Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-05 ISTRAŽIVANJE EUROBAROMETAR POKAZALO DA NAROD NEMA POVJERENJA U KABINET DUŠKA MARKOVIĆA
Podaci o povjerenju u Vladu Crne Gore prema istraživanju Eurobarometar Vladi ne vjeruje 60 odsto građana Istraživanje rađeno za Evropsku komisiju pokazalo da 60 odsto građana ne vjeruje Vladi, dok povjerenje u nju ima 36 odsto anketiranih. Skupštini ne vjeruje 59 odsto građana, a najveći broj anketiranih kao ključne probleme navodi kriminal i nezaposlenost
Dan - novi portal
Ve­ći­na gra­đa­na ne­ma po­vje­re­nje u Vla­du Cr­ne Go­re, a ne­za­po­sle­nost, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, lo­šu eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju i in­fla­ci­ju sma­tra­ju za naj­ve­će pro­ble­me u dr­ža­vi u ovom tre­nut­ku, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Euro­ba­ro­me­tar, ura­đe­no za po­tre­be Evrop­ske ko­mi­si­je (EK). Is­tra­ži­va­nje ob­ja­vlje­no na in­ter­net saj­tu Evrop­ske ko­mi­si­je po­ka­zu­je da 60 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na Cr­ne Go­re ne­ma po­vje­re­nje u vla­du ko­ju od kra­ja 2016.go­di­ne pred­vo­di za­mje­nik pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Du­ško Mar­ko­vić.
Po­vje­re­nje u Vla­du ima 36 od­sto an­ke­ti­ra­nih, dok če­ti­ri od­sto is­pi­ta­ni­ka ni­je htje­lo da od­go­vo­ri na to pi­ta­nje.
Po re­zul­ta­ti­ma an­ke­te, u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re vje­ru­je 36 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na, a 59 od­sto joj ne vje­ru­je, dok pet od­sto is­pi­ta­ni­ka ni­je da­lo od­go­vor na to pi­ta­nje.
Ovo is­tra­ži­va­nje u 28 dr­ža­va čla­ni­ca EU i šest ze­ma­lja ko­je stre­me pri­stu­pu evrop­skom sa­ve­zu spro­ve­la je agen­ci­ja TNS za po­tre­be Evrop­ske ko­mi­si­je. Ob­ja­vlje­no je 3.av­gu­sta, a rad na te­re­nu je oba­vljen u ma­ju ove go­di­ne. Na ni­vou Evro­pe an­ke­ti­ra­no je pre­ko 30.000 lju­di.
Po tom is­tra­ži­va­nju, 47 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re vje­ru­je u EU, a 42 od­sto ne vje­ru­je. Za naj­ve­ći broj njih, ka­ko se na­vo­di u is­tra­ži­va­nju, Uni­ja zna­či mir i eko­nom­ski pro­spe­ri­tet. Ve­ći­na cr­no­gor­skih gra­đa­na vje­ru­je u Evrop­ski par­la­ment i Evrop­sku ko­mi­si­ju, ali upa­da u oči da re­al­tiv­no ve­li­ki pro­ce­nat is­pi­ta­ni­ka na­vo­di da je i Švaj­car­ska dio EU (tim se pi­ta­njem te­sti­ra zna­nje is­pi­ta­ni­ka o osno­va­ma Evrop­ske uni­je). U Cr­noj Go­ri je 25 od­sto an­ke­ti­ra­nih ka­za­lo da je Švaj­car­ska član EU.
Po­li­ci­ja uži­va po­vje­re­nje 47 od­sto is­pi­ta­ni­ka u Cr­noj Go­ri, a 49 od­sto an­ke­ti­ra­nih ne­ma po­vje­re­nje u tu in­sti­tu­ci­ju. S dru­ge stra­ne, voj­sci kao in­sti­tu­ci­ji vje­ru­je 57 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a 36 od­sto ne vje­ru­je.
In­te­re­san­to je i da 54 od­sto an­ke­ti­ra­nih ne­ma po­vje­re­nje u jav­nu ad­mi­ni­stra­ci­ju, ko­joj vje­ru­je 41 od­sto is­pi­ta­ni­ka. U po­li­tič­ke par­ti­je po­vje­re­nje ima sve­ga 20 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na Cr­ne Go­re, spram 76 od­sto onih ko­ji ne­ma­ju po­vje­re­nje u stran­ke na cr­no­gor­skoj po­li­tič­koj sce­ni.
Da je eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja u Cr­noj Go­ri sve­u­kup­no lo­ša oci­je­ni­lo je 43 od­sto an­ke­ti­ra­nih, 20 od­sto sma­tra da je do­bra, a sve­ga šest od­sto da je iz­u­zet­no do­bra. Pre­ma mi­šlje­nju 39 an­ke­ti­ra­nih, u na­red­nih 12 me­se­ci eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja bi­će lo­ši­ja, dok 35 od­sto vje­ru­je da će bi­ti bo­lja, a sli­čan je od­nos po­zi­tiv­nih i ne­ga­tiv­nih od­go­vo­ra i na pi­ta­nje da li mi­sli­te da će se po­pra­vi­ti fi­nan­sij­sko sta­nje u va­šem do­ma­ćin­stvu.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju, 82 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re za­bri­nu­to je zbog ste­pe­na ne­za­po­sle­no­sti, a 38 od­sto gra­đa­na sma­tra da 2017.go­di­na ne­će do­ni­je­ti ni po­bolj­ša­nje ni po­gor­ša­nje po tom pi­ta­nju.
Na pi­ta­nje ko­ji su naj­ve­ći iza­zo­vi za Cr­nu Go­ru u ovom tre­nut­ku, 28 od­sto an­ke­ti­ra­nih re­klo je da je to or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, a isto to­li­ko ih je kao naj­ve­ći iza­zov na­ve­lo i lo­šu eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju, dok 18 od­sto gra­đa­na kao naj­ve­ći iza­zov per­ci­pi­ra in­fla­ci­ju. Vi­sok pro­ce­nat is­pi­ta­ni­ka (51 od­sto) sma­tra da je ne­za­po­sle­nost naj­ve­ći iza­zov za Cr­nu Go­ru u ovom vre­me­nu. Me­đu va­žnim iza­zo­vi­ma na­la­ze se i opo­re­zi­va­nje i ne­mo­guć­nost rje­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja.
Po is­tra­ži­va­nju Euro­ba­ro­me­tar, 33 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na sma­tra da se stva­ri u Cr­noj Go­ri ge­ne­ral­no raz­vi­ja­ju na loš na­čin, 32 od­sto vje­ru­je da se raz­vi­ja­ju na do­bar na­čin, a 25 od­sto sma­tra da se one ne od­vi­ja­ju ni na do­bar ni na loš na­čin. S dru­ge stra­ne, ve­ći­na gra­đa­na Cr­ne Go­re (46 od­sto) uvje­re­na je da se stva­ri u EU od­vi­ja­ju u do­brom smje­ru.
Is­tra­ži­va­nje Euro­ba­ro­me­tar spro­vo­di se de­ce­ni­ja­ma unu­tar EU (po­sled­njih go­di­na i u Cr­noj Go­ri i dru­gim dr­ža­va­ma kan­di­da­ti­ma za član­stvo u evrop­skom sa­ve­zu). Iako je obim pi­ta­nja pro­ši­ren to­kom go­di­na, pro­gram na­sto­ji da za­dr­ži ve­ći­nu te­ma za is­tra­ži­va­nje da bi se po­da­ci mo­gli upo­re­đi­va­ti to­kom vre­me­na. M.V.


Ve­ći­na za mir i de­mo­kra­ti­ju

Pre­ma an­ke­ti Euro­ba­ro­me­tar, 65 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na Cr­ne Go­re od­go­vo­ri­lo je da su pri­lič­no ve­za­ni za svo­ju ze­mlju, a 27 od­sto je ka­za­lo da su ve­za­ni. Pri­tom je šest od­sto ka­za­lo da ni­je­su po­seb­no ve­za­ni, a je­dan od­sto da uop­šte ni­je­su ve­za­ni.
Naj­ve­ći broj gra­đa­na Cr­ne Go­re sma­tra da su mir, de­mo­kra­ti­ja i jed­na­kost vri­jed­no­sti ko­je su naj­va­žni­je i ko­je tre­ba pro­mo­vi­sa­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"