Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-08-06 POSLANIK BOŠNJAČKE STRANKE ERVIN IBRAHIMOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČIO DA JE NEOPHODAN DIJALOG SVIH POLITIČKIH AKTERA
Ibrahimović Ultimatumi ne rješavaju krizu Vjerujem da su se stvorile prilike, tj. da je naše društvo dostiglo demokratske standarde razvijenih evropskih zemalja, koji stvaraju realne pretpostavke za kandidaturu predstavnika iz manjinskih naroda za predsjednika Crne Gore – kaže Ervin Ibrahimović
Dan - novi portal
Po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja u Cr­noj Go­ri ne mo­že se ri­je­ši­ti ul­ti­ma­tu­mi­ma, već tre­ba po­ka­za­ti sprem­nost za do­go­vor bez ucje­na i pri­ti­sa­ka. To je u in­te­r­vjuu za „Dan” ka­zao Er­vin Ibra­hi­mo­vić, po­sla­nik Bo­šnjač­ke stran­ke. Vje­ru­je da će se od sep­tem­bra dio opo­zi­ci­je vra­ti­ti u par­la­ment. Tvr­di da su pri­ču o na­vod­noj ostav­ci pred­sjed­ni­ka BS-a Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća pla­si­ra­li po­li­tič­ki opo­nen­ti.
• Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te pro­du­blji­va­nje po­li­tič­ke kri­ze i to da se ni­šta ne pred­u­zi­ma na nje­nom ra­zr­je­ša­va­nju?
– Pr­vu po­lo­vi­nu 2017. go­di­ne su obi­lje­ži­le ve­o­ma di­na­mič­ne i uspje­šne ak­tiv­no­sti Vla­de i par­la­men­ta, ka­ko na unu­tra­šnjem, ta­ko i na vanj­skom pla­nu. Po­sje­ta ve­li­kog bro­ja vi­so­kih evrop­skih zva­nič­ni­ka i pred­stav­ni­ka SAD Cr­noj Go­ri idu u pri­log na­ve­de­nom. Ra­ti­fi­ka­ci­ja Pred­lo­ga za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlan­skog ugo­vo­ra na Ce­ti­nju i po­di­za­nje cr­no­gor­ske za­sta­ve u NA­TO pred­stav­ni­štvu u Bri­se­lu, kao 29. čla­ni­ce naj­moć­ni­jeg eko­nom­skog i voj­nog sa­ve­za, isto­rij­ski su us­pje­si vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je i svih onih ko­ji ima­ju u svom pro­gra­mu NA­TO in­te­gra­ci­je. Po­sje­ta pot­pred­sjed­ni­ka SAD Maj­kla Pen­sa od iz­u­zet­ne je va­žno­sti ne sa­mo za Cr­nu Go­ru, već i za re­gi­on. Bi­je­la ku­ća je po­sla­la sna­žan sig­nal po­dr­ške Vla­di Cr­ne Go­re i pri­zna­nje na po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma. Za ne­pu­nih de­set mje­se­ci svo­ga ra­da Vla­da sva­ko­dnev­no po­ka­zu­je po­sve­će­nost po­sta­vlje­nim ci­lje­vi­ma, što ne zna­či da se ni­je mo­glo vi­še i bo­lje. Vje­ru­jem da će do 2020. go­di­ne, ka­da će bi­ti re­dov­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, Vla­da ima­ti zna­nja i sna­ge da kroz ostva­ri­va­nje za­cr­ta­nih ci­lje­va una­pri­je­di ži­vot i stan­dard gra­đa­na. I po­red isto­rij­skih uspje­ha Vla­de i par­la­men­ta, si­gu­ran sam da bi pri­su­stvo opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Skup­šti­ni una­pri­je­di­lo rad i pru­ži­lo bo­lju mo­guć­nost ar­ti­ku­li­sa­nja oče­ki­va­nja nji­ho­vih pri­sta­li­ca, što je i oba­ve­za sva­kog po­sla­ni­ka, ko­jeg su gra­đa­ni de­le­gi­ra­li za nji­ho­ve pred­stav­ni­ke na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim u ok­to­bru 2016. go­di­ne, a sve u ci­lju stva­ra­nja bo­ljih i kva­li­tet­ni­jih uslo­va za na­še gra­đa­ne. Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ima­ju zna­čaj­nu ulo­gu u kre­i­ra­nju po­li­tič­kog am­bi­jen­ta u Cr­noj Go­ri, sa­mim tim i ve­li­ku od­go­vor­nost. Vje­ru­jem da će se već od sep­tem­bra ne­ke od njih vra­ti­ti u par­la­ment, gdje im je i mje­sto.
• Sma­tra­te li da bi kom­pro­mis mo­gao da bu­de ras­pi­si­va­nje pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra isto­vre­me­no sa pred­sjed­nič­kim idu­će go­di­ne?
Kom­pro­mis je ključ svih uspje­ha: u po­ro­di­ci, ma­ha­li, dru­štvu i dr­ža­vi. Na­rod­na iz­re­ka ,,Slo­ga ku­ću gra­di a ne­slo­ga raz­gra­đu­je” po­tvr­đe­na je hi­lja­du pu­ta u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. Cr­noj Go­ri je neo­p­ho­dan kom­pro­mis u svim po­ra­ma dru­štva. Eko­nom­ski iza­zo­vi, rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj, sma­nje­nje sto­pe ne­za­po­sle­no­sti, pu­no­prav­no član­stvo u NA­TO i sve za­htjev­ni­ji pri­stup­ni pre­go­vo­ri u pro­ce­su EU in­te­gra­ci­ja oba­ve­zu­ju sve po­li­tič­ke ak­te­re na kom­pro­mis. Kom­pro­mis se ne mo­že po­sti­ći ul­ti­ma­tu­mom, po­treb­no je po­ka­za­ti u naj­ma­nju ru­ku sprem­nost za po­sti­za­nje do­go­vo­ra, bez ucje­na i pri­ti­sa­ka sa bi­lo ko­je stra­ne. Pr­vi ko­rak mo­ra bi­ti raz­go­vor za sto­lom. Pre­mi­jer Mar­ko­vić je po­zvao na kom­pro­mis, ele­men­tar­no je od­go­vor­no da dru­ga stra­na pri­hva­ti po­ziv. Na­kon to­ga tre­ba str­plji­vo ra­di­ti na iz­grad­nji po­vje­re­nja i pa­žlji­vo pri­pre­ma­ti sve do naj­sit­ni­jih de­ta­lja, za šta će bi­ti po­treb­no do­sta str­plje­nja i vre­me­na. Mi­slim da pri­je­vre­me­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri ni­su je­di­na so­lu­ci­ja, već da tre­ba da vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja u re­dov­nom man­da­tu po­ka­že ko­li­ko je ura­di­la, a gra­đa­ni­ma, ko­ji­ma je si­gur­no pre­vi­še iz­bo­ra, da­ti man­dat za ocje­nu če­tvo­ro­go­di­šnjeg ra­da Vla­de.
• Da li će BS sa­mo­stal­no na­stu­pi­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i ho­će­te li ima­ti ne­ke po­seb­ne uslo­ve za even­tu­al­nu po­dr­šku kan­di­da­tu DPS-a na iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re?
– Bo­šnjač­ka stran­ka da­je pred­nost sa­mo­stal­nom na­stu­pu na svim iz­bo­ri­ma, što smo u ve­li­kom bro­ju iz­bor­nih ci­klu­sa i po­tvr­di­li, ali kao par­ti­ja ko­ja sta­vlja in­te­re­se svo­ga na­ro­da i svo­je dr­ža­ve is­pred lič­nih i us­ko­par­tij­skih, sva­ka­ko da će­mo se vo­di­ti op­štim dru­štve­nim in­te­re­som, Sta­tu­tom i Pro­gra­mom par­ti­je. Do pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ima ne­što ma­nje od osam mje­se­ci, ta­ko da je pre­ra­no pri­ča­ti o bi­lo ka­kvoj po­dr­šci bi­lo kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka. Bo­šnjač­ka stran­ka je je­di­ni auten­tič­ni pred­stav­nik Bo­šnja­ka u Cr­noj Go­ri, u či­jem je pro­gra­mu mul­ti­et­nič­ka, mul­ti­vjer­ska i mul­ti­na­ci­o­nal­na dr­ža­va, sa jed­na­kim šan­sa­ma za sve nje­ne gra­đa­ne, bez ob­zi­ra na vjer­sku ili na­ci­o­nal­nu pri­pad­nost. Ma­njin­ski na­ro­di su u naj­te­žim isto­rij­skim tre­nu­ci­ma za na­šu dr­ža­vu po­ka­za­li ka­ko se vo­li i ču­va do­mo­vi­na. Vje­ru­jem da su se stvo­ri­le pri­li­ke, tj. da je na­še dru­štvo do­sti­glo de­mo­krat­ske stan­dar­de raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja, ko­ji stva­ra­ju re­al­ne pret­po­stav­ke za kan­di­da­tu­ru pred­stav­ni­ka iz ma­njin­skih na­ro­da za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Kao ozbilj­na po­li­tič­ka par­ti­ja, na­kon ras­pi­si­va­nja pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, spro­ve­šće­mo an­ke­tu da vi­di­mo šta nam na­ši čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri pre­po­ru­ču­ju, ka­ko bi do­ni­je­li naj­bo­lju od­lu­ku za do­bro­bit svih gra­đa­na, što smo uvi­jek i ra­di­li i na šta smo u Bo­šnjač­koj stran­ci po­seb­no po­no­sni.
• Ne­dav­no je u jav­no­sti pla­si­ra­na pri­ča o ostav­ci Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća do ko­je ni­je do­šlo. Vje­ru­je­te li da je tu pri­ču lan­si­rao ne­ko iz va­ših par­tij­skih re­do­va?
– Da­nas je BS stran­ka ne­za­o­bi­la­zan fak­tor u Cr­noj Go­ri i ak­tiv­no je uče­stvo­va­la i uče­stvu­je u svim dru­štve­no-po­li­tič­kim pro­ce­si­ma ko­ji su od po­seb­ne va­žno­sti za gra­đa­ne. Naj­bo­lja po­tvr­da sva­ka­ko je i ne­dav­na po­sje­ta pot­pred­sjed­ni­ka SAD Maj­ka Pen­sa, gdje je li­der BS-a Ra­fet Hu­so­vić imao čast da bu­de je­dan od do­ma­ći­na. To je, sva­ka­ko, po­red ogrom­nog pri­zna­nja od SAD za ostva­re­ne re­zul­ta­te Vla­di, i po­tvr­da is­prav­no­sti po­li­ti­ke ko­ju vo­di BS i dru­gi pred­stav­ni­ci ma­njin­skih na­ro­da. BS će na­sta­vi­ti da ak­tiv­nim dje­lo­va­njem rje­ša­va pro­ble­me gra­đa­na, stva­ra uslo­ve za gra­đan­sku Cr­nu Go­ru ka­kvoj te­ži ve­ći­na gra­đa­na, a ne pu­kom re­to­ri­kom i po­pu­li­stič­kom pri­čom da za­ma­ja­va jav­nost. Svje­sni smo da će BS zbog to­ga bi­ti na me­ti onih ko­ji ne nje­gu­ju iste vri­jed­no­sti, kao i onih ko­ji se sli­je­po bo­re za vlast, ko­ji će vre­me­nom još ner­vo­zni­je po­ku­ša­va­ti da ra­znim spe­ku­la­tiv­nim dje­lo­va­nji­ma za­u­sta­ve ne­spo­ran rast BS-a. Je­dan od po­ka­za­te­lja nji­ho­ve ne­mo­ći i ner­vo­ze je i pla­si­ra­nje ne­i­sti­na o ostav­ci Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća. Pod­sje­ća­mo na­še po­li­tič­ke opo­nen­te da kre­i­ra­nje la­ži i pot­cje­nji­va­nje jav­nog mnje­nja ni­je i ne mo­že do­ni­je­ti po­li­tič­ku ko­rist. Za­to po­ru­ču­je­mo da kao od­go­vor­ni gra­đa­ni ne­će­mo od­u­sta­ti od pu­ta ko­ji je­di­no ga­ran­tu­je traj­nu sta­bil­nost na­šoj do­mo­vi­ni. Sva­ka­ko da na­ši čla­no­vi i sim­pa­zi­te­ri to pre­po­zna­ju, što kroz sva­ko­dnev­no učla­nje­nje u BS i do­ka­zu­ju.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"