Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-29 SKANDALOZNO: OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU JOŠ NIJE UPUTIO RADOSAVA LJEŠKOVIĆA NA IZDRŽAVANJE KAZNE
Lješković - Foto: RTCG Poslaće ga na robiju kad se sam javi Lješkoviću je upućen poziv radi uručenja uputnog akta za izvršenje kazne zatvora. Nakon što se osuđeni odazove na taj poziv suda, uputnim aktom će mu biti određen dan javljanja na izvršenje kazne zatvora
Dan - novi portal
Su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Ra­do­sav Lje­ško­vić oti­ći će na od­slu­že­nje za­tvor­ske ka­zne ka­da se ja­vi u sud da mu od­re­de da­tum od­la­ska na ro­bi­ju. Lje­ško­vić je osu­đen na pet mje­se­ci za­tvo­ra zbog pri­kri­va­nja slu­žbe­ni­ka SAJ-a ko­ji su bru­tal­no tu­kli gra­đa­ne na pro­te­sti­ma 2015. go­di­ne. Od­lu­ku o da­tu­mu Lje­ško­vi­će­vog od­la­ska na ro­bi­ju do­ni­je­će Osnov­ni sud u Nik­ši­ću.
– Oba­vje­šta­va­mo Vas da je Lj.R., shod­no čl. 15 st. 1 Za­ko­na o iz­vr­še­nju ka­zne za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, upu­ćen po­ziv ra­di uru­če­nja uput­nog ak­ta za iz­vr­še­nje ka­zne za­tvo­ra. Na­kon što se osu­đe­ni oda­zo­ve na ovaj po­ziv su­da, uput­nim ak­tom će mu bi­ti od­re­đen dan ja­vlja­nja na iz­vr­še­nje ka­zne za­tvo­ra, pri če­mu je sud du­žan da osu­đe­nom, ra­di pri­pre­me, osta­vi rok od naj­ma­nje osam da­na, ali ne du­ži od pet­na­est da­na do po­čet­ka iz­vr­še­nja ka­zne, u smi­slu čl. 5 st. 2 na­ve­de­nog za­ko­na. Ta­ko­đe, ovim pu­tem Vam uka­zu­je­mo da će pre­su­da ko­jom je na­ve­de­no li­ce osu­đe­no na ka­znu za­tvo­ra bi­ti do­sta­vlje­na Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja po­što osu­đe­nom bu­de uru­čen uput­ni akt – sa­op­šti­la je za „Dan” Sve­tla­na La­lo­vić, sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za od­no­se sa jav­no­šću u Osnov­nom su­du u Nik­ši­ću.
Lje­ško­vić je od­lu­kom su­di­je Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Želj­ke Jo­vo­vić ogla­šen kri­vim jer je po­mo­gao ba­ti­na­ši­ma iz SAJ-a da osta­nu ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni na­kon pre­bi­ja­nja gra­đa­na na pro­te­sti­ma u Pod­go­ri­ci.
Vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­čet­kom pro­šlog mje­se­ca po­tvr­di­lo je pre­su­du ko­jom je Lje­ško­vić osu­đen za kri­vič­no dje­lo po­moć uči­ni­o­cu po­sli­je iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la.
U obra­zlo­že­nju pre­su­de su­di­ja Jo­vo­vić je na­ve­la da je Lje­ško­vić ne pred­u­zi­ma­ju­ći rad­nje ko­je je bio du­žan da oba­vi sa­krio ime­na slu­žbe­ni­ka SAJ-a ko­ji su na tri lo­ka­ci­je pre­tu­kli gra­đa­ne Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća, An­dri­ju Ra­či­ća, Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća, Dar­ka Šće­pa­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća i Mom­či­la Ba­ra­ni­na.
Su­di­ja Jo­vo­vić je ob­ja­sni­la da je Lje­ško­vić znao da su sa­jov­ci pre­ma gra­đa­ni­ma ne­za­ko­ni­to pri­mi­je­ni­li sred­stva pri­nu­de, a dao je la­žne po­dat­ke o okol­no­sti­ma iz­vr­še­nja tog kri­vič­nog dje­la. Na­i­me, su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma, Lje­ško­vić je do­zvo­lio da 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a sa­či­ne za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de nad Mar­ti­no­vi­ćem. On je ta­kav iz­vje­štaj, sa ne­tač­nim i ne­pot­pu­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pot­pi­sao i pre­dao na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca. Me­đu­tim, shod­no pro­pi­si­ma, sa­jov­ci su tre­ba­li da sa­či­ne po­seb­ne iz­vje­šta­je sa svim de­ta­lji­ma o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de, a Lje­ško­vić je kao nad­re­đe­ni tre­ba­lo da se iz­ja­sni o nji­ma i oci­je­ni da li je pri­mje­na si­le bi­la oprav­da­na.
Osim to­ga, ka­ko je ka­za­la su­di­ja Jo­vo­vić, sa­jov­ci u za­jed­nič­kom iz­vje­šta­ju ni­je­su na­ve­li de­ta­lje o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de pre­ma svim gra­đa­ni­ma za ko­je je utvr­đe­no da su ih pre­tu­kli u no­ći iz­me­đu 24. i 25. ok­to­bra 2015. go­di­ne.
Lje­ško­vi­će­va kri­vi­ca, ka­za­la je su­di­ja, po­tvr­đe­na je i iz­ja­vom nje­go­vog za­mje­ni­ka Mir­ka Ba­no­vi­ća, ko­ji je na su­du svje­do­čio da je na­ve­de­ni sa­sta­nak or­ga­ni­zo­van po­što su sa­zna­li da su gra­đa­ni pre­bi­je­ni od stra­ne pri­pad­ni­ka SAJ-a. Na tom sa­stan­ku, ka­zao je Ba­no­vić, is­pi­ti­va­ni su na okol­no­sti ba­ti­na­nja Mar­ti­no­vi­ća i mla­di­ća u Zla­tar­skoj uli­ci, za šta Lje­ško­vić na­vod­no ni­je ni znao.
Su­di­ja Jo­vo­vić se osvr­nu­la i na na­vo­de od­bra­ne, ko­ja je po­ten­ci­ra­la i da je ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je Dra­gan Bla­go­je­vić re­kao da je i nje­go­va slu­žba sa­či­ni­la za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o po­stu­pa­nju na­kon pro­te­sta.
– U ovom pred­me­tu mo­že se su­di­ti sa­mo okri­vlje­nom, pro­tiv ko­jeg se vo­di po­stu­pak – ka­za­la je su­di­ja Jo­vo­vić.
Ona je u obra­zlo­že­nju pre­su­de na­ve­la da je za sud ne­pri­hva­tlji­va Lje­ško­vi­će­va tvrd­nja da ni­je pri­krio ime­na slu­žbe­ni­ka ko­ji su pri­mi­je­ni­li ne­za­ko­ni­tu si­lu pre­ma gra­đa­ni­ma, te da je iz me­di­ja sa­znao da je Mar­ti­no­vić pre­tu­čen. Su­di­ja Jo­vo­vić je pod­sje­ti­la da su o tom do­ga­đa­ju iz­vje­šta­va­li svi me­di­ji i na­gla­si­la da je Lje­ško­vić kao ko­man­dant bio du­žan da zna sve o ak­tiv­no­sti­ma je­di­ni­ce na či­jem če­lu se na­la­zio. Ta­ko­đe, ka­ko je oci­je­ni­la, nje­go­va iz­ja­va je kon­tra­dik­tor­na, jer je tvr­dio da spor­ne no­ći ni­je znao da su nje­go­vi slu­žbe­ni­ci ba­ti­na­li gra­đa­ne, ali je iz­ja­vio da su iste no­ći odr­ža­li sa­sta­nak na ko­jem je tra­žio da sa­jov­ci ka­žu ko je od njih pri­mje­nji­vao sred­stva pri­nu­de.
M.V.P.


Kri­vi­ca ne­sum­nji­vo do­ka­za­na

Lje­ško­vi­će­va kri­vi­ca do­ka­za­na je na osno­vu is­ka­za gra­đa­na ko­je su sa­jov­ci pre­tu­kli, kao i na osno­vu svje­do­če­nja oče­vi­da­ca. Da su sa­jov­ci pre­bi­li gra­đa­ne po­tvr­di­li su i na­la­zi lje­ka­ra me­di­cin­ske stru­ke, u ko­ji­ma su na­ve­de­ne po­vre­de še­sto­ri­ce ošte­će­nih, na­la­zi vje­šta­ka sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke o šte­ti ko­ja je pri­či­nje­na na auti­ma Mar­ti­no­vi­ća i Ra­či­ća, kao i snim­ci sa mje­sta de­ša­va­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"