Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-04-15 VJEŠTACI POTVRDILI MILIONSKE MALVERZACIJE U SLUČAJU „CARINE”, NA POTEZU SDT
Popović, Mugoša i Katnić Čeka se nalog za privođenje Mugoše Opština je odlučila da dug od 2,5 miliona plati tako što će udovoljiti novom zahtjevu Čedomira Popovića za „dokompletiranje građevinskih parcela”, što je i prvi put bio samo izgovor da Carine do vrijednog zemljišta dođu mimo tendera Što se mene tiče, to je posao koji je čist, ne 100 posto, nego 1.000 posto, poručio je Čedomir Popović, vlasnik Carina
Dan - novi portal
Vje­šta­ci fi­nan­sij­ske stru­ke po­tvr­di­li su da je u slu­ča­ju „Ca­ri­ne” bi­lo mi­li­on­skih mal­ver­za­ci­ja, a na­laz je na ko­nač­nu od­lu­ku pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu na čijem čelu se nalazi Milivoje Katnić, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. Is­tra­ga je ob­u­hva­ti­la vi­še li­ca, a na­laz vje­šta­ka te­re­ti Mi­o­mi­ra Mu­go­šu, ne­ka­da­šnjeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce a sa­da am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji, kao i Če­do­mi­ra Po­po­vi­ća, vla­sni­ka fir­me Ca­ri­ne. Vje­šta­če­njem su po­tvr­đe­ne sum­nje tu­ži­la­štva i po­li­ci­je da je bi­lo ma­hi­na­ci­ja u ugo­vo­ru Glav­nog gra­da i Ca­ri­na i da je šte­ta vi­še­mi­li­on­ska.
Vla­snik Ca­ri­na Če­do­mir Po­po­vić ka­zao je za „Dan” da ni­kad ni­je sa­slu­ša­van ve­za­no za po­me­nu­ti pred­met ni­ti za tim ima po­tre­be.
– Što se me­ne ti­če, to je po­sao ko­ji je čist, ne 100 po­sto, ne­go 1.000 po­sto. Naj­bo­lji po­ka­za­telj je to što i da­lje sve sto­ji na toj li­va­di, ti iz Op­šti­ne i du­še­bri­žni­ci ne­ka vra­te ko­li­ko sam ja pla­tio – re­kao je Po­po­vić.
U do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju su pri­ku­pi­li is­tra­ži­te­lji na­vo­di se da je na­kon pre­su­de Vr­hov­nog su­da iz 2010. go­di­ne na­stao du­žnič­ko-po­vje­ri­lač­ki od­nos iz­me­đu Glav­nog gra­da i pod­go­rič­ke fir­me Ca­ri­ne, pri če­mu je ta kom­pa­ni­ja bi­la du­žna da vra­ti ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 15.205 kva­drat­nih me­ta­ra, a Glav­ni grad su­mu od 2.508.825 eura, ko­li­ko su Ca­ri­ne pla­ti­le za spor­no ze­mlji­šte. Op­šti­na je od­lu­či­la da taj dug pla­ti ta­ko što će udo­vo­lji­ti no­vom za­htje­vu Če­do­mi­ra Po­po­vi­ća za sad već ču­ve­no „do­kom­ple­ti­ra­nje gra­đe­vin­skih par­ce­la”, što je i pr­vi put bio sa­mo iz­go­vor da Ca­ri­ne do vri­jed­nog ze­mlji­šta do­đu mi­mo ten­de­ra. Mal­ver­za­ci­je oko ugo­vo­ra Glav­nog gra­da i Ca­ri­na pr­vi su pri­ja­vi­li iz MANS-a.
Mu­go­ša je spor­nu od­lu­ku o pre­no­su ze­mlji­šta na Ca­ri­ne do­nio po­zi­va­ju­ći se na Za­kon o dr­žav­noj imo­vi­ni, i to na član 29 u kom se na­vo­di da imo­vi­nom op­šti­ne ras­po­la­že nad­le­žni or­gan. Pre­ma Za­ko­nu o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i Sta­tu­tu Glav­nog gra­da, imo­vi­nom op­šti­ne ras­po­la­že Skup­šti­na Glav­nog gra­da, ta­ko da Mu­go­ša ni­je imao za­kon­ski osnov da po bi­lo kom osno­vu za­klju­ču­je spo­ra­zu­me i ugo­vo­re o tim par­ce­la­ma sa Če­do­mi­rom Po­po­vi­ćem, što je pr­vo u ni­zu kr­še­nja za­ko­na.
Po­red to­ga, pre­ma Za­ko­nu o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ne­mo­gu­će je otu­đi­ti op­štin­sko ze­mlji­šte uko­li­ko to ni­je una­pri­jed pla­ni­ra­no od­lu­kom o ras­po­la­ga­nju gra­đe­vin­skim ze­mlji­štem. U toj od­lu­ci za 2011. go­di­nu, ka­da je Mu­go­ša po­no­vo pro­dao ze­mlji­šte Ca­ri­na­ma, ni­je bi­lo pred­vi­đe­no da dvi­je spor­ne grad­ske par­ce­le bu­du otu­đe­ne. Na­kon što je ze­mlji­šte vra­će­no u vla­sni­štvo Glav­nog gra­da, Mu­go­ša je kra­jem 2011. go­di­ne do­nio od­lu­ku o po­nov­nom pre­no­su ze­mlji­šta na Ca­ri­ne, i to po ci­je­ni od 165 eura za kva­drat­ni me­tar, isto kao i 2007. go­di­ne, ka­da su pr­vi put sklo­plje­ni spor­ni ugo­vo­ri. Raz­li­ka je u to­me što je u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­njen DUP i što je no­vim rje­še­nji­ma pred­vi­đe­no da se na tom ze­mlji­štu mo­že iz­ra­di­ti pre­ko 72.000 kva­drat­nih me­ta­ra stam­be­no-po­slov­nog pro­sto­ra, u či­joj je bli­zi­ni pla­ni­ra­na i obi­la­zni­ca, što je mo­ra­lo uti­ca­ti na po­ve­ća­nje ci­je­ne ze­mlji­šta. Sum­nja se, ta­ko­đe, da je za ras­po­la­ga­nje spor­nom imo­vi­nom bi­la ovla­šće­na sa­mo Skup­šti­na, ko­ja u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je vr­ši­la ta ovla­šće­nja.
MANS je 17. ok­to­bra 2007. go­di­ne Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pod­nio pr­vu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še i di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za imo­vi­nu Dra­ga­na Đu­ki­ća zbog sum­nje da su u po­stup­ku pre­no­sa pra­va nad op­štin­skim za­mlji­štem na kom­pa­ni­ju Ca­ri­ne d.o.o. iz Pod­go­ri­ce zlo­u­po­tri­je­bi­li slu­žbe­ni po­lo­žaj i ošte­ti­li bu­džet Glav­nog gra­da za pre­ko 11 mi­li­o­na eura. Kri­vič­na pri­ja­va je pro­sli­je­đe­na na po­stu­pa­nje Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci. Iz MANS-a su ta­da uka­za­li na ključ­ne štet­ne ele­men­te tog ugo­vo­ra, kao i na či­nje­ni­cu da je gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte otu­đe­no uz kr­še­nje ta­da va­že­ćih za­ko­na. Ta pri­ja­va je od­ba­če­na, ali je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo po­no­vo uze­lo u rad i do­šlo do no­vih či­nje­ni­ca.
D.Ž.


Pri­ja­va pro­tiv Sa­še Ča­đe­no­vi­ća

MANS je vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu pri­je šest go­di­na do­sta­vio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv ta­da­šnjeg za­mje­ni­ka osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Pod­go­ri­ci Sa­še Ča­đe­no­vi­ća zbog sum­nje da je u po­stup­ku od­lu­či­va­nja po kri­vič­noj pri­ja­vi u slu­ča­ju „Ca­ri­ne” zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj i ne­sa­vje­sno po­stu­pao u iz­vr­še­nju slu­žbe­ne rad­nje. Go­di­nu na­kon pod­no­še­nja kri­vič­ne pri­ja­ve, tu­ži­la­štvo je in­for­mi­sa­lo MANS da je nji­ho­va kri­vič­na pri­ja­va od­ba­če­na jer „u rad­nja­ma pri­ja­vlje­nih ne­ma bit­nih ele­me­na­ta bi­ća kri­vič­nog dje­la zbog ko­jeg su pri­ja­vlje­ni okri­vlje­ni, ni­ti dru­gog za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti”. Me­đu­tim, tu­ži­la­štvo je po­no­vo otvo­ri­lo taj pred­met, a u me­đu­vre­me­nu je Sa­ša Ča­đe­no­vić una­pri­je­đen u spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"