Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-10-30 SPOR OPŠTINA TIVAT I KOTOR OKO IMENOVANJA UPRAVLJAČKE STRUKTURE U ZAJEDNIČKOJ FIRMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Obilazak postrojenja Eksproprijacija zakočila formiranje preduzeća Stidim se što smo u julu prošle godine presjekli vrpcu na novom objektu i od tada nijesmo formirali preduzeće, a imamo problem jer se sve više vlasnika zemljišta na toj lokaciji javlja i traži nadoknadu za eksproprisanu zemlju koju po sporazumu treba da plaća Opština Tivat, kaže Snežana Matijević Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić za „Dan” ističe da do formiranja preduzeća za upravljanje zajedničkim postrojenjem nije došlo jer Opština Tivat, suprotno obavezama koje je preuzela oko ekspr
Dan - novi portal
TI­VAT – Iako su biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Alek­san­dar Stjep­če­vić i gra­do­na­čel­ni­ca Tiv­ta Sne­ža­na Ma­ti­je­vić sa ta­da­šnjim mi­ni­strom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Bra­ni­mi­rom Gvo­zde­no­vi­ćem, pred­stav­ni­ci­ma KFW ban­ke i nje­mač­ke kom­pa­ni­je WTE, po­čet­kom ju­la 2016. go­di­ne pre­sje­kli cr­ve­nu vrp­cu na po­stro­je­nju za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Kr­to­li­ma, ono još uvi­jek ni­je do­bi­lo upra­vljač­ku struk­tu­ru, ni­ti ri­je­ši­lo pro­blem od­la­ga­nja čvr­stog ot­pa­da. Ra­do­vi na iz­grad­nji za­jed­nič­kog po­stro­je­nja za op­šti­ne Ko­tor i Ti­vat, vri­jed­ni 10,3 mi­li­o­na eura, po­če­li su u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne i za­vr­še­ni za 16 mje­se­ci. Na sve­ča­nom otva­ra­nju ču­lo se da je PPOV stra­te­ški zna­ča­jan pro­je­kat za oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne i te­melj raz­vo­ja tu­ri­zma u Tiv­tu i Ko­to­ru. Iz po­stro­je­nja ko­je pre­ra­đu­je ka­na­li­za­ci­o­ne vo­de iz ti­vat­ske i ko­tor­ske op­šti­ne na is­pust Oblat­no iz­la­zi vo­da či­sto­će oko 90 od­sto. Po­stro­je­nje je zva­ni­čan rad po­če­lo bez ja­snog na­či­na rje­ša­va­nja od­la­ga­nja ot­pad­nog mu­lja, ali je nje­go­vim pu­šta­njem u rad sa­op­šte­no da PPOV ima ka­pa­ci­tet da ra­di oko osam mje­se­ci bez od­la­ga­nja ot­pad­nog mu­lja.
Po­stro­je­nje za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Kla­či­ni tre­ba da ima de­vet za­po­sle­nih, a skup­šti­ne op­šti­na Ti­vat i Ko­tor su na svo­jim sjed­ni­ca­ma po­sli­je otva­ra­nje tre­ba­lo da da­ju i sa­gla­snost na tu od­lu­ku. Ma­ti­je­vić je pri­li­kom otva­ra­nja po­stro­je­nja re­kla da Tiv­tu pri­pa­da jed­no rad­no mje­sto vi­še u od­no­su na Ko­tor i da di­rek­tor no­vog pred­u­ze­ća tre­ba da bu­de iz Tiv­ta jer se po­stro­je­nje na­la­zi na te­ri­to­ri­ji te op­šti­ne.
Ma­ti­je­vi­će­va je na ne­dav­no odr­ža­nom zbo­ru gra­đa­na MZ Kr­to­li re­kla da se sti­di što još uvi­jek ni­je re­gi­stro­va­no za­jed­nič­ko pred­u­ze­će ko­je tre­ba da upra­vlja po­stro­je­njem za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da u Kla­či­ni.
– Sti­dim se što smo u ju­lu pro­šle go­di­ne pre­sje­kli vrp­cu na no­vom objek­tu i od ta­da ni­je­smo for­mi­ra­li pred­u­ze­će. Mo­ra­mo sa Ko­to­rom da na­đe­mo rje­še­nje, da ovo pred­u­ze­će pro­funk­ci­o­ni­še i da se ime­nu­je di­rek­tor. Ima­mo pro­blem jer se sve vi­še vla­sni­ka ze­mlji­šta na toj lo­ka­ci­ji ja­vlja i tra­ži na­dok­na­du za eks­pro­pri­sa­nu ze­mlju ko­ju po spo­ra­zu­mu tre­ba da pla­ća Op­šti­na Ti­vat. Ja­vio se i pro­blem od­la­ga­nja mu­lja, jer su se put­ni­ci ti­vat­skog aero­dro­ma ža­li­li na ne­pri­jat­ne mi­ri­se – re­kla je pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ti­vat.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Vla­di­mir Jo­kić za „Dan“ is­ti­če da do for­mi­ra­nja pred­u­ze­ća za upra­vlja­nje za­jed­nič­kim po­stro­je­njem ni­je do­šlo, jer Op­šti­na Ti­vat su­prot­no oba­ve­za­ma ko­je je pre­u­ze­la oko eks­pro­pri­ja­ci­je ze­mlji­šta, tra­ži da u tro­ško­vi­ma uče­stvu­je Ko­tor. U ime Op­šti­ne Ti­vat taj spo­ra­zum je pot­pi­sao ta­da­šnji pred­sjed­nik Ivan No­vo­sel, ko­ji je ak­tu­el­ni pred­sjed­nik SO.
Jo­kić is­ti­če da je SO Ko­tor u dnev­ni red uvr­sti­la do­ku­men­ta za osni­va­nje pred­u­ze­ća, ali su na za­htjev iz Tiv­ta tu tač­ku po­vu­kli.
– Pred­u­ze­će za upra­vlja­nje po­stro­je­njem za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da ni­je for­mi­ra­no zbog ne­sla­ga­nja iz­me­đu dvi­je op­šti­ne. Dvi­je op­šti­ne su ima­le sve ele­men­te do­go­vo­re­ne, pa su i do­ku­men­ta po­treb­na za osni­va­nje bi­la na dnev­nom re­du SO Ko­tor. Tom pri­li­kom smo za­mo­lje­ni od stra­ne ti­vat­skog ru­ko­vod­stva da ista po­vu­če­mo ka­ko bi se do­dat­no usa­gla­si­li ne­ki ele­men­ti, što smo i ura­di­li. Na­kon to­ga sa ti­vat­ske stra­ne je otvo­re­no pi­ta­nje imo­vi­ne na na­čin da Ko­tor pre­u­zme dio oba­ve­za ve­za­nih za ze­mlji­šte na ko­jem se po­stro­je­nje na­la­zi. Ovaj za­htjev je za Ko­tor ne­pri­hva­tljiv, jer su te oba­ve­ze na­sta­le u prav­nom po­slu iz­me­đu Op­šti­ne Ti­vat i Vla­de 2014. go­di­ne, pa se na tim adre­sa­ma i tre­ba ri­je­ši­ti – po­ja­šnja­va Jo­kić.
On do­da­je da je Op­šti­na Ti­vat upu­ti­la pred­log anek­sa ugo­vo­ra ko­ji će u Ko­to­ru raz­mo­tri­ti i da­ti su­ge­sti­je, ka­ko bi iza­šli iz ovog pro­ble­ma. Ž.K.


Mo­guć­nost da Vla­da pre­u­zme upra­vlja­nje

Jo­kić na­gla­ša­va da uko­li­ko se op­šti­ne ne do­go­vo­re, po­sto­ji mo­guć­nost da upra­vlja­nje pred­u­ze­ćem pre­u­zme Vla­da Cr­ne Go­re.
– Vje­ru­jem da uko­li­ko od stra­ne Op­šti­ne Ti­vat bu­de do­bre vo­lje, mo­že­mo iza­ći iz ove si­tu­a­ci­je. Ni­smo sa­gla­sni sa ti­me da Vla­da na bi­lo ko­ji na­čin pre­u­zme ovo pred­u­ze­će jer bi na taj na­čin iz­gu­bi­li auto­no­mi­ju da od­lu­ču­je­mo o ci­je­na­ma uslu­ga – is­ti­če pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"