Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-05-12 DIREKTOR DIREKCIJE ZA ŽELJEZNICE NEBOJŠA OBRADOVIĆ OSUĐEN ZBOG ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA
Obradović sa advokatom Za „Ramadu” tri mjeseca zatvora Tvrdnja svjedoka (Ivana) Brajovića da Direkcija za željeznice nikada nije platila skup Socijaldemokratama, nema utemeljenje u dokazima, kazala je sudija u obrazloženju presude Sada se treba baviti lažnim iskazima jer je evidentno da je najmanje pet svjedoka dalo lažne iskaze, što je kažnjivo Krivičnim zakonikom, ocijenio je Mladen Bojanić
Dan - novi portal
Di­rek­tor Di­rek­ci­je za že­lje­zni­cu Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić osu­đen je na tri mje­se­ca za­tvo­ra zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. On je osu­đen da je pri­ba­vio imo­vin­sku ko­rist par­ti­ji So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD), a ošte­tio bu­džet Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce i dr­ža­ve.
Su­di­ja Ana Vu­ko­vić je u obra­zlo­že­nju pr­vo­ste­pe­ne pre­su­de na­ve­la da je Ob­ra­do­vić kriv jer je iz­me­đu 3. i 8. fe­bru­a­ra 2016, kao di­rek­tor Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce, pro­tiv­prav­nim is­ko­ri­šća­va­njem slu­žbe­nog po­lo­ža­ja po­mo­gao po­li­tič­koj par­ti­ji So­ci­jal­de­mo­kra­te u sti­ca­nju ko­ri­sti, a ti­me ošte­tio dr­žav­ni bu­džet i Di­rek­ci­ju. Vu­ko­vi­će­va je oci­je­ni­la da je Ob­ra­do­vić bio svje­stan svog dje­la i da ga je sa umi­šlja­jem iz­vr­šio.
Su­di­ja pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da ka­za­la je da je Ob­ra­do­vić ošte­tio bu­džet ta­ko što je pri­hva­tio kao ured­ne fak­tu­re iz ho­te­la Ra­ma­da, na iz­no­se od 389,25 i 565 eura, za iz­najm­lji­va­nje kon­fe­ren­cij­skih sa­la za sku­po­ve ko­je je na­vod­no Di­rek­ci­ja odr­ža­la u tom objek­tu, iako je, ka­ko je na­ve­la Vu­ko­vi­će­va, znao da im ta uslu­ga ni­je pru­že­na. U obra­zlo­že­nju pre­su­de na­vo­di se da je utvr­đe­no da je Ob­ra­do­vić iz­vr­šio pro­du­že­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Vu­ko­vi­će­va je na osno­vu spro­ve­de­nog do­ka­znog po­stup­ka oci­je­ni­la da je Ob­ra­do­vić znao da je gru­pa gra­đa­na, iz ko­je je ka­sni­je for­mi­ra­na par­ti­ja So­ci­jal­de­mo­kra­te, odr­ža­la skup 22. ju­la 2015. Sma­tra da je Ob­ra­do­vić znao da je ta par­ti­ja odr­ža­la kon­ven­ci­ju i 14. ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne.
U pre­su­di je na­ve­de­no da su is­ka­zi svje­do­ka – za­po­sle­ne u ho­te­lu „Ra­ma­da“ Sve­tla­ne Go­ra­no­vić, biv­še me­na­džer­ke Pa­tri­ci­je Po­brić i na­laz vje­šta­ka Ne­na­da Sta­ni­ši­ća, po­tvr­di­li da Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce ni­je ima­la sku­po­ve u tom ho­te­lu. Su­di­ja Vu­ko­vić je na­ve­la da je mejl ko­ren­spon­den­ci­ja iz­me­đu Sve­tla­ne Go­ra­no­vić i funk­ci­o­ne­ra SD-a Emi­la Du­rum­ba­ši­ća po­ka­za­la da je on na­lo­žio da se ra­ču­ni fak­tu­ri­šu na Di­rek­ci­ju za že­lje­zni­ce.
– Go­ra­no­vić je iz­ja­vi­la da je Emil Du­rum­ba­šić pre­i­me­no­vao ra­čun sa SD na Di­rek­ci­ju, pa je ja­sno da Di­rek­ci­ja ni­je odr­ža­la sa­stan­ke u Ra­ma­di. Iz spe­ci­fi­ka­ci­je ra­ču­na, da je na­pla­će­no 200 fla­ši­ca vo­de i ozvu­če­nje, vi­di se da se ra­di o sku­pu vi­še lju­di, a ne sa­mo o šest lju­di iz Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce – ka­za­la je su­di­ja Vu­ko­vić.
Ona je is­ta­kla da su is­ka­zi svje­do­ka za­po­sle­nih u Di­rek­ci­ji za že­lje­zni­ce i Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja – Ki­me­te Me­ru­lić, Ju­go­sla­va Be­ci­ća, Mi­la­na Ban­ko­vi­ća, Mi­ro­sla­va Ku­ka­vi­či­ća i Ta­nje Da­šić, kao i funk­ci­o­ne­ra SD-a Emi­la Du­rum­ba­ši­ća, bi­li u ko­rist Ob­ra­do­vi­ća, ali da je to bi­lo sra­ču­na­to i pri­stra­sno.
– Tvrd­nja svje­do­ka (Iva­na) Bra­jo­vi­ća da Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce ni­ka­da ni­je pla­ti­la skup So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma, ne­ma ute­me­lje­nje u do­ka­zi­ma. Na­veo je da ni­je imao sa­zna­nja da li je Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce odr­ža­va­la skup u Ra­ma­di, či­me ni­je opo­vrg­nu­ta tvrd­nja iz op­tu­žnog ak­ta – na­ve­la je su­di­ja u obra­zlo­že­nju pre­su­de.
U od­mje­ra­va­nju ka­zne sud je kao olak­ša­va­ju­će okol­no­sti ci­je­nio nje­go­ve po­ro­dič­ne pri­li­ke, da je ože­njen, otac dvo­je dje­ce i da ni­je osu­đi­van. Su­di­ja je ka­za­la da sma­tra da je ka­zna pri­mje­re­na, te da će uti­ca­ti da okri­vlje­ni ubu­du­će ne iz­vr­ši kri­vič­no dje­lo. Ob­ra­do­vi­ću je na­lo­že­no da dr­ža­vi pla­ti 954,25 eura.
Biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić, ko­ji je tu­ži­la­štvu pri­ja­vio ovaj slu­čaj, ka­zao je da je ju­če­ra­šnja pre­su­da su­di­je Ane Vu­ko­vić oče­ki­va­na i je­di­na mo­gu­ća. Re­kao je da ne bi ko­men­ta­ri­sao vi­si­nu ka­zne, da je to na su­di­ji.
– Mi­slim da se na ovo­me ne mo­že za­tvo­ri­ti ovaj slu­čaj, da se sa­da tre­ba ba­vi­ti la­žnim is­ka­zi­ma jer je evi­dent­no da je naj­ma­nje pet svje­do­ka da­lo la­žne is­ka­ze, što je ka­žnji­vo Kri­vič­nim za­ko­ni­kom. So­ci­jal­de­mo­kra­te su, su­prot­no čla­nu 24 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, pri­mi­le no­vac od dr­žav­ne kom­pa­ni­je, za šta je pro­pi­sa­na ka­zna od 10.000 do 20.000 eura – uka­zao je Bo­ja­nić.
A.O.

Po­kre­nu­ti pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv SD-a

Bo­ja­nić sma­tra da tu­ži­la­štvo ima oba­ve­zu da na­sta­vi da go­ni one ko­ji su da­li la­žne is­ka­ze na su­du, a da Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je tre­ba da po­kre­ne pre­kr­šaj­ni po­stu­pak pro­tiv So­ci­jal­de­mo­kra­ta.
– Sa ovom pre­su­dom je do­ka­za­no da su svje­do­ci bi­li pri­stra­sni, od­no­sno da su da­li la­žne is­ka­ze ko­ji su ima­li za cilj da sa­kri­ju ko­rup­ci­ju. Svi ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi i na­la­zi vje­šta­ka po­ka­za­li su da se ra­di o la­žnim is­ka­zi­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"