Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-16 EKSKLUZIVNO: „DAN” OBJAVLJUJE FOTOGRAFIJE NAPADA ISPRED URGENTNOG CENTRA U PODGORICI
Gojković nakon napada i policajac u potjeri za napadačem Pretučeni tjelohranitelji Andrije Mandića Sukob je počeo ispred sjedišta Nove srpske demokratije u Njegoševoj ulici kada je došlo prvo do verbalnog duela, a potom i fizičkog obračuna između Mandićevog obezbjeđenja i grupe mladića, koji su potom Mandićeve pratioce sačekali ispred Urgentnog centra gdje je došlo do težeg incidenta
Dan - novi portal
-Čla­no­vi obez­bje­đe­nja li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­je Man­di­ća bru­tal­no su pre­bi­je­ni is­pred Ur­gent­nog cen­tra u Pod­go­ri­ci na­kon što je na njih na­sr­nu­lo vi­še oso­ba, a ob­ra­ču­nu je pret­ho­di­la sva­đa is­pred sje­di­šta No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je. Iz DF-a su sa­op­šti­li da je vi­še li­ca bez ika­kvog po­vo­da na­pa­lo Mandićevo obezbjeđenje, a on­da se ob­ra­čun na­sta­vio is­pred Ur­gent­nog cen­tra. Na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji DF-a je sa­op­šte­no da se ra­di o De­ja­nu Goj­ko­vi­ću i Go­ra­nu Ni­ke­zi­ću, biv­šim pri­pad­ni­ci­ma Sed­mog ba­ta­ljo­na, ko­ji su, iako pre­bi­je­ni, uhap­še­ni sa još tri oso­be.
Po­li­ci­ja je iden­ti­fi­ko­va­la i li­ši­la slo­bo­de na­pa­da­če, i to Da­vo­ra Zla­ti­ča­ni­na (24), Gle­di­sa Če­ka­ja (34), ko­ji je od ra­ni­je po­znat po­li­ci­ji po iz­vr­še­nju vi­še kri­vič­nih dje­la, i Đor­đi­ja Šu­nje­vi­ća (31). Če­kaj je ra­ni­je osu­đi­van zbog šver­ca 77 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Ni­je po­zna­to da li je iz­dr­žao za­tvor­sku ka­znu za ovo kri­vič­no dje­lo.
Ni­ke­zić se na­kon ob­ra­ču­na u Nje­go­še­voj uli­ci ja­vio u Ur­gent­ni blok, gdje su ga sa­če­ka­la tro­ji­ca na­pa­da­ča i ta­mo ga bru­tal­no pre­tu­kli.
Pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić sa­op­štio je da su nje­go­vi pra­ti­o­ci – ofi­ci­ri biv­šeg 7. ba­ta­ljo­na Voj­ske Ju­go­sla­vi­je, na­pad­nu­ti od gru­pe lju­di ko­ja je po­če­la, ni­čim iza­zva­na, da pro­vo­ci­ra, a za­tim i da fi­zič­ki na­sr­će na njih is­pred pro­sto­ri­ja No­ve. Ni­ke­zić i Goj­ko­vić su na­kon smi­ri­va­nja si­tu­a­ci­je is­pred stran­ke oti­šli u Ur­gent­ni cen­tar zbog sit­nih po­vre­da, a na­kon iz­la­ska iz bol­ni­ce sa­če­ka­lo ih je i muč­ki na­pa­lo 15-ak na­sil­ni­ka.
On je po­ru­čio da pre­u­zi­ma od­go­vor­nost za sva bu­du­ća de­ša­va­nja u Cr­noj Go­ri.
– De­jan Goj­ko­vić i Go­ran Ni­ke­zić ni­je­su ni pri­mi­je­ti­li ko ih je na­pao. Ja že­lim da po­zo­vem po­li­ci­ju i tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re da se ne ba­ve ovim pro­ble­mom – ovo će sve ri­je­ši­ti DF. Mi ne­ma­mo di­le­me ko sto­ji iza na­pa­da i ko su ti ko­ji pro­vo­ci­ra­ju su­ko­be u Cr­noj Go­ri. Pro­ble­me ko­je ima­mo sa­mi će­mo rje­ša­va­ti. Zna­mo da bi ne­ko htio da nas usmje­ri na ras­pra­vu sa ne­kim sit­nim nar­ko-di­le­ri­ma, ali mi to ne­će­mo do­zvo­li­ti, jer zna­mo ko mo­že da bu­de na­lo­go­da­vac na­pa­da. Cr­na Go­ra se sa ovim naj­no­vi­jim de­ša­va­nji­ma na­la­zi na ivi­ci gra­đan­skog ra­ta. Na­pa­di na DF, po­vre­đi­va­nje lju­di iz DF-a po­seb­no lju­di iz ne­ka­da elit­ne je­di­ni­ce VJ ne mo­gu osta­ti bez od­go­vo­ra DF-a. Lič­no pre­u­zi­mam od­go­vor­nost na od­go­vor ko­ji će da­ti DF – na­gla­sio je Man­dić.
On je po­zvao lju­de iz Vla­de da se do­zo­vu pa­me­ti.
– Ne­će­mo pri­sta­ti, ni­ti pri­hva­ta­mo da bu­de­mo po­ni­že­ni ni­ti da Ne­boj­ša Me­do­je­vić bu­de uhap­šen. Po­zi­va­mo vlast, lju­de iz cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa da bu­du na vi­si­ni isto­rij­ske od­go­vor­no­sti. Ov­dje ne mo­že da po­mog­ne NA­TO ili avi­ja­ci­ja SAD – ovo je pro­blem ko­ji je me­đu na­ma u Cr­noj Go­ri i on me­đu na­ma mo­ra da se ri­je­ši – is­ta­kao je Man­dić.
Li­der PzP-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić je is­ta­kao da ima sa­zna­nja da su oso­be ko­je su iza­zva­le in­ci­dent usko po­ve­za­ne sa od­re­đe­nim struk­tu­ra­ma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost. On je oci­je­nio da po­li­tič­ku kri­zu tre­ba rje­ša­va­ti po­li­tič­ki, a ne na­si­ljem.
– Oso­be ko­je su da­nas na­pa­le pra­ti­o­ce DF-a bli­sko su po­ve­za­ne sa struk­tu­ra­ma iz ANB-a, ko­je si­stem ko­ri­sti upra­vo za iza­zi­va­nje ne­re­da. Ovo je škol­ski pri­mjer ka­ko kri­mi­nal­ne slu­žbe ANB-a ko­ri­ste svo­je agen­te, ili­ti lju­de iz si­ve zo­ne, da iza­zo­vu su­ko­be u Cr­noj Go­ri. DF je za mir­no po­li­tič­ko rje­še­nje, ali isto­vre­me­no mo­ra­mo oču­va­ti do­sto­jan­stvo svo­jih bi­ra­ča, ko­ji vi­še ne mo­gu tr­pje­ti ova­kve vi­do­ve na­si­lja. U isto­ri­ji Cr­ne Go­re ova­kav vid na­si­lja uvi­jek je za­vr­ša­vao ka­ta­stro­fal­no – upo­zo­rio je Me­do­je­vić.
On je upu­tio apel me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci da uvi­di na šta je sve spre­man Mi­lo Đu­ka­no­vić.
– DF ne­ma po­vje­re­nja u in­sti­tu­ci­je si­ste­ma, jer su oni i na­lo­go­dav­ci na­si­lja nad DF-om. Mi smo da­nas fi­zič­ki na­pad­nu­ti u sje­di­štu stran­ke. Agen­ti ANB-a su na­pa­li na­še lju­de. Ra­zu­mje­li smo po­ru­ku i ne­će­mo se obra­ća­ti in­sti­tu­ci­ja­ma – ka­zao je Me­do­je­vić.
Brat jed­nog od uhap­še­nih Alek­san­dar Šu­nje­vić za por­tal An­te­na M ka­že da ne zna za­što su če­ti­ri oso­be na­pa­le nje­go­vog pe­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnjeg bra­ta Đor­đa.
– Njih je bi­lo če­tvo­ri­ca, pr­vo su ga uda­ri­li no­gom i po­sli­je su ga još dva pu­ta uda­ri­li u bra­du. Ni­je­su ga pre­ja­ko uda­ri­li, ali su ga po­ni­zi­li. Mi ne pu­šta­mo na se­be, ima nas hva­la bo­gu. I on­da smo se sku­pi­li, se­stri­ći i bra­ća, na­šli smo ih kod Kli­nič­kog da ih pi­ta­mo šta se to de­si­lo. Sto­ji­mo iza sve­ga i ne vo­li­mo da se ovo iz­di­že na po­li­tič­ki ni­vo – ka­zao je Alek­san­dar.M.V.R.–M.V.


Kne­že­vić: Mi­lo i Aco na­lo­go­dav­ci

Pred­sjed­nik DNP-a Mi­lan Kne­že­vić je oci­je­nio da je na­pad na De­ja­na Goj­ko­vi­ća i Go­ra­na Ni­ke­zi­ća na­pad i na NSD i DF.
– Ono što smo pri­je ne­ko­li­ko da­na sa­op­šti­li da se Cr­na Go­ra na­la­zi na ivi­ci gra­đan­skog ra­ta – ko­ji Đu­ka­no­vić spro­vo­di nad DF-om u stva­ri je bio prob­ni oki­dač da da­nas Cr­na Go­ra do­đe u si­tu­a­ci­ju ko­ja bi mo­gla da eska­li­ra i ko­ju ni­ko ne bi mo­gao da kon­tro­li­še. Spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac, vr­hov­ni tu­ži­lac i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va ne­ma­ju ni­ka­kvu oba­ve­zu da is­tra­že ovaj na­pad.
Oni su, iz­gle­da, kva­li­fi­ko­va­ni sa­mo za to da spro­vo­de haj­ku pro­tiv DF-a. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da nas ubu­du­će na bi­lo ko­ji na­čin ne­ko na­pa­da i ugro­ža­va na­šu bez­bjed­nost i bez­bjed­nost na­ših lju­di. Na­lo­go­dav­ce zna ci­je­la Cr­na Go­ra: to su Mi­lo i Aco Đu­ka­no­vić i či­ta­va bu­lu­men­ta oko nje­ga ko­ja je kre­i­ra­la afe­ru „dr­žav­ni udar” i ko­ja sa­da kre­i­ra afe­ru „pra­nja nov­ca”. Mi će­mo to rje­ša­va­ti ka­ko zna­mo i umi­je­mo, re­kao je Kne­že­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"