Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-08-06
Smiju li građani razmišljati o novoj vlasti S obzirom na to da NATO savezu, po svim raspoloživim statistikama, nije partner narod Crne Gore već crnogorska vlast, za očekivati je da će svim sredstvima braniti crnogorsku vlast kao svog novog partnera od crnogorskog naroda
Dan - novi portal
-Pi­še: Ran­ko Raj­ko­vić

Kad po­sta­ne­mo čla­ni­ca NA­TO sa­ve­za ho­će­mo li ima­ti pra­vo da raz­mi­šlja­mo o ma­nje ba­ha­toj, ma­nje po­hlep­noj, ma­nje bo­ga­toj, ma­nje kri­mi­na­li­zo­va­noj i ap­so­lut­no ne­do­dir­lji­voj vla­sti, a da nas ne pro­gla­se pro­tiv­ni­ci­ma evro­a­tlan­ti­zma ko­jem se na­ša dr­ža­va pri­klo­ni­la?
U pret­hod­nih de­set go­di­na, kao gra­đa­nin Cr­ne Go­re, to pi­ta­nje sam se­bi po­sta­vljao mno­go pu­ta.
Od­go­vor sti­že uz dva pa­ra­le­no ak­ti­vi­ra­na alar­ma, cr­ve­nog ko­ji je iz­da­la hi­dro­me­te­o­ro­lo­ška slu­žba zbog eks­trem­no vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra u Pod­go­ri­ci i ul­tra­cr­ve­nog po­ve­za­nog sa bez­bjed­no­šću ame­rič­kog pop­pred­sjed­ni­ka Pen­sa to­kom nje­go­ve po­sje­te po­li­tič­ki uža­re­nom pod­ruč­ju zet­sko – bje­lo­pa­vlić­ke rav­ni­ce.
Majkl Pens je do­šao da po­zdra­vi či­nje­ni­cu što smo, upr­kos du­bo­koj po­di­je­lje­no­sti u na­ro­du, po­sta­li no­va čla­ni­ca NA­TO sa­ve­za. Iz nje­go­vog po­zdrav­nog go­vo­ra shva­tio sam da sa­da još ma­nje smi­je­mo raz­mi­šlja­ti o na­si­lju, kri­mi­na­lu, pljač­ki, pro­pa­da­nju dru­štva, jer to vi­še ne pred­sta­vlja na­pad na du­bo­ko kri­mi­na­li­zo­va­nu cr­no­gor­sku vlast već na­pad na no­vog part­ne­ra NA­TO sa­ve­za. Ne za­bo­ra­vi­mo, NA­TO de­vi­za gla­si - kad je na­pad­nu­ta jed­na od NA­TO čla­ni­ca, na­pad­nut je či­tav NA­TO sa­vez.
Na na­šu ve­li­ku ne­sre­ću, cr­no­gor­ska vlast sa­mim ula­skom u NA­TO sa­vez (je­dan od naj­moć­ni­jih u ukup­noj svjet­skoj isto­ri­ji) i ne­dav­nom po­sje­tom ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka Pen­sa do­bi­ja do­dat­no oruž­je za oču­va­nje svo­jih dvo­de­ce­nij­skih man­da­ta i kri­mi­no­ge­nih do­stig­nu­ća. Gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re je in­di­rekt­no po­ru­če­no – ge­o­po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja je ta­kva da je još ra­no za sva­ko raz­mi­šlja­nje o uža­sa­va­ju­će po­ra­znim re­zul­ta­ti­ma cr­no­gor­skih vla­sti i pro­te­sti­ma pro­tiv nje. Po­ru­če­no im je i da ta­kve na­mje­re po­sta­ju do­dat­no opa­sni­je či­nje­ni­com da se mo­gu le­gi­tim­no kla­si­fi­ko­va­ti kao na­pad na NA­TO sa­vez. (Oslu­šni­te Pen­so­vu opa­sku o afe­ri „Dr­žav­ni udar”)
Ne za­bo­ra­vi­mo, naj­moć­ni­ji voj­ni sa­vez na svi­je­tu pri­hva­tio nas je sa na­šom sta­rom po­li­tič­kom mak­si­mom – pr­vo dr­ža­va, pa de­mo­kra­ti­ja. Iako na­ša dr­ža­va na pa­pi­ru zva­nič­no po­sto­ji već de­set go­di­na, svi zna­mo ( i oni ko­ji su za­o­kru­ži­li „DA” i oni ko­ji su za­o­kru­ži­li „NE”) da de­mo­kra­ti­je, pra­va, prav­de, slo­bo­de u ne­za­vi­snoj i su­ve­re­noj Cr­noj Go­ri ne­ma ni u na­zna­ka­ma. Me­đu­tim, to ni­je bio ni naj­ma­nji pro­blem za Na­to sa­vez. Iz go­vo­ra ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka shva­ti­li smo da je NA­TO sa­vez na­šu sta­ru de­vi­zu ,,pr­vo dr­ža­va pa de­mo­kra­ti­ja’’ sto­pio sa svo­jom stra­te­gi­jom – pr­vo lo­jal­nost na­šeg no­vog part­ne­ra u ob­ra­ču­nu s Ru­si­jom pa tek on­da even­tu­al­ni ob­ra­čun sa de­ce­nij­ski du­gim dr­žav­no- or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom na­šeg no­vog NA­TO part­ne­ra.
Još je­dan pri­mjer du­plih stan­dar­da.
Pri­je 224 go­di­ne u de­kla­ra­ci­ji jed­ne od NA­TO čla­ni­ca pi­sa­lo je: „Ka­da vla­sti kr­še pra­va na­ro­da, ot­por je ka­ko za na­rod u cje­li­ni, ta­ko i za sva­ki dio na­ro­da, naj­sve­ti­je od svih pra­va i naj­ne­op­hod­ni­ja od svih du­žno­sti”.
U istom vre­me­nu, 1791. go­di­ne u po­ve­lji dru­ge NA­TO čla­ni­ce pi­sa­lo je da se „ga­ran­tu­je pra­vo na pra­vič­no su­đe­nje i pra­va op­tu­že­ne oso­be”.
A kod naj­mla­đe NA­TO čla­ni­ce i dan-da­nas (Ilin­dan 2. av­gust 2017.) ne­pre­sta­no se gu­še i kr­še gra­đan­ske slo­bo­de, ne­ma pra­vič­nih su­đe­nja ni­ti ika­kvih pra­va za op­tu­že­ne oso­be, a go­to­vo da ne­ma ni ši­reg ot­po­ra ko­ji bi tre­bao da bu­de ci­vi­li­za­cij­sko do­stig­nu­će i nu­žnost.
Za „na­rod i de­mo­kra­ti­ju” na­še dr­ža­ve kao no­ve NA­TO čla­ni­ce i da­lje osta­je naj­re­le­vat­ni­je do­stig­nu­će ču­ve­na Lip­ki­na ci­fra iz 2006. go­di­ne. Lip­ki­na ci­fra pred­sta­vlja tač­no utvr­đe­ni broj iz­daj­ni­ka dr­ža­ve Cr­ne Go­re, od­no­sno 44,5 od­sto pr­o­no­si­ra­nih gla­sa­ča (pred­sjed­nik, pre­mi­jer i vi­so­ki zva­nič­ni­ci upo­zo­ra­va­ju na njih sva­ko­dnev­no) ko­ji su se usu­di­li svo­jom ru­kom za­o­kru­ži­ti ,,NE’’ ova­kvim vla­sti­ma i nje­nim ide­o­lo­škim pro­jek­ti­ma. Vre­me­nom, Lip­ki­na ci­fra je po­ra­sla. Sa­da ima­mo vi­še od 50 od­sto onih ko­ji su pro­tiv član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO upra­vo zbog ove, ova­kve i ne­smje­nji­ve vla­sti ko­joj je ame­rič­ki pot­pred­sjed­nik do­šao u po­sje­tu.
S ob­zi­rom na to da NA­TO sa­ve­zu, po svim ras­po­lo­ži­vim sta­ti­sti­ka­ma, ni­je part­ner na­rod Cr­ne Go­re već cr­no­gor­ska vlast, za oče­ki­va­ti je da će svim sred­stvi­ma bra­ni­ti cr­no­gor­sku vlast kao svog no­vog part­ne­ra od cr­no­gor­skog na­ro­da. Bra­ni­će je od gnje­va ko­ji po­ti­če od obes­pra­vlje­nih cr­no­gor­skih gra­đa­na i nji­ho­vih žud­nji za slo­bo­dom i de­mo­kra­ti­jom, a ne od de­struk­ci­je ko­ja nam na­vod­no do­la­zi iz Ru­si­je na ko­ju se ame­rič­ki pot­pred­sjed­nik po­seb­no osvr­nuo.
Ru­si­ja nam je ta­ko da­le­ko, a ne­prav­da ta­ko bli­zu.
Htje­li mi to ili ne, Ru­si­ja nam je u pri­jat­nim uspo­me­na­ma na do­bro­čin­stvo i uz nje­nu po­moć iz­gra­đe­nu dr­žav­nost. Ru­si­ja nam je u jed­no­rod­nom du­hu, da­hu i svje­tlo­sti vje­kov­nih na­rod­nih ve­za i tra­di­ci­ja.
Ma ko­li­ko je ma­ski­ra­li, ne­prav­da nam sto­lu­je u po­ni­znoj dr­ža­vi sa sta­tu­som no­vog NA­TO sa­ve­zni­ka, hi­ste­rič­nog ne­pri­ja­te­lja Ru­si­je i us­hi­će­nog Pen­so­vog do­ma­ći­na.
Ru­si­ja nas opo­mi­nje na isto­rij­sko, du­hov­no i dr­žav­no po­ri­je­klo.
NA­TO sa­ve­zni­štvo, iz­bo­re­no du­bo­kom po­di­je­lje­no­šću na­ro­da, pro­du­ža­va i osna­žu­je na­še ras­cje­pe i ne­prav­du ko­ja nam pre­ko ma­ri­o­net­ske vla­sti i nje­nog evro­a­tlant­skog slu­gan­stva sva­ko­dnev­no di­še za vra­tom.
Na­rav­no, Majk Pens je do­šao da nas upo­zo­ri na pred­no­sti ne­prav­de po­dr­ža­ne evro­a­tlan­ti­zmom i na ri­zi­ke od pro­mje­ne vla­sti, us­po­sta­vlja­nja prav­de, dr­žav­nog do­sto­jan­stva i odr­ža­va­nja bi­lo ka­kvih ve­za s Ru­si­jom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"