Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-08-06 STANOVNICI SE NAJVIŠE ISELJAVAJU U NJEMAČKU, HOLANDIJU, AUSTRIJU I SLOVENIJU
Ilustracija Crnogorskog državljanstva se odreklo 2.238 građana Od 5. marta 2008. godine 131 građanin izgubio je crnogorsko jer je imao državljanstvo Srbije U poslednjih devet godina podnijeto je 32.768 zahtjeva, od čega su 25.073 lica stekla crnogorsko državljanstvo
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) sa­op­šti­lo je „Da­nu” da je od ja­nu­a­ra 2006. do sa­da is­pis iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva tra­ži­lo 2.238 li­ca, dok je od stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu, od 5. mar­ta 2008. go­di­ne, 131 gra­đa­nin iz­gu­bio cr­no­gor­sko, jer je imao dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je.
Na dru­goj stra­ni, od po­čet­ka pri­mje­ne Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu pod­ni­je­to je 32.768 za­htje­va za pri­jem u cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, od če­ga ga je 25.073 li­ca do­bi­lo.
– Pre­ma ruč­no vo­đe­nim evi­den­ci­ja­ma i elek­tron­skim evi­den­ci­ja­ma, u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra 2006. ukup­no je 2.238 li­ca do­bi­lo ot­pust iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva. Shod­no Za­ko­nu o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu, cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo gu­bi se, po za­htje­vu cr­no­gor­skog dr­ža­vlja­ni­na, ot­pu­stom. Pod­no­si­o­ci za­htje­va za ot­pust u obra­scu ne na­vo­de raz­lo­ge zbog ko­jih su pod­ni­je­li za­htjev. Naj­če­šće su li­ca tra­ži­la ot­pust iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva ra­di sti­ca­nja dr­ža­vljan­stva Nje­mač­ke, za­tim Ho­lan­di­je, Austri­je i Slo­ve­ni­je – ka­žu u MUP-u za „Dan”.
Svim li­ci­ma ko­ja su pod­ni­je­la za­htjev za ot­pust iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva i is­pu­nja­va­la uslo­ve pro­pi­sa­ne za­ko­nom u spro­ve­de­nom po­stup­ku u za­ko­nom pro­pi­sa­nom ro­ku od go­di­nu, do­ni­je­ta su rje­še­nja o ot­pu­stu iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva. Da bi li­ce tra­ži­lo ot­pust iz dr­ža­vljan­stva po­tre­ba­no je da ima 18 go­di­na, te da do­sta­vi do­kaz da ima dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve ili do­kaz da će bi­ti pri­mljen u dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve i do­ka­ze da stvar­no bo­ra­ve na te­ri­to­ri­ji dru­ge ze­mlje. Ta­ko­đe, i dje­ci, na za­htjev ro­di­te­lja ko­ji gu­be cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, do­ni­je­ta su rje­še­nja o ot­pu­stu iz cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva, pod uslo­vom da ne osta­nu bez dr­ža­vljan­stva.
– Ka­da go­vo­ri­mo o li­ci­ma ko­ja su za­dr­ža­la cr­no­gor­sko i dr­ža­vljan­stvo ne­ke dru­ge dr­ža­ve (ima­ju dvoj­no dr­ža­vljan­stvo), i onim li­ci­ma ko­ja su po si­li za­ko­na iz­gu­bi­la cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, va­žno je na­gla­si­ti da je nor­ma­tiv­ni okvir na­pra­vio di­stink­ci­ju iz­me­đu onih gra­đa­na ko­ji su ima­li dr­ža­vljan­stvo ne­ke dru­ge ze­mlje pri­je da­na pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re, 3. ju­na 2006. go­di­ne, i onih li­ca ko­ja su dr­ža­vljan­stvo ne­ke dru­ge dr­ža­ve ste­kla na­kon na­ve­de­nog da­tu­ma. Shod­no čla­nu 24 Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu pro­pi­sa­no je da pu­no­ljet­ni cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin ko­ji ima i dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, po si­li za­ko­na gu­bi cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, ako je do­bro­volj­no ste­kao dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve. Ta­ko­đe, za­ko­nom je pro­pi­sa­no da me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma i spo­ra­zu­mi­ma mo­že se usta­no­vi­ti dvoj­no dr­ža­vljan­stvo, pod uslo­vom uza­jam­no­sti, gdje pod­sje­ća­mo da Cr­na Go­ra ne­ma pot­pi­sa­nih me­đu­dr­žav­nih ugo­vo­ra o dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu. Cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo gu­bi se po si­li za­ko­na da­nom na­stu­pa­nja či­nje­ni­ca ili okol­no­sti iz čla­na 24 ovog za­ko­na, o če­mu nad­le­žni or­gan, po slu­žbe­noj du­žno­sti, do­no­si rje­še­nje – ob­ja­šnja­va­ju u MUP-u.
Sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re ko­ji je, po­red cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva, na dan 3. ju­na 2006. imao i dr­ža­vljan­stvo ne­ke dru­ge dr­ža­ve, ima pra­vo da za­dr­ži i cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re ko­ji je na­kon 3. ju­na 2006. do­bro­volj­no ste­kao ne­ko dru­go dr­ža­vljan­stvo mo­že za­dr­ža­ti i cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo naj­du­že go­di­nu od da­na usva­ja­nja Usta­va Cr­ne Go­re, do pot­pi­si­va­nja bi­la­te­ral­nog spo­ra­zma sa ze­mljom či­je je dr­ža­vljan­stvo ste­kao. U po­stup­ku do­no­še­nja rje­še­nja, nad­le­žni or­gan oba­ve­zan je da omo­gu­ći li­cu da se iz­ja­sni o či­nje­ni­ca­ma i okol­no­sti­ma iz čla­na 24 Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu. Uko­li­ko se iz­ja­sni da že­li da za­dr­ži cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, on mo­ra u ro­ku od tri mje­se­ca od da­va­nja iz­ja­ve da do­sta­vi do­kaz da je po­kre­nuo po­stu­pak ot­pu­sta iz dr­ža­vljan­stva dru­ge dr­ža­ve, a u ro­ku od go­di­nu da do­sta­vi do­kaz o ot­pu­stu iz dr­ža­vljan­stva dru­ge dr­ža­ve, dok, uko­li­ko se iz­ja­sni da že­li da za­dr­ži dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, on po si­li za­ko­na gu­bi cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Od stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu od 5. mar­ta 2008. go­di­ne do da­nas, ukup­no je 131 li­ce iz­gu­bi­lo cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo po si­li za­ko­na, jer je u po­stup­ku utvr­đe­no da po­red cr­no­gor­skog, ta li­ca su do­bro­volj­no ste­kli dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, to jest Re­pu­bli­ke Sr­bi­je – ka­žu u MUP-u.
Ta­ko­đe, od po­čet­ka pri­mje­ne Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu do 1. av­gu­sta ove go­di­ne 25.073 li­ca su ste­kla cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo pri­je­mom.
– Ri­ječ je pre­vas­hod­no o dr­ža­vlja­ni­ma biv­še SFRJ, ko­ji su ima­li za­ko­ni­ti bo­ra­vak u Cr­noj Go­ri (pre­bi­va­li­šte, stal­no na­sta­nje­nje, bo­ra­vak po osno­vu pri­zna­tog sta­tu­sa iz­bje­gli­ce u Cr­noj Go­ri – azil, sta­tus ra­se­lje­nog li­ca iz re­pu­bli­ka biv­še SFRJ u Cr­noj Go­ri na osno­vu Ured­be o zbri­nja­va­nju ra­se­lje­nih li­ca iz 1992. go­di­ne i li­ce ko­je je 1991. do­šlo iz Na­rod­ne So­ci­ja­li­stič­ke Re­pu­bli­ke Al­ba­ni­je u So­ci­ja­li­stič­ku Re­pu­bli­ku Cr­nu Go­ru, na osno­vu me­đu­na­rod­nog spo­ra­zu­ma iz­me­đu SFRJ i NSR Al­ba­ni­je i ostva­ri­lo sta­tus stran­ca sa stal­nim na­sta­nje­njem, naj­ma­nje go­di­nu pri­je pod­no­še­nja za­htje­va – za­klju­ču­ju u MUP-u.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"