Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema razloga da dolazimo na sjednicu * Pobrkali šar i skiptar * Lukšića saslušavaju zbog „Primorke” * Vlada i Ustavni sud se poigrali sa majkama * Za brucoše 600 mjesta * Vučjak šeta hodnicima KCCG * Grad obijelio imanja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Joksimović, Partija penzi., inval.i restitucije:
– Teret loših odluka Vlada stavlja na sirotinju.

Vic Dana :)

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade!U bolnici za vrijeme doručka:
- Ovaj čaj je grozan!- kaže pacijent.
- To nije čaj, to je kafa! - kaže drugi.
- Hajde, ko hoće još supe?- pita bolničarka.


- Zašto pijetao ujutro kukuriče?
- Zato što poslije ne može doći do riječi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-14 NVO PISALE PREMIJERU ZBOG SKRAĆENJA RASPRAVE O ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI Ministar prekršio propise
Dan - novi portal
Po­stu­pak mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća ko­ji je skra­tio jav­nu ras­pra­vu o Na­cr­tu za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti je pro­ti­van pro­pi­si­ma i pra­vi­li­ma Vla­de, na­vo­di se u pi­smu 31 ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću.
– Iz­ra­ža­va­mo pro­test po­vo­dom od­lu­ke mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja da dra­stič­no skra­ti jav­nu ras­pra­vu o Na­cr­tu za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, upr­kos ape­lu 14 ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Sma­tra­mo da je nje­gov po­stu­pak bez stvar­ne že­lje za kon­sul­to­va­njem NVO.  Jav­na ras­pra­va o Na­cr­tu je po­kre­nu­ta 2. ju­na i okon­ča­na je sa­mo pet da­na ka­sni­je. Već na­red­nog da­na, 8. ju­na, pla­ni­ra­na je sjed­ni­ca Vla­de na ko­joj se na­šao i Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti (2. tač­ka dnev­nog re­da), što uka­zu­je na to da se una­pri­jed ra­ču­na­lo da bi­lo ka­kav re­zul­tat ras­pra­ve ne­će uti­ca­ti na iz­mje­nu na­cr­ta ko­ji je sa­či­ni­lo mi­ni­star­stvo – na­vo­de NVO u pi­smu.
Do­da­ju da u ro­ku od pet da­na tzv. jav­ne ras­pra­ve, od ko­jih su tri bi­la rad­na, ni­je bi­lo mo­gu­će da se oba­vi­je­ste da je ras­pra­va za­po­če­la, ana­li­zi­ra­ju sve pred­lo­že­ne iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na i sa­či­ne obra­zlo­že­ne pred­lo­ge, upr­kos že­lji da pru­že od­go­va­ra­ju­ći do­pri­nos.
– Šta­vi­še, na okru­glom sto­lu 7. ju­na, mi­ni­star Pu­ri­šić nam je sa­op­štio da su pro­pi­si omo­gu­ća­va­li da se jav­na ras­pra­va uop­šte i ne spro­ve­de. Me­đu­tim, ova­kav nje­gov stav je su­pro­tan Za­ko­nu o dr­žav­noj upra­vi i Ured­bi o po­stup­ku i na­či­nu odr­ža­va­nja jav­ne ras­pra­ve. Jav­na ras­pra­va se ne mo­ra spro­ve­sti sa­mo u obla­sti­ma od­bra­ne i bez­bjed­no­sti i go­di­šnjeg bu­dže­ta, van­red­nim, hit­nim ili ne­pred­vi­dlji­vim okol­no­sti­ma, i ka­da se za­ko­nom bit­no dru­ga­či­je ne ure­đu­je ne­ko pi­ta­nje (član 4 Ured­be). U ovoj si­tu­a­ci­ji, u ko­joj su pred­lo­že­ne su­štin­ske iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti ne­ma go­vo­ra ni o jed­nom go­re na­ve­de­nom slu­ča­ju. Na­ža­lost, upr­kos vi­še pu­ta po­no­vlje­noj mol­bi, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ni­je­su od­go­vo­ri­li na če­mu te­me­lje tvrd­nju da ova jav­na ras­pra­va ni­je ni mo­ra­la bi­ti odr­ža­na. Pret­hod­no je ob­ja­šnje­no da je cilj hit­nih iz­mje­na iz­vr­ša­va­nje od­lu­ke Ustav­nog su­da. Me­đu­tim, rok za iz­vr­ša­va­nje ove od­lu­ke, od­no­sno za pod­no­še­nje Pred­lo­ga za­ko­na Skup­šti­ni a ne nje­go­vo usva­ja­nje u par­la­men­tu, is­ti­če tek 12. av­gu­sta. Is­po­sta­vi­lo se da pra­va ko­ri­sni­ca na­kna­da ni­su ni ure­đe­na na­cr­tom za­ko­na već do da­nas neo­bja­vlje­nim od­lu­ka­ma Vla­de – uka­zu­ju NVO.
Na­vo­de da pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva ni­je­su obra­zlo­ži­li, od­no­sno pru­ži­li bi­lo ka­ka­vu ana­li­zu ili iz­vje­štaj na osno­vu ko­jih bi se mo­gli sa­gle­da­ti raz­lo­zi zbog ko­jih se pri­stu­pi­lo su­štin­skim iz­mje­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti.
Pi­smo su upu­ti­le NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va, In­sti­tut al­ter­na­ti­va, Cen­tar za žen­ska pra­va, Ju­ven­tas, Udru­že­nje Ro­di­te­lji, Pan­do­ra, De­fen­do­lo­gi cen­ter Mon­te­ne­gro, Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re, Si­gur­na žen­ska ku­ća, Sa­vez sli­je­pih Cr­ne Go­re, ANI­MA, Udru­že­nje za po­moć li­ci­ma ome­te­nim u psi­ho­fi­zič­kom raz­vo­ju u Nik­ši­ću, Pr­vo udru­že­nje ro­di­te­lja dje­ce i omla­di­ne sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, Aso­ci­ja­ci­je KVIR Mon­te­ne­gro, Na­ša ak­ci­ja, CA­ZAS, 4 Lajf, Fon­da­ci­ja Ru­ka pri­ja­telj­stva, Udru­že­nje Ple­gi­ja Nik­šić, SOS te­le­fon za že­ne i dje­cu žr­tve na­si­lja Pod­go­ri­ca, Bra­in, Pri­ma, Ikre Ro­ža­je, Olak­šaj­mo ži­vot dje­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma Ro­ža­je, Zi­nak, Li­be­ral­ni po­re­dak, Sr­ce, Že­na da­nas, Udru­že­nje za raz­voj ci­vil­nog dru­štva Bi­je­lo Po­lje, Dru­štvo so­ci­o­lo­ga Cr­ne Go­re i Po­ro­di­ca Nik­šić.R.D.


Spriječiti nezakonitu praksu

– Po­što­va­ni pred­sjed­ni­če Vla­de, pro­te­stu­je­mo zbog iz­o­stan­ka ade­kvat­ne ras­pra­ve o iz­mje­na­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti i zah­ti­je­va­mo da spri­je­či­te ne­za­ko­ni­tu prak­su iz­bje­ga­va­nja i ka­ri­ki­ra­nja jav­nih ras­pra­va o za­ko­ni­ma ko­ji ure­đu­ju ljud­ska pra­va, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du na­čel­nu po­sve­će­nost Vla­de tran­spa­rent­nom ra­du i sa­rad­nji sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma – za­klju­ču­ju u pi­smu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"