Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-08 DIO MJEŠTANA BLOKIRAO POSTAVLJANJE BINE, GRADONAČELNIK BUDVE PORUČIO
Krapović u razgovoru sa mještanima Održaćemo „Si dens” na Jazu Kamioni sa montažnom binom stigli su na Jaz oko 19 časova, a mještani su blokirali njeno postavljanje skoro do ponoći Iako je Budva razrušena opština i u značajnoj mjeri devastirana od strane prethodne vlasti, ovom gradu ne priliči da se sporovi rješavaju na ovaj način - kazao je predsjednik opštine Budva Dragan Krapović
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić po­ru­čio je si­noć da će se fe­sti­val „Si dens” i ove go­di­ne odr­ža­ti na Ja­zu iako je gru­pa mje­šta­na si­noć blo­ki­ra­la po­stav­ljanje bi­ne. Ka­mi­o­ni sa mon­ta­žnom bi­nom sti­gli su na Jaz oko 19 ča­so­va, a mje­šta­ni su blo­ki­ra­li nje­no po­sta­vlja­nje, ali su se raz­i­šli na­kon raz­go­vo­ra sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne.
Kra­po­vić je do­šao na Jaz si­noć oko 23 sa­ta, na po­ziv mje­šta­na ko­ji su pro­te­sto­va­li. On ih je po­zvao da se ra­zi­đu i do­zvo­le po­sta­vlja­nje bi­ne jer je do po­čet­ka fe­sti­va­la osta­lo sve­ga pet da­na.
– Iako je Bu­dva raz­ru­še­na op­šti­na i u zna­čaj­noj mje­ri de­va­sti­ra­na od stra­ne pret­hod­ne vla­sti, ovom gra­du ne pri­li­či da se spo­ro­vi rje­ša­va­ju na ovaj na­čin. Mo­lim vas da se ra­zi­đe­te i da omo­gu­ći­te or­ga­ni­za­to­ri­ma „Si den­sa” da po­sta­ve bi­nu, jer je osta­lo sve­ga pet da­na do odr­ža­va­nja fe­sti­va­la. Sa pred­stav­ni­ci­ma fe­sti­va­la do­go­vo­ri­li smo da se sle­de­će go­di­ne pro­mi­je­ni ter­min odr­ža­va­nja „Si den­sa”, ko­ji će bi­ti u ju­nu ili kra­jem av­gu­sta, što je mno­go ade­kvat­ni­je vri­je­me od ovo­ga – ka­zao je Kra­po­vić.
On je do­dao da ima stav o „Si den­su”, ali i is­ta­kao da je on du­žan da se bo­ri za pra­va svih gra­đa­na Bu­dve.
– Me­đu­tim, ze­mlji­šte u za­le­đu pla­že Jaz kod Upra­ve za ne­kret­ni­ne upi­sa­no je 0/0 na za­jed­nič­kog vla­sni­ka ko­ji pred­sta­vlja NVO „Jaz Mr­če­vo po­lje” i ni­ko od vas ne mo­že da do­ka­že da je 1/1 ze­mlji­šte nje­go­vo dok se ne za­vrš po­stu­pak kod Upra­ve za ne­kret­ni­ne, a to ni­je nad­le­žnost Op­šti­ne Bu­dva već dr­žav­nih or­ga­na – re­kao je Kra­po­vić.
On je po­zvao mje­šta­ne Ja­za na sa­sta­nak u po­ne­dje­ljak u osam ča­so­va u nje­go­vom ka­bi­ne­tu ka­ko bi ri­je­ši­li sve ne­do­u­mi­ce oko fe­sti­va­la.
Krapović je kazao da je NVO „Jaz Mrčevo polje” spremna da produži ugovor o zakupu dva miliona kvadrata zemljišta na Mrčevom polju i u zaleđu plaže Jaz gdje se nalazi koncertni plato.
Mje­šta­ni su ob­ja­sni­li da su pro­te­sto­va­li zbog mje­sta pla­ni­ra­nog za po­sta­vlja­nje bi­ne, ko­ja je po nji­ho­voj ocje­ni pre­vi­še bli­zu nji­ho­vim ku­ća­ma i ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma.
– Ni­je­smo čla­no­vi ni­ka­kvih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i ne po­sto­ji do­go­vor sa or­ga­ni­za­to­ri­ma fe­sti­va­la oko mje­sta or­ga­ni­zo­va­nja do­ga­đa­ja. Ovo je na­ša ze­mlja i ne mo­že­mo da iz­dr­ži­mo bu­ku i pod­ne­se­mo ot­pad ko­ji uče­sni­ci „Si den­sa” pra­ve sva­ke go­di­ne – ka­zao je je­dan od uče­sni­ka pro­te­sta ko­ji ni­je že­lio da se pred­sta­vi.
On je is­ta­kao da go­sti­ma u nji­ho­vim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma sme­ta bu­ka sa fe­sti­va­la i da oni pro­te­stu­ju ka­ko bi za­šti­ti­li svo­je in­te­re­se i in­te­re­se svo­jih go­sti­ju.
Na ne­ko­li­ko de­se­ti­na me­ta­ra uda­lje­no­sti od mje­šta­na na­la­zi­lo se 20 pred­stav­ni­ka „Si dens” fe­sti­va­la ko­ji su do­šli da mon­ti­ra­ju bi­nu, a mje­šta­ni su tvr­di­li da su zbog spre­ča­va­nja su­ko­ba sa nji­ma po­zva­li po­li­ci­ju.
Upra­va po­li­ci­je se oda­zva­la nji­ho­vom po­zi­vu ka­ko bi se oču­vao jav­ni red i mir.
U NVO „Jaz Mr­če­vo po­lje” sa­zna­je­mo da uče­sni­ci pro­te­sta uglav­nom ni­je­su nji­hov čla­no­vi i da su oni po­sti­gli do­go­vor sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja oko na­či­na knji­že­nja ze­mlji­šta na pla­ži Jaz i samm tim do­zvo­li­li or­ga­ni­zo­va­nje fe­sti­va­la. Oni ob­ja­šnja­va­ju da je svih oko 650 vla­sni­ka ze­mlji­šta za­jed­nič­ki upi­sa­no kao vla­snik na po­me­nu­tom ze­mlji­štu, da će se ka­sni­je for­mi­ra­ti ko­mi­si­ja i da će oni u sud­skim po­stup­ci­ma do­ka­zi­va­ti po­je­di­nač­no vla­sni­štvo.
Po­jed­ni uče­sni­ci si­noć­njeg pro­te­sta na Ja­zu vi­še pu­ta su po­no­vi­li da su čla­no­vi DPS-a i da ni­je­su gla­sa­li za ak­tu­el­nu vlast u Bu­dvi, ali su u raz­go­vo­ru sa Kra­po­vi­ćem iz­ra­zi­li sprem­nost za do­go­vor ka­ko bi se pre­va­zi­šao pro­blem.
Ž.K.


Gosti stižu iz svih krajeva

U za­le­đu pla­že Jaz 13. ju­la tre­ba da poč­ne fe­sti­val „Si dens”, a or­ga­ni­za­to­ri su u vi­še na­vra­ta sa­op­šti­li da će bi­ti odr­žan na ze­mlji­štu ko­je ni­je pod spo­rom.
On su ra­ni­je sa­op­šti­li i da po­sje­ti­o­ce ove go­di­ne oče­ku­je „naj­ja­či pro­gram do sa­da” i go­sti iz svih kra­je­va pla­ne­te. Oni su is­ta­kli da fe­sti­val ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa bi­lo ka­kvim spo­ro­vi­ma iz­me­đu mje­šta­na i Vla­de Cr­ne Go­re, te da su u vi­še na­vra­ta po­ku­ša­li da po­mog­nu di­ja­log stra­na u spo­ru.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"