Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-07 JAVNA RASPRAVA O AKTU O RADU U VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA, SINDIKATI UPOZORAVAJU
Sindikati tvrde da se forsiraju rješenja koja odgovaraju privrednicima Nacrt zakona poguban za radnike
Dan - novi portal
Sa­vez sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (SSCG) i Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (USSCG) uti­ca­će to­kom jav­ne ras­pra­ve o Na­cr­tu za­ko­na o ra­du na iz­mje­ne rje­še­nja ko­je je pred­lo­ži­la Vla­da, a ko­ja su po­gub­na ili lo­ša za rad­ni­ke, po­ru­če­no je iz tih rad­nič­kih aso­ci­ja­ci­ja za „Dan”. Ka­ko su na­ve­li, loš je po­tez što je jav­na ras­pra­va o na­cr­tu ta­ko bit­nog za­ko­na po­kre­nu­ta za vri­je­me go­di­šnjeg od­mo­ra, ci­je­ne­ći da se for­si­ra­ju rje­še­nja ko­ja od­go­va­ra­ju pri­vred­ni­ci­ma.
U sin­di­ka­ti­ma su naj­bur­ni­je do­če­ka­li od­red­be ko­je se od­no­se na za­sta­ri­je­va­nje pra­va iz rad­nog od­no­sa na­kon če­ti­ri go­di­ne, te pro­du­že­nje ro­ka za za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa na neo­d­re­đe­no sa dvi­je na tri go­di­ne, kao i na uvo­đe­nje agen­ci­ja za ustu­pa­nje za­po­sle­nih u tekst za­ko­na. U SSCG na­vo­de da su ta­kva rje­še­nja kom­pro­mi­sna iz­me­đu so­ci­jal­nih part­ne­ra, dok u USS sma­tra­ju da je po­nu­đe­ni na­crt go­re rje­še­nje od pr­vo­bit­nog.
Na­crt za­ko­na o ra­du u čla­nu 18 pro­pi­su­je smet­nje za za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa, ko­jim je de­fi­ni­sa­no da se ugo­vor o ra­du ne mo­že za­klju­či­ti sa li­cem ko­je ima za­klju­čen ugo­vor o ra­du sa pu­nim, od­no­sno skra­će­nim rad­nim vre­me­nom, sa onim ko­me je pra­vo­sna­žnom sud­skom od­lu­kom za­bra­njen rad na po­slo­vi­ma ko­ji se pred­vi­đe­ni ak­tom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji za to rad­no mje­sto, kao ni sa li­cem osu­đi­va­nim za dje­la sek­su­al­nog is­ko­ri­šća­va­nja dje­ce, a od­no­si se na po­slo­ve ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va­ju rad sa ma­li­ša­ni­ma. Ugo­vor o ra­du za oba­vlja­nje po­slo­va u do­ma­ćin­stvu ne mo­že se za­klju­či­ti sa čla­no­vi­ma uže po­ro­di­ce. Pred­vi­đe­no je da se ugo­vo­rom o ra­du mo­že pred­vi­dje­ti prob­ni rad za oba­vlja­nje po­slo­va rad­nog mje­sta, naj­du­že do šest mje­se­ci.
– Ugo­vor o ra­du iz­u­zet­no se mo­že za­klju­či­ti na od­re­đe­no vri­je­me či­ji je pre­sta­nak una­pri­jed od­re­đen ro­kom, iz­vr­ša­va­njem od­re­đe­nog po­sla ili na­stu­pa­njem od­re­đe­nog do­ga­đa­ja. Po­slo­da­vac sa istim za­po­sle­nim ne mo­že za­klju­či­ti je­dan ili vi­še ugo­vo­ra o ra­du uko­li­ko je nji­ho­vo tra­ja­nje, ne­pre­kid­no ili sa pre­ki­di­ma, du­že od 36 mje­se­ci – na­vo­di se u na­cr­tu za­ko­na.
No­vim za­ko­nom agen­ci­je za ustu­pa­nje za­po­sle­nih oba­ve­zu­ju se da do­sta­ve Mi­ni­star­stvu ra­da sta­ti­stič­ke po­dat­ke o ustu­pa­nju rad­ni­ka. Pred­lo­že­nim ak­tom se pro­pi­su­je i no­va od­red­ba po ko­joj za­po­sle­ni ima pra­vo da tra­ži od po­slo­dav­ca da se, shod­no vjer­skim i tra­di­ci­o­nal­nim uvje­re­nji­ma, jed­nom sed­mič­no vri­je­me od­mo­ra pri­la­go­di ter­mi­nu po­dob­nom za prak­ti­ko­va­nje da­tih pra­va i uvje­re­nja, ako mu pri­ro­da po­sla do­zvo­lja­va pre­kid ra­da.
Na­cr­tom se spre­ča­va mo­guć­nost za­mje­ne pra­va na go­di­šnji od­mor nov­ča­nom na­kna­dom, osim u slu­ča­ju pre­stan­ka rad­nog od­no­sa. U slu­ča­ju ra­da za dr­žav­ne i vjer­ske pra­zni­ke, po­slo­da­vac će, po no­vom za­ko­nu, o to­me mo­ra­ti pi­sa­nom od­lu­kom da oba­vi­je­sti za­po­sle­ne, sin­di­kat i in­spek­ci­ju ra­da u ro­ku od tri da­na pri­je po­čet­ka ra­da. U za­ko­nu je ostao mi­nu­li rad, za­po­sle­nom se ga­ran­tu­je jed­na­ka za­ra­da za isti rad ili rad iste vri­jed­no­sti ko­ji ostva­ru­je kod po­slo­dav­ca, a mi­ni­mal­na za­ra­da ne mo­že bi­ti ni­ža od 30 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri u pret­hod­nom po­lu­go­di­štu.
Po­ve­ćan je broj da­na oba­ve­znog po­ro­dilj­skog tra­ja­nja na 98 da­na, od ko­jih je 28 da­na pri­je da­na oče­ki­va­nog po­ro­đa­ja, a 70 na­kon ro­đe­nja dje­te­ta.
Li­di­ja Pe­jo­vić iz USSCG po­ru­či­la je da će ta sin­di­kal­na cen­tra­la po­seb­no re­a­go­va­ti zbog tra­ja­nja an­ga­žma­na za­po­sle­nih na od­re­đe­no vri­je­me. Sma­tra da pred­la­ga­či ovog za­ko­na nji­me po­ku­ša­va­ju da na ma­la vra­ta uve­du agen­ci­je.
– Iako su one jed­no ve­li­ko zlo na ko­je smo uka­zi­va­li i po­ku­ša­va­li da su­zbi­je­mo nji­ho­vo po­lje dje­lo­va­nja, evi­dent­no je da pre­ko tih agen­ci­ja rad­ni­ci ne­ma­ju ni­ka­kva pra­va, ne mo­gu da se sin­di­kal­no or­ga­ni­zu­ju, ne­ma­ju pra­vo ni da se bu­ne, oni su prak­tič­no stran­ci u fir­mi u ko­joj ra­de, da ne go­vo­ri­mo o zlo­u­po­tre­ba­ma tih rad­ni­ka, nad­ni­ca­ma a ne pla­ta­ma ko­je pri­ma­ju. Rad­ni­ci se dr­že na du­gom šta­pu. Mi smo htje­li da osta­ne taj od­nos dvi­je go­di­ne, plus go­di­na pre­ko agen­ci­je, gdje po­slo­da­vac vi­še ne­ma ni­ka­kvu mo­guć­nost da rad­ni­ka an­ga­žu­je na­knad­no, jer se to već vr­tje­lo u ne­do­gled. Oni su tra­ži­li da taj pe­ri­od bu­de pu­no du­ži. Tu će­mo si­gur­no da­ti amand­man. Ta­ko­đe, na­ma je pred­sta­vlja­lo pro­blem i za­sta­ri­je­va­nje iz ra­da i po osno­vu ra­da. U sta­rom za­ko­nu po­tra­ži­va­nja iz ra­da i po osno­vu ra­da ni­je­su mo­gla da za­sta­re. Oni sa­da tra­že da to bu­de u skla­du sa osta­lim za­sta­ri­je­va­nji­ma od tri go­di­ne. Mi smo tra­ži­li pet go­di­na i tu se još ni­je­smo usa­gla­si­li. Tu ima još stva­ri ko­je su po­gub­ne za rad­ni­ke i ge­ne­ral­no je ovaj na­crt da­le­ko lo­ši­je rje­še­nje, ne­go što je bi­la pro­vo­bit­na ver­zi­ja. Tra­ži­li su uki­da­nje mi­nu­log rad­nog sta­ža, to smo uspje­li da sa­ču­va­mo. Mi će­mo uti­ca­ti da se iz­ba­ce i iz­mije­ne ta lo­ša rje­še­nja – po­ru­či­la je Pe­jo­vićeva.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SSCG Du­ško Za­ru­bi­ca po­ja­šnja­va da je za­po­sle­nje na od­re­đe­no vri­je­me, pre­ma va­že­ćem za­ko­nu, mo­glo da bu­de dvi­je go­di­ne, ali da je ustu­pa­nje za­po­sle­nih pre­ko agen­ci­ja bi­lo neo­gra­ni­če­no.
– Sa­da je ukup­no tri go­di­ne i sa po­slo­dav­cem i sa svim agen­ci­ja­ma. To je bi­la zlo­u­po­tre­ba agen­ci­ja za po­sre­do­va­nje pri za­po­šlja­va­nju, osni­va­li su svo­je kćer­ke fir­me, pa je rad­nik pre­ko agen­ci­je neo­gra­ni­če­no mo­gao da bu­de ustu­pan po­slo­dav­cu. Sa­da je tri go­di­ne ukup­no, i kod po­slo­dav­ca i pre­ko svih agen­ci­ja. To je mak­si­mum, ko­ji je dio kom­pro­mi­sa – po­ru­čio je Za­ru­bi­ca za „Dan”.
Do­dao je da će stav SSCG bi­ti da je agen­ci­je tre­ba­lo iz­mje­sti­ti iz Za­ko­na o ra­du. Za­ru­bi­ca se na­da da će se ne­ka bit­na pi­ta­nja usa­gla­si­ti kroz jav­nu ras­pra­vu i na So­ci­jal­nom sa­vje­tu. Do­da­je da je re­gu­li­sa­nje pi­ta­nja za­sta­re du­ga iz rad­nog od­no­sa bio kom­pro­mis iz­me­đu so­ci­jal­nih part­ne­ra.
– Zna se da je bi­la neo­gra­ni­če­na za­sta­ra, ali to je sa jed­ne stra­ne do­vo­di­lo i za­po­sle­ne u ne­rav­no­mje­ran po­lo­žaj. Pet go­di­na je pe­ri­od gdje se mo­že po­kre­nu­ti pi­ta­nje po­tra­ži­va­nja. Po­slo­dav­ci su tra­ži­li da bu­de dvi­je go­di­ne. S ob­zi­rom na to da je oba­ve­za da obje stra­ne uče­stvu­ju pred Agen­ci­jom za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va, na­da­mo se da će se naj­ve­ći dio tih spo­ro­va i ri­je­ši­ti pred njom – oče­ku­je on.
A.O.


Ras­pra­va 40 da­na

Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja pre­kju­če je na jav­nu ras­pra­vu da­lo i Na­crt za­ko­na o po­sre­do­va­nju pri za­po­šlja­va­nju i pra­vi­ma za vri­je­me ne­za­po­sle­no­sti, ko­ja će tra­ja­ti 40 da­na. Pre­ma na­cr­tu za­ko­na, ne­za­po­sle­nim li­cem se ne­će sma­tra­ti li­ce ko­je je, iz­me­đu osta­log, stu­dent osnov­nih stu­di­ja. Tre­nut­no, na evi­de­ni­ci­ji ne­za­po­sle­nih ne mo­gu se na­ći ni stu­den­ti spe­ci­ja­li­stič­kih, ma­gi­star­skih, dok­tor­skih stu­di­ja, što im je stva­ra­lo znat­ne pro­ble­me pri­li­kom tra­že­nja po­sla. De­fi­ni­sa­no je da ne­za­po­sle­no li­ce ima pra­vo na nov­ča­nu na­kna­du, kao i na­kna­du tro­ško­va pre­vo­za za vri­je­me obra­zo­va­nja i ospo­so­blja­va­nja i uklju­či­va­nja u dru­ge mje­re usmje­re­ne na po­ve­ća­nje za­po­sle­no­sti, od­no­sno sma­nje­nje ne­za­po­sle­no­sti, i jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć.
Pre­ma ovom na­cr­tu, nov­ča­na na­kna­da pri­pa­da ne­za­po­sle­nom li­cu, ko­je ima od de­vet mje­se­ci do pre­ko 35 go­di­na rad­nog sta­ža i osi­gu­ra­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"