Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-06-21 OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE O LOŠIM USLOVIMA NA DJEČIJOJ POLIKLINICI U PODGORICI
Soba na klinici za pedijatriju Prljava posteljina, buđ i slomljeni kreveci Beba spava u krevetiću koji je zalijepljen, a moj krevet je bio sa posteljinom koja je ili prljava ili se to više ne može oprati, ističe majka bebe Svjesni smo da nije bilo para. Do sada se nije radilo kako je trebalo. Bivši direktori su do sada razmišljali o drugim stvarima, navela je direktorica KCCG Zorica Kovačević
Dan - novi portal
Maj­ka be­be ko­ja se li­je­či u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce Kli­nič­kog cen­tra u Pod­go­ri­ci po­sla­la je me­di­ji­ma fo­to­gra­fi­je ko­je svje­do­če o ne­a­de­kvat­nim uslo­vi­ma na odje­lje­nju za pe­di­ja­tri­ju i upo­zo­ri­la da su dje­ca smje­šte­na u za­pu­šte­n­im so­ba­ma, sa pr­lja­vim ku­pa­ti­li­ma i po­lo­mlje­nim kre­ve­ci­ma. Ona se obra­ti­la por­ta­lu An­te­na M i uka­za­la da su le­ža­je­vi, du­še­ci i po­ste­lji­na na ko­ji­ma spa­va­ju ro­di­te­lji ko­ji pro­vo­de no­ći sa svo­jom dje­com ufle­ka­ni i po­ci­je­pa­ni, što go­vo­ri o ne­bri­zi ru­ko­vod­stva KCCG i Mi­ni­star­stva zdra­vlja.
– U Dje­či­joj bol­ni­ci ni­je­sam oče­ki­va­la ras­koš i ho­tel­ski smje­štaj, ali mi­slim da se mo­ra­ju stvo­ri­ti osnov­ni uslo­vi za bo­ra­vak i li­je­če­nje naj­mla­đih. Kao pr­vo, to je hi­gi­je­na. Ku­pa­ti­lo je no­vo, ali pr­lja­vo, ima i bu­đi. Mo­ja be­ba spa­va u kre­ve­ti­ću ko­ji je za­li­je­pljen. Moj kre­vet je bio sa po­ste­lji­nom koja je ili pr­lja­va ili se to vi­še ne mo­že opra­ti. Mi­slim da ni­je ri­ječ o ve­li­kim ula­ga­nji­ma. Obje­kat je nov, re­no­vi­ran, ali ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da se u 21. vi­je­ku naj­mla­đi li­je­če u ova­kvim uslo­vi­ma. Za oso­blje imam ri­je­či hva­le, po­seb­no za lje­ka­re, ko­ji su u mom slu­ča­ju bi­li u pot­pu­no­sti po­sve­će­ni i oba­zri­vi – ka­za­la je maj­ka be­be za por­tal An­te­na M.
Di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić sma­tra da je maj­ka be­be tre­ba­la da pro­sli­je­di fo­to­gra­fi­je me­nadž­men­tu te bol­ni­ce, jer, ka­ko tvr­di, ta­mo ne sje­de skr­šte­nih ru­ku.
– Pot­pu­no smo svje­sni da na po­je­di­nim odje­lje­nji­ma ima i za­star­je­lih kre­ve­ta i du­še­ka. Mi će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du po­ku­ša­ti da ri­je­ši­mo i taj pro­blem. Mi zna­mo ka­kvo je sta­nje u Dje­či­joj bol­ni­ci. Svje­sni smo da ni­je bi­lo pa­ra, ali i da se do sa­da ni­je ra­di­lo ka­ko je tre­ba­lo. Biv­ši di­rek­to­ri su do sa­da raz­mi­šlja­li o dru­gim stva­ri­ma, ali mi sa­da ima­mo dru­ga­či­je pri­o­ri­te­te. Po­ku­ša­će­mo da na­ba­vi­mo sred­stva ka­ko bi­smo ku­pi­li no­ve du­še­ke. Bo­lje bi bi­lo da je po­što­va­na ko­ri­sni­ca na­ših uslu­ga do­šla i po­raz­go­va­ra­la sa na­ma iz me­nadž­men­ta jer smo vr­lo svje­sni da ima do­sta ne­do­sta­ta­ka u Dje­či­joj bol­ni­ci. U pret­hod­nom pe­ri­o­du smo na­ba­vi­li sa­vre­me­nu opre­mu ko­ja je bi­la po­treb­na za Dje­či­ju bol­ni­cu, vri­jed­nu pre­ko 300 hi­lja­da eura. Na­sta­vlja­mo da ra­di­mo i adap­ta­ci­je i po­prav­ke. Ura­di­će­mo sve da Dje­či­ju bol­ni­cu vr­lo br­zo opre­mi­mo naj­no­vi­jom opre­mom ko­ja je po­treb­na ka­ko bi se obez­bije­di­la kva­li­tet­na zdrav­stve­na za­šti­ta dje­ce ko­ja bo­ra­ve u bol­ni­ci – na­ve­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Di­rek­to­ri­ca In­sti­tuta za bo­le­sti dje­ce (IBD) So­nja Mi­la­ši­no­vić ka­za­la je za „Dan” da je Dje­či­ja bol­ni­ca sa­gra­đe­na 1957. go­di­ne i da su iz­vr­ši­li od­re­đe­na ula­ga­nja u po­sljed­nja 22 mje­se­ca. Ona ni­je od­go­vo­ri­la „Da­nu” šta će pred­u­ze­ti zbog lo­še hi­gi­je­ne na odje­lje­nju pe­di­ja­tri­je za odoj­čad.
– Od ka­da sam ja na če­lu IBD-a, kom­plet­no je pro­mi­je­njen na­mje­štaj na dje­či­joj hi­rur­gi­ji (5.000 eura). U ope­ra­ci­o­nom blo­ku i na dje­či­joj hi­rur­gi­ji po­sta­vlje­ni su ve­ne­ci­ja­ne­ri i tra­ka­ste za­vje­se (2.000 eura). Na­ba­vljen je no­vi na­mje­štaj i za je­di­ni­cu in­ten­ziv­ne nje­ge. Po­sta­vlje­ne su stop sol fo­li­je. To­kom mje­se­ca ju­la će bi­ti do­pre­mljen kom­ple­tan na­mje­štaj za pe­di­ja­tri­ju A i pe­di­ja­tri­ju B, vri­je­dan 10.000 eura. Od se­dam po­sta­vlje­nih klu­pa is­pred bol­ni­ce, če­ti­ri su po­lo­mlje­ne, zi­do­vi su iša­ra­ni, po­li­ce ogu­lje­ne – ka­za­la je Mi­la­ši­no­vi­će­va.
Di­rek­tor NVO Krug ži­vo­ta De­jan Cvi­ja­no­vić is­ta­kao je da je te­ško re­no­vi­ra­ti i opre­mi­ti Dje­či­ju bol­ni­cu, ko­ja go­di­na­ma ni­je bi­la po stan­dar­di­ma za pa­ci­jen­te.
– Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i me­nadž­men­ti bol­ni­ca su od­go­vor­ni za ova­kve stva­ri. Mi­slim da je do­sta stva­ri u IBD una­pri­je­đe­no, ali je go­di­na­ma mno­go to­ga za­ne­ma­ri­va­no i tre­ba vre­me­na da se is­pra­ve pro­pu­sti, da se na­ba­vi no­va opre­ma i stvo­re uslo­vi za kva­li­tet­no li­je­če­nje naj­mla­đih. Ovo je re­zul­tat lo­še zdrav­stve­ne po­li­ti­ke Mi­ni­star­stva zdra­vlja, a naj­ma­nje su od­go­vor­ni u IBD i lje­ka­ri ko­ji ta­mo ra­de – sma­tra Cvi­ja­no­vić.
D.B.


Od­go­vor­ni Mi­ni­star­stvo i me­nadž­ment

Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne Mi­le­na Po­po­vić Sa­mar­džić ka­za­la je za „Dan” da su lje­ka­ri pri­nu­đe­ni da ra­de u ova­kvim uslo­vi­ma i da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja od­go­vor­no za za­pu­šte­na odje­lje­nja.
– Pra­va adre­sa za ko­men­tar i pri­tu­žbu su Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i me­nadž­ment KCCG. Mi uka­zu­je­mo na lo­še uslo­ve u ko­ji­ma ra­di­mo, ali ne mo­že­mo sno­si­ti od­go­vor­nost za to. Kraj­nje je vri­je­me da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ne­što ura­di po svim pri­go­vo­ri­ma ko­je ša­lju lje­ka­ri i pa­ci­jen­ti. Neo­p­ho­dan je di­ja­log, a zbog to­ga što on ne po­sto­ji, ima­mo ova­kvu si­tu­a­ci­ju. Va­žne je i edu­ko­va­ti pa­ci­jen­te gdje tre­ba da upu­te svo­je pri­go­vo­re – re­kla je Po­po­vić Sa­mar­džić.


CA­ZAS: Na mno­gim kli­ni­ka­ma isto sta­nje

Pro­gram me­na­džer­ka CA­ZAS Sa­nja Ši­šo­vić oci­je­ni­la je za „Dan” da je ne­do­pu­sti­vo da pa­ci­jent bo­ra­vi u uslo­vi­ma ko­ji su is­pod sva­ke gra­ni­ce kva­li­te­ta.
– Ni­je pr­vi put da ova­kva upo­zo­re­nja i fo­to­gra­fi­je do­la­ze od stra­ne pa­ci­je­na­ta, ali je sve oči­gled­ni­je da rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma ni­je pri­o­ri­tet nad­le­žnih. Ovo je još jed­no upo­zo­re­nje da se kao dru­štvo mo­ra­mo po­za­ba­vi­ti ovim pro­ble­mom i da po­sto­ji po­tre­ba za hit­nim po­bolj­ša­njem uslo­va za bo­ra­vak u bol­ni­ci. Na­ža­lost, ovo ni­je slu­čaj sa­mo na dječ­joj kli­ni­ci, tu je, na pri­mjer, i in­fek­tiv­na kli­ni­ka, ko­ja i da­lje ima ve­o­ma lo­še uslo­ve za rad. Ako go­di­na­ma ne mo­že da se ri­je­ši pro­blem uslo­va u ko­ji­ma bo­ra­ve pa­ci­jen­ti i ra­de lje­ka­ri, on­da je to ja­san znak da ne ras­po­la­že­mo pri­o­ri­te­ti­ma ade­kvat­no i da ne ko­ri­sti­mo sve mo­gu­će re­sur­se na pra­vi na­čin – za­klju­či­la je Ši­šo­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"