Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-08-07 NA PISTI BERANSKOG AERODROMA ODRŽANA SMOTRA AVIO-MODELA
Poletjeli i bez droge Danas ćemo u vazduhu vidjeti mnoštvo modela, što samo po sebi govori da ćemo svi zajedno uživati u ovom sportu koji može da privuče omladinu i usmjeri je na pravi put, kazao je Goran Šćekić
Dan - novi portal
BE­RA­NE – Pod slo­ga­nom „Le­ti­mo, ali bez dro­ge” na pi­sti be­ran­skog aero­dro­ma odr­žan je sed­mi me­đu­na­rod­ni aero­mi­ting, na kom je uče­stvo­va­lo tri­de­se­tak avio-mo­de­la­ra iz Cr­ne Go­re i ze­ma­lja okru­že­nja. Pr­o­mo­te­ri ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je u Cr­noj Go­ri su, kroz le­to­ve avio-mo­de­la na da­ljin­sko upra­vlja­nje do­me­ta pre­ko dva ki­lo­me­tra, po­sla­li za­jed­nič­ku po­ru­ku mla­di­ma ko­li­ko je štet­no kon­zu­mi­ra­nje opoj­nih sred­stva. Aero­mi­ting je otvo­rio naš po­zna­ti ka­ri­ka­tu­ri­sta, avio-mo­de­lar i di­rek­tor po­me­nu­te ma­ni­fe­sta­ci­je Go­ran Šće­kić, is­ti­ču­ći da ga po­seb­no ra­du­je što je po­no­vo sa pi­ste be­ran­skog aero­dro­ma po­sla­ta po­ru­ka da je sport naj­bo­lja al­ter­na­ti­va svim bo­le­sti­ma za­vi­sno­sti i da se pre­ko avio-mo­de­lar­sta­va sti­že do zdra­vog na­či­na ži­vo­ta.
– Da­nas će­mo u va­zdu­hu vi­dje­ti mno­štvo mo­de­la, što sa­mo po se­bi go­vo­ri da će­mo svi za­jed­no uži­va­ti u ovom spor­tu ko­ji mo­že da pri­vu­če omla­di­nu i usmje­ri je na pra­vi put. Bi­će to akro­bat­ski spek­takl s avio-mo­de­li­ma ko­ji će pa­ra­ti ne­bo iz­nad Be­ra­na, či­me tra­di­ci­ja ovog kra­ja i još jed­nom do­ka­zu­je lju­bav pre­ma va­zdu­ho­plov­stvu. Po­seb­no za­hva­lju­jem čla­no­vi­ma be­ran­skog klu­ba avio-mo­de­la­ra na če­lu sa Vla­dom Di­mi­ćem i Se­jom Ja­ša­re­vi­ćem ko­ji su sve li­je­po or­ga­ni­zo­va­li. Hva­la na po­mo­ći Op­šti­ni Be­ra­ne i Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji u na­di da će­mo i na­red­nih go­di­na ima­ti ova­ko ko­ri­sna dru­že­nja na pi­sti be­ran­skog aero­dro­ma – na­gla­sio je Šće­kić, oda­ju­ći ujed­no po­štu ne­dav­no pre­mi­nu­lom Ne­boj­ši Do­šlja­ku, ve­li­kom za­lju­blje­ni­ku u va­zdu­ho­plov­stvo, in­struk­to­ru le­tje­nja i ne­ka­da­šnjem uprav­ni­ku aero­dro­ma u Be­ra­na­ma.
Iz klu­ba avio-mo­de­la­ra su to­kom ma­ni­fe­sta­ci­je upu­ti­li apel nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma i dru­štvu u cje­li­ni da pru­že do­dat­ne sti­mu­la­tiv­ne mje­re raz­vo­ju avio-mo­de­lar­stva.
– Avio-mo­de­lar­stvo je zdrav sport ko­ji mo­že da pri­vu­če omla­di­nu i usmje­ri je na pra­vi put. Za­to bi nad­le­žni mo­ra­li pru­ža­ti ve­ću po­dr­šku ovoj ko­ri­snoj dje­lat­no­sti. Tim pri­je jer avio-mo­de­lar­stvo u Cr­noj Go­ri ima sve vi­še pri­sta­li­ca sprem­nih da, po­red za­do­vo­lje­nja lič­nih afi­ni­te­ta, da­ju pu­ni do­pri­nos u ci­lju pre­ven­tiv­nog dje­lo­va­nja i uka­zi­va­nja na štet­nost upo­tre­be nar­ko­ti­ka – po­ru­či­li su iz be­ran­skog klu­ba avio-mo­de­la­ra.
A da je avio-mo­de­lar­stvo vi­še­stru­ko za­ni­mlji­va i ko­ri­sna dje­lat­nost po­tvr­dio je i pred­sjed­nik be­ran­skog klu­ba Vla­do Di­mić ko­ji je na­stu­pio s mo­de­lom „Ce­sna”.
– Ra­du­je či­nje­ni­ca da se da­nas u Be­ra­na­ma oku­pi­lo do­sta avio-mo­de­la­ra ne sa­mo iz Cr­ne Go­re, ne­go i iz okru­že­nja. To je do­kaz da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja po­bu­đu­je ve­li­ku pa­žnju, ali i da pred­sta­vlja iza­zov. Sva­ki od ovih mo­de­la ima svo­ju po­seb­nu ka­rak­te­ri­sti­ku i draž. Nji­ho­va iz­ra­da zah­ti­je­va do­sta umi­je­ća i pre­ci­zno­sti. Za­to je pra­vo za­do­volj­stvo gle­da­ti ih kao le­te i ma­me uz­da­he broj­ne pu­bli­ke. Zbog to­ga po­zi­vam mla­de lju­de da nam se pri­dru­že u što ve­ćem bro­ju, jer avio-mo­de­lar­stvo re­lak­si­ra i ople­me­nju­je du­šu – na­gla­sio je Di­mić.
Isto­ri­ja avio-mo­de­lar­stva i va­zdu­ho­plov­sta­va u Be­ra­na­ma je sta­ra sko­ro vi­jek. Pr­vi avi­on u ovom kra­ju sle­tio je na lo­ka­li­tet Ov­si­ne, dva­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka. Od ta­da pa do da­nas isto­ri­ja le­tje­nja na ovom pod­ruč­ju tra­je, upr­kos to­me što be­ran­ski aero­drom još ni­je u funk­ci­ji. Va­žno je na­po­me­nu­ti da su be­ran­ski pi­lo­ti u pre­ci­znom le­tje­nju osva­ja­li pr­va mje­sta u on­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji i da je ov­da­šnji aero­klub dao ve­li­ki broj is­tak­nu­tih pi­lo­ta ko­ji i da­nas le­te i na me­đu­na­rod­nim li­ni­ja­ma. Za­pa­že­ne re­zul­ta­te po­sti­zao je i klub avio-mo­de­la­ra, ko­ji je, ka­ko su is­ta­kli or­ga­ni­za­to­ri, kroz ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju uči­nio sve da se oču­va tra­di­ci­ja le­tje­nja u Be­ra­na­ma.D.J.


Za­do­volj­ni go­sti iz Ma­ke­do­ni­je

Na aero­mi­tin­gu u Be­ra­na­ma po­ja­vi­li su se i avio-mo­de­la­ri iz Ma­ke­do­ni­je, na­vo­de­ći da su fa­sci­ni­ra­ni or­ga­ni­za­ci­jom i go­sto­prim­stvom do­ma­ći­na.
– Šest go­di­na za­re­dom do­la­zi­mo u Be­ra­ne, ka­ko bi­smo uče­stvo­va­li u ovoj je­din­stve­noj ma­ni­fe­sta­ci­ji. Ov­dje se osje­ća­mo kao kod svo­je ku­će. Div­ni su i lju­di i pri­ro­da, do­pa­da nam se i pi­sta. Ov­dje se od­lič­no za­ba­vlja­mo i dru­ži­mo, kao da smo jed­na fa­mi­li­ja. Za­to ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju tre­ba po­dr­ža­ti, jer pri­je sve­ga usmje­ra­va mla­de lju­de da se, umje­sto oda­va­nju po­ro­ci­ma, ba­ve zdra­vim sti­lo­vi­ma ži­vo­ta – ka­zao je Ne­nad Pa­nov­ski iz Sko­plja.


Avio- ve­ze Be­ra­na i Som­bo­ra

De­jan Rad­nić i Zo­ran To­pić sti­gli su iz Som­bo­ra.
– Som­bor se de­ce­ni­ja­ma pre­po­zna­vao i po voj­nom aero­dro­mu gdje su mno­gi lju­di, po­put nas, za­vo­lje­li avi­o­ne. A ko za­vo­li avi­o­ne, taj na­u­či da vo­li či­tav svi­jet. Ta­ko se i mi ra­du­je­mo što smo do­šli u Be­ra­ne, grad ko­ji ta­ko­đe ima du­gu va­zdu­ho­plov­nu tra­di­ci­ju. Sve to uka­zu­je da se gra­do­vi biv­še Ju­go­sla­vi­je mo­gu uve­zi­va­ti i pre­ko avio-mo­de­lar­stva i da ova smo­tra ima ne sa­mo kul­tu­ro­lo­ški i sport­ski, već i tu­ri­stič­ki i eko­nom­ski zna­čaj – na­gla­sio je Rad­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"