Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-07 ČLAN PREDSJEDNIŠTVA SDP-A IVAN VUJOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN“ PORUČIO
Vujović Bez izbora ne prekidamo bojkot Milo Đukanović je odmah dao signal svojoj medijskoj fabrici laži da informerovski udari po opoziciji, kao da smo mu mi krivi što je Pensa vidio samo na omiljenom Pinku – kazao je Ivan Vujović
Dan - novi portal
Boj­kot osta­je na sna­zi dok De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne po­ka­že sprem­nost da se or­ga­ni­zu­ju no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan“ Ivan Vu­jo­vić, član Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Ka­ko je na­veo, u SDP-u po­štu­ju ne­dav­no iz­re­če­nu su­ge­sti­ju pot­pred­sjed­ni­ka SAD Maj­ka Pen­sa ve­za­nu za od­nos opo­zi­ci­je pre­ma par­la­men­tu, ali od­lu­ke do­no­se auto­nom­no. Vu­jo­vić je is­ta­kao da SDP ima vi­še po­ten­ci­jal­nih ka­drov­skih rje­še­nja za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta i da even­tu­al­ni za­jed­nič­ki pred­stav­nik opo­zi­ci­je mo­ra po­što­va­ti ustav­na od­re­đe­nja i bi­ti na li­ni­ji ak­tu­elne spolj­ne po­li­ti­ke.
• Ka­kvi su uti­sci SDP-a- na­kon su­sre­ta sa pot­pred­sjed­ni­kom SAD Maj­kom Pen­som. Ka­ko do­ži­vlja­va­te po­ru­ke ko­je su upu­će­ne na tom sa­stan­ku?
– SDP je sa­op­štio da je po­sje­ta ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka isto­rij­ska i da sim­bo­li­zu­je po­sve­će­nost SAD re­gi­o­nu, nje­go­voj sta­bil­no­sti i eko­nom­skom raz­vo­ju, ko­ji se je­di­no mo­gu obez­bi­je­di­ti pu­nom de­kri­mi­na­li­za­ci­jom dru­štva kroz vla­da­vi­nu pra­va i ne­za­vi­sne i pro­fe­si­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je. Su­sret sa li­de­ri­ma gra­đan­ske opo­zi­ci­je je va­žna po­ru­ka da na­ši ključ­ni part­ne­ri vi­de da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji kre­di­bil­na po­li­tič­ka al­ter­na­ti­va. Al­ter­na­ti­va ko­ja ni­je dr­žav­ni ne­pri­ja­telj, ka­ko to tvr­di vla­snik DPS-a, već ona ko­ja le­gi­tim­no pro­mi­šlja bu­duć­nost ove ze­mlje. Mi u SDP-u sa­gla­sni smo sa pot­pred­sjed­ni­kom SAD Pen­som da je di­ja­log naj­bo­lji na­čin da se kri­za poč­ne rje­ša­va­ti. SDP du­bo­ko re­spek­tu­je i su­ge­sti­je ve­za­ne za od­nos pre­ma par­la­men­tu, ali od­lu­ke o tim pi­ta­nji­ma do­no­si auto­nom­no. Pod­sje­ćam jav­nost da ne­dav­no ni ak­tu­el­ni pre­mi­je­ri Al­ba­ni­je i Ma­ke­do­ni­je ni­je­su ima­li pre­vi­še part­ner­skog ra­zu­mi­je­va­nja zbog boj­ko­ta svo­jih par­la­me­na­ta, ali su is­tra­ja­li u tim od­lu­ka­ma i da­nas su li­de­ri ko­ji su po­bi­je­di­li auto­kra­ti­je u svo­jim ze­mlja­ma. Po­seb­no je za SDP va­žna Pen­so­va po­ru­ka o spa­ja­nju lju­di raz­li­čitih vje­ro­va­nja u po­tra­zi za op­štim do­brom. Upra­vo je to re­cept da, po­red raz­li­ka ko­je su ima­nent­ne sva­kom dru­štvu, u okvi­ru ustav­nih i in­te­gra­ci­o­nih vri­jed­no­sti po­ku­ša­mo na­ći tač­ke spa­ja­nja i oku­plja­nja, ka­ko bi ovo dru­štvo ko­nač­no kre­nu­lo na­pri­jed sa svim svo­jim po­ten­ci­ja­li­ma. SDP upra­vo to nu­di svo­jim ma­ni­fe­stom za oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga.
• Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te re­ak­ci­je i na­pa­de od stra­ne DPS-a i DF-a na ra­čun gra­đan­ske opo­zi­ci­je na­kon su­sre­ta sa Pen­som?
– Za nas je to sa­svim oče­ki­va­no. Ima­li smo isto­vre­me­nu, go­to­vo iden­tič­nu re­ak­ci­ju na su­sret opo­zi­ci­je sa Pen­som od DPS-a i DF-a. Re­ak­ci­ju te dvi­je par­ti­je kao da je pi­sa­la ista ru­ka. Isti ar­gu­men­ti, iste tri­vi­jal­no-pro­vin­cij­ske iz­mi­šlje­ne pi­kan­te­ri­je, zlu­ra­dost, mr­žnja… Raz­log je ja­san: pot­pred­sjed­nik Pens je,iz­bje­ga­va­ju­ći da se su­sret­ne sa vla­sni­kom DPS-a i DF-om, sva­ko­me dao tret­man ka­kav za­slu­žu­je. Đu­ka­no­vić je od­mah na­kon su­sre­ta dao sig­nal svo­joj me­dij­skoj fa­bri­ci la­ži da in­for­me­rov­ski uda­ri po opo­zi­ci­ji.Kao da smo mu mi kri­vi što je Pen­sa vi­dio sa­mo na omi­lje­nom Pin­ku. I kao da je lo­še za Cr­nu Go­ru što je ta­ko vi­so­ki i ugled­ni gost vi­dio opo­zi­ci­ju. I on­da se ide sa ogav­nim spi­no­va­nji­ma sa­op­šte­nja ko­ja su da­ta, a gdje su opo­zi­ci­o­ni li­de­ri, ka­ko je i nor­mal­no u ova­kvim pri­li­ka­ma, na­vo­di­li svo­je sta­vo­ve sa su­sre­ta, a ne Pen­so­ve. SDP ra­zu­mi­je da je te­ško du­žnič­ko rop­stvo Đu­ka­no­vi­će­vih i Ro­će­no­vih udar­nih me­dij­skih na­jam­ni­ka, i da se sed­mo­ci­fre­ni dug na­mi­ri­va­ti mo­ra. S dru­ge stra­ne, DF ko­ji igra ulo­gu po­li­tič­ke ba­ba­ro­ge, kao ne­kad Še­šelj u Sr­bi­ji, uvi­jek se po­tru­di, pa i ovog pu­ta, da Đu­ka­no­vi­ću na­ba­ci po­li­tič­ki vo­lej. Za­to su im glav­ne te­me Ko­so­vo, NA­TO, sank­ci­je Ru­si­ji, ugro­že­no srp­stvo – sve ono što vla­sni­ku DPS-a sjaj­no do­đe da svi­ma, i u ze­mlji i va­ni, po­ru­či ka­kva mu je po­li­tič­ka al­ter­na­ti­va. I ka­ko je on sja­jan kad su oni ta­kvi. Za­to i sve one pred­sta­ve u Skup­šti­ni i oko nje. Pred­sjed­nik SDP-a je to do­bro opi­sao kao su­kob slu­gan­stva i pri­mi­ti­vi­zma u ko­jem stra­da­ju pri­stoj­ni lju­di i struk­tu­re.
• Na­red­ne go­di­ne oče­ku­ju nas pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Da li će SDP ima­ti svog kan­di­da­ta? Ko­li­ko je re­al­na op­ci­ja za­jed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je?
– Pred­sjed­nik dr­ža­ve je u sva­koj ozbilj­noj dr­ža­vi po­li­tič­ko si­dro sta­bil­no­sti dru­štva i po­li­tič­kog si­ste­ma. Za­to je, po­red struč­nih re­fe­ren­ci, neo­p­hod­no da ima ne­spo­ran po­li­tič­ki auto­ri­tet, ko­ji se naj­če­šće te­me­lji i na od­re­đe­nom po­li­tič­kom is­ku­stvu i is­ku­stvu oba­vlja­nja va­žnih du­žno­sti ko­je ga pre­po­ru­ču­ju za naj­vi­šu po­zi­ci­ju u dr­ža­vi. Što se SDP-a ti­če, even­tu­al­ni za­jed­nič­ki kan­di­dat mo­ra da is­pu­nja­va i pred­u­slo­ve ko­je smo na­zna­či­li u na­šem ma­ni­fe­stu i da to bu­de kan­di­dat ko­ji po­štu­je ustav­na od­re­đe­nja i na li­ni­ji je ak­tu­el­ne vanj­ske po­li­ti­ke. SDP, kao traj­ni po­li­tič­ki su­bjekt, ima vi­še po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Ra­zu­mi­je­mo da i dru­gi u opo­zi­ci­ji raz­mi­šlja­ju o kan­di­da­tu­ra­ma, što je sa­svim le­gi­tim­no.
• Da li se na­sta­vlja opo­zi­ci­o­ni boj­kot par­la­men­ta?
– Boj­kot osta­je na sna­zi dok De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne po­ka­že sprem­nost da se or­ga­ni­zu­ju no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim. Cr­nu Go­ru sva­ka­ko oče­ku­ju pred­sjed­nič­ki i niz lo­kal­nih iz­bo­ra na pro­lje­će 2018.go­di­ne, pa bi sva­ko ko raz­mi­šlja dr­žav­nič­ki od­go­vor­no la­ko tra­si­rao put za rje­še­nje kri­ze. Da­kle, na­čin je jed­no­sta­van ko že­li sta­bil­nu Cr­nu Go­ru. Pro­blem je što vla­sni­ku DPS-a od­go­va­ra sta­nje ne­sta­bil­no­sti, za­va­da i stal­nih sva­đa u ko­ji­ma on iz­i­gra­va cr­no­gor­skog pa­tri­o­tu ko­ji ju­nač­ki ču­va do­mo­vi­nu od ne­pri­ja­te­lja dr­ža­ve i iz­daj­ni­ka. Ti­pič­na auto­krat­ska ma­tri­ca sa pri­mje­sa­ma bal­kan­skog ne­u­ku­sa, ko­ja ima obi­ljež­ja nu­ši­ćev­ske gro­te­ske, ali je i ve­o­ma opa­sna po sta­bil­nost za­jed­ni­ce.
• U ka­kvim me­đu­sob­nim od­no­si­ma opo­zi­ci­ja do­če­ku­je pred­sto­je­će iz­bor­ne pro­ce­se?
– Tre­ba bi­ti iskren i re­ći da opo­zi­ci­ja ni­je na vi­si­ni od­go­vor­no­sti ka­da je ri­ječ o ko­or­di­na­ci­ji svo­jih ak­tiv­no­sti. Vi­di­mo i da se u ne­kim stran­ka­ma de­ša­va­ju ozbilj­na pre­vi­ra­nja. Po­ne­kad opo­zi­ci­ja dje­lu­je pre­vi­še sa­mo­do­volj­no, gu­be­ći iz vi­da le­gi­tim­na oče­ki­va­nja opo­zi­ci­o­ne jav­no­sti. Na­rav­no, uku­pan dru­štve­ni mi­lje ima svo­ju re­flek­si­ju i na opo­zi­ci­ju, pa otu­da i broj­na ne­sna­la­že­nja. DPS će da­ti sve od se­be da svo­jim do­bro po­zna­tim pro­pa­gand­no-šap­tač­kim me­to­da­ma, ku­po­vi­nom lju­di ili po­di­gra­va­njem nji­ho­vim sla­bo­sti­ma i sit­nim ego­i­zmi­ma do­dat­no po­go­r­ša ukup­no sta­nje u opo­zi­ci­ji. Mi u SDP-u do­bro smo is­ku­si­li to nji­ho­vo ro­va­re­nje i pla­ti­li ci­je­nu, ali smo ma­kar sa­da mir­ni, ja­či i je­din­stve­ni­ji ne­go ikad, oči­šće­ni od po­li­tič­kog ta­lo­ga ko­je sva­ko smut­no vri­je­me no­si sa so­bom. Ipak, po­na­vljam, sve to ni­je ali­bi za ma­njak ozbilj­ni­jeg opo­zi­ci­o­nog ba­vlje­nja po­li­ti­kom. SDP je pri­je go­di­nu i po da­na ura­dio ka­pi­tal­nu stvar za stva­ra­nje pro­gre­siv­ne al­ter­na­ti­ve. Na­pu­stli smo vlast i po­kre­nu­li par­la­men­tar­ni di­ja­log ko­ji je vo­dio pre­la­znoj vla­di. Ne­dav­no smo usvo­ji­li ma­ni­fest za oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga ka­ko bi­smo već sa­da kre­nu­li u ob­je­di­nja­va­nje pro­gre­siv­nog po­ten­ci­ja­la, i onog u par­ti­ja­ma i onog van­par­tij­skog. Otvo­re­ni smo za bli­sku sa­rad­nju sa svim struk­tu­ra­ma sem sa oni­ma ko­ji že­le da vo­de iz­gu­blje­ne i pro­hu­ja­le bit­ke i ko­ji Cr­nu Go­ru, umje­sto na Za­pa­du, vi­de uve­za­nu sa auto­kra­ti­ja­ma još go­rim od cr­no­gor­ske.
V.RA­DE­NO­VIĆ


Mar­ko­vić na pu­tu da pro­đe kao Luk­šić

• Ima do­sta ocje­na u jav­no­sti o su­ko­bi­ma u DPS-u. Na­kon va­še ini­ci­ja­ti­ve za spre­ča­va­nje po­sku­plje­nja vo­de do­šlo je do jav­nog mi­mo­i­la­že­nja gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce i pred­sjed­ni­ka DPS-a Glav­nog gra­da. Ka­kvi su od­no­si na re­la­ci­ji Mar­ko­vić–Đu­ka­no­vić?
– Evi­dent­ni su su­ko­bi na od­re­đe­nim ni­vo­i­ma,ko­ji su po­sta­li i jav­ni, kao na pri­mjer u naj­ja­čem pod­go­rič­kom od­bo­ru DPS-a na re­la­ci­ji Vu­če­lić–Sti­je­po­vić. Su­kob na re­la­ci­ji Mar­ko­vić–Đu­ka­no­vić je bio vi­dljiv oko Lu­ke Bar, ka­da je Vla­da od­u­sta­la od pri­va­ti­za­ci­je ko­ju je for­si­rao Đu­ka­no­vić. Mar­ko­vić je u ne­ko­li­ko na­vra­ta na­go­vje­šta­vao di­ja­log sa opo­zi­ci­jom, što je po­tvr­dio i u raz­go­vo­ru sa Pen­som. Đu­ka­no­vi­ću ne od­go­va­ra di­ja­log ni­ti sta­bi­li­za­ci­ja po­li­tič­ke i dru­štve­ne sce­ne.To je lo­gi­čan auto­krat­ski re­fleks čo­vje­ka ko­ji osje­ća da mu iz­mi­ču po­lu­ge ne­kon­tro­li­sa­ne mo­ći. Kal­ku­la­ci­ja je pro­sta – on mo­ra bi­ti u cen­tru pa­žnje, a to mo­že je­di­no for­si­ra­njem su­ko­ba. Ni­je la­ko po­sli­je sko­ro tri de­ce­ni­je od­re­ći se me­ha­ni­za­ma ova­kve vla­sti. I to ni­je spe­ci­fi­kum Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ra­di se o za­ko­no­mjer­nom pro­ce­su – udž­be­nič­koj po­li­tič­koj po­ja­vi ko­ju smo gle­da­li u bli­skom okru­že­nju. Ka­da po­sta­ne­te za­vi­sni od ap­so­lut­ne i ne­kon­tro­li­sa­ne vla­sti, u ko­joj se­be još po­is­to­vje­ti­te sa dr­ža­vom, tu se ra­di o te­škom po­li­tič­kom de­for­mi­te­tu usled ko­jeg gu­bi­te ve­zu sa re­al­no­šću.Da li će Du­ško Mar­ko­vić pri­sta­ti na epi­log u ko­jem će bi­ti no­vi Igor Luk­šić za­vi­si sa­mo od nje­ga.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"