Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-10-21 SIN PREMIJERA DUŠKA MARKOVIĆA STEKAO VRIJEDNU NEKRETNINU U PODGORICI
Za stan od 100.000 nema porijekla novca
Predrag Marković i Duško Marković Za stan od 100.000 nema porijekla novca U katastarskim podacima kao osnov sticanja navedena je kupovina, a na stan nije upisano nikakvo opterećenje, odnosno nije kupljen pomoću kredita Prema poslednjim podacima o prihodima i imovini koje je Predrag Marković bio dužan da podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), on nije imao nikakvu ušteđevinu
Sin pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, Pre­drag Mar­ko­vić ku­pio je stan od 98 kva­dra­ta u užem di­je­lu Pod­go­ri­ce, či­ja je vri­jed­nost na tr­ži­štu naj­ma­nje 100.000 eura. Ne­kret­ni­na je na Mar­ko­vi­će­vo ime u ka­ta­stru upi­sa­na 18. sep­tem­bra.
Stan je gra­di­la kom­pa­ni­ja „Ze­ta­grad­nja” i na­la­zi se u na­se­lju Kru­še­vac. Pre­ma pro­cje­na­ma age­na­ta za ne­kret­ni­ne, ci­je­na kva­dra­ta sta­na u tom di­je­lu gra­da kre­će se oko 1.200 eura, uz mo­guć­nost da bu­de i ve­ća, za­vi­sno od opre­mlje­no­sti sta­na.
Broj te­le­fo­na Pre­dra­ga Mar­ko­vi­ća, ko­ji je do­stu­pan re­dak­ci­ji „Da­na” je van funk­ci­je.
Pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, Mar­ko­vić stan ni­je do­bio na po­klon ni­ti ga je na­sli­je­dio. U ka­ta­stru je kao osnov sti­ca­nja na­ve­de­na ku­po­vi­na i na stan ni­je upi­sa­no ni­ka­kvo op­te­re­će­nje, od­no­sno ni­je ku­pljen po­mo­ću kre­di­ta. Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni ko­je je Mar­ko­vić bio du­žan da pod­no­si Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), on ni­je imao ni­ka­kvu ušte­đe­vi­nu.
U nje­go­vom po­sled­njem iz­vje­šta­ju, ko­ji je pod­nio na­pu­šta­njem funk­ci­je ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra Mon­te­ne­gro­er­laj­nza (MA), na­vo­di se da je po­red pla­te, od oko 1.400 eura mje­seč­no, imao i pri­hod od ren­te po­slov­nog pro­sto­ra ko­ji je na go­di­šnjem ni­vou iz­no­sio pre­ko 17.000 eura. Mar­ko­vić je i ra­ni­je bio stam­be­no obez­bi­je­đen. Ra­ni­je je Agen­ci­ji pri­ja­vio da je vla­snik sta­na od 53 me­tra kva­drat­na. U ka­ta­star­skim evi­den­ci­ja­ma se taj po­da­tak ne na­vo­di.
Pre­mi­je­rov sin po­sje­du­je i po­slov­ni pro­stor u zgra­di „Če­le­bić” na Kru­šev­cu. Po­slov­ni pro­stor je po­vr­ši­ne 102 me­tra kva­drat­na i nje­ga je ta­ko­đe ste­kao ku­po­vi­nom. Na nje­ga je kao op­te­re­će­nje upi­sa­na hi­po­te­ka. Hi­po­te­ka je upi­sa­na zbog du­ga od 50.000 eura pre­ma So­si­je­te že­ne­ral ban­ci, po ugo­vo­ru od 2013. go­di­ne sa ro­kom ot­pla­te 15 go­di­na.
Pre­drag Mar­ko­vić je od­ne­dav­no za­po­slen u Kon­tro­li le­tje­nja Sr­bi­je i Cr­ne Go­re (SMAT­SA), Ter­mi­nal­noj kon­tro­li Pod­go­ri­ca. Pri­je tog rad­nog an­ga­žma­na pod­nio je ostav­ku na mje­sto ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra Mon­te­ne­gro­er­laj­nza.
Iz Kon­tro­le le­tje­nja ra­ni­je su „Da­nu” ka­za­li da je Mar­ko­vić za­po­slen na po­zi­ci­ji spe­ci­ja­li­sta za eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske po­slo­ve od 8. ma­ja, na neo­d­re­đe­no vri­je­me.
Kao jav­ni funk­ci­o­ner, od­no­sno ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor MA, Mar­ko­vić je pret­hod­nih go­di­na pod­no­sio iz­vje­šta­je o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni. Pre­ma tim po­da­ci­ma, on je u 2015. go­di­ni bio član od­bo­ra di­rek­to­ra i ko­or­di­na­tor za rad pred­stav­ni­šta­va u ino­stran­stvu, gdje je za­ra­đi­vao oko 1.400 eura. Ka­sni­je je ime­no­van za ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra MA, da bi u av­gu­stu 2016. pod­nio ostav­ku na tu funk­ci­ju.
Premijerova su­pru­ga Ta­ma­ra Mar­ko­vić, pre­ma tim po­da­ci­ma, ta­ko­đe je ra­di­la u Mon­te­ne­gro­er­laj­nzu.
Pre­dra­gov otac, pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić vla­snik je sta­na od 106 kva­dra­ta i ga­ra­že od 14, a po­red to­ga na­sli­je­dio je 25 od­sto ku­će od 72 m2, kao i pa­šnja­ka od 25.882 me­tra kva­drat­na.
Su­vla­snik je i pa­šnja­ka od 10.630 kva­dra­ta, od­no­sno 12,5 od­sto.
Nje­go­va su­pru­ga Na­ta Mar­ko­vić ima ku­ću od 61+40 kva­dra­ta, vi­ken­di­cu od 150, kao i ze­mlji­šta od 2.049 i 324+89 me­ta­ra kva­drat­nih. Na nje­no ime vo­di se i auto­mo­bil „ford fi­e­sta” pro­iz­ve­den 2005. go­di­ne.
Mar­ko­vi­ći su pri­ja­vi­li da po­sje­du­ju ak­ci­je u fir­mi IN­MR, od­no­sno „CMC” a.d. Pod­go­ri­ca. Ak­ci­o­nar­sko dru­štvo CMC, pre­ma po­da­ci­ma sa nji­ho­vog saj­ta, pru­ža uslu­ge snab­di­je­va­nja naf­te i naft­nih de­ri­va­ta u ma­lo­pro­daj­nim objek­ti­ma ben­zin­skim pum­pa­ma u Pod­go­ri­ci i Plje­vlji­ma, uslu­ge re­gi­stra­ci­je i teh­nič­kog pre­gle­da vo­zi­la na istim lo­ka­ci­ja­ma, kao i iz­grad­nju stam­be­no-po­slov­nih obje­ka­ta sa kom­pa­ni­jom „Če­le­bić”. Pre­mi­jer je pri­ja­vio da je kre­dit­no za­du­žen 20.000 eura od 2012. go­di­ne, te da mu je ra­ta za kre­dit 380 eura. On ni­je ASK do­zvo­lio da mu pro­vje­ri ban­kov­ne ra­ču­ne.A.O.


Bez od­go­vo­ra

Kon­tro­li le­tje­nja smo 11. ok­to­bra po­sla­li pi­ta­nja na­mi­je­nje­na Mar­ko­vi­ću, s ob­zi­rom na to da je nje­gov broj te­le­fo­na van funkcije. Od­go­vo­re iz Kon­tro­le le­tje­nja ni­je­smo do­bi­li. Mar­ko­vić ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja ko­ji je osnov sti­ca­nja sta­na i ko­lika je nje­go­va vri­jed­nost.


MA na­pu­stio pro­šle go­di­ne

Mar­ko­vić je pod­nio ostav­ku na funk­ci­ju ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra Mon­te­ne­gro­er­laj­nza u av­gu­stu pro­šle go­di­ne. Raz­log ta­kve od­lu­ke bi­lo je ne­sla­ga­nje sa od­lu­ka­ma bor­da di­rek­to­ra oko an­ga­žma­na sa Er Sr­bi­jom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"