Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-06-23 GLAVNI ODBOR SNP-A U NEDJELJU ZAKAZUJE SJEDNICU NAJVIŠEG PARTIJSKOG ORGANA
Sa jedne od sjednica GO SNP Na kongresu 13. avgusta 466 delegata bira predsjednika Osim određivanja datuma kongresa glavni odbor će usvojiti i odgovarajuće odluke koje se odnose na pokretanje unutarpartijskih procedura predlaganja kandidata za predsjednika stranke kao i za članove glavnog odbora, nadzornog odbora i Statutarne komisije
Dan - novi portal
Sjed­ni­ca Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je na ko­joj će se od­re­di­ti da­tum i mje­sto odr­ža­va­nja Osmog kon­gre­sa, ko­ji će bi­ra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka stran­ke, za­ka­za­na je za ne­dje­lju, 25. ju­na. Ka­ko „Dan“ sa­zna­je, Osmi kon­gres SNP-a bi­će odr­žan 13. av­gu­sta u Pod­go­ri­ci.
U ra­du kon­gre­sa uče­stvo­va­će 466 de­le­ga­ta, ko­ji će iza­bra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka SNP-a, na­kon što je Sr­đan Mi­lić pod­nio ostav­ku na tu funk­ci­ju. Od 466 de­le­ga­ta, njih 310 bi­će pred­stav­ni­ci iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, dok 156 či­ne čla­no­vi ak­tu­el­nog glav­nog od­bo­ra.
Tih 310 pred­stav­ni­ka op­štin­skih or­ga­ni­za­ci­ja bi­će iza­bra­ni po sle­de­ćem mo­de­lu: An­dri­je­vi­ca če­ti­ri pred­stav­ni­ka, Bar 20, Be­ra­ne 30, Bi­je­lo Po­lje 29, Bu­dva de­set, Gu­si­nje je­dan, Da­ni­lov­grad de­vet, Ža­bljak tri, Ko­la­šin pet, Ko­tor 11, Moj­ko­vac se­dam, Nik­šić 26, Pet­nji­ca je­dan, Plav tri, Plu­ži­ne pet, Plje­vlja 18, Pod­go­ri­ca 88, Ro­ža­je dva, Ti­vat pet, Ul­cinj šest, Her­ceg No­vi 16, Ce­ti­nje de­vet i Šav­nik dva pred­stav­ni­ka. Po­seb­no će se vo­di­ti ra­ču­na da se obez­bi­je­di da se me­đu iza­bra­nim pred­stav­ni­ci­ma na­đe od­go­va­ra­ju­ći broj mla­dih i pred­stav­ni­ka ma­nje za­stu­plje­nog po­la.
Ka­ko „Dan“ sa­zna­je, ubje­dlji­va ve­ći­na op­štin­skih od­bo­ra sma­tra da SNP ne tre­ba da od­u­sta­ne od po­li­ti­ke bor­be za dr­ža­vu vla­da­vi­ne pra­va i so­ci­jal­ne prav­de i kao ga­ran­ta ta­kvog pu­ta vi­de Sne­ža­nu Jo­ni­cu, dok Dra­go­slav Šće­kić, ko­ji je na­ja­vio re­vi­di­ra­nje po­li­ti­ke SNP-a, mo­že ra­ču­na­ti sa­mo na po­dr­šku ma­tič­nog be­ran­skog od­bo­ra, kao i ul­cinj­skog, od­no­sno ma­nje dje­lo­ve bje­lo­polj­skog i ko­la­šin­skog od­bo­ra.
Glav­ni od­bor SNP-a na sjed­ni­ci u ne­dje­lju, po­red od­lu­ka o sa­zi­va­nju osmog kon­gre­sa SNP i otva­ra­nju unu­tar­par­tij­skog po­stup­ka pred­la­ga­nja kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka SNP-a, čla­no­ve glav­nog od­bo­ra, nad­zor­nog od­bo­ra, Sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je i pred­stav­ni­ke osmog kon­gre­sa, do­ni­je­će i od­lu­ku o kri­te­ri­ju­mi­ma, bro­ju i na­či­nu iz­bo­ra čla­no­va no­vog Glav­nog od­bo­ra SNP-a.
Za dnev­ni red pred­lo­že­ni su i pred­lo­zi od­lu­ka o kri­te­ri­ju­mi­ma i po­stup­ku pred­la­ga­nja kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka SNP, od­no­sno o kri­te­ri­ju­mi­ma, bro­ju i na­či­nu utvr­đi­va­nja pred­stav­ni­ka za Osmi kon­gres SNP-a.
Glav­ni od­bor raz­ma­tra­će i pred­log od­lu­ke o po­stup­ku pred­la­ga­nja i na­či­nu iz­bo­ra čla­no­va Nad­zor­nog od­bo­ra SNP-a. Raz­mo­tri­će i pred­log od­lu­ke o po­stup­ku pred­la­ga­nja i na­či­nu iz­bo­ra čla­no­va Sta­tu­tar­ne ko­mi­si­je SNP-a, kao i pred­log ro­kov­ni­ka naj­va­žni­jih ak­tiv­no­sti ko­je je neo­p­hod­no re­a­li­zo­va­ti za pri­pre­mu osmog kon­gre­sa.
Za dnev­ni red pred­lo­že­na je i ana­li­za o re­a­li­zo­va­nim ak­tiv­no­sti­ma i ostva­re­nim re­zu­la­ta­ti­ma na lok­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom, kao i pred­log od­lu­ke o po­pu­ni čla­no­va Glav­nog od­bo­ra SNP-a.
Pod­sje­ća­mo, Glav­ni od­bor SNP-a na sjed­ni­ci 16. ju­na je od­re­dio Mi­li­ća, Bran­ka Iva­no­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­ka par­ti­je Da­ni­je­lu Pa­vi­će­vić i se­kre­ta­ra Iz­vr­šnog od­bo­ra Spa­so­ja Ko­va­če­vi­ća za pri­pre­me u ve­zi sa za­ka­zi­va­njem kon­gre­sa. Glav­ni od­bor je ta­da, ta­ko­đe, kon­sta­to­vao ostav­ku Sr­đa­na Mi­li­ća na mje­sto pred­sjed­ni­ka par­ti­je.
Shod­no Sta­tu­tu SNP-a, kon­gres par­ti­je na ko­jem će se bi­ra­ti no­vi pred­sjed­nik tre­ba da bu­de odr­žan u ro­ku od 60 da­na.
V.R.


Kon­gre­sna hro­no­lo­gi­ja

Pr­vi Kon­gres So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re odr­žan je 21. mar­ta 1998. go­di­ne, u Dvo­ra­ni Sport­skog cen­tra „Mo­ra­ča” – Pod­go­ri­ca. Sta­tus pred­stav­ni­ka na kon­gre­su ima­lo je 330 čla­no­va par­ti­je.
Dru­gi kon­gres SNP-a odr­žan je 24. fe­bru­a­ra 2001. go­di­ne u Do­mu kul­tu­re u Bi­je­loj – Her­ceg No­vi. Na tom kon­gre­su sta­tus pred­stav­ni­ka ima­lo je 468 čla­no­va stran­ke. Od to­ga 332 su bi­la iza­bra­na u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a 136 su bi­li čla­no­vi ta­da­šnjeg glav­nog od­bo­ra.
Tre­ći kon­gres odr­žan je 23. no­vem­bra 2002. go­di­ne u sa­li Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nog cen­tra „Bu­do ­To­mo­vić”, u Pod­go­ri­ci. U ra­du kon­gre­sa uče­stvo­va­lo je 579 de­le­ga­ta. Od to­ga 400 su bi­li pred­stav­ni­ci iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma SNP-a, a 179 čla­no­vi glav­nog od­bo­ra.
Če­tvr­ti kon­gres SNP-a odr­žan je 6. fe­bru­a­ra 2005. go­di­ne ta­ko­đe u Pod­go­ri­ci. Na nje­mu je uče­tvo­va­lo 547 de­le­ga­ta, od če­ga su 402 bi­li pred­stav­ni­ci iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, dok su 145 bi­li čla­no­vi ta­da­šnjeg glav­nog od­bo­ra.
Pe­ti kon­gres SNP-a odr­žan je 19. no­vem­bra 2006. go­di­ne u sa­li Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nog cen­tra „Bu­do­To­mo­vić” – Pod­go­ri­ca. U ra­du tog kon­gre­sa uče­stvo­va­lo je 430 de­le­ga­ta. Od to­ga 288 su bi­li iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a 142 čla­na su bi­li iz re­da glav­nog od­bo­ra.
Še­sti kon­gres SNP-a odr­žan je 19. i 20. no­vem­bra 2010. go­di­ne u Pod­go­ri­ci. Sta­tus de­le­ga­ta imao je 431 član par­ti­je, od če­ga su 327 bi­li pred­stav­ni­ci iza­bra­ni u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, a 104 čla­no­vi glav­nog od­bo­ra.
Sed­mi kon­gres SNP-a odr­žan je 23. no­vem­bra u Be­ra­na­ma u Cen­tru za kul­tu­ru. U ra­du tog kon­gre­sa uče­stvo­va­lo je 526 čla­no­va par­ti­je, od to­ga 376 pred­stav­ni­ka iza­bra­nih u op­štin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, kao i 150 čla­no­va glav­nog od­bo­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"