Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-23 ZAŠTITNIK IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA PROPUSTIO ZAKONSKE ROKOVE U SLUČAJU „LIMENKA”
Đukanović Kad se Acu isplaćuje 10 miliona, država se ne žali Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore imao je rok od osam dana, od prijema obavještenja Osnovnog državnog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave u slučaju „Limenka”, da podnese pritužbu na tu odluku, ali to nije učinio, iako je država u tom poslu oštećena za 10,5 miliona eura
Dan - novi portal
Za­štit­nik imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re ni­je pod­nio pri­tu­žbu za pre­i­spi­ti­va­nje rje­še­nja Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (ODT) u Pod­go­ri­ci zbog od­bacivanja kri­vič­ne pri­ja­ve u slu­ča­ju „Li­men­ka“. Pre­ma po­da­ci­ma do ko­jih je do­šao „Dan“, rok za pod­no­še­nje pri­tu­žbe pod­go­rič­kom Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bio je osam da­na od do­sta­vlja­nja rje­še­nja ODT-a Za­štit­ni­ku, a ko­ji je is­te­kao pri­je ne­ko­li­ko ne­dje­lja.
Iz Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva „Da­nu“ je re­če­no da se ni Za­štit­nik, ni bi­lo ko­ji dru­gi su­bje­kat, ni­je ža­lio što je od­ba­če­na kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv biv­šeg di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća i biv­šeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Iva­na Bra­jo­vi­ća.
– Oba­vje­šta­vam vas da Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, od Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa, ni­ti bi­lo ko­jeg dru­gog su­bjek­ta, ni­je pod­ne­se­na pri­tu­žba za pre­i­spi­ti­va­nje rje­še­nja Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci o od­ba­ča­ju kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv I.B. i V.V. zbog slu­ča­ja „Li­men­ka“ – ka­za­la je port­pa­rol Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva, tu­ži­telj­ Le­pa Me­de­ni­ca.
Pod­go­rič­ko Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ve­ljo­vi­ća, ci­je­ne­ći da je na­stu­pi­la za­sta­ra, dok je u slu­ča­ju Bra­jo­vi­ća oci­je­ni­lo da ne po­sto­ji sum­nja da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo. U oba­vje­šte­nju o od­ba­ča­ju kri­vič­ne pri­ja­ve, ko­ji je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo upu­ti­lo Za­štit­ni­ku imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re, pred­stav­ni­ci­ma te in­stu­tu­ci­je uka­za­no je da ima­ju rok od osam da­na od da­na pri­je­ma tog do­pi­sa da, shod­no čla­nu 271a Za­ko­na o kri­vič­nom po­stup­ku, pod­ne­su pri­tu­žbu Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu za pre­i­spi­ti­va­nje rje­še­nja o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve.
– U tom slu­ča­ju, rok za pr­edu­zi­ma­nje go­nje­nja je 30 da­na od da­na pri­je­ma oba­vje­šte­nja o po­stu­pa­nju po pri­tu­žbi – na­vo­di se u do­pi­su ODT Pod­go­ri­ca, upu­će­nom Za­štit­ni­ku.
Me­đu­tim, u in­sti­tu­ci­ji Za­štit­ni­ka ni­je­su do­vo­di­li u pi­ta­nje od­lu­ku ODT-a, pa pri­tu­žba u pro­pi­sa­nom ro­ku ni­je pod­ni­je­ta. Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, ko­ja je pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu zbog „Li­men­ke“, Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić sma­tra da do­sa­da­šnji od­nos svih nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na pre­ma ovom slu­ča­ju, uklju­ču­ju­ći i dr­žav­no tu­ži­la­štvo, pod­sti­če na za­klju­čak „da su im moć­ni i ne­do­dir­lji­vi po­je­din­ci po­sla­li po­ru­ku: Ar­hi­vi­raj­te, pa za­bo­ra­vi­te slu­čaj „Li­men­ka“.
– Ni­je­dan dru­gi slu­čaj oti­ma­nja od dr­ža­ve, a ima ih mno­go, ta­ko ja­sno i otvo­re­no kao slu­čaj „Li­men­ka“ ne pri­ka­zu­je ka­ko bra­ća Đu­ka­no­vić, je­dan sa po­zi­ci­je bi­znis­me­na, dru­gi sa po­zi­ci­je naj­u­ti­caj­ni­je lič­no­sti u vla­sti, dr­žav­nu imo­vi­nu pre­ba­cu­ju u pri­vat­ni po­sjed po­ro­di­ce Đu­ka­no­vić. Vi­še je ne­go ja­sno da je Mi­lo Đu­ka­no­vić zlo­u­po­tre­bom uti­ca­ja i mo­ći pr­vo obez­bi­je­dio da se slu­čaj „Li­men­ka“ de­si, a da po­tom za to ni­ko ne od­go­va­ra, ni di­sci­plin­ski, ni po­li­tič­ki, ni kri­vič­no – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić za „Dan“.
On pod­sje­ća da je Đu­ka­no­vić, od­go­va­ra­ju­ći na nje­go­vo pi­ta­nje u ve­zi sa „Li­men­kom“ na pre­mi­jer­skom sa­tu 22. ju­la 2015. go­di­ne iz­ja­vio: „Na­kon ko­nač­ne od­lu­ke Vr­hov­nog su­da CG, ako za po­sle­di­cu bu­de­mo ima­li šte­tu po dr­žav­ne in­te­re­se, bez ob­zi­ra da li je iza­zva­na ne­kom­pe­tent­no­šću, ne­a­žur­no­šću, ne­či­nje­njem, ili neo­d­go­vor­nim po­stu­pa­njem, ja­sno i pre­ci­zno će­mo utvr­di­ti od­go­vor­nost i spro­ve­sti, od­no­sno ini­ci­ra­ti od­go­va­ra­ju­ći po­stu­pak sa ja­snom am­bi­ci­jom da ta­kvo po­na­ša­nje u pot­pu­no­sti is­ko­ri­je­ni­mo.“
– Pro­te­kle su sko­ro dvi­je go­di­ne od ovog obe­ća­nja Đu­ka­no­vi­ća, a od obe­ća­nog se ni­šta ni­je de­si­lo. Od­no­sno, de­si­lo se da sve nad­le­žne in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri bes­po­go­vor­no ću­te sli­je­de­ći ta­ko že­lju i na­log Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. I prav­no sta­no­vi­šte Dr­žav­nog tu­ži­la­štva da De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri, kao pod­no­si­o­cu kri­vič­ne pri­ja­ve, us­kra­te pra­vo na do­bi­ja­nje rje­še­nja o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve u slu­ča­ju „Li­men­ka“, sa­mo je dio mrač­nog sce­na­ri­ja i po­tvr­de da su in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri za­ro­blje­ne – upo­zo­ra­va on.
Ka­lu­đe­ro­vić pi­ta da li iko u Cr­noj Go­ri mo­že po­vje­ro­va­ti da je pro­fe­si­o­nal­no, ne­pri­stra­sno i za­ko­ni­to po­stu­pa­nje dr­žav­nog tu­ži­la­štva, ka­da u slu­ča­ju „Li­men­ka“, u ko­jem je dr­ža­va iz­gu­bi­la 10,6 mi­li­o­na eura, do­ne­se rje­še­nje o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve De­mo­kra­ta u slu­ča­ju „Li­men­ka“ i ta­kvo rje­še­nje pro­gla­si taj­nim do­ku­men­tom i od­bi­je da rje­še­nje o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve do­sta­vi De­mo­kra­ta­ma kao pod­no­si­o­ci­ma kri­vič­ne pri­ja­ve i ti­me im us­kra­ti pra­vo na pri­tu­žbu.
– Da li u to iko vje­ru­je ako akt us­kra­ći­va­nja pra­va De­mo­kra­ta­ma na do­bi­ja­nje rje­še­nja i pra­va na pri­tu­žbu na ta­kvo rje­še­nje po­tvr­di Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo i to u tre­nut­ku ka­da su zna­li da dr­ža­va ni­je is­ko­ri­sti­la pra­vo na pri­tu­žbu, a je­di­no je ona, kao ošte­će­na, po tu­ma­če­nju dr­žav­nog tu­ži­la­štva, ima­la pra­vo na pri­tu­žbu. Na­kon sve­ga na­ve­de­nog, osta­je još sa­mo trun­či­ca na­de, ako se i na to­li­ko na­de ima pra­vo u ovom pred­me­tu, da će Ivi­ca Stan­ko­vić is­ko­ri­sti­ti svo­ja ogrom­na ovla­šće­nja ko­ja, kao vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ima u dr­žav­nom tu­ži­la­štvu kao je­din­stve­nom dr­žav­nom or­ga­nu. Je­di­no on, sa po­zi­ci­je VDT-a, mo­že in­sti­tu­ci­je Cr­ne Go­re za­šti­ti­ti od sra­mo­te da su bi­le sa­mo ni­je­mi i kli­mo­gla­vi po­sma­tra­či dr­ske oti­ma­či­ne imo­vi­ne Cr­ne Go­re od 10,6 mi­li­o­na eura, i nje­nog pre­ba­ci­va­nja na kon­to bra­će Đu­ka­no­vić – sma­tra Đu­ka­no­vić.
Pod­sje­ti­mo, ODT Pod­go­ri­ca pro­gla­si­lo je taj­nim rje­še­nje o od­ba­ča­ju kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv Ve­ljo­vi­ća i Bra­jo­vi­ća. U tom do­ku­men­tu, u ko­ji je „Dan“ imao uvid, tu­ži­la­štvo je oci­je­ni­lo da to­kom iz­vi­đa­ja u slu­ča­ju „Li­men­ka” biv­ši di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Ve­se­lin Ve­ljo­vić ni­je pred­u­zeo ni­jed­nu rad­nju da bi se is­pu­nio ugo­vor sa bi­zni­sme­nom Acom Đu­ka­no­vi­ćem, i oslo­bo­dio dio zgra­de u ko­jem su se na­la­zi­le slu­žbe Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP). U nje­mu je na­ve­de­no da je kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv Ve­ljo­vi­ća od­ba­če­na zbog za­sta­re kri­vič­nog go­nje­nja, dok je u slu­ča­ju biv­šeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Iva­na Bra­jo­vi­ća tu­ži­la­štvo oci­je­ni­lo da ne­ma do­ka­za da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi.
Tu­ži­la­štvo je kon­sta­to­va­lo da su ta­kvim Ve­ljo­vi­ćev­nim ne­či­nje­njem „na­stu­pi­le po­sle­di­ce kri­vič­nog dje­la ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi”.
A.O.


Umje­sto Stan­ko­vi­ća, od­go­vo­rio za­mje­nik

Na pi­smo Be­či­ća, ko­je je upu­će­no Stan­ko­vi­ću, od­go­vo­ri­la je tu­ži­telj­ Mi­lja­na Ra­do­vić, ko­ja je oci­je­ni­la da je ODT Pod­go­ri­ca pra­vil­no oci­je­nio što De­mo­kra­ta­ma ni­je do­sta­vio rje­še­nje o od­ba­ča­ju kri­vič­ne pri­ja­ve. Ona je to ob­ja­sni­la či­nje­ni­com da De­mo­kra­te ni­je­su ošte­će­ne u ovom slu­ča­ju, već dr­ža­va, ko­joj je, ka­ko na­vo­di, to rje­še­nje do­sta­vlje­no. Ra­do­vićeva je na­ve­la da se, pre­ma Za­ko­nu o kri­vič­nom po­stup­ku, pod­no­si­lac pri­ja­ve oba­vje­šta­va sa­mo o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve. Iz VDT-a ni­je­su od­go­vo­ri­li na za­htjev Be­či­ća da Stan­ko­vić pre­u­zme nad­le­žno­sti ko­je mu za­kon pru­ža i obez­bi­je­di pri­mje­ren od­nos tu­ži­la­štva pre­ma slu­ča­ju „Li­men­ka“.


Vrhovni državni tužilac da is­ko­ri­sti ovla­šće­nja

Ka­lu­đe­ro­vić je oci­je­nio da u slu­ča­ju da vr­hov­ni dr­žav­no tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić po­dr­ži sa­da­šnje prav­no sta­no­vi­šte ODT-a da se na slu­čaj „Li­men­ka“ sta­vi tač­ka, to će bi­ti krun­ski do­kaz da ni VDT ne­ma pro­fe­si­o­nal­nu pe­tlju da pro­ce­su­i­ra­njem ovog pred­me­ta „‘lju­ti’ po­ro­di­cu Đu­ka­no­vić“
– Trun­či­cu na­de da će VDT u ovom pred­me­tu ipak smo­ći sna­ge i uči­ni­ti ono na šta je po Za­ko­nu o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu naj­po­zva­ni­ji i naj­od­go­vor­ni­ji, da­je nam či­nje­ni­ca da na otvo­re­no pi­smo pred­sjed­ni­ka De­mo­kra­ta Alek­se Be­či­ća, ko­je mu je upu­će­no 6. ju­na, ni­je od­go­vo­rio on, već za­mje­nik VDT-a, kao i da u tom od­go­vo­ru ne­ma iz­ja­šnje­nja po­vo­dom po­zi­va Be­či­ća VDT-u da is­ko­ri­sti pra­vo iz čla­na 133 i 134 Za­ko­na o DT i da pre­ma pred­me­tu „Li­men­ka“, zbog broj­nih spe­ci­fič­no­sti ko­je on sa­dr­ži, ogrom­ne imo­vin­ske šte­te ko­ja je po dr­ža­vu na­stu­pi­la, obez­bi­je­di od­nos dr­žav­nog tu­ži­la­štva pri­mje­ren ste­pe­nu nje­go­ve dru­štve­ne opa­sno­sti. De­mo­kra­te još če­ka­ju da Stan­ko­vić, ko­ri­šće­njem nad­le­žno­sti po osno­vu nad­zo­ra, pre­du­zme ono što ukup­na de­mo­krat­ska jav­nost od nje­ga oče­ku­je. Je­di­no ta­ko mo­že spri­je­či­ti da i sam VDT po­sta­ne dio ukup­nog si­vi­la ko­je se ši­ri i iz Dr­žav­nog tu­ži­la­štva kao dr­žav­nog or­ga­na u či­joj je nad­le­žno­sti go­nje­nje uči­ni­la­ca kri­vič­nih dje­la – is­ta­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"