Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-21 OSNOVNI SUD U PODGORICI UTVRDIO ODGOVORNOST DRŽAVE ZBOG NEDJELOTVORNE ISTRAGE NAPADA NA NOVINARA
Softiću odšteta 7.000
Softić i Tomović Softiću odšteta 7.000 Ovo znači da su konkretni ljudi i institucije krivi za ovih deset godina nedjelotvorne istrage koja je rezultirala zatvaranjem istrage, kazao je Softić
Pod­go­rič­ki Osnov­ni sud utvr­dio je da je dr­ža­va Cr­na Go­ra od­go­vor­na za ne­dje­lo­tvor­nu is­tra­gu na­pa­da na no­vi­na­ra Tu­fi­ka Sof­ti­ća, ko­ji su se de­si­li 2007. i 2013. go­di­ne, što pred­sta­vlja pr­vi ta­kav pri­mjer u cr­no­gor­skoj sud­skoj prak­si. U pre­su­di ko­ju je ju­če do­ni­je­la su­di­ja Mi­le­na Bra­jo­vić po tu­žbi Sof­ti­ća dr­ža­va je oba­ve­za­na da mu is­pla­ti 7.000 eura ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te zbog pre­tr­plje­nih i bu­du­ćih du­šev­nih bo­lo­va zbog ta­kvog pod­stu­pa­nja nad­le­žnih, kao i pre­tr­plje­nog i bu­du­ćeg stra­ha zbog opa­sno­sti od po­nov­nog li­še­nja ži­vo­ta.
Tu­žbe­nim za­htje­vom je tra­že­no da Sof­ti­ću dr­ža­va is­pla­ti 100.000 eura jer ni na­kon 10 go­di­na ni­je utvr­di­la ko sto­ji iza dva na­pa­da na nje­ga. Sud je dje­li­mič­no usvo­jio tu­žbe­ni za­htjev i do­su­dio iz­nos od 7.000 eura, zbog če­ga je Sof­ti­ćev advo­kat Da­li­bor To­mo­vić na­ja­vio žal­bu Vi­šem su­du.
Sof­tić je „Da­nu” ka­zao da je za­do­vo­ljan što je ovo pr­vi slu­čaj u Cr­noj Go­ri da sud do­su­di da je dr­ža­va kri­va za ne­dje­lo­tvor­nu is­tra­gu.
– Ovo zna­či da su kon­kret­ni lju­di i in­sti­tu­ci­je kri­vi za ovih de­set go­di­na ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge ko­ja je re­zul­ti­ra­la za­tva­ra­njem is­tra­ge. Sa­da će u no­vem­bru bi­ti pu­nih de­set go­di­na od pr­vog na­pa­da na me­ne – ka­zao je Sof­tić za „Dan”.
On je ka­zao da po­sto­ji prav­ni osnov da se ža­li na vi­si­nu šte­te.
– Ne­ma tog nov­ca ko­ji bi mi mo­gao na­dok­na­di­ti ovih 10 go­di­na, ko­ji su pro­mi­je­ni­li ži­vot me­ni i mo­joj po­ro­di­ci i ko­ji će u bu­duć­no­sti uti­ca­ti na mno­ge stva­ri. Dr­ža­va je od­go­vor­na. Od­go­vor­ni su po­je­din­ci i in­sti­tu­ci­je ko­ji su vo­di­li tu is­tra­gu – na­gla­sio je on.
Advo­kat Da­li­bor To­mo­vić ka­že da su za­do­volj­ni od­lu­kom su­da jer je ovo pr­vi put, ka­ko je re­kao, da je sud do­su­dio šte­tu zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge. On je is­ta­kao da je sud pri­mi­je­nio prav­ne stan­dar­de Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va i utvr­dio da je usled ne­za­ko­ni­tog ra­da or­ga­na tu­že­ne, pro­pu­sti­ma ko­ji se ogle­da­ju u ne­dje­lo­tvor­noj i ne­e­fi­ka­snoj is­tra­zi, Sof­ti­ću po­vri­je­đe­no pra­vo na ži­vot, fi­zič­ki i psi­hič­ki in­te­gri­tet i za­bra­nu mu­če­nja.
– U po­gle­du iz­no­sa do­su­đe­ne šte­te sma­tram da je Sof­tić i da­lje žr­tva, zbog če­ga će­mo se u tom dje­lu ža­li­ti Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci – po­ru­čio je on.
Pr­vi na­pad na Sof­ti­ća do­go­dio se 1. no­vem­bra 2007. go­di­ne i iz­vi­đaj je tra­jao go­to­vo se­dam go­di­na. Is­tra­ga je otvo­re­na 2014. go­di­ne da bi go­di­nu da­na ka­sni­je bi­la ob­u­sta­vlje­na.
– Pro­pu­sti u po­stu­pa­nju or­ga­na tu­že­ne se ne ogle­da­ju sa­mo u du­ži­ni tra­ja­nja pret­kri­vič­nog po­stup­ka i sa­me is­tra­ge, već i u dru­gim pro­pu­sti­ma ko­ji su se evi­dent­no do­go­di­li, a ko­ji se od­no­se na či­nje­ni­cu da je tu­ži­lac na­kon pr­vog do­ga­đa­ja vi­še pu­ta u svoj­stvu gra­đa­ni­na dao iz­ja­vu pred Upra­vom po­li­ci­je PK Be­ra­ne. Tim pri­li­ka­ma je uka­zi­vao slu­žbe­ni­ci­ma Upra­ve po­li­ci­je da je pri­je kri­tič­nog do­ga­đa­ja do­ži­vio pri­jet­nje od Ni­ko­le Bo­žo­vi­ća, Dra­ga­na La­bu­do­vi­ća i Mi­ki­ja Vu­ko­vi­ća. Na­ve­de­ne pri­jet­nje tih li­ca tu­ži­lac je po­na­vljao na go­to­vo sva­kom za­pi­sni­ku, ozna­čiv­ši ih na taj na­čin kao sum­nji­va li­ca – na­vo­di se u pre­su­di su­di­je Bra­jo­vić.
U pre­su­di, iz­me­đu osta­log, pi­še da je upit­no i što je Sof­tić tek po­sli­je se­dam go­di­na sa­slu­šan u svoj­stvu svje­do­ka–ošte­će­nog. Su­du je bi­lo pro­ble­ma­tič­no i što su tek po­sli­je se­dam go­di­na sa­slu­ša­na i li­ca na ko­ja je Sof­tić uka­zao da su mu pri­je­ti­la – Dra­ško Vu­ko­vić, Dra­gan La­bu­do­vić, dok Ni­ko­la Bo­ćo­vić ni­ka­da i ni­je dao is­kaz. Sud je oci­je­nio da ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja ni­je do­pri­ni­je­la kva­li­te­tu is­tra­ge, kon­sta­to­va­no je da pri­li­kom iz­ra­de DNK-a ana­li­ze ni­je ura­đen pro­fil La­bu­do­vi­ća ka­ko bi se upo­re­dio sa DNK pro­fi­lom na­đe­nim na bej­zbol pa­li­ci.
Su­di­ja Bra­jo­vić je kon­sta­to­va­la da je i u dru­gom slu­ča­ju na­pa­da na Sof­ti­ća, ko­ji se de­sio 11. av­gu­sta 2013. go­di­ne, is­tra­ga i te ka­ko bi­la ne­dje­lo­tvor­na.
Na­ve­la je i i da je sud vi­si­nu na­kna­de šte­te od­mje­rio na osno­vu slo­bod­ne su­dij­ske ocje­ne. Su­di­ja je oci­je­ni­la da bi do­su­đe­nje ve­ćih iz­no­sa pred­sta­vlja­lo svo­je­vr­snu ka­znu za dr­ža­vu, kao i neo­sno­va­no obo­ga­će­nje Sof­ti­ća, sa dru­ge stra­ne. A.O.


Ni­je ade­kvat­na na­dok­na­da

Iz Sin­di­ka­ta me­di­ja Cr­ne Go­re po­zdra­vi­li su pre­su­du su­di­je Mi­le­ne Bra­jo­vić, ocije­niv­ši da je ta­kva od­lu­ka od iz­u­zet­nog zna­ča­ja jer je po pr­vi put ne­ki cr­no­gor­ski sud utvr­dio da je dr­ža­va kri­va zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge u slu­ča­ju na­pa­da na no­vi­na­ra.
– Ipak, kao i ko­le­ga Sof­tić, ne­za­do­volj­ni smo za­to što u pu­noj mje­ri ni­je uva­žen i nje­gov za­htjev za na­dok­na­du pre­tr­plje­nih i bu­du­ćih du­šev­nih bo­lo­va zbog po­vre­de pra­va lič­no­sti zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge kao i zbog stra­ha od opa­sno­sti od po­nov­nog po­ku­ša­ja ubi­stva, jer 7.000 eura ni­je ade­kvat­na na­dok­na­da. Sa­da je, ma­kar na pr­vo­ste­pe­nom ni­vou, po­tvr­đe­no ono na šta Sin­di­kat me­di­ja kon­stant­no uka­zu­je – da dr­ža­va Cr­na Go­ra ni­je u sta­nju da ni u to­ku jed­ne de­ce­ni­je ri­je­ši je­dan od naj­o­zbilj­ni­jih slu­ča­je­va na­pa­da no­vi­na­re. Sin­di­kat me­di­ja Cr­ne Go­re sma­tra da ne­po­stu­pa­nje dr­ža­ve u ovom slu­ča­ju kao i pro­ci­je­nje­na vi­si­na od­šte­te za­pra­vo po­ka­zu­ju na­čin na ko­ji se do­ži­vlja­va­ju na­pa­di na no­vi­na­re ko­ji­ma se upor­no po­ku­ša­va da­ti ma­nji zna­čaj od onog ko­ji za­pra­vo ima­ju – po­ru­ču­ju iz SMCG.


Pre­su­da da pod­stak­ne na dje­lo­tvor­nu is­tra­gu

Iz Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) sa­op­šte­no je da je pre­su­da u slu­ča­ju Sof­tić pro­tiv dr­ža­ve pr­va pre­su­da u isto­ri­ji cr­no­gor­ske sud­ske prak­se ko­jom je tu­ži­o­cu do­su­đe­na ne­ma­te­ri­jal­na šte­ta zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge na­pa­da.
– Ra­du­je nas što je pr­vo­ste­pe­ni sud po­tvr­dio na­še tvrd­nje da po­ku­šaj ubi­stva no­vi­na­ra Tu­fi­ka Sof­ti­ća ni­je is­tra­žen na ni­vou mi­ni­mal­nog evrop­skog stan­dar­da pra­va na ži­vot, ko­ji je Cr­na Go­ra bi­la du­žna da obez­bi­je­di. Na­ža­lost, VDT je na na­še tvrd­nje, ko­je smo im upu­ti­li pri­je pod­no­še­nja tu­žbe, od­go­vo­ri­lo da su neo­sno­va­ne i da je ura­đe­no sve što je tre­ba­lo ura­di­ti u ci­lju ot­kri­va­nja na­pa­da­ča. Pre­su­da bi sa­da mo­ra­la da pod­stak­ne sve nad­le­žne u dr­ža­vi da obez­bi­je­de da se na­pad na Sof­ti­ća dje­lo­tvor­no is­tra­ži i da se ni­kad vi­še ta­ko po­vr­šno i ne­za­in­te­re­so­va­no ne pri­đe is­tra­zi na­pa­da na no­vi­na­ra – ka­za­la je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca HRA Tea Gor­janc Pre­le­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"