Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-23 NOVI PREDSJEDNIK SNP-A VLADIMIR JOKOVIĆ ZALAŽE SE ZA GRAĐANSKI KONCEPT
Joković Sa nacionalistima nema saradnje Crna Gora je od prošlih izbora u velikoj političkoj krizi i iz nje je jedino moguće izaći održavanjem prijevremenih parlamentarnih izbora, ocjenjuje Vladimir Joković
Dan - novi portal
No­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Vla­di­mir Jo­ko­vić po­ru­čio je da se stran­ka na či­jem je če­lu uvi­jek za­la­ga­la za de­mo­krat­sku smje­nu vla­sti, te da u skla­du sa tim kao svo­je part­ne­re vi­di po­li­tič­ke su­bjek­te ko­ji u svo­jim pro­gra­mi­ma ne­ma­ju na­ci­o­na­li­stič­kih sta­vo­va. On je u in­ter­vjuu za por­ta­l Ana­li­ti­ka ka­zao da se sa­rad­ni­ci SNP-a mo­ra­ju za­la­ga­ti i za de­mo­krat­sku, pro­spe­ri­tet­nu i slo­bod­nu Cr­nu Go­ru.
Pred­sjed­nik SNP-a sma­tra da je je­di­ni iz­laz iz tre­nut­ne po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri or­ga­ni­zo­va­nje pri­je­vre­me­nih par­la­men­tarnh iz­bo­ra.
– Cr­na Go­ra je od pro­šlih iz­bo­ra u ve­li­koj po­li­tič­koj kri­zi i iz nje je je­di­no mo­gu­će iza­ći odr­ža­va­njem pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, za ko­je tre­ba stvo­ri­ti am­bi­jent da svi gra­đa­ni pot­pu­no slo­bod­no i bez ika­kvih pri­ti­sa­ka mo­gu is­ka­za­ti svo­ju po­li­tič­ku opre­di­je­lje­nost. U ta­kvim uslo­vi­ma vlast bi pri­pa­la opo­zi­ci­ji i ti­me bi ko­nač­no po­čeo sve­o­bu­hvat­ni na­pre­dak Cr­ne Go­re – sma­tra Jo­ko­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ve­o­ma loš re­zul­tat za SNP na iz­bri­ma 16. ok­to­bra, ka­da je ta stran­ka uze­la naj­ma­nje man­da­ta u svo­joj isto­ri­ji, Jo­ko­vić ka­že da je to po­sle­di­ca li­der­skih am­bi­ci­ja.
– Pr­ven­stve­no, uzrok lo­šeg re­zul­ta­ta na pro­šlim iz­bo­ri­ma ni­ka­ko ni­je­su vri­jed­no­sti ni­ti ide­je za ko­je se za­la­že SNP. Glav­ni pro­ble­mi su na­sta­li u vr­hu par­ti­je gdje su po­je­di­ni­ma po­ra­sle li­der­ske am­bi­ci­je, pa su se sa ne­vje­ro­vat­nom la­ko­ćom od­re­kli SNP-a ko­ji im je omo­gu­ćio da za­u­zmu va­žne po­li­tič­ke funk­ci­je, te su od­la­zi­li i for­mi­ra­li no­ve par­ti­je. Od­go­vor­nost pri­pa­da svi­ma na­ma u ru­ko­vod­stvu par­ti­je i Glav­nom od­bo­ru što ovo na vri­je­me ni­je­smo pre­po­zna­li i na osno­vu to­ga do­ni­je­li ade­kvat­ne od­lu­ke – is­ta­kao je Jo­ko­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ne­go­do­va­nje di­je­la kan­di­da­ta na­kon nje­go­vog iz­bo­ra na kon­gre­su, Jo­ko­vić is­ti­če da je bur­no re­a­go­vao sa­mo je­dan član od pre­ko 400.
– Ov­dje je ri­ječ o ne­go­do­va­nju i uvre­da­ma sa­mo jed­nog izo­lo­va­nog de­le­ga­ta ko­ji je, iz sa­mo nje­mu po­zna­tih po­bu­da, ta­ko re­a­go­vao, dok je re­ak­ci­ja osta­lih 428 de­le­ga­ta ko­ji su po­dr­ža­li me­ne ili mo­je pro­tiv­kan­di­da­te bi­la na ni­vou ka­kav za­sla­žu­je Kon­gres SNP-a. U SNP-u stra­ne ni­je­su za­va­đe­ne ne­go, kao i u sva­koj de­mo­krat­skoj par­ti­ji u ko­joj su u pot­pu­no­sti do­zvo­lje­ne slo­bo­de mi­šlje­nja i go­vo­ra, u po­je­di­nim tre­nu­ci­ma do­đe do po­la­ri­za­ci­je po­vo­dom od­re­đe­nih pi­ta­nja, a na­vod­ne ten­zi­je će se po­ste­pe­no sma­nji­va­ti otvo­re­nim i kon­struk­tiv­nim raz­go­vo­ri­ma unu­tar par­ti­je – po­ru­ču­je Jo­ko­vić.
Jo­ko­vić je po­ru­čio da je nje­go­va pr­va du­žnost kao pred­sjed­ni­ka SNP-a da oba­vi unu­tar­par­tij­ske kon­sul­ta­ci­je i da na­kon to­ga ofor­mi­mo tim ko­ji će ubu­du­će vo­di­ti par­ti­ju, za­la­žu­ći se za oču­va­nje nje­nog je­din­stva i afir­ma­ci­je sva­kog čla­na. On ka­že da je si­gu­ran da će no­vi tim ima­ti sna­ge, ener­gi­je i mu­dro­sti da ubi­je­di sva­kog do­bro­na­mjer­nog čla­na i sim­pa­ti­ze­ra SNP-a, ali i osta­le gra­đa­ne Cr­ne Go­re, u uz­vi­še­ne vri­jed­no­sti za ko­je se za­la­že SNP.M.S.


Sa Jo­ni­com i Mi­li­ćem ko­rekt­no sa­ra­đi­vao

Jo­ko­vić is­ti­če da sa Sne­ža­nom Jo­ni­com, nje­go­vom pro­tiv­kan­di­dat­ki­njom na kon­gre­su stran­ke, ni­ka­da ni­je imao ne­su­gla­si­ca, te da ona ima bu­duć­nost u SNP-u. On je re­kao da je od biv­šeg funk­ci­o­ne­ra SNP-a Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća oče­ki­vao da će go­vo­ri­ti ljep­še o stran­ci, jer se pre­ko nje pro­fi­li­sao kao po­li­tič­ka fi­gu­ra u Cr­noj Go­ri.
– Ne mo­že se zbog neo­stva­re­nih lič­nih am­bi­ci­ja i na­pu­šta­nja par­ti­je ne­ar­gu­men­to­va­no go­vo­ri­ti ni o jed­nom po­je­din­cu, a po­seb­no ne o kon­gre­su ko­ji je bio po­sve le­gi­ti­man – pod­vu­kao je Jo­ko­vić.
Što se ti­če biv­šeg pred­sjed­ni­ka SNP-a Sr­đa­na Mi­li­ća, za nje­ga Jo­ko­vić ka­že da su uvi­jek ima­li „vi­sok ste­pen sa­gla­sno­sti oko svih zna­čaj­nih pi­ta­nja u par­ti­ji”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"