Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-19 DRŽAVNA USTANOVA ZHMP SKLAPA UGOVORE SA SESTROM BIVŠEG PREMIJERA ANOM ĐUKANOVIĆ
Ana Đukanović Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći Zavod za hitnu medicinsku pomoć zakupio je sredinom prošle godine nekretnine od sestre lidera DPS-a Mila Đukanovića. Ugovor o zakupu potpisali su direktor Zavoda Saša Stefanović i Ana Đukanović. Po tom osnovu ova zdravstvena ustanova za godinu će sestri bivšeg premijera isplatiti 17.898 eura
Dan - novi portal
Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć Cr­ne Go­re (ZHMP) sklo­pio je dva ugo­vo­ra sa Anom Đu­ka­no­vić, se­strom biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, koja po­me­nu­tom advo­ka­tu do­no­se zna­čaj­nu fi­nan­sij­sku ko­rist. U pi­ta­nju je ugo­vor o za­ku­pu stam­be­nih ne­kret­ni­na po ko­jem Ana Đu­ka­no­vić do­bi­ja mje­seč­no od Za­vo­da 1.491 eura. Dru­gim ugo­vo­rom an­ga­žo­va­na je bi­la advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja Ane Đu­ka­no­vić da za­stu­pa ovu zdrav­stve­nu usta­no­vu, iako ZHMP ima prav­nu slu­žbu i svo­je prav­ni­ke.
Ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu u ko­ji je „Dan” imao uvid, ugo­vor o za­ku­pu je za­klju­čen sre­di­nom pro­šle go­di­ne iz­me­đu Za­vo­da za hit­nu me­di­cin­sku po­moć, ko­ga za­stu­pa di­rek­tor Sa­ša Ste­fa­no­vić (sa ra­ču­nom kod Pr­ve ban­ke), i Ane Đu­ka­no­vić.
– Pred­met ovog ugo­vo­ra su uslu­ge iz­najm­lji­va­nja ili da­va­nja u ope­ra­tiv­ni za­kup stam­be­nih ne­kret­ni­na, pre­ma Ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji broj 7581 od 19. ju­la 2016. go­di­ne i Od­lu­ci o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de broj 8156 od 2. av­gu­sta 2016. go­di­ne, pre­ma po­nu­di po­nu­đa­ča, u skla­du sa teh­nič­kom spe­ci­fi­ka­ci­jom – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra.
Da­lje pi­še da se po­nu­đač oba­ve­zu­je da će na­ru­či­o­cu iz­vr­ši­ti uslu­ge spe­ci­fi­ci­ra­ne pret­hod­nim čla­nom ugo­vo­ra, a na­ru­či­lac da zva­nič­no pre­u­zme i pla­ti po­nu­đa­ču vri­jed­nost uslu­ga pre­ma pri­hva­će­noj ci­je­ni iz po­nu­de broj 7851 od 25. ju­la pro­šle go­di­ne.
– Ukup­na vri­jed­nost uslu­ga, pre­ma pri­hva­će­noj po­nu­di broj 7851 od 25. ju­la pro­šle go­di­ne iz­no­si 17.898 eura sa ura­ču­na­tim PDV-om za go­di­nu (12 mje­se­ci). Is­pla­ta će bi­ti na mje­seč­nom ni­vou naj­ka­sni­je do 15. u mje­se­cu za te­ku­ći mje­sec. Is­pla­ta će se vr­ši­ti u 12 mje­seč­nih ra­ta – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra u ko­ji je „Dan” imao uvid.
Ka­ko su ra­ni­je pi­sa­li me­di­ji, pro­šle go­di­ne je Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć an­ga­žo­vao advo­ka­ta Anu Đu­ka­no­vić da ih za­stu­pa u par­nič­nom po­stup­ku ko­ji su pro­tiv njih po­kre­nu­li za­po­sle­ni u da­ni­lov­grad­skoj Slu­žbi hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći. Ono što je za­ni­mlji­vo je­ste da je kan­ce­la­ri­ja Đu­ka­no­vi­će­ve oda­bra­na da za­stu­pa ZHMP, iako Za­vod po­sje­du­je struč­ni ka­dar za za­stu­pa­nje pred su­dom, i mo­gu ga bra­ni­ti nje­go­vi prav­ni­ci.
Tim po­vo­dom, dio za­po­sle­nih u da­ni­lov­grad­skoj slu­žbi u pi­smu pro­šle go­di­ne upu­će­nom ta­da­šnjem mi­ni­stru zdra­vlja Bu­di­mi­ru Še­gr­tu upo­zo­ri­li su da je Ana Đu­ka­no­vić an­ga­žo­va­na mi­mo lo­gi­ke, i da se ti­me na­no­si šte­ta in­sti­tu­ci­ji.
Dio za­po­sle­nih iz Da­ni­lov­gra­da tu­žio je i po­slo­dav­ca zbog ne­pla­će­nih put­nih tro­ško­va za pro­te­klih šest go­di­na. Od Mi­ni­star­stva zdra­vlja su tra­ži­li da im obez­bi­je­di tret­man kao osta­lim me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri, jer, ka­ko tvr­de, svi osim za­po­sle­nih u Za­vo­du za hit­nu me­di­cin­sku po­moć do­bi­li su put­ne tro­ško­ve.
Za­ni­mlji­vo je da su 2015. go­di­ne advo­kat Ana Đu­ka­no­vić, njen sin Edin Ko­la­re­vić i fir­ma MD en­ter­prajz uze­li kre­dit od 330.000 eura kod Za­pad ban­ke, a kao ga­ran­ci­ja je po­slu­žio po­slov­ni pro­stor u Pod­go­ri­ci, či­ji je vla­snik se­stra biv­šeg pre­mi­je­ra. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra za List ne­po­kret­no­sti 2324, KO Pod­go­ri­ca 2, bi­la je upi­sa­na hi­po­te­ka, gdje je broj ugo­vo­ra 199/15 od 5. ju­na 2015. go­di­ne.
Na­vo­di se da je u pi­ta­nju po­slov­ni pro­stor ste­čen ku­po­vi­nom, na tre­ćem spra­tu, ve­li­či­ne 86 kva­dra­ta. Me­đu­tim, Sa­vjet Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) je na sjed­ni­ci kra­jem ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne od­lu­čio da iz­da do­zvo­lu za rad Za­pad ban­ci, na­kon što je upra­vo advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja Ane Đu­ka­no­vić pre­da­la za­htjev za iz­da­va­nje li­cen­ce ovoj fi­nan­si­j­skoj in­sti­tu­ci­ji. Ta­ko su Ana Đu­ka­no­vić i njen sin, bi­zni­smen Edin Ko­la­re­vić, do­bi­li kre­dit sa­mo pet mje­se­ci na­kon što je Za­pad ban­ka do­bi­la li­cen­cu za rad u Cr­noj Go­ri.
M.V.


Bez od­go­vo­ra

Di­rek­tor Za­vo­da za hit­nu me­di­cin­sku po­moć Sa­ša Ste­fa­no­vić ka­zao je ju­če no­vi­na­ru da će nji­hov prav­nik da­nas do­sta­vi­ti od­go­vor „Da­nu” ve­za­no za ugo­vor ko­ji su sklo­pi­li sa Anom Đu­ka­no­vić.
Ana Đu­ka­no­vić ju­če ni­je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nja „Da­na” ko­ja smo joj do­sta­vi­li mej­lom, a ve­za­no za ugo­vor ko­ji je sklo­pi­la sa Za­vo­dom.


No­vac upla­ću­ju Emi­ni Ko­la­re­vić

Je­dan od de­ta­lja iz ugo­vo­ra o za­ku­pu ne­kret­ni­na za po­tre­be ZHMP je i da se na­ru­či­lac, to jest Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć, oba­ve­zu­je da će se ra­ču­ni za stru­ju, fik­sni te­le­fon, vo­du i osta­le ko­mu­na­li­je u objek­tu Ane Đu­ka­no­vić pla­ća­ti na mje­seč­nom ni­vou do 15. u mje­se­cu.
– Sve upla­te se vr­še u ko­rist ži­ro ra­ču­na 505-0000003**** kod Atlas ban­ke na ime Emi­na Ko­la­re­vić – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"