Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-04-17 U PODIMA KOD HERCEG NOVOG VEĆ SEDMICU ODJEKUJU JAKE DETONACIJE IAKO JE KAMENOLOM ZATVOREN PRIJE DVIJE GODINE
Šarić Šarićevi kamioni tajno izvlače 200 hiljada tona Predsjednik SNP-a Srđan Milić zatražio je od premijera Duška Markovića hitne informacije o postupanju nadležnih inspekcija, jer snažne detonacije iz kamenoloma izazivaju zabrinutost mještana Mehanizacija je angažovana da izvuče i transportuje oko 200.000 tona kamena za potrebe izgradnje lukobrana za marinu Lazaret u Meljinama
Dan - novi portal
Me­ha­ni­za­ci­ja i ka­mi­o­ni fir­me „Mat kom­pa­ni“, osu­đe­nog nar­ko­bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća, ra­de taj­no u ka­me­no­lo­mu u mje­stu Po­di kod Her­ceg No­vog. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, me­ha­ni­za­ci­ja je an­ga­žo­va­na da iz­vu­če i tran­spor­tu­je oko 200.000 to­na ka­me­na za po­tre­be iz­grad­nje lu­ko­bra­na za ma­ri­nu La­za­ret u Me­lji­na­ma. Ta­ko­đe, po­mi­nje se i na­si­pa­nje za po­tre­be kom­plek­sa Por­to No­vi u Kum­bo­ru.
Po­sled­njih se­dam da­na mje­sto Po­di, iz­nad Her­ceg No­vog, tre­se se od sna­žnih de­to­na­ci­ja. Ka­me­no­lom Po­di je za­tvo­ren i za va­đe­nje ka­me­na ne­ma kon­ce­si­ju još od 2015. go­di­ne. Sna­žne de­to­na­ci­je za­bri­nja­va­ju gra­đa­ne. Bri­nu ka­ko za lič­nu ta­ko i za bez­bjed­nost imo­vi­ne.
Ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo da je u pi­ta­nju sa­na­ci­ja pro­sto­ra ka­me­no­lo­ma, a su­štin­ski se ra­di o mi­ni­ra­nju i ile­gal­nom iz­vla­če­nju ka­me­na.
Pi­ta­nje je ko je i pod ko­jim uslo­vi­ma odo­brio no­va de­to­ni­ra­nja i va­đe­nje ka­me­na iz ka­me­no­lo­ma ko­ji ne­ma kon­ce­si­ju. Na ka­mi­o­ni­ma ko­ji su pri­mi­je­će­ni u ka­me­no­lo­mu vi­dlji­ve su ozna­ke plje­valj­ske kom­pa­ni­je „Mat kom­pa­ni”.
Ni­ko se od nad­le­žnih lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja – op­šti­na, in­spek­ci­je, ne ogla­ša­va po ovom pi­ta­nju, a pri­tu­žbe gra­đa­na su ne­pre­sta­ne i ve­o­ma ozbilj­ne.
Ša­ri­će­va fir­ma je od ju­la 2011. go­di­ne pod za­bra­nom Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju. Dr­ža­va je za­pli­je­ni­la imo­vi­nu „Mat kom­pa­ni“ na­kon po­kre­ta­nja kri­vič­nog po­stup­ka zbog pra­nja ko­ka­in­skog nov­ca pro­tiv for­mal­nih vla­sni­ka – bra­ta nar­ko­bo­sa Du­ška Ša­ri­ća i nje­go­vog pri­ja­te­lja Jo­vi­ce Lon­ča­ra.
Rad­ne ma­ši­ne tog pred­u­ze­ća 1. av­gu­sta 2014. go­di­ne da­te su u za­kup plje­valj­skoj fir­mi „Tim kom­pa­ni“, na či­jem je če­lu Mu­ha­med De­la­gi­ja – Ša­ri­ćev čo­vjek i po­slov­ni sa­rad­nik, zbog če­ga se spe­ku­li­še da se stvar­ni vla­snik za­pra­vo ni­ka­da ni­je ni pro­mi­je­nio.
Iz na­rod­ne kan­ce­la­ri­je Sr­đa­na Mi­li­ća, pred­sjed­ni­ka SNP-a, ju­če su sa­op­šti­li da su im se obra­ti­li mje­šta­ni na­se­lja Po­di kod Her­ceg No­vog, ko­ji tvr­de da su za­bri­nu­ti i uz­ne­mi­re­ni zbog de­to­na­ci­ja ko­je se ču­ju iz sta­rog ka­me­no­lo­ma.
U sa­op­šte­nju SNP-a se na­vo­di da je lič­no Mi­lić upu­tio do­pis Vla­di, na če­lu sa pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem, ra­di do­bi­ja­nja hit­ne in­for­ma­ci­je o po­stu­pa­nju nad­le­žnih in­spek­cij­skih or­ga­na, jer sna­žne de­to­na­ci­je iz ka­me­no­lo­ma bez kon­ce­si­je iza­zi­va­ju oprav­da­nu za­bri­nu­tost mje­šta­na tog na­se­lja.
– Pred­sjed­nik Mi­lić je tra­žio i in­for­ma­ci­ju da li se pla­ni­ra iz­vla­če­nje pre­ko 200.000 to­na ka­me­na sa te lo­ka­ci­je, ko­ji bi se od­vo­zio za po­tre­be lu­ko­bra­na u Me­lji­na­ma, kao i kom­plek­sa Por­to No­vi u Kum­bo­ru. Pred­sjed­nik SNP-a je, ta­ko­đe, za­tra­žio i od­go­vor na pi­ta­nje – ko je i pod ko­jim uslo­vi­ma odo­brio no­va de­to­ni­ra­nja i va­đe­nje ka­me­na iz ka­me­no­lo­ma, ko­ji ne­ma kon­ce­si­ju – pi­še u sa­op­šte­nju SNP-a.
No­vi­na­ri su, tra­gom in­for­ma­ci­ja, kon­tak­ti­ra­li po­li­ci­ju Her­ceg No­vog, iz ko­je je sa­op­šte­no da je 12. apri­la Du­šan Bu­ba­lo pri­ja­vio de­to­na­ci­je iz sta­rog ka­me­no­lo­ma. Po toj pri­ja­vi po­li­ci­ja je od­mah re­a­go­va­la i iza­šla na li­ce mje­sta. Me­đu­tim, po­li­cij­ska pa­tro­la ni­je za­te­kla ni­kog u ka­me­no­lo­mu.
Ta­ko­đe, 13. apri­la do­bi­li su pri­ja­vu od NN li­ca o de­to­na­ci­ja­ma na pri­vat­nom ima­nju u mje­stu Po­di. Utvr­đe­no je da se to ima­nje ne na­la­zi bli­zu ka­me­no­lo­ma i da vla­snik ima sve po­treb­ne do­zvo­le za ru­še­nje objek­ta na svom ima­nju.
Na pro­sto­ru ka­me­no­lo­ma u Po­di­ma tre­ba­lo bi da bu­de iz­gra­đen tu­ri­stič­ki kom­pleks vi­so­ke ka­te­go­ri­je sa jav­nim pro­sto­ri­ma, za ko­ji je do­zvo­lu da­la pret­hod­na vlast na či­jem je če­lu bio upra­vo SNP.
Gra­đe­vin­sko pred­u­ze­će „Pr­vo­bo­rac“, ko­je je otvo­ri­lo ka­me­no­lom, po­čet­kom ovog vi­je­ka je pri­va­ti­zo­va­no, a no­vi vla­snik te fir­me je eks­plo­a­ti­sao ka­me­no­lom do 2011. go­di­ne, ka­da ga je za­tvo­ri­la in­spek­ci­ja.
Pri­je go­di­nu i po ka­me­no­lom je pro­dat To­ni­ju La­ba­nu, ko­ji fi­nan­si­ra nje­go­vu sa­na­ci­ju i re­kul­ti­va­ci­ju.
– Po­če­li su ra­do­vi na osno­vu pro­jek­ta ko­ji je ura­dio In­sti­tut ru­dar­stva iz Plje­va­lja – ob­ja­snio je ko­or­di­na­tor pro­jek­ta Va­si­li­je Ma­ti­je­vić.
On je is­ta­kao da se u ovoj fa­zi ra­di raš­či­šća­va­nje te­re­na, a u pla­nu je i ru­še­nje sta­rih obje­ka­ta, iz­ra­da ser­pen­ti­na i oze­le­nja­va­nje pa­di­na ka­me­no­lo­ma.
Taj po­sao bi pre­ma pla­nu tre­ba­lo da bu­de okon­čan za dvi­je i po go­di­ne, ali se Ma­ti­je­vić na­da da će i ra­ni­je. U to­ku su i pri­pre­me za ras­pi­si­va­nje me­đu­na­rod­nog kon­kur­sa za iz­ra­du idej­nog pro­jek­ta i tra­že­nje stra­te­ških part­ne­ra.
Vl. Ota­še­vić
K. Ma­to­vić


Te­ret dr­ža­ve još na imo­vi­nu „Mat kom­pa­nija”

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), Mu­ha­med De­la­gi­ja je bio ovla­šće­ni za­stup­nik i iz­vr­šni di­rek­tor „Mat kom­pa­ni­ja” u vre­me­nu kad je imo­vi­nu te fir­me pli­je­ni­la dr­ža­va. On je u 2011. bio i svje­dok na su­đe­nju Du­šku Ša­ri­ću i Jo­vi­ci Lon­ča­ru. Ta­da je ka­zao da je po­slo­va­nje fir­me „Mat kom­pa­ni” bi­lo u skla­du sa za­ko­nom. Na­kon če­tri go­di­ne su­đe­nja, Du­ško Ša­rić i Jo­vi­ca Lon­čar pu­šte­ni su iz pri­tvo­ra na osno­vu od­lu­ke Ape­la­ci­o­nog su­da u Bi­je­lom Po­lju. Uvi­dom u ka­ta­star­ske po­dat­ke i li­sto­ve ne­po­kret­no­sti mo­že se vi­dje­ti da i da­nas po­sto­ji te­ret Vi­šeg su­da na ne­po­kret­nu imo­vi­nu „Mat kom­panija”.


Zr­no­vić: Ma­ši­ne ra­de, ne­ma de­to­na­ci­ja

Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce (MZ) Po­di Dra­gan Zr­no­vić sa dru­ge stra­ne tvr­di su­prot­no – da se iz ka­me­no­lo­ma ne ču­ju de­to­na­ci­je, već sa­mo rad ma­ši­na.
– Ma­ši­ne se ču­ju da ra­de, ali de­to­na­ci­ja i mi­ni­ra­nja ne­ma. Vje­ruj­te svi mje­šta­ni pri­želj­ku­ju da na mje­sto sta­rog ka­me­no­lo­ma, ko­ji je pra­vio pro­ble­me ži­te­lji­ma, ko­nač­no do­bi­ju ure­đe­nu po­vr­ši­nu i da ne­ko do­ve­de in­ve­sti­to­ra da bi do­bi­li li­jep tu­ri­stič­ki kom­pleks, od ko­jeg bi i ovaj dio Her­ceg No­vog imao ko­ri­sti. Na­ža­lost, po­li­ti­ka se uvu­kla svu­da pa ne­kom ne od­go­va­ra i dru­ga­či­je. Ko god da je po­slao pi­smo, na­ma ni­je, a MZ Po­di bi tre­ba­lo da bu­de upo­zna­ta sa tim, kao i sa ime­ni­ma mje­šta­na ko­ji su se ža­li­li. Od­go­vor­no tvr­dim da ni­ka­kvih de­to­na­ci­ja od mi­ni­ra­nja ne­ma – tvr­di Zr­no­vić.


Ru­si vla­sni­ci ma­ri­ne La­za­ret

Ma­ri­na La­za­ret u Me­lji­na­ma, za po­tre­be ko­je ka­mi­o­ni „Mat kom­pa­ni“ taj­no do­pre­ma­ju ka­men, u vla­sni­štvu je kom­pa­ni­je iz Her­ceg No­vog – „Im­pe­rio hol­ding li­mi­ted“. U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) mo­že se vi­dje­ti da se kao vla­snik te fir­me vo­di­la isto­i­me­na kom­pa­ni­ja sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih ostr­va (BVI). Da­nas se u CRPS re­gi­stru kao vla­sni­ci „Im­pe­rio hol­ding li­mi­te­da“ vo­de Ru­si Va­le­rij Pu­star­na­kov, Igor Ka­laj­da, Fe­dor Kho­mi­a­kov i Ser­gej Mar­ti­nov. Ru­ski in­ve­sti­to­ri su ulo­ži­li mi­li­o­ne eura u ma­ri­nu La­za­ret, ko­ju su pret­hod­no ku­pi­li od kom­pa­ni­je „Ca­ri­ne”, vla­sni­ka Če­da Po­po­vi­ća za 12 mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"