Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-21 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ OTKRIO ENORMNU IMOVINU SINA BIVŠEG PREMIJERA
Milo i Blažo Đukanović Blažo ima milion u kešu i 700 hiljada u nekretninama BB Solar je naveo da je vrijednost njihovih nekretnina 733.161 euro, dok su sredstva kojima firma raspolaže u izvještaju iskazana u iznosu od 1.044.283 Milo Đukanović je kao predsjednik Vlade dao zeleno svjetlo za projekte u koje je bila uključena firma njegovog sina
Dan - novi portal
Fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj pod­go­rič­ke fir­me BB So­lar, či­ji je osni­vač Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin pred­sjed­ni­ka DPS-a i biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, po­ka­zao je da ta kom­pa­ni­ja po­sje­du­je enorm­nu imo­vi­nu. Iz­vje­štaj, do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi, sa­dr­ži po­dat­ke da je ukup­na imo­vi­na fir­me BB So­lar 1.777.444 eura. Od to­ga, BB So­lar je na­veo da je vri­jed­nost ne­kret­ni­na 733.161 euro, dok su sred­stva ko­ji­ma fir­ma ras­po­la­že is­ka­za­na u iz­no­su od 1.044.283.
Pred­u­ze­će mla­đeg Đu­ka­no­vi­ća is­ka­za­lo je po­tra­ži­va­nja u iz­no­su od 636 hi­lja­da eura, dok se na­vo­di da su du­go­roč­ne oba­ve­ze 323.295 eura. Iz­vje­štaj su pot­pi­sa­li li­ce od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje fi­nan­sij­skih is­ka­za Je­le­na Pe­jo­vić i od­go­vor­no li­ce u fir­mi, Ivan Bur­za­no­vić.
Kom­pa­ni­ja BB So­lar prak­tič­no na­kon šest go­di­na po­sto­ja­nja ostva­ru­je mi­li­on­ske po­slov­ne pri­ho­de, za­hva­lju­ju­ći pr­ven­stve­no po­slo­vi­ma ko­je do­bi­ja od dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, dok je i Bla­žov otac, kao pred­sjed­nik vla­de, u vi­še na­vra­ta ami­no­vao ne­ke pro­jek­te u ko­je je ova kom­pa­ni­ja bi­la uklju­če­na.
Ova fir­ma je ne­dav­no ob­ja­vi­la da je an­ga­žo­va­na za 13 pro­je­ka­ta mi­li­on­ske vred­no­sti ko­ji su re­a­li­zo­va­ni ili se re­a­li­zu­ju. Vri­jed­nost sa­mo se­dam od 13 pro­je­ka­ta do­sti­že mi­li­on­ske iz­no­se a uglav­nom su to po­slo­vi ko­ji su im po­vje­re­ni od dr­ža­ve, te ih pla­ća­ju po­re­ski oba­ve­zni­ci. Ta­ko­đe je BB So­lar u va­žne po­slo­ve ko­je na­ru­ču­je dr­ža­va uklju­čen pre­ko po­slov­nih part­ne­ra, pri­je svih kon­tro­verz­ne fir­me Be­maks.
Ka­ko je „Dan” ra­ni­je pi­sao, ne­ka­da­šnji cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­ja­vio je još u no­vem­bru 2015. go­di­ne, to­kom pre­mi­jer­skog sa­ta u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, da on si­na ni­je ško­lo­vao za „po­sao ko­ji pla­ća dr­ža­va, ne­go za ne­što uno­sni­je”, ali je pri to­me pro­pu­stio da na­gla­si da su upra­vo vla­di­ne in­sti­tu­ci­je, ko­je je kon­tro­li­sao kao pre­mi­jer, glav­ni po­slov­ni part­ne­ri nje­go­vog si­na i da su nov­cem iz dr­žav­ne ka­se fi­nan­si­ra­ni mno­gi nje­go­vi po­slo­vi.
Po zva­nič­nim po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, BB So­lar su sre­di­nom 2011. go­di­ne osno­va­li mla­đi Đu­ka­no­vić i nje­gov po­slov­ni part­ner Ivan Bur­za­no­vić, ko­ji ima­ju po 50 od­sto vla­sni­štva. Ivan Bur­za­no­vić je ime­no­van i za iz­vr­šnog di­rek­to­ra, a Sla­ven Bur­za­no­vić je ovla­šće­ni za­stup­nik po­slov­nog dru­štva. Pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja je re­gi­stro­va­na za „po­sta­vlja­nje elek­trič­nih in­sta­la­ci­ja”.
Po­seb­no je pa­žnju jav­no­sti za­o­ku­pio od­nos Vla­de ka­da je sin li­de­ra DPS-a tek po­či­njao da raz­vi­ja pri­vat­ni bi­znis. Bez ja­snog oprav­da­nja, fir­ma BB So­lar po­sta­kla je dio pro­jek­ta Mon­te­sol, ko­ji se ti­če bes­ka­mat­nih kre­di­ta za do­ma­ćin­stva ra­di ugrad­nje so­lar­nih ko­lek­to­ra. Pro­je­kat je ozva­ni­či­la Vla­da po­čet­kom 2011. go­di­ne, u sa­rad­nji sa ita­li­jan­skom vla­dom i Pro­gra­mom Uje­di­nje­nih na­ci­ja za ži­vot­nu sre­di­nu (UNEP). Ta­da je obez­bi­je­đe­no mi­li­on do­la­ra za im­ple­men­ta­ci­ju i sub­ven­ci­o­ni­ra­nje ka­mat­ne sto­pe kod cr­no­gor­skih ba­na­ka.
Na­kon što je kon­kret­no do­go­vo­re­no ko­je će po­slov­ne ban­ke uče­stvo­va­ti u pro­jek­tu, Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je za­du­že­no da ru­ko­vo­di pro­jek­tom apri­la 2011. go­di­ne ras­pi­sa­lo je ten­der za kom­pa­ni­je ko­je bi bi­le ovla­šće­ne za ugrad­nju ko­lek­to­ra. Iza­bra­no je 12 fir­mi ko­je su ste­kle sta­tus kva­li­fi­ko­va­nih di­stri­bu­te­ra i in­sta­la­te­ra ko­lek­to­ra.
Bez de­talj­ni­jeg obra­zlo­že­nja, Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je u mar­tu 2012. go­di­ne, sko­ro go­di­nu ka­sni­je i dok se pro­je­kat već „za­huk­ta­va”, po­no­vo ras­pi­su­je jav­ni po­ziv za kva­li­fi­ko­va­ne di­stri­bu­te­re. Li­sta od 12 ovla­šće­nih kom­pa­ni­ja se pro­ši­ru­je, jer je li­cen­cu do­bi­la i fir­ma BB So­lar iz Pod­go­ri­ce.
M.V.


Pri­ho­du­je i od dru­ge fir­me

Dru­ga fir­ma Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, od či­jeg po­slo­va­nja pri­ho­du­je, je BB Hi­dro, ko­ja se ba­vi pro­iz­vod­njom elek­trič­ne ener­gi­je. Nje­no sje­di­šte je, ta­ko­đe, u Pod­go­ri­ci. Pre­ma po­da­ci­ma iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta ova fir­ma re­gi­stro­va­na je 2014. go­di­ne. Đu­ka­no­vić u ovim kom­pa­ni­ja­ma ima po 50 od­sto vla­sni­štva, a u obje je iz­vr­šni di­rek­tor, Ivan Bur­za­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"