Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-04-18 PODGORIČKE FIRME BEMAKS I GENEKS IMAJU OGROMNU IMOVINU
Ekipa iz Granda „teška” 123 miliona eura Ukupna imovina firme Bemaks je 112.959.754 eura, a kompanije Geneks 10.414.625 eura Bemaks i Geneks su godinama povlašćeni na tenderima i u poslovima sa državom „Ekipa iz Granda” uživa podršku dijela vlasti i bezbjednosnog sektora, a dovođena je u vezu sa mnogim poslovima u Crnoj Gori koji su donosili enormnu zaradu
Dan - novi portal
Ukup­na imo­vi­na pod­go­rič­kih fir­mi Be­maks i Ge­neks, ko­je se po­ve­zu­ju sa „eki­pom iz Gran­da” je 123.374.379 eura, po­ka­za­li su po­da­ci do­sta­vlje­ni Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re. To se mo­že vi­dje­ti u go­di­šnjim is­ka­zi­ma o fi­nan­sij­skoj po­zi­ci­ji, ko­je su ovla­šće­na li­ca iz ove dvi­je kom­pa­ni­je pre­da­la dr­žav­nim or­ga­ni­ma.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma do­sta­vlje­nim Po­re­skoj upra­vi, ukup­na imo­vi­na fir­me Be­maks iz Pod­go­ri­ce je 112.959.754 eura, a pod­go­rič­ke kom­pa­ni­je Ge­neks 10.414.625 eura. Fi­nan­sij­ski is­kaz za Ge­neks je pot­pi­sao Mom­či­lo De­dić, a za Be­maks Ve­se­lin Ko­va­če­vić.
Po­da­ci za Be­maks po­ka­zu­ju da ta fir­ma ima pre­ko 62 mi­li­o­na obrt­nih sred­sta­va, a vi­še od 14 mi­li­o­na ka­te­go­ri­sa­no je kao „za­li­he”. Pri­ja­vlje­na su i po­tra­ži­va­nja, kao i in­ve­sti­ci­o­ne ne­kret­ni­ne, či­ja je vri­jed­nost pre­ko mi­li­on i 600 hi­lja­da eura. S dru­ge stra­ne, fir­ma Ge­neks je na­ve­la da ima ne­što pre­ko 1.200.000 vri­jed­ne ne­kret­ni­ne, kao i sko­ro pet mi­li­o­na ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti.
Broj­ni opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­ča­ri i me­di­ji tvr­di­li su da eki­pa iz „Gran­da” uži­va po­dr­šku di­je­la vla­sti i bez­bjed­no­snog sek­to­ra, kon­kret­no ANB-a, a do­vo­đe­na je u ve­zu sa mno­gim po­slo­vi­ma u Cr­noj Go­ri ko­ji su do­no­si­li enorm­nu za­ra­du.
U vi­še na­vra­ta je ob­ja­vlji­va­no da je Mi­lan Ro­ćen, biv­ši mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va i ne­ka­da­šnji sa­vjet­nik li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, na­vod­no stvar­ni vla­snik Be­mak­sa, u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na jed­ne od naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih i naj­an­ga­žo­va­ni­jih gra­đe­vin­skih fir­mi u Cr­noj Go­ri. Ro­ćen je vi­še pu­ta de­man­to­vao te na­vo­de, tvr­de­ći da ni­ka­da ni­je kom­bi­no­vao po­li­ti­ku sa bi­zni­som, a na no­vi­nar­sko pi­ta­nje da li je vla­snik Be­mak­sa od­go­vo­rio je: „To bi bi­lo kao da ja vas pi­tam da li ste vla­snik Splen­di­da”. U ve­zi vla­sni­štva nad Be­mak­som po­mi­nju se i Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić.
Zva­nič­no, osni­vač i sto­po­stot­ni vla­snik i di­rek­tor tog pred­u­ze­ća je Ve­se­lin Ko­va­če­vić, što se vi­di i u re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta.
Fir­ma Be­maks go­di­na­ma ima in­ten­ziv­nu sa­rad­nju sa kom­pa­ni­jom Ge­neks, či­ji je osni­vač, iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik Mom­či­lo De­dić. Ge­nek­so­ve ma­ši­ne su uvi­jek pri­sut­ne na gra­di­li­šti­ma Be­mak­sa. Ka­ko je „Dan” već pi­sao, na par­kin­gu u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci u Pod­go­ri­ci, na ko­jem je bi­la par­ki­ra­na me­ha­ni­za­ci­ja ko­ju ko­ri­sti Be­maks, is­tak­nut je nat­pis Ge­neks. Be­maks i Ge­neks če­sto se u jav­no­sti pre­po­zna­ju kao jed­na fir­ma, ma­da se u stva­ri ra­di o dva prav­na li­ca.
Da ima­ju bli­sku sa­rad­nju po­ka­za­lo je i is­tra­ži­va­nje MANS-a od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ka­da je ot­kri­ve­no i po­sto­ja­nje ugo­vo­ra o sa­rad­nji te dvi­je kom­pa­ni­je, ko­ji se od­no­si na za­kup me­ha­ni­za­ci­je. Pre­ma tom is­tra­ži­va­nju, Be­maks je od Ge­nek­sa uzi­mao pod za­kup me­ha­ni­za­ci­ju po iz­u­zet­no vi­so­kim ci­je­na­ma.
Pro­šle go­di­ne je obje­lo­da­nje­no da je di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva za sa­mo dvi­je sed­mi­ce do­di­je­li­la Be­mak­su čak če­ti­ri po­sla vri­jed­na 6,5 mi­li­o­na eura. Od­lu­ke ko­ji­ma su mi­li­on­ski po­slo­vi po­vje­re­ni toj gra­đe­vin­skoj fir­mi pot­pi­sao je ta­da­šnji mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, Ivan Bra­jo­vić, a Be­maks je po­slo­ve od dr­ža­ve do­bio u pe­ri­o­du od 2. do 19. mar­ta pro­šle go­di­ne. M.V.


Za kre­dit ga­ran­to­va­la i fir­ma Mi­lo­vog si­na

In­te­re­sant­no je i da je kom­pa­ni­ja BB So­lar, vla­sni­štvo Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, si­na li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ga­ran­to­va­la svo­jom imo­vi­nom fir­mi Be­maks za kre­dit kod Pr­ve ban­ke, či­ji je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar brat biv­šeg pre­mi­je­ra, Aco Đu­ka­no­vić. To su po­ka­za­li ka­ta­star­ski po­da­ci za list ne­po­kret­no­sti 4303 KO Pod­go­ri­ca 1, ko­ji se od­no­si na po­slov­ni pro­stor ko­ji pri­pa­da fir­mi BB So­lar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"