Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-30 BOJAN KRVAVAC (DEMOKRATE) KOMENTARISAO IZVJEŠTAJ DRI O FINANSIJSKOJ SITUACIJI U LOKALNOJ UPRAVI
Krvavac DPS obećao kule i gradove, a doveo Pljevlja pred kolaps Novca ima, međutim, ljudi bliski aktuelnom režimu, kojima su na arčenje poklonjena pljevaljska bogatstva, jednostavno odbijaju da izmire obaveze prema Opštini u kojoj vrše svoju djelatnost, ističe Bojan Krvavac
Dan - novi portal
PLjE­VLjA – Funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­jan Kr­va­vac ka­že da
na iz­u­zet­no te­ško fi­nan­sij­sko sta­nje u Op­šti­ni Plje­vlja uka­zu­je i po­sled­nji iz­vje­štaj Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, či­ji je za­klju­čak bio da se Op­šti­ni ur­gent­no mo­ra po­mo­ći sa dr­žav­nog ni­voa ili no­vim za­du­ži­va­njem, jer se te­ku­će oba­ve­ze ne mo­gu iz­mi­ri­va­ti.
– Čak je i Zo­ran Je­lić, je­dan od glav­nih ak­te­ra afe­re „Sni­mak”, sa­da vje­ro­vat­no na­gra­đen za po­žr­tvo­va­ni po­li­tič­ki rad mje­stom u Se­na­tu DRI, kon­sta­to­vao u svom iz­vje­šta­ju da se dr­ža­va ak­tiv­no mo­ra uklju­či­ti u sa­ni­ra­nje ja­ko te­ške fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je. Za­mi­sli­te on­da u ka­kvom se sta­nju stvar­no na­la­ze Plje­vlja ka­da je je­dan od naj­o­ko­re­li­jih DPS par­tij­sih voj­ni­ka mo­rao pri­zna­ti da se fi­nan­si­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na­la­ze pred ko­lap­som – na­vo­di Kr­va­vac u sa­op­šte­nju za jav­nost i da­lje is­ti­če da je iz­vje­šta­jem DRI kon­sta­to­va­no da su se u pro­šloj go­di­ni za­po­sle­ni­ma is­pla­ći­va­le sa­mo ne­to za­ra­de, iz­u­zev u ja­nu­a­ru, dok pri­pa­da­ju­ći po­re­zi i do­pri­no­si ni­su upla­ći­va­ni.
– Op­šti­na ni­je, a ka­kva je si­tu­a­ci­ja ni­je ni mo­gla, po­stu­pi­ti u skla­du sa od­red­ba­ma za­klju­če­nog ugo­vo­ra o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga, ko­jim je pro­pi­sa­na oba­ve­za ser­vi­si­ra­nja svih po­re­skih oba­ve­za uklju­ču­ju­ći i bru­to pla­te za­po­sle­ni­ma. Si­tu­a­ci­ju u ko­joj se na­la­zi lo­kal­na sa­mo­u­pra­va od­sli­ka­va i či­nje­ni­ca da je re­a­li­za­ci­ja ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, ko­ja se od­no­si na 2016. go­di­nu, iz­vr­še­na sa sa­mo 21,3 od­sto u od­no­su na plan i do­ve­de­na je u pi­ta­nje zbog ne­li­kvid­no­sti Op­šti­ne. Ne­vje­ro­vat­na je i či­nje­ni­ca da od pred­vi­đe­na 94 pro­jek­ta, na 56 ni­su za­po­če­te ni pri­prem­ne rad­nje, dok je na osam pro­je­ka­ta utro­še­no 500 eura – ka­že Kr­va­vac i do­da­je da je iz­vje­štaj DRI po­tvr­dio či­nje­ni­cu na ko­ju plje­valj­ski od­bor De­mo­kra­ta već du­že vri­je­me uka­zu­je, a to je ak­tiv­ni­ji pri­stup Vla­de Cr­ne Go­re u rje­ša­va­nje ka­ta­kli­zmič­ne sli­ke u na­šem gra­du. 
– Da si­tu­a­ci­ja bu­de još tra­gič­ni­ja, u iz­vje­šta­ju DRI se na­vo­di da Op­šti­ni Plje­vlja kom­pa­ni­ja Vek­tra „Ja­kić” tre­nut­no du­gu­je ukup­no 4,1 mi­li­on na osno­vu kon­ce­si­o­nih na­kna­da i po­re­za na ne­por­ket­no­sti. Da­kle, nov­ca ima, me­đu­tim, lju­di bli­ski ak­tu­el­nom re­ži­mu, ko­ji­ma su na ar­če­nje po­klo­nje­na plje­valj­ska bo­gat­stva, jed­no­stav­no od­bi­ja­ju da iz­mi­re oba­ve­ze pre­ma Op­šti­ni u ko­joj vr­še svo­ju dje­lat­nost. Da­kle, ka­ko ne­ko mo­že i po­mi­sli­ti da vlast i Vla­da ko­ja do­zvo­lja­va ka­u­boj­sko po­na­ša­nje u na­šoj op­šti­ni, pot­pu­no ba­ha­će­nje sa ži­lom ku­ca­vi­com plje­valj­ke sre­di­ne, mo­že na­ći za shod­no da se ak­tiv­ni­je uklju­či u re­ša­va­nje si­tu­a­ci­je u Plje­vlji­ma. To­ga su svje­sni i u ak­tu­el­noj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Iako su obe­ća­va­li sve bla­go­de­ti i do­bru ko­nek­ci­ju sa Vla­dom Cr­ne Go­re, sa­da se su­o­ča­va­ju sa si­tu­a­ci­jom da su za­bo­ra­vlje­ni od svih, osta­vlje­ni da se sa­mi iz­bo­re sa ne­re­ši­vom fi­nan­sij­skom si­tu­a­ci­jom. Kao kap ko­ja je pre­li­la ča­šu bi­la je iz­ja­va ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća da Plje­vlja ne­će do­bi­ti eko-tak­su ko­ja nam za­kon­ski pri­pa­da. Da­kle, oče­ku­je se da Vla­da ko­ja ne do­zvo­lja­va spro­vo­đe­nje za­ko­na, kao u slu­ča­ju eko-na­kna­de, po­mog­ne u slu­ča­ju eko­nom­ske kri­ze u ko­joj se lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na­la­zi. Sma­tram da je to ilu­zor­no oče­ki­va­ti. Sve dok se ne smi­je­ni ak­tu­el­ni re­žim, a sma­tram da od­bro­ja­va svo­je po­sled­nje mje­se­ce, od­nos pre­ma Plje­vlji­ma se ne­će pro­mi­je­ni­ti. De­mo­kra­te će, kao naj­ja­ča i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ja par­ti­ja u Plje­vlji­ma, već na pro­lje­će pre­ki­nu­ti sa do­sa­da­šnjom prak­som za­ne­ma­ri­va­nja i vra­ti­ti Plje­vlja na ono mje­sto ko­je nam gle­da­no iz svih aspe­ka­ta pri­pa­da – is­ti­če Kr­va­vac u sa­op­šte­nju za jav­nost.
B. Je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"