Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-04-19
Lakić Rat je mogao biti humaniji Nojbaher je smatrao je da drastične odmazde mogu samo da škode njemačkom Rajhu, zato što je poznato da su Srbi osvetnici koji ne praštaju
Dan - novi portal
-Pi­še: aka­de­mik Zo­ran La­kić


Stran­ci su do­sta pi­sa­li o na­šem an­ti­fa­ši­stič­kom ra­tu 1941–1945. go­di­ne. Kod nas su, uglav­nom, pre­vo­đe­ni auto­ri ko­ji su po­zi­tiv­no ci­je­ni­li tu na­šu bor­bu. Ta­ko je do­šao na red da bu­de pre­ve­den i ni­ko dru­gi ne­go Her­man Noj­ba­her – ge­ne­ral Hi­tle­ro­vog Ver­mah­ta i spe­ci­jal­ni sa­vjet­nik nje­mač­kih oku­pa­ci­o­nih sna­ga za ju­go­i­stok Evro­pe. Ni­je no­mi­no­van za ko­man­dan­ta oku­pa­ci­o­nih tru­pa u Ju­go­sla­vi­ji, jer, po Hi­tle­ru, ta dr­ža­va vi­še ne po­sto­ji na­kon krat­ko­traj­nog april­skog ra­ta 1941. go­di­ne. Osta­lo je otvo­re­no pi­ta­nje da li su fa­ši­sti svi ko­ji no­se fa­ši­stič­ke uni­for­me.
Noj­ba­her je is­tak­nu­ta lič­nost Hi­tle­ro­ve Nje­mač­ke. Iz nje­go­ve bi­o­gra­fi­je se za­klju­ču­je da je u velikoj mjeri uticao na sta­nje u oku­pi­ra­noj Ju­go­sla­vi­ji. Iz ob­ja­vlje­nih i kod nas pre­ve­de­nih nje­go­vih ,,Me­mo­a­ra’’ mo­že se za­klju­či­ti da je vr­lo če­sto do­la­zi­lo do ne­spo­ra­zu­ma s od­go­vor­nim funk­ci­o­ne­ri­ma oku­pa­ci­o­ne vla­sti – zbog pi­ta­nja re­pre­sa­li­ja pre­ma sta­nov­ni­štvu. Jed­no od spor­nih pi­ta­nja bi­la je od­ma­zda – za jed­nog ubi­je­nog Njem­ca bi­će stri­je­lja­no 100 ta­la­ca.
Sma­trao je da dra­stič­ne od­ma­zde mo­gu sa­mo da ško­de nje­mač­kom Raj­hu, za­to što je po­zna­to da su Sr­bi osvet­ni­ci koji ne praštaju. Ula­zio je u ana­li­zu ka­rak­te­ra čo­vje­ka, a do­bro je po­zna­vao isto­ri­ju srp­skog na­ro­da. Svo­je sta­vo­ve je otvo­re­no iz­la­gao lič­no Hi­tle­ru. Hi­tler je to ci­je­nio bez ob­zi­ra na to da li se i ko­liko sla­gao sa ge­ne­ra­lom Her­ma­nom Noj­ba­he­rom.
U da­ljem por­tre­ti­sa­nju Noj­ba­he­ra, ko­ri­sti­će­mo se nje­go­vim sta­vo­vi­ma iz knji­ge ,,Sr­bi u me­mo­a­ri­ma Noj­ba­he­ra’’, ko­ju je ne­dav­no ob­ja­vio Srp­ski na­ci­o­nal­ni sa­vjet Cr­ne Go­re. Sr­bi su tra­di­ci­o­nal­no bi­li pro­tiv­ni­ci Nje­mač­ke. Svi osta­li bal­kan­ski na­ro­di bi­li su nje­mač­ki sa­ve­zni­ci; sa­ra­đi­va­li su sa Njem­ci­ma. Ci­je­nio je Sr­be i do­bro po­zna­vao nji­ho­vu isto­ri­ju. „To­kom Pr­vog svjet­skog ra­ta – Sr­bi su ste­kli glas hra­brih voj­ni­ka... Ge­ring je bio za­go­vor­nik pri­ja­telj­skih od­no­sa sa Ju­go­sla­vi­jom“. Dru­gi fa­ši­stič­ki funk­ci­o­ne­ri su upo­zo­ra­va­li svo­je voj­ni­ke – da ne za­bo­ra­ve da su oni osvet­ni­ci po­gi­nu­lih su­na­rod­ni­ka iz I svjet­skog ra­ta, ka­da se po­to­ci­ma li­la nji­ho­va krv po gu­du­ra­ma.
Sa­mo u jed­noj ak­ci­ji od­ma­zde su­prot­sta­vio se stri­je­lja­nju 850 srp­skih ta­la­ca 1943. go­di­ne. To­kom či­ta­vog ra­ta su­prot­sta­vljao se si­ste­mu re­pre­sa­li­ja nad ci­vil­nim sta­nov­ni­štvom oku­pi­ra­ne Sr­bi­je i ka­sni­je Cr­ne Go­re. Po­seb­no su bi­li oštri raz­go­vo­ri o pi­ta­nju re­pre­sa­li­ja sa SS funk­ci­o­na­rom Majs­ne­rom. Sma­trao je da je „za­da­tak po­li­ci­je – da pro­na­đe pre­stup­ni­ke, a ne da pra­ti i tra­ži ta­o­ce“. Ovaj otvo­re­ni su­kob je ri­je­šen po­zi­vom Majs­ne­ra iz Be­o­gra­da. U svo­jim za­bi­lje­ška­ma ot­kri­va no­ve po­dat­ke o hap­še­nju čet­nič­kog ko­man­dan­ta Pa­vla Đu­ri­ši­ća. Na pri­mjed­bu Noj­ba­he­ra da su „Mu­sli­ma­ni, ta­ko­đe Sr­bi“, Đu­ri­šić mu je od­go­vo­rio: „Ko je Mu­sli­man, taj ni­je vi­še Sr­bin“. Vri­je­dan je i ovaj za­pis: „Me­ni je uvek bi­lo sa­vr­še­no ja­sno, da bi­smo mi, za Pa­vla Đu­ri­ši­ća, u slu­ča­ju in­va­zi­je za­pad­nih si­la na Bal­kan – po­no­vo po­sta­li nje­go­vi ne­pri­ja­te­lji br. je­dan“.
„Sr­bi­ja je bi­la ze­mlja gdje su ko­mu­ni­sti ima­li naj­sla­bi­je po­zi­ci­je na Bal­ka­nu... naj­ma­nje pri­sta­li­ca“, bi­lje­ži Noj­ba­her.
„Šip­ta­ri su se po­nu­di­li da pro­tje­ra­ju što je mo­gu­će vi­še Sr­ba... Pre­po­ru­čio sam ablan­skoj vla­di da sta­ne na kraj sa pro­tje­ri­va­njem Sr­ba... Dža­fer De­va... mi je obe­ćao da će in­ter­ve­ni­sa­ti, ka­ko bi pro­go­ni pro­tiv Sr­ba pre­sta­li“. Za­ni­mlji­va su i nje­go­va za­pa­ža­nja o Dra­ži Mi­ha­i­lo­vi­ću: „Sam Dra­ža se uz­dr­ža­vao od svih pre­go­vo­ra sa Njem­ci­ma. Ostao je pro­tiv­nik oku­pa­to­ra i vje­ran sa­ve­zni­ci­ma“... „Sa si­gur­no­šću je ra­ču­nao da će Nje­mač­ka iz­gu­bi­ti rat“.
U ok­to­bru 1943. go­di­ne, na­kon ka­pi­tu­la­ci­je Ita­li­je, Noj­ba­her je za­go­va­rao da Nje­mač­ka „igra na srp­sku kar­tu“. Pred­lo­žio je mi­ni­stru ino­stra­nih po­slo­va Ri­ben­tro­pu stva­ra­nje fe­de­ra­ci­je Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i San­dža­ka“. Nje­mač­ka voj­na upra­va bi­la bi ve­o­ma ogra­ni­če­na. Zah­ti­je­vao je i da se oslo­bo­di iz za­to­če­ni­štva srp­ski pa­tri­jarh dr Ga­vri­lo Do­žić. Ra­ču­nao je da bi na taj na­čin mo­gao da „is­ti­sne Ti­to­ve par­ti­za­ne iz Cr­ne Go­re“. I Hi­tler je po­ka­zi­vao in­te­res za ova­kvo pre­kom­po­no­va­nje Bal­ka­na. Na kra­ju ga je od­lo­žio. „Pr­vo mo­ram da po­bi­je­dim, da Nje­mač­ka do­bi­je rat, a po­sle to­ga sve će osta­lo da do­đe sa­mo od se­be – na svo­je mje­sto!“
Ge­ne­ral Her­man Noj­ba­her je 1945. go­di­ne bio za­ro­bljen. Osu­đen je na 20 go­di­na za­tvo­ra. Za to vri­je­me je i na­pi­sao svo­je ,,Me­mo­a­re’’ da svo­je­do­če da je rat mo­gao bi­ti mno­go hu­ma­ni­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"