Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-07 PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR PODNIO KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG PRIJETNJI SA FEJSBUK STRANICE DPS-A
Jokić „Jokića treba linčovati” Predsjednik Savjeta mladih DPS-a Crne Gore Nikola Pešić izvinio se Vladimiru Jokiću zbog, kako je naveo neodgovornog ponašanja pojedinca
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor i čel­nik De­mo­kra­ta u tom gra­du Vla­di­mir Jo­kić pod­nio je ju­če tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv lo­kal­nog od­bo­ra Sa­vje­ta mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta zbog po­zi­va na linč.
– U ni­zu bru­tal­nih na­pa­da i pod­me­ta­nja ko­ji tra­je od da­na mog iz­bo­ra za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor, ovaj po­sled­nji je naj­mon­stru­o­zni­ji, ko­jim su po­ka­za­li svo­je pra­vo li­ce. Do­dat­no za­bri­nja­va ka­da ova­kvi po­zi­vi do­la­ze od onih ko­ji su vlast već 27 go­di­na i ko­ji kon­tro­li­šu sve dr­žav­ne or­ga­ne, jav­ne i taj­ne slu­žbe – sa­op­štio je Jo­kić.
Kao do­kaz za na­vo­de zbog ko­jih je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu do­sta­vio je fo­to­gra­fi­ju na ko­joj se vi­di fej­sbuk pre­pi­ska u ko­joj se otvo­re­no po­ru­ču­je da ga tre­ba lin­čo­va­ti zbog na­vod­nog ne­po­što­va­nja pro­pi­sa.
– Vik­to­ri­ja, uko­li­ko ne po­štu­je po­zi­tiv­ne pro­pi­se, i još to ra­di svje­sno, što je za Jo­ki­ća i do­ka­za­no, ne tre­ba ga šte­dje­ti ne­go lin­čo­va­ti. Ni­je sva­ko Tu­re za ve­zi­ra –po­ru­ču­ju u ko­men­ta­ru iz ko­tor­skog od­bo­ra Sa­vje­ta mla­dih DPS-a.
U toj pre­pi­sci je uče­stvo­vao i Ne­đelj­ko Mo­škov iz ko­tor­skog DPS-a.
– Kao što sam i nji­ma re­kao, oni su sad na po­zi­ci­ji i mo­ra­ju po­što­va­ti pra­vi­la i od­go­va­ra­ti na pi­ta­nja. Sa­mo mi ne­moj re­ći da ni­je smi­je­šno da mu je ku­ma v.d. i da mu je od pri­ja­te­lja kćer­ka od 20 da­na pri­mi­la klju­če­ve gra­da na dječ­jem fe­sti­va­lu – na­pi­sao je Mo­škov.
Ka­ko je do­dao, „na kra­ju kra­je­va, imam li pra­vo na mi­šlje­nje“.
– Jav­ni po­ziv na linč, uz do­dat­no po­ja­ča­va­nje tog po­zi­va onom da „ni­je sva­ko Tu­re za ve­zi­ra”, isti su me­to­di ko­ji su ko­ri­šće­ni de­ve­de­se­tih u ob­ra­ču­ni­ma ši­rom re­gi­o­na. Na­dao sam se da su ta­kvi da­ni iza nas, ali je oči­gled­no da isti oni ko­ji su ta­da po­zi­va­li na linč ni da­nas ni­su od­u­sta­li od svo­jih me­to­da – is­ta­kao je Jo­kić.
Ka­ko je na­gla­sio, od da­na osni­va­nja De­mo­kra­ta „pa­cov­skim ka­na­li­ma po­zi­va­te na linč, an­ga­žu­je­te sve va­še ud­ba­ške ka­pa­ci­te­te da nas za­u­sta­vi­te”.
– Do da­nas ni­smo ima­li for­mal­nu po­tvr­du da sto­ji­te iza haj­ke na De­mo­kra­te. Da­nas je ja­sno da je ista ru­ka ko­ja je pi­sa­la ovaj po­ziv na linč sa svo­jim do­bro po­zna­tim po­ma­ga­či­ma pi­sa­la i sram­ni le­tak u Her­ceg No­vom – pod­vu­kao je pred­sjed­nik ko­tor­ske op­šti­ne i lo­kal­nih De­mo­kra­ta.
On od nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na oče­ku­je hit­nu re­ak­ci­ju, ot­kri­va­nje i ka­žnja­va­nje svih od­go­vor­nih.
– Zna­ju­ći na šta ste sve sprem­ni i šta ste sve ne ta­ko dav­no ra­di­li, po­ru­ču­jem vam da ću za bi­lo ko­ju, i naj­ma­nju, ne­pri­jat­nost uči­nje­nu mo­joj po­ro­di­ci, pri­ja­te­lji­ma, ko­le­ga­ma i me­ni lič­no sma­tra­ti od­go­vor­nim DPS, lo­kal­ni i dr­žav­ni, nji­ho­vog pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća – po­ru­čio je Jo­kić.
Ka­ko je za­klju­čio, „go­spo­do, ni va­ši sta­ri opro­ba­ni rat­ni hu­ška­či i zlo­čin­ci, ni va­ša DPS ne­jač kod­nog ime­na Sa­vjet mla­dih DPS-a, ne­će nas za­u­sta­vi­ti u na­mje­ri da oslo­bo­di­mo Cr­nu Go­ru od va­šeg po­gub­nog uti­ca­ja, ona­ko ka­ko smo oslo­bo­di­li Ko­tor”.
Sa­vjet mla­dih DPS-a Cr­ne Go­re sa­op­štio je ju­če da se iz­vi­nja­va­ju Vla­di­mi­ru Jo­ki­ću i svim gra­đa­ni­ma kod ko­jih je po­ru­ka neo­d­go­vor­nog po­je­din­ca po­sta­vlje­na na fej­sbuk stra­ni­ci Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Ko­tor iza­zva­la bi­lo ka­kvu vr­stu ne­la­go­de.
– Ma­nir po­li­tič­ke bor­be Sa­vje­ta mla­dih DPS-a ni­je­su pri­jet­nje bi­lo ko­je vr­ste po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma, već is­klju­či­vo sna­ga ar­gu­me­na­ta.Neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje po­je­di­na­ca ni­ka­ko ni­je stav Sa­vje­ta mla­dih DPS-a, po­vla­či za so­bom za­kon­sku od­go­vor­nost, ali i od­go­vor­nost pred dru­gim ko­le­ga­ma u par­ti­ji ko­je svo­jim po­na­ša­njem i u po­li­ti­ci i u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu mo­gu da po­slu­že za pri­mjer. Sa­vjet mla­dih DPS-a će se uvi­jek stro­go dr­ža­ti prin­ci­pa po­je­di­nač­ne od­go­vor­no­sti za sva­ki sli­čan po­tez, bi­lo u na­šoj ili ne­koj dru­goj par­ti­ji. Isto­vre­me­no, to nas ne­će ome­sti u bor­bi za re­a­li­za­ci­ju na­ših po­li­tič­kih ci­lje­va, ko­ju će­mo na­sta­vi­ti da vo­di­mo sna­gom ar­gu­me­na­ta, či­nje­ni­ca i is­klju­či­vo na te­re­nu po­li­ti­ke – po­ru­čio je Ni­ko­la Pe­šić, pred­sjed­nik Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Cr­ne Go­re.B.M.–V.R.


Kon­stant­na haj­ka

Pred­sjed­nik op­šti­ne Ko­tor Vla­di­mir Jo­kić je od iz­bo­ra na tu funk­ci­ju pod kon­stant­nom haj­kom DPS-a zbog na­vod­nog po­sje­do­va­nja dr­ža­vljan­stva Sr­bi­je. In­for­ma­ci­ja da Jo­kić ima i srp­sko dr­ža­vljan­stvo pla­si­ra­na je pre­ko po­je­di­nih me­di­ja. Iz ko­tor­skog DPS-a su to is­ko­ri­sti­li da na­ja­ve mo­guć­nost ini­ci­ra­nja Jo­ki­će­ve smje­ne sa mje­sta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Jo­kić je na ta­kve op­tu­žbe od­go­vo­rio do­sta­vlja­ju­ći jav­no­sti na uvid po­tvr­du Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je u ko­joj pi­še da se on ne na­la­zi u evi­den­ci­ji dr­ža­vlja­na te ze­mlje.Ka­ko je ne­dav­no oci­je­nio, ta­kvi na­vo­di DPS-a ima­ju za cilj da dis­kre­di­tu­ju de­mo­krat­sku upra­vu u Ko­to­ru i nje­ga kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.
– Vi­še je ne­go ja­sna na­mje­ra da se kon­stant­nim na­pa­di­ma i pri­ti­sci­ma na de­mo­krat­sku upra­vu u Ko­to­ru i me­ne kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne uči­ni sve ka­ko bi­smo se naj­pri­je mi de­kon­cen­tri­sa­li i iz­mo­ri­li i ka­ko bi­smo pre­sta­li da ra­di­mo ono što se od nas oče­ku­je i za šta smo na iz­bo­ri­ma do­bi­li man­dat – da spro­ve­de­mo re­for­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Ta­ko­đe,ova­kvim si­mul­ta­nim ak­ci­ja­ma se po­ku­ša­va skre­nu­ti pa­žnja sa re­zul­ta­ta ra­da lo­kal­ne vla­sti u Ko­to­ru –oci­je­nio je ne­dav­no Jo­kić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"