Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-08 INDEKS ODRŽIVOG RAZVOJA POKAZUJE DA CRNA GORA ZAOSTAJE ZA EVROPOM
Građani sve ugroženiji Život gori samo u Bosni Naša država najgore je rangirana u oblastima koje se odnose na odgovorno trošenje i proizvodnju, dostojanstven rad i ekonomski rast, zdravstvo i ekologiju kopna i mora
Dan - novi portal
Cr­na Go­ra se na­šla na 69. mje­stu In­dek­sa odr­ži­vog raz­vo­ja (SDG) ko­ji je ob­ja­vi­la Mre­ža odr­ži­vih raz­voj­nih rje­še­nja i „Ber­tels­man Stif­tung”. Pre­ma nji­ho­vim ocje­na­ma, ži­vot­ni stan­dard u na­šoj dr­ža­vi je je­dan od naj­go­rih u Evro­pi. Je­di­na evrop­ska dr­ža­va ko­ja ima go­ri re­zul­tat od Cr­ne Go­re je Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, ko­ja se na­šla na 84. po­zi­ci­ji.
Mre­ža odr­ži­vih rje­še­nja gle­da­la je po­dat­ke ko­ji se od­no­se na si­ro­ma­štvo, glad, zdra­vlje, obra­zo­va­nje, jed­na­kost po­lo­va, do­sto­jan­stven rad i eko­nom­sku si­gur­nost, raz­voj in­du­stri­je i ino­va­ci­ja, jed­na­kost, pri­stup prav­di, eko­lo­gi­ju i ne­za­vi­snost i ja­či­nu in­sti­tu­ci­ja.
Na­ša dr­ža­va naj­go­re je ran­gi­ra­na u obla­sti­ma ko­je se od­no­se na od­go­vor­no tro­še­nje i pro­iz­vod­nju, do­sto­jan­stven rad i eko­nom­ski rast, zdrav­stvo i eko­lo­gi­ju kop­na i mo­ra. Loš re­zul­tat se bi­lje­ži i u obla­sti­ma su­zbi­ja­nja gla­di, jed­na­ko­sti po­lo­va, in­du­stri­ji, ino­va­ci­ja­ma i in­fra­struk­tu­ri, raz­vo­ju za­jed­ni­ca, bor­bi pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na i mi­ru, prav­di i ja­ča­nju in­sti­tu­ci­ja. Ta­ko­đe, re­zul­ta­ti su ne­za­vid­ni i u obla­sti­ma obra­zo­va­nja, ko­ri­šće­nja odr­ži­vih iz­vo­ra ener­gi­je i us­po­sta­vlja­nju jed­na­ko­sti. Do­bar re­zul­tat po­stig­nut je u ak­ci­ja­ma za su­zbi­ja­nje si­ro­ma­štva i us­po­sta­vlja­nje part­ner­sta­va.
Ova­kvi re­zul­ta­ti de­man­tu­ju na­vo­de cr­no­gor­ske vla­de, ko­ja je pri­je ne­dje­lju da­na kon­sta­to­va­la da se bi­lje­ži sna­žan rast za­po­sle­no­sti, pla­ta i pen­zi­ja. Vlast tvr­di da je u pr­vom kvar­ta­lu 2017. go­di­ne na­pla­ćen re­kor­dan pri­hod, da sna­žno ra­stu za­po­sle­nost, pla­te i pen­zi­je. Iz Vla­de je ta­da sa­op­šte­no da je usvo­je­na ma­kro­e­ko­nom­ska ana­li­za po­ka­za­la da ra­stu i pro­sječ­ne ne­to za­ra­de i pen­zi­je, ko­je su naj­vi­še u re­gi­o­nu za­pad­nog Bal­ka­na.
Pro­sječ­na ne­to za­ra­da u pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne iz­no­si­la je 510 eura, dok je u 2016. bi­la 499 eura. Pro­sječ­na pen­zi­ja sa­da je 286, a pro­šlo­godi­šnja je iz­no­si­la 280 eura. Vla­di­na ana­li­za je po­ka­za­la i da ra­ste ukup­na za­po­sle­nost i da broj­ke po­ka­zu­ju da je u pr­vom kvar­ta­lu 2017. po­ve­ća­na za 7.167 li­ca, ili za 4,2 od­sto, u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od pret­hod­ne go­di­ne. Pre­ma po­da­ci­ma Mon­sta­ta, BDP je u pr­vom kvar­ta­lu 2017. go­di­ne iz­no­sio 747,5 mi­li­o­na eura i re­al­no je 3,2 od­sto ve­ći u od­no­su na isti kvar­tal pro­šle go­di­ne.
Di­rek­tor NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa Bo­ris Ra­o­nić ka­zao je da po­da­ci SDG-a pred­sta­vlja­ju raz­log za za­bri­nu­tost.
– Ka­da u jed­noj ana­li­zi, mo­žda i naj­sve­o­bu­hvat­ni­joj ko­ja se ra­di na svi­je­tu, ko­ju ra­di jed­na od ne­ko­li­ko naj­u­ti­ci­ja­ni­jih i naj­u­gled­ni­jih tink tan­ko­va, dr­ža­va bu­de oci­je­nje­na ova­ko lo­še po­sto­je dvi­je re­ak­ci­je. U ozbilj­noj dr­ža­vi vla­da ozbilj­no sa­gle­da na­la­ze i na­pra­vi mul­ti­re­sor­ski tim sa za­da­ta­kom da ri­je­ši uka­za­ne pro­ble­me. U neo­zbilj­noj dr­ža­vi, ova­ko ne­što ni­ti za­in­te­re­su­je do­no­si­o­ce od­lu­ka, ni­ti do­ve­de do re­ak­ci­je – ka­zao je Ra­o­nić.
On je is­ta­kao da bi že­lio da smo u pr­voj gru­pi ze­ma­lja, gdje su one naj­ra­zvi­je­ni­je, ali „ako se iz is­tra­ži­va­nja u is­tra­ži­va­nje po­na­vlja­ju isti na­la­zi, on­da se ili ni­šta ne ra­di ili se ra­di lo­še”. M.S.


Slo­ve­ni­ja u top 10

Pre­ma SDG-u, naj­bo­lje dr­ža­ve na svi­je­tu su Šved­ska, Dan­ska, Fin­ska, Nor­ve­ška, Če­ška, Nje­mač­ka, Austri­ja, Šved­ska, Slo­ve­ni­ja i Fran­cu­ska. Od ze­ma­lja re­gi­o­na Hr­vat­ska se na­šla na 24. po­zi­ci­ji, Sr­bi­ja na 37, Ma­ked­o­ni­ja na 57, a Al­ba­ni­ja na 63.
–Šved­ska, Dan­ska i Fin­ska su na ovo­go­di­šnjem SDG in­dek­su naj­bo­lje, ali ipak ima­ju ba­rem jed­nu oblast ko­ja ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ća. To po­seb­no va­ži za oblast ko­ja se od­no­si na kli­mat­ske pro­mje­ne – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"