Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Amfilohije garantovao za Branku Milić * Režim priznao da je država u krizi * Diplomata zastupao DPS na biračkom mjestu * ANB-u godinama nezakonito odavali podatke građana * Amfilohije garantovao za Branku Milić * Island – ekonomsko, političko i fudbalsko čudo! * Laža i parablamaža
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević, funkcioner DF:
– Goran Danilović mi je prenio poruku Milivoja Katnića da ćemo biti pobijeni.

Vic Dana :)

Lik kod doktora:
– Kakva tegoba vas dovodi?
– Ukus. Ne osjećam ukus.
– Sestro donesite teglicu broj 19.
Doktor otvara teglicu:
– Izvolite probajte.
– Fuuuj! Pa to je izmet.
– I vidite? Ukus vam se vratio.
Poslije nedjelju dana isti lik kod doktora:
– Imam problema sa pamćenjem.
– Sestro donesite teglicu broj 19.
– Ali gospodine doktore u teglici broj 19 je onaj izmet.
– Vidite i pamćenje vam se vratilo.
Uhvatio Mujo ponovno zlatnu ribicu.I, naravno, kaže mu ribica:
- Pusti me, pusti me moloim te, ispunit ću ti tri želje!
Mujo odgovori:
- Hoću novog Audija Q7!
- Dobro- kaže ribica - ‘oćeš na kredit ili na lizing?
Na to će Mujo:
A hoćeš ti na ulje ili na mast???Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-10-10 VLADAJUĆA PARTIJA POKUŠAVA DA OBESMISLI IZBORNE REFORME
Fantomski birači i dalji veliki problem u biračkom spisku Režim neće da se odrekne fantomskih birača Bavljenje tehničkim stvarima umjesto rješavanjem suštinskih problema predstavlja dimnu zavjesu kako bi se predstavilo da se sprovode neke reforme, a da se, u suštini, ništa u izbornim procesima ne unaprijedi – smatra Vuk Maraš
Dan - novi portal
Od­re­đe­ne pre­po­ru­ke OEBS-ODI­HR-a ko­je su da­te na­kon pret­hod­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra po­treb­no je hit­no spro­ve­sti ka­ko bi se una­pri­je­dio iz­bo­ri pro­ces, ali se sti­če uti­sak da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne že­li ti­me da se ba­vi, već že­li sa­mo da rje­ša­va one su­ge­sti­je po­sma­trač­ke mi­si­je ko­je su ad­mi­ni­stra­tiv­ne pri­ro­de i ko­je u prak­si ne bi do­ni­je­le bi­lo ka­kvu su­štin­sku pro­mje­nu, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” Vuk Ma­raš, di­rek­tor Mo­ni­to­ring pro­gra­ma Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
To se, sma­tra on, naj­bo­lje vi­di u od­no­su DPS-a i cje­lo­kup­ne vla­da­ju­će ko­a­li­cije pre­ma pro­ble­mu pre­bi­va­li­šta ko­je OEBS po­ten­ci­ra kao jed­nu od pri­o­ri­tet­nih pre­po­ru­ka.
– De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je pre­po­zna­ta po to­me što je u pret­hod­nim iz­bor­nim ci­klu­si­ma vo­di­la ra­ču­na o to­me da re­fun­di­ra tro­ško­ve svo­jim gla­sa­či­ma ko­ji ži­ve u ino­stran­stvu i ne­ma­ju pre­bi­va­li­šte u Cr­noj Go­ri. To je je­dan od vi­do­va zlo­u­po­tre­ba, jer se ra­di o fan­tom­skim bi­ra­či­ma, ko­ji de­ce­ni­ja­ma ži­ve van na­še dr­ža­ve, ima­ju pre­bi­va­li­šte u ne­koj dru­goj ze­mlji, ali bez pro­ble­ma gla­sa­ju na bi­rač­kim mje­sti­ma u Cr­noj Go­ri – is­ta­kao je Ma­raš.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, dru­go su­štin­sko pi­ta­nje ko­je DPS od star­ta ne že­li da ri­je­ši od­no­si se na pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju i de­po­li­ti­za­ci­ju or­ga­na za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra, pr­ven­stve­no Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je.
– Upra­vo je pred­stav­nik DPS-a pro­gu­ran kao na­vod­no pro­fe­si­o­nal­ni pred­sjed­nik Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je i kao čo­vjek bez par­tij­ske knji­ži­ce. Po­ka­za­lo se, me­đu­tim, da je upra­vo on naj­ve­ći par­tij­ski voj­nik DPS-a u či­ta­voj Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji i da je spre­man da ga­zi i za­kon i dru­ge pro­pi­se da bi ura­dio ono od če­ga nje­go­va par­ti­ja ima po­li­tič­ku ko­rist – ka­zao je Ma­raš.
Zbog sve­ga na­ve­de­nog, sma­tra on, ba­vlje­nje teh­nič­kim stva­ri­ma umje­sto rje­ša­va­njem su­štin­skih pro­ble­ma pred­sta­vlja dim­nu za­vje­su ka­ko bi se pred­sta­vi­lo da se spro­vo­de ne­ke re­for­me, a da se, u su­šti­ni, ni­šta u iz­bor­nim pro­ce­si­ma ne una­pri­je­di. On je oci­je­nio da DPS u kon­ti­nu­i­te­tu bje­ži i od rje­ša­va­nja mno­gih dru­gih pi­ta­nja ko­ja su od pri­o­ri­tet­ne va­žno­sti, a ni­je­su eks­pli­cit­no na­ve­de­na u pre­o­ru­ka­ma OEBS-ODI­HR-a za­to što nji­ho­vim mo­ni­to­rin­gom ni­je bio po­kri­ven taj dio iz­bor­nog pro­ce­sa.
– Tu pri­je sve­ga mi­slim na ma­sov­ne zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih sred­sta­va od stra­ne par­ti­je na vla­sti uoči sva­kih iz­bo­ra, sa ci­ljem da se obez­bi­je­di što vi­še gla­so­va. Ne­ma pra­vo­sud­nog epi­lo­ga afe­re „Sni­mak“, a ni dru­gih afe­ra i zlo­u­po­tre­ba ko­je su se de­ša­va­le. Lju­di ko­ji su tvor­ci sve­ga to­ga ni­je­su po­zva­ni ni na prav­nu ni­ti na po­li­tič­ku od­go­vor­nost – ka­zao je Ma­raš.
On je do­dao da DPS upor­no iz­bje­ga­va i su­štin­sko či­šće­nje bi­rač­kog spi­ska, kao i utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti zbog to­ga što Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ne pred­u­zi­ma ni­šta po­vo­dom či­nje­ni­ce da Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va ne že­li da sre­di evi­den­ci­ju gra­đa­na sa pra­vom gla­sa iako ima ne­ke me­ha­ni­zme u svo­jim ru­ka­ma.
– Svo­de­ći pri­ču o pre­po­ru­ka­ma OEBS-ODI­HR-a na ne­ke ad­mi­ni­stra­tiv­ne i teh­nič­ke stva­ri, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­ku­ša­va da još jed­nom obe­smi­sli po­stu­pak re­for­me iz­bor­nog si­ste­ma. Su­štin­ske re­for­me tre­ba­lo bi da do­ve­du do to­ga da Cr­na Go­ra ima ta­čan i ažu­ran bi­rač­ki spi­sak, efi­ka­sne me­ha­ni­zme za bor­bu pro­tiv po­li­tič­ke ko­rup­ci­je i za spre­ča­va­nje ku­po­vi­ne gla­so­va dr­žav­nim nov­cem. Re­for­me tre­ba da do­ve­du i do to­ga da Cr­na Go­ra ima pro­fe­si­o­nal­ne or­ga­ne za spro­vo­đe­nje iz­bo­ra i in­sti­tu­ci­je ko­je kon­tro­li­šu rad po­li­tič­kih par­ti­ja i dr­žav­nih or­ga­na. Jed­nom ri­ječ­ju, da ima­mo kom­ple­tan si­stem ko­ji omo­gu­ća­va da se iz­bo­ri spro­ve­du u pot­pu­no­sti u skla­du sa pro­pi­si­ma i da gra­đa­ni ima­ju po­vje­re­nje u iz­bor­ni pro­ces – ka­zao je Ma­raš.
Uka­zu­je da se u prak­si de­ša­va su­prot­no, od­no­sno da sve vi­še gra­đa­na ne­ma po­vje­re­nje u iz­bor­ni pro­ces. To je, ka­ko je za­klju­čio, upra­vo re­zul­tat ma­ni­pu­la­ci­ja in­sti­tu­ci­ja­ma i prav­nim okvi­rom ko­je DPS spro­vo­di go­di­na­ma.
Pre­po­ru­ke OEBS-a for­mu­li­sa­ne na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru pro­šle go­di­ne pod­ra­zu­mi­je­va­ju har­mo­ni­za­ci­ju iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva sa osta­lim za­ko­ni­ma ka­ko bi se obez­bi­je­di­la nje­go­va kon­zi­stent­na pri­mje­na, pod­sje­ti­li su iz Po­li­ti­kon mre­že. Ka­ko je ka­za­la Jo­va­na Ma­ro­vić, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca te or­ga­ni­za­ci­je, OEBS na­gla­ša­va po­tre­bu pot­pu­nog otva­ra­nja sjed­ni­ca Dr­žav­ne iz­bo­r­ne ko­mi­si­je za jav­nost i ob­ja­vlji­va­nja svih od­lu­ka re­dov­no, uz da­lje na­po­re na ob­je­zbje­đi­va­nju ne­za­vi­sno­sti i pro­fe­si­o­nal­no­sti te in­sti­tu­ci­je.
– Uka­za­no je i na po­tre­bu pre­i­spi­ti­va­nja uslo­va za gla­sa­nje ko­ji se od­no­si na bo­ra­vi­šte, ka­ko bi bio u skla­du sa Usta­vom, me­đu­na­rod­nim oba­ve­za­ma i do­brom prak­som. U iz­vje­šta­ju OEBS-a je na­gla­šen i zna­čaj ve­ćeg uče­šća že­na u par­tij­skim struk­tu­ra­ma, i to na vi­šim po­zi­ci­ja­ma, ka­ko bi se obez­bi­je­di­la nji­ho­va vi­dlji­vost to­kom iz­bor­nih kam­pa­nja. Po­red ove če­ti­ri pre­po­ru­ke, u pre­po­ru­ka­ma OEBS-a, iz­me­đu osta­log, pod­vu­čen je po­tre­ba pre­ci­zni­jeg de­fi­ni­sa­nja po­li­tič­kog ogla­ša­va­nja, ne­pri­stra­snog me­dij­skog pra­će­nja iz­bo­ra, te pred­sta­vlja­nja po­da­ta­ka o tro­ško­vi­ma par­ti­ja to­kom kam­pa­nje. Dok je naj­ve­ći dio pre­po­ru­ka mo­gu­će usvo­ji­ti uz iz­mje­ne sta­tu­ta i po­slov­ni­ka o ra­du in­sti­tu­ci­ja, od­re­đe­ne pre­po­ru­ke zah­ti­je­va­ju iz­mje­nu za­ko­no­dav­stva, uklju­ču­ju­ći i pre­po­ru­ku o pre­bi­va­li­štu. Ja­sno je da je pr­vi uslov za bi­lo ka­kav di­ja­log da su sve stra­ne uklju­če­ne u taj pro­ces,uklju­ču­ju­ći i eks­pert­sku spolj­nu po­dr­šku, zbog po­treb­ne ve­ći­ne za iz­gla­sa­va­nje po­je­di­nih za­kon­skih iz­mje­na, ali i zbog in­klu­ziv­no­sti pro­ce­sa –ka­za­la je Ma­ro­vi­će­va.
V.R.


Ne­do­volj­no za­la­ga­nje

Po mi­šlje­nju Jo­va­ne Ma­ro­vić, s ob­zi­rom na to da je sa vi­še raz­li­či­tih adre­sa, uklju­ču­ju­ći i EU, is­tak­nu­to da ove pre­po­ru­ke mo­ra­ju bi­ti usvo­je­ne pri­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra sle­de­će go­di­ne ka­ko ne bi do­šlo do nji­ho­vog ospo­ra­va­nja, pr­ve kon­kret­ne ak­tiv­no­sti i re­ak­ci­je su oče­ki­va­ne. Sma­tra da je ova­kav pri­stup pod­sti­ca­jan za rad na po­bolj­ša­nju uslo­va za odr­ža­va­nje iz­bo­ra, ali ga opo­zi­ci­ja sma­tra ne­do­volj­nim.
– Pr­va pre­pre­ka ra­du na usva­ja­nju pre­po­ru­ka OEBS-a je, da­kle, go­to­vo jed­no­go­di­šnja po­li­tič­ka kri­za. Za opo­zi­ci­ju je ne­pri­hva­tljiv di­ja­log sa­mo o po­me­nu­tim uslo­vi­ma, od­no­sno uko­li­ko ni­je pra­ćen i pre­go­vo­ri­ma o van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, kao i o či­ta­vom se­tu dru­gih iz­mje­na i una­pre­đe­nja ko­ji bi tre­ba­lo da do­ve­du do fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra. Na­rav­no, za­da­tak rad­ne gru­pe ko­ja bi ra­di­la na spro­vo­đe­nju pre­po­ru­ka OEBS-a ne mo­ra i ne tre­ba da bu­de ogra­ni­čen sa­mo na pre­va­zi­la­že­nje de­tek­to­va­nih pro­ble­ma. I te­me za raz­go­vor iz­me­đu vla­sti i opo­zi­ci­je mo­gu i tre­ba da bu­du ši­re. Ali to ni­je ono što od­go­va­ra DPS-u – sma­tra Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, vla­da­ju­ća par­ti­ja, kao i uvi­jek, že­li da po­ka­že sprem­nost za una­pre­đe­nje iz­bor­nog pro­ce­sa, ali da iz­mje­ne sve­de is­klju­či­vo na teh­nič­ki ni­vo.
– Sprem­nost je, kao i uvi­jek, is­klju­či­vo re­to­rič­ka. Opo­zi­ci­ja, s dru­ge stra­ne, i po­red ne­sum­nji­ve že­lje da uče­stvu­je u ra­du na po­me­nu­tim iz­mje­na­ma (pr)ocje­nju­je da ti­me ni­je ko­rak bli­ža is­pu­nja­va­nju uslo­va ko­je je pret­hod­no sa­ma de­fi­ni­sa­la. S dru­ge stra­ne, una­pre­đe­nje za­ko­no­dav­stva u cr­no­gor­skom dru­štvu ni­je ga­rant stvar­nog po­ma­ka i ot­kla­nja­nja svih ne­re­gu­lar­no­sti. Va­žni me­ha­ni­zmi ko­je je vla­da­ju­ća par­ti­ja raz­vi­la to­kom go­to­vo tri­de­se­to­go­di­šnjeg pe­ri­o­da i ko­je ko­ri­sti za osta­nak na vla­sti ne­će bi­ti ot­klo­nje­ni po­me­nu­tim iz­mje­na­ma. Do­dat­no, po­red pro­fe­si­o­nal­no­sti u ra­du DIK-a, va­žno je i una­pre­đe­nje ra­da, tran­spa­rent­no­sti i ne­pri­stra­sno­sti i dru­gih in­sti­tu­ci­ja, po­put Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je – is­ta­kla je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je za­klju­či­la, i po­red mi­ni­mal­nog na­pret­ka u stva­ra­nju okvi­ra za rad na una­pre­đe­nju iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, oči­gled­no je da po­če­tak di­ja­lo­ga ni­je mo­guć bez pro­ši­ri­va­nja te­ma ko­je će se na­ći na dnev­nom re­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"