Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-12 U NASTAVKU SUĐENJA BIVŠEM GLAVNOM ADMINISTRATORU PODGORICE SVJEDOČIO MIOMIR MUGOŠA
Mugoša Priznao da nijesu plaćali takse
Dan - novi portal
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir V. Mu­go­ša ka­zao je ju­če u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci da iz­grad­nja Ba­za­ra ni­je je­di­ni pro­je­kat ko­ji je re­a­li­zo­van kroz pri­vat­no-jav­no part­ner­stvo, a za ko­ji ni­je pla­će­na ko­mu­nal­na tak­sa. Mu­go­ša je svje­do­čio na su­đe­nju biv­šem ad­mi­ni­stra­to­ru glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce Želj­ku Vu­ko­vi­ću, ko­ji se te­re­ti da je zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja grad­sku ka­su ošte­tio za 1.662.250 eura u ko­rist kom­pa­ni­je „Če­le­bić” ko­ja je kroz pri­vat­no-jav­no part­ner­stvo an­ga­žo­va­na za iz­grad­nju tr­žnog cen­tra „Ba­zar” u Blo­ku 5.
Mu­go­ša je obra­zlo­žio da se po slič­nom prin­ci­pu ra­di­lo i sa fir­mom „Gin­taš” te da je ta­ko iz­gra­đe­na i ju­žna i sje­ver­na tri­bi­na grad­skog sta­di­o­na.
– Što se ti­če pri­vat­no-jav­nog part­ner­stva, ugo­vor smo ima­li i sa fir­mom Gin­taš. Grad­nja pi­ja­ce i ho­te­la „Ra­ma­da”, po ugo­vo­ru sa fir­mom Gin­taš, tra­ja­la je naj­ma­nje dvi­je go­di­ne i u to vri­je­me je va­ži­la od­lu­ka o ko­mu­nal­nim tak­sa­ma, ali ona ni­je bi­la na­pla­će­na. U tom po­slu kao i u slu­ča­ju grad­nje ju­žne i sje­ver­ne tri­bi­ne grad­skog sta­di­o­na bi­le su za­u­ze­te mno­ge uli­ce dok su oba­vlja­ni ra­do­vi, ali je sve ra­đe­no u jav­nom in­te­re­su pa ni­je na­pla­ći­va­na ko­mu­nal­na tak­sa – na­veo je on.
Ka­zao je da je na sa­stan­ku sa pred­stav­ni­ci­ma Upra­ve lo­kal­nih pri­ho­da sa­znao za pro­ble­ma­ti­ku oko lo­kal­ne ko­mu­nal­ne tak­se.
– Ne mo­gu se pre­ci­zno iz­ja­sni­ti od ko­ga sam sa­znao za od­lu­ku i ka­da je to sve zavr­še­no. To je, u sva­kom slu­ča­ju, bi­lo pri­je is­te­ka mog man­da­ta, da­kle pri­je ju­la 2014. go­di­ne – na­veo je biv­ši gra­do­na­čel­nik.
On je ra­ni­je u tu­ži­la­štvu ka­zao da je ras­pra­va na po­me­nu­tom sa­stan­ku, or­ga­ni­zo­va­nom po­vo­dom uprav­nog pred­me­ta oko utvr­đi­va­nja lo­kal­ne ko­mu­nal­ne tak­se pred­u­ze­ću „Če­le­bić”, bi­la žuč­na zbog raz­li­či­tih mi­šlje­nja, ali da ni­je bi­lo vi­ke, ka­ko je to tvr­di­la ju­če sa­slu­ša­na sa­rad­ni­ca iz Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da Ju­li­ja An­đe­lić.
Na pi­ta­nje advo­ka­ta Zo­ra­na Pi­pe­ro­vi­ća Mu­go­ša je do­dao da okri­vlje­ni ni­ti bi­lo ko dru­gi ni­je vr­šio pri­ti­sak na Bo­ri­vo­ja Ma­ri­ća, ru­ko­vo­di­o­ca Upra­ve lo­kal­nih pri­ho­da, ko­ji je pri­su­stvo­vao sa­stan­ku.
– Kod god je bio na sa­stan­ku kod me­ne, imao je pri­li­ku da iz­ne­se svoj pred­log, da ga obra­zlo­ži, ob­ja­sni... Na Ma­ri­ća se ni­je vr­šio ni­ka­kav pri­ti­sak ili uti­caj – na­veo je on.
Ra­ni­je je u tu­ži­la­štvu iz­ja­vio da zbog ne­na­pla­ći­va­nja tak­se Glav­ni grad ni­je ošte­ćen te da mi­sli da je to bio „ap­so­lut­no ko­ri­stan po­sao za Glav­ni grad”.
U svoj­stvu svje­do­ka je sa­slu­šan i Bo­ri­vo­je Ma­rić, ko­ji je u to vri­je­me bio na če­lu Upra­ve lo­kal­nih pri­ho­da. On je, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje advo­ka­ta od­bra­ne Zo­ra­na Pi­pe­ro­vi­ća, ka­zao da je znao da rje­še­nje o pla­ća­nju tak­se mo­že da se iz­vr­ši iako ni­je ko­nač­no, jer žal­ba ne za­dr­ža­va iz­vr­še­nje, ali da je pro­ci­je­nio da tre­ba sa­če­ka­ti dru­go­ste­pe­nu od­lu­ku.
– Ra­di­lo se o dva rje­še­nja na iz­nos od 1.662.000 eura. Žal­ba je od „Če­le­bi­ća” pro­sli­je­đe­na Glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru. Mi­slim da je bio 1. mart ka­da sam do­nio za­klju­čak pri­nud­ne na­pla­te ka­ko bih spri­je­čio za­sta­ri­je­va­nje. Če­ka­li smo da se za­vr­ši po­stu­pak po žal­bi, pa sam do­nio rje­še­nje o pre­ki­du po­stup­ka pri­nud­ne na­pla­te do ko­nač­ne od­lu­ke. Prav­no, ni­je­sam mo­rao da če­kam ali se ra­di o ve­li­kom iz­no­su pa bi, uko­li­ko bi se de­si­lo da se rje­še­nje ka­sni­je po­ni­šti, do­šlo do kom­pli­ka­ci­ja ko­je ni­je­sam smio da do­zvo­lim. Prak­sa je bi­la da za ve­će iz­no­se če­ka­mo da se za­vr­ši dru­go­ste­pe­ni po­stu­pak, da­kle ne i Uprav­ni sud – na­veo je svje­dok.
Ova­kvo ob­ja­šnje­nje je na­ve­lo advo­ka­ta od­bra­ne Zo­ra­na Pi­pe­ro­vi­ća da uka­že na, ka­ko je oci­je­nio, pa­ra­dok­sal­nu si­tu­a­ci­ju.
– S jed­ne stra­ne, ima­mo svje­do­ka ko­ji se bo­ji da ne po­gri­je­ši pa ne iz­vr­ša­va rje­še­nje ko­je je sam do­nio, a, s dru­ge stra­ne, ima­mo okri­vlje­nog ko­ji je tu gdje je jer je is­ko­ri­stio za­kon­sko pra­vo i pre­i­na­čio od­lu­ku”.
VJ.D.


De­mo­kra­te pod­ni­je­le pri­ja­vu

Pri­ja­vu pro­tiv Vu­ko­vi­ća pod­ni­je­le su De­mo­kra­te Cr­ne Go­re u ju­lu 2015. go­di­ne, jer je, ka­ko su ta­da tvr­di­li, Pod­go­ri­ca osta­la bez 1.662.250 eura na­kna­de, ko­ju je tre­ba­lo da upla­ti fir­ma ,,Če­le­bić”. Na­kna­du za pla­ća­nje fir­mi ,,Če­le­bić” ob­ra­ču­na­la je Upra­va jav­nih pri­ho­da, ali je Vu­ko­vić na­vod­no dva­put po­ni­štio rje­še­nja. Ugo­vor iz­me­đu glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca i kom­pa­ni­je „Če­le­bić” o iz­grad­nji šo­ping cen­tra Ba­zar sklo­pljen je 17. de­cem­bra, a Skup­šti­na op­šti­ne je da­la sa­gla­snost u apri­lu 2011. go­di­ne. Kra­jem te go­di­ne Upra­va jav­nih pri­ho­da je do­ni­je­la dva rje­še­nja, na ko­ja je kom­pa­ni­ja ,,Če­le­bić” ulo­ži­la žal­bu, pa je slu­čaj pre­šao u nad­le­žnost Vu­ko­vi­ća. On je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, na­kon dvi­je go­di­ne usvo­jio žal­be ove kom­pa­ni­je i po­ni­štio rje­še­nja Upra­ve jav­nih pri­ho­da, či­me je pre­sta­la oba­ve­za fir­mi „Če­le­bić” da upla­ti oba­ve­zu od pre­ko 1,6 mi­li­o­na eura. Vu­ko­vić je u obra­zlo­že­nju na­veo da je Ba­zar obje­kat ko­ji je iz­gra­đen u pri­vat­no-jav­nom part­ner­stvu, zbog če­ga se jav­ne po­vr­ši­ne mo­gu ko­ri­sti­ti bez na­kna­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"