad „stu­den­ti­ma”. Sla­vi­li su sa ubje­dlji­vih 6:1, uz do­bru igru i če­ti­ri po­got­ka Va­sa Du­ba­ka.D.P.

Nik­šić – Voj­ska Cr­ne Go­re 7:5 (4:0)
Dvo­ra­na sport­skog cen­tra u Nik­ši­ću. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­je: Ma­ti­ja Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ma­šu­lo­vić u 3. i 29, Ko­va­če­vić u 11, Vu­ko­vić u 13. i 26, Kru­nić u 17. i To­šić u 32. za Nik­šić, a Pu­šo­nja u 24, Vuk­če­vić u 25, 30. i 38. i Ra­du­lo­vić u 35. mi­nu­tu za Voj­sku Cr­ne Go­re.
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Ma­šu­lo­vić, To­šić, Pe­ro­še­vić, Ko­va­če­vić, Kru­nić, Pe­ro­vić, Be­ča­no­vić, Vu­ko­vić, La­la­to­vić, Ni­ko­lić.
MI­LI­TA­RI FUT­SAL TIM: Đur­ko­vić, D. Da­če­vić, Pu­šo­nja, Drob­njak, Du­ru­to­vić, Ra­du­lo­vić, Lak­če­vić, Zin­do­vić, Đo­ko­vić, R. Da­če­vić, Vuk­če­vić.
U utak­mi­ci ko­ja je za­do­vo­lji­la gle­da­o­ce, za­slu­že­no je tri­um­fo­va­la do­ma­ća eki­pa. Nik­šić je do ve­li­ke pred­no­sti do­šao već u pr­vom po­lu­vre­me­nu (4:0), go­sti su u na­stav­ku uspje­li da je pre­po­lo­ve, ali ipak do­ma­ći­ni su bez ve­ćih pro­ble­ma pri­ve­li meč kra­ju.B.K.

Br­sko­vo – Mi­ra­bi­le mo­da 4:6 (3:2)
Sa­la OŠ „Vuk­san Đu­kić” u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Ve­se­lin Be­lo­je­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ra­du­lo­vić u 3, S. Ćo­rić u 17, Mi­nić u 18. i M. Vu­če­tić u 36. za Br­sko­vo, a Po­po­vić u 17, 27, 38. i 40. i Ti­ja­nić u 19. i 40. mi­nu­tu za Mi­ra­bi­le mo­du. Žu­ti kar­ton: Vi­da­ko­vić (Br­sko­vo).
BR­SKO­VO: To­mo­vić, D. Vu­če­tić, S. Ćo­rić, Vi­da­ko­vić, Mi­nić, Ra­do­njić, Pan­du­ri­ca, M. Ćo­rić, M. Vu­če­tić, Ra­du­lo­vić, Iva­no­vić, A. Ćo­rić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Če­le­bić, Mi­jo­vić, Mar­ti­no­vić, Ti­ja­nić, Vu­či­nić, Du­kić. Po­po­vić.
Moj­ko­vač­ni su na po­lu­vre­me­nu ima­li pred­nost od 3:2, ali ni­su uspje­li u na­stav­ku da je sa­ču­va­ju. Me­đu­tim, Pod­go­ri­ča­ni su u na­stav­ku, pred­vo­đe­ni če­tvo­ro­stru­kim stri­jel­cem Jo­va­nom Po­po­vi­ćem, uspje­li da pre­o­kre­nu i stig­nu do još jed­ne pr­ven­stve­ne po­bje­de.D.P.


Re­zul­ta­ti 8. ko­la: Br­sko­vo – Mi­ra­bi­le mo­da 4:6, Ti­to­grad – Gor­štak 12:0, Stu­dent­ski dom – Be­ra­ne 1:6, Nik­šić – Voj­ska Cr­ne Go­re 7:5, Je­din­stvo – Ce­zar 5:5, Ba­jo Pi­vlja­nin – Če­lik 2:4.
Ta­be­la
1. Če­lik (-1) 8 6 1 1 31:18 18
2. Be­ra­ne 8 4 3 1 30:17 15
3. Ba­jo Pi­vlja­nin 8 5 0 3 26:23 15
4. Ti­to­grad 8 4 2 2 43:21 14
5. Ce­zar 8 4 2 2 24:22 14
6. Nik­šić 8 4 1 3 30:29 13
7. Voj­ska Cr­ne Go­re 8 4 0 4 27:24 12
8. Br­sko­vo 8 4 0 4 28:28 12
9. Mi­ra­bi­le mo­da 8 3 0 5 23:28 9
10. Je­din­stvo 8 2 2 4 29:30 8
11. Gor­štak (-1) 8 2 0 6 16:44 5
12. Stu­dent­ski dom 8 0 1 7 15:38 1
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Voj­ska Cr­ne Go­re – Je­din­stvo, Mi­ra­bi­le mo­da – Nik­šić, Be­ra­ne – Br­sko­vo, Gor­štak – Stu­dent­ski dom, Če­lik – Ti­to­grad, Ce­zar – Ba­jo Pi­vlja­nin.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"