Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-01 PORESKA UPRAVA BLOKIRALA RAD FIRME ĐUKANOVIĆEVOG PRIJATELJA
Barović u nemilosti, Izbor u stečaju Uvođenje stečaja u preduzeće Izbor Bar, koje kontrolišu ljudi bliski Veselinu Baroviću, Poreska uprava je zatražila u momentu kada se sa više strana potencira priča o sukobu unutar DPS-a između Duška Markovića i Mila Đukanovića, koji je dugogodišnji prijatelj sa Barovićem
Dan - novi portal
Ma­ni­pu­li­sa­nje in­stru­men­ti­ma kao što je ste­čaj ne­ri­jet­ko slu­ži ili za oslo­ba­đa­nje pri­vi­le­go­va­nih su­bje­ka­ta od oba­ve­za ili za vr­še­nje pri­ti­ska. Oči­gled­no je da po­sto­je su­ko­bi unu­tar re­ži­ma i iz­me­đu po­je­di­nih re­žim­skih fa­vo­ri­ta, oci­je­nio je Mo­mo Ko­pri­vi­ca

Po­re­ska upra­va (PU) pod­ni­je­će Pri­vred­nom su­du za­htjev za otva­ra­nje ste­čaj­nog po­stup­ka kod još če­ti­ri po­re­ska ob­ve­zni­ka me­đu ko­ji­ma je i Iz­bor Bar, fir­ma ko­jom upra­vlja­ju po­slov­ni pri­ja­te­lji bi­zni­sme­na Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, du­go­go­di­šnjeg pri­ja­te­lja še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Kod fir­me Iz­bor, ka­ko su sa­op­šti­li iz PU, spro­vo­di se plan re­or­ga­ni­za­ci­je, a ka­ko se ne po­štu­je di­na­mi­ka iz­mi­ri­va­nja po­re­skih oba­ve­za, ste­kli su se uslo­vi za otva­ra­nje ste­ča­ja.
– Uku­pan iz­nos do­spje­lih i ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za Iz­bo­ra Bar je 748.751 eura – ka­za­li su iz PU na či­jem če­lu je Mi­o­mir M. Mu­go­ša.
Ve­ćin­ski vla­snik fir­me Iz­bor je sa­kri­ven iza NM-8 zbir­nog ka­sto­di ra­ču­na i po­sje­du­je 78,6 od­sto ak­ci­ja. Iza istog ka­sto­di ra­ču­na sa­kri­ve­ni su i vla­sni­ci So­la­ne „Ba­jo Se­ku­lić” i Bje­la­si­ca Ra­de. Svim tim fir­ma­ma upra­vlja­ju lju­di bli­ski Ba­ro­vi­ću i Euro­fon­du. Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Iz­bo­ra je Bo­i­ša Šo­tra, dok je član od­bo­ra Zi­jad Ble­kić. Obo­ji­ca su u du­go­go­di­šnjim po­slov­nim ve­za­ma sa Ba­ro­vi­ćem.
U Iz­bor Bar ste­čaj je pr­vo­bit­no uve­den po­čet­kom 2010. go­di­ne. Plan re­or­ga­ni­za­ci­je je ka­sni­je pri­hva­ćen. Pre­ma po­da­ci­ma MANS-a imo­vi­na Iz­bo­ra Bar vri­je­di pre­ko 20 mi­li­o­na eura.
PU je za­tra­ži­la uvo­đe­nje ste­ča­ja u to pred­u­ze­će u mo­men­tu ka­da se sa vi­še stra­na po­ten­ci­ra pri­ča o su­ko­bu unu­tar DPS-a. Ne­dav­no je Ne­boj­ša Me­do­je­vić (DF) ka­zao da je sve vi­še lju­di u DPS-u ko­ji ne­će da ula­ze u su­ko­be ka­ko bi za­šti­ti­li fa­mi­li­ju Đu­ka­no­vić i do­dao da Du­ško Mar­ko­vić ubr­za­no pre­u­zi­ma kon­tro­lu nad ANB-om, sud­stvom i me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma. Iz DPS-a su na Me­do­je­vi­će­ve ra­ni­je na­vo­de o su­ko­bu unu­tar te par­ti­je od­go­va­ra­li da ni­kad ni­su bi­li je­din­stve­ni­ji.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca je oci­je­nio da po­kre­ta­nje ste­ča­ja u za­ro­blje­noj pri­vre­di uvi­jek ima ja­ke po­li­tič­ke di­men­zi­je.
– Ma­ni­pu­li­sa­nje in­stru­men­ti­ma kao što je ste­čaj ne­ri­jet­ko slu­ži ili za oslo­ba­đa­nje pri­vi­le­go­va­nih su­bje­ka­ta od oba­ve­za ili za vr­še­nje pri­ti­ska. Oči­gled­no je da po­sto­je su­ko­bi unu­tar re­ži­ma i iz­me­đu po­je­di­nih re­žim­skih fa­vo­ri­ta. No, tu se ne ra­di o su­ko­bu oko raz­li­či­tih vi­zi­ja raz­vo­ja dru­štva i pri­vre­de jer su oni an­ti­ra­zvoj­na struk­tu­ra ko­ja gu­ši Cr­nu Go­ru, već su po sri­je­di in­te­re­sni su­ko­bi i raz­mi­mo­i­la­že­nje pro­fit­nih in­te­re­sa – re­kao je Ko­pri­vi­ca.
Si­stem ko­ji go­di­na­ma gra­de Đu­ka­no­vić, Mar­ko­vić, Ba­ro­vić i osta­li po­či­va na ucje­na­ma i uza­jam­nim in­te­re­si­ma, ka­zao je on.
– Da tu ni­je „ni­ko mi­ran, a ni­ko spo­ko­jan” go­vo­re upra­vo ovi slu­ča­je­vi kad se me­ha­ni­zmi prav­ne dr­ža­ve ko­ri­ste se­lek­tiv­no, ali ta­ko da uvi­jek van do­ma­ša­ja osta­ne sam vrh klep­to­kra­ti­je. Ste­čaj je po­go­dan me­ha­ni­zam da se u kon­ti­nu­i­te­tu ša­lje po­ru­ka su­prot­noj stra­ni. Pri sve­mu ovo­me, tre­ba bi­ti opre­zan jer re­žim če­sto pri­bje­ga­va or­ga­ni­zo­va­nju pri­red­bi za jav­nost da bi se skre­nu­la pa­žnja i ba­ci­la pra­ši­na u oči na­ro­du, dok se ubr­za­no is­pod ži­ta prav­ne for­me zlo­u­po­tre­blja­va­ju ne bi li se taj­ku­ni i re­žim­ski fa­vo­ri­ti što bez­bol­ni­je oslo­bo­di­li du­go­va – uka­zao je Ko­pri­vi­ca.
Euro­fond, ko­ji je kon­tro­li­sao Ba­ro­vić, a u ko­jem sa­da ima 2,6 od­sto ak­ci­ja, je­dan je od fon­do­va u ko­jem je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić to­kom va­u­čer­ske pri­va­ti­za­ci­je ulo­žio svoj va­u­čer, jer ga je, ka­ko je ka­zao, vo­de nje­go­vi pri­ja­te­lji. Euro­fond je na­kon va­u­čer­ske pri­va­ti­za­ci­je upra­vljao sa imo­vi­nom vri­jed­nom vi­še sto­ti­na mi­li­o­na eura i imao ve­ćin­ski udio u pre­ko pet ve­li­kih pred­u­ze­ća. Taj fond je za­ra­dio vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na od pro­da­je ak­ci­ja EPCG i Rud­ni­ka uglja ita­lija­ns­koj kom­pa­ni­ji A2A ko­ja će na­pu­sti­ti ta dva pri­vred­na su­bjek­ta.
Ba­ro­vić je i ra­ni­je bio na ta­pe­tu dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, tač­ni­je po­li­ci­je. Jed­nom je uhap­šen ka­da je iza­zvao in­ci­dent u ka­zi­nu Ma­e­stral, a dru­gi put ka­da je kod nje­ga pro­na­đe­no oruž­je. Na če­lu po­li­ci­je ka­da je Ba­ro­vić hap­šen su bi­li ka­dro­vi bli­ski Mar­ko­vi­ću. Pr­vi put Ve­se­lin Ve­ljo­vić, a dru­gi put Slav­ko Sto­ja­no­vić.
D.M.

Još tri fir­me na ta­pe­tu

Osim Iz­bo­ra, PU će tra­ži­ti uvo­đe­nje ste­ča­ja u Blu mun i Mon­te­pe­sku iz Pod­go­ri­ce, dok će se kod Re­in me­nadž­ment pro­stor­na hi­gi­je­na Pod­go­ri­ca, ko­ji ni­je iz­mi­rio jed­no­krat­nu upla­tu po re­pro­gra­mu, uki­nu­ti rje­še­nje i ini­ci­ra­ti ste­čaj.
Kod Blu mu­na i Mon­te­pe­ske usvo­je­ni su pla­no­vi re­or­ga­ni­za­ci­je ali se ne po­štu­ju. Uku­pan iz­nos do­spje­lih a ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za Blu mu­na je 38,4 hi­lja­de, a Mon­te­pe­ske 12,5 hi­lja­da. Re­in me­nadž­ment du­gu­je 112,25 hi­lja­da.
PU je pret­hod­no ini­ci­ra­la ot­vara­nje ste­čaj­nog po­stup­ka kod osam po­re­skih ob­ve­zni­ka, uklju­ču­ju­ći pred­u­ze­ća „Ra­do­je Da­kić” i „Ave Ma­rija Kolj­če­vić”.
– Jav­nost će po is­te­ku ro­ka do­spi­je­ća jed­no­krat­ne upla­te za sve ob­ve­zni­ke ko­ji su ušli u re­pro­gram bi­ti oba­vi­je­šte­na o ob­ve­zni­ci­ma ko­ji ovu oba­ve­zu ni­je­su is­pu­ni­li i ko­ji­ma su rje­še­nja o re­pro­gra­mu uki­nu­ta – ka­za­li su iz PU.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"