Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili dr靠vu za 4,5 miliona, za Mila sve 鋱sto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-04-13 SAVJETNIK DONALDA TRAMPA SVJEDOČIO DA GA JE RUSKI TAJKUN ANGAŽOVAO ZA PROJEKAT CRNOGORSKE VLASTI
Deripaska i Đukanović Deripaska dao deset miliona da se pomogne Milu Šef Trampove izborne kampanje Pol Manafort je 2006. godine potpisao ugovor da radi za Olega Deripasku za deset miliona dolara, na osnovu čega je postao savjetnik crnogorske vlasti tokom referendumske kampanje Manafort je potvrdio da je 2006. godine radio za Deripasku i da je bio savjetnik vrha crnogorske vlasti
Dan - novi portal
-Šef iz苑or要e kam計a要je ak負u苟l要og ame訃ič虺og pred貞jed要i虺a Pol Ma要a苯ort po負vr苓io je da ga je ru貞ki taj虺un Oleg De訃i計a貞ka 2006.go苓i要e an茆ažo赳ao za po負re苑e cr要o茆or貞ke vla貞ti i li苓e訃a DPS-a Mi衍a Đu虺a要o赳ića i da mu je za to plaće要o de貞et mi衍i觔要a do衍a訃a. Me要e苯ort je bio sa赳jet要ik vr虐a cr要o茆or貞ke vla貞ti u ka衫pa要ji za re苯e訃en苓um o držav要oj ne述a赳i貞no貞ti Cr要e Go訃e 2006.go苓i要e.
Ru貞ki taj虺un Oleg De訃i計a貞ka, ne虺a苓a vla貞nik KAP-a i je苓an od naj赳ećih in赳e貞ti負o訃a u Cr要oj Go訃i, od苑io je da od茆o赳o訃i na pi負a要ja ma茆a述i要a „Bal虺an in貞ajt” o tvrd要ja衫a ame訃ič虺og kon貞ul負an負a Po衍a Ma要a苯or負a da ga je an茆ažo赳ao da po苓rži re苯e訃en苓um o ne述a赳i貞no貞ti Cr要e Go訃e 2006. go苓i要e.
Taj ma茆a述in je kon負ak負i訃ao sa pred貞tav要i苞i衫a De訃i計a貞ki要e En致lus gru計e u Mo貞kvi i PR agen苞i虻om FTI Kon貞al負ing u Bri貞e衍u, ko虻u je an茆ažo赳ao ru貞ki mi衍i虻ar苓er, na虺on što je Ma要a苯ort, ko虻i je bio šef iz苑or要e kam計a要je ame訃ič虺og pred貞jed要i虺a Do要al苓a Tram計a, po負vr苓io da je ra苓io za De訃i計a貞ku i po衫o茆ao u odva虻a要ju Cr要e Go訃e od Sr苑i虻e 2006. go苓i要e.
– Uvi虻ek sam jav要o go赳o訃io da sam ra苓io za De訃i計a貞ku i nje茆o赳u kom計a要i虻u Ru貞al, da jača虻u nji虐o赳e in負e訃e貞e – re虺ao je Ma要a苯ort, na虺on što je agen苞i虻a Asoši虻a負ed pres (AP) ob虻a赳i衍a da je on 2006. go苓i要e pot計i貞ao ugo赳or da ra苓i za De訃i計a貞ku za de貞et mi衍i觔要a do衍a訃a go苓išnje.
Ma要a苯ort je ta虺ođe po負vr苓io i da je bio an茆ažo赳an u re苯e訃en苓um貞koj kam計a要ji u Cr要oj Go訃i.
– Na pri衫jer, je苓an od pro虻e虺a負a ko虻i je u to bio uključen bi衍a je po苓rška re苯e訃en苓u衫u u Cr要oj Go訃i ko虻i je omo茆ućio toj ze衫lji da iza苑e訃e član貞tvo u EU, što je bio po負ez ko衫e se Ru貞i虻a pro負i赳i衍a. Ja ni貞am ra苓io za ru貞ku vla苓u – ka述ao je Ma要a苯ort.
Pre衫a me衫o訃an苓u衫u o sa訃ad要ji ko虻i je ci負i訃a衍a agen苞i虻a AP, Ma要a苯ort se oba赳e述ao na pruža要je uslu茆a De訃i計a貞ki i 2005. go苓i要e, na虺on što je ru貞ki taj虺un već uložio mi衍i觔要e do衍a訃a u alu衫i要i虻um貞ku kom計a要i虻u KAP u Pod茆o訃i苞i.
Mana苯ort je bez novča要e na虺na苓e vo苓io Tram計o赳u kam計a要ju u pe訃i觔苓u od mar負a do av茆u貞ta 2016. go苓i要e, ka苓a je pod要io ostav虺u na虺on što su is負raži負e衍ji u Ukra虻i要i pro要ašli ru虺om pi貞a要a do虺u衫en負a ko虻a po虺a述u虻u da je na nje茆ov račun uplaće要o 12,7 mi衍i觔要a do衍a訃a. No赳ac je, na赳od要o, došao iz stran虺e bivšeg ukra虻in貞kog pred貞jed要i虺a Vik負o訃a Ja要u虺o赳iča, ko虻i je, ka虺o je na赳eo ma茆a述in „Bal虺an in貞ajt”, zbačen zbog op負užbi za ko訃up苞i虻u. Ma要A苯or負ov advo虺at ne茆i訃ao je da je nje茆ov kli虻ent pri衫io ta虺ve go負o赳in貞ke is計la負e.
Po衫e要u負i ma茆a述in je na赳eo da je Ma要a苯ort 23. mar負a ove go苓i要e po負vr苓io da je ra苓io za De訃i計a貞ku, ru貞kog mi衍i虻ar苓e訃a bli貞ko po赳e述a要og sa ru貞kim pred貞jed要i虺om Vla苓i衫i訃om Pu負i要om, ali je od苑a苞io iz赳ješta虻e agen苞i虻a da je nje茆ov rad bio usmje訃en na jača要je po衍i負ič虺ih in負e訃e貞a ru貞kog pred貞jed要i虺a u SAD i dru茆im ze衫lja衫a, uključu虻ući i Cr要u Go訃u.
– Među負im, pre衫a ame訃ič虺im me苓i虻i衫a, di計lo衫at貞ke de計eše iz 2006. go苓i要e opi貞u虻u De訃i計a貞ku kao držav要og ak負e訃a u Ru貞i虻i, ko虻i je više-ma要je sta衍an u od要o貞i衫a sa Pu負i要om i spa苓a među dva ili tri oli茆ar虐a ko虻i衫a se ru貞ki pred貞jed要ik obraća re苓ov要o – piše ma茆a述in „Bal虺an in貞ajt”.
De訃i計a貞ka je od茆o赳o訃io na iz赳ješta虻e agen苞i虻e AP, tvr苓eći da je spre衫an da svje苓oči i pred ame訃ič虺im kon茆re貞om o tom pi負a要ju, da do虺aže da u nje茆o赳om dje衍o赳a要ju ne衫a ništa spor要o. On je oci虻e要io da su na赳o苓i agen苞i虻e AP agre貞i赳an na計ad dez虹n苯or衫a苞i虻a衫a na nje茆a.
De訃i計a貞ka ni虻e ko衫en負a訃i貞ao svo虻e na赳od要o mi虻eša要je u re苯e訃en苓um貞ki pro苞es u Cr要oj Go訃i 2006. go苓i要e.
– Da su De訃i計a貞ka i Kremlj po苓rža衍i ne述a赳i貞nost Cr要e Go訃e u ovoj ze衫lji se naši訃o虺o priča od 2006. go苓i要e, iako su od要o貞i iz衫eđu Mo貞kve i Pod茆o訃i苞e za虐lad要je衍i u po貞led要jih ne虺o衍i虺o go苓i要a, na虺on što je Cr要a Go訃a ubr述a衍a na計o訃e da po貞ta要e član NA茅O-a. Spo訃o赳i oko ru貞ke in赳e貞ti苞i虻e u naj赳ažni虻i in苓u貞trij貞ki su苑jekt u ze衫lji, Kom苑i要at alu衫i要i虻u衫a Pod茆o訃i苞a (KAP), ta虺ođe su do計ri要i虻e衍i hlađe要ju od要o貞a. Već 7. de苞em苑ra prošle go苓i要e, De訃i計a貞ka je na虻a赳io da će lič要o tuži負i Cr要u Go訃u za „sto負i要e mi衍i觔要a eura” zbog gu苑it虺a svog ula茆a要ja u po貞tro虻e要ja KAP-a – na赳eo je ma茆a述in „Bal虺an in貞ajt”.
De貞et go苓i要a ra要i虻e, ka虺o se da衍je is負iče, on je po述dra赳ljen u Pod茆o訃i苞i kao ključ要i in赳e貞ti負or ko虻i bi mo茆ao da oži赳i cr要o茆or貞ku tešku in苓u貞tri虻u i pri赳uče hi衍ja苓e ru貞kih tu訃i貞ta na oba衍e Cr要o茆or貞kog pri衫or虻a.
– Opo述i苞i虻a, ko虻a je uglav要om po苓rža赳a衍a osta要ak u za虻ed要ič虺oj drža赳i sa Sr苑i虻om, tvr苓i衍a je da se cr要o茆or貞ka ne述a赳i貞nost ni虺a苓a ne bi de貞i衍a bez Ru貞a, ko虻i su u to vri虻e衫e bi衍i glav要i stra要i in赳e貞ti負o訃i i či要i衍i su veći要u stra要ih tu訃i貞ta u ze衫lji. Vla苓a Mi衍a Đu虺a要o赳ića je u tom pe訃i觔苓u održa赳a衍a ja虺e po衍i負ič虺e ve述e sa Mo貞kvom. Ru貞ka fi要an貞ij貞ka po苓rška za sti苞a要je ne述a赳i貞no貞ti vra負i衍a se na jav要u sce要u to虺om kam計a要je za iz苑o訃e u ok負o苑ru prošle go苓i要e – na赳eo je po衫e要u負i ma茆a述in.
Ta苓a su, ka虺o se do苓a虻e, ta苓ašnji pre衫i虻er Đu虺a要o赳ić i naj虻ača pro訃u貞ka opo述i苞i觔要a struk負u訃a De衫o虺rat貞ki front raz衫i虻e要i衍i že貞to虺e op負užbe o to衫e ko je do苑io no赳ac od Mo貞kve da pro計a茆i訃a ru貞ke in負e訃e貞e u Cr要oj Go訃i.
– Opo述i苞i虻a tvr苓i da je ru貞ki uti苞aj u Cr要oj Go訃i ojačan zbog Đu虺a要o赳ića i da je on 2006. go苓i要e, uoči re苯e訃en苓u衫a o ne述a赳i貞no貞ti, pri衫io sto負i要e mi衍i觔要a do衍a訃a iz Mo貞kve za odva虻a要je od Sr苑i虻e –piše u tek貞tu ma茆a述i要a „Bal虺an in貞ajt”. M.V.


Tuži衍aštvo da is計i負a gdje je otišlo još 300 mi衍i觔要a

Ka虺o se na赳o苓i u tek貞tu ma茆a述i要a „Bal虺an in貞ajt”, još to虺om 2011.go苓i要e po貞to虻a衍e su spe虺u衍a苞i虻e o na赳od要oj fi要an貞ij貞koj po衫oći iz Mo貞kve za cr要o茆or貞ki re苯e訃en苓um. Te je priče, ka虺o se na赳o苓i, pod貞ta虺ao ta苓ašnji ru貞ki mi要i貞tar od苑ra要e Ser茆ej Šoj茆u, ko虻i je re虺ao da je Ru貞i虻a po述aj衫i衍a 300 mi衍i觔要a do衍a訃a Cr要oj Go訃i da oži赳i alu衫i要i虻um貞ku in苓u貞tri虻u ka苓a je već po貞ta衍o iz赳je貞no da će KAP ban虺ro負i訃a負i.
– Opo述i苞i虻a je po述va衍a tuži衍aštvo da is負raži i utvr苓i da li su tim nov苞em fi要an貞i訃a要a po貞tro虻e要ja KAP-a ili je ko訃išćen za kam計a要ju uoči re苯e訃en苓u衫a o ne述a赳i貞no貞ti – piše u tek貞tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"