Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-04-19 NOSILAC LISTE IZBORA DUŠAN RADOVIĆ KRUŠO U INTERVJUU ZA „DAN” ISTAKAO
Radović Savez sa DPS-om bi bio mazohizam Tokom dvogodišnje agonije u borbi da realizujemo projekte iz programa Izbora, ništa van toga, shvatili smo da DPS nema želju da bilo šta uradi za dobro Herceg Novog – rekao je Radović
Dan - novi portal
Na­ša dvo­go­di­šnje is­ku­stvo sa DPS-om ne osta­vlja ni­je­dan pro­mil šan­se za bi­lo ka­kvu bu­du­ću ko­a­li­ci­ju sa tom strankom. To bi se gra­ni­či­lo sa ma­zo­hi­zmom, ka­zao je u in­ter­vju za „Dan” no­si­lac li­ste Iz­bo­ra za her­ceg­nov­ske iz­bo­re Du­šan Ra­do­vić Kru­šo. On je re­kao da su sprem­ni na sa­rad­nju sa opo­zi­ci­jom, ali pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma.
– Uslov svih uslo­va je Her­ceg No­vi. Uje­di­nje­nje oko in­te­re­sa gra­da i gra­đa­na, jer Iz­bor sa­mo za­to i po­sto­ji – na­gla­sio je Ra­do­vić.
• S ob­zi­rom da ste bi­li u ko­a­li­ci­ji sa DPS-om, pa ste ras­ki­nu­li sa­vez, gra­đa­ni su skep­tič­ni po pi­ta­nju va­šeg po­no­vog ula­ska u sa­vez sa DPS-om.
– To­kom 2014. go­di­ne, ka­da je lo­kal­na vlast u Her­ceg No­vom pa­da­la u sve du­blju kri­zu, i ka­da smo od­lu­či­li da kao Iz­bor na­stu­pa­mo na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim van­red­nim iz­bo­ri­ma, kao pri­pre­mu za taj na­stup vi­še pu­ta smo po­ku­ša­va­li da se do­go­vo­ri­mo o pred­iz­bor­noj ko­a­li­ci­ji sa Ko­a­li­ci­jom „No­vi za No­vi”, ko­ju je pred­vo­dio SNP, na če­lu sa Ob­ra­dom Goj­ko­vi­ćem.
U no­vo­na­sta­lim, po­sti­zbor­nim okol­no­sti­ma pro­ci­je­ni­li smo da bi­lo ka­kva po­dr­ška ni­je re­al­na jer su se od­no­si u ko­a­li­ci­ji SNP-a na­ru­ša­va­li. Ubr­zo se to i po­tvr­di­lo – klub se raz­je­di­nio na ne­ko­li­ko sa­mo­stal­nih od­bor­ni­ka. Sa pra­vom sma­tram da nji­ho­ve ne­re­al­ne am­bi­ci­je i is­klju­či­vo po­li­ti­kant­ski pri­stup, ušu­škan zbog du­go­go­di­šnje pret­hod­ne vla­sti, ne bi da­li ni­ka­kve re­zul­ta­te za grad i gra­đa­ne. S dru­ge stra­ne, Iz­bor je že­lio re­zul­ta­te, i to od­mah.
No­vi iz­bo­ri ili po­li­tič­ka ne­sta­bil­nost ras­te­gla bi se u ne­do­gled, a Op­šti­na je već bi­la u v.d. sta­nju pret­hod­nih de­vet mje­se­ci. Usli­je­dio je raz­go­vor sa DPS-om. Na­kon iz­la­ga­nja pro­gra­ma i prin­ci­pa vr­še­nja vla­sti, dje­lu­ju­ći od­luč­no u pri­hva­ta­nji­ma istih, od­lu­či­li smo da uzme­mo „krst iz­daj­ni­ka na le­đa” i da bu­de­mo žr­tve sa­mo ka­ko bi­smo ne­što ura­di­li u is­klju­či­vo pro­gram­skoj ko­a­li­ci­ji sa DPS-om, sa ja­snim pro­gra­mom i ulo­gom ka­dro­va DPS-a u re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma Iz­bo­ra, to jest pro­je­ka­ta ko­ji bi po­di­gli Her­ceg No­vi iz vi­še­de­ce­nij­skog pa­da, svje­sni či­nje­ni­ce da DPS svo­jim mo­ći­ma – dr­žav­nim apa­ra­tom u Pod­go­ri­ci, mo­že po­mo­ći Her­ceg No­vom, ako ho­će. Ključ­na stav­ka do­go­vo­ra bi­la je da obez­bi­je­de oko 100 mi­li­o­na dr­žav­nih ga­ran­ci­ja ko­je bi grad ko­ri­stio za po­vla­če­nje kre­dit­ne li­ni­je iz stra­nih ba­na­ka za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta iz pro­gra­ma Iz­bo­ra.
To­kom dvo­go­di­šnje ago­ni­je u bor­bi da re­a­li­zu­je­mo pro­jek­te iz pro­gra­ma Iz­bo­ra, ni­šta van to­ga, shva­ti­li smo da DPS ne­ma že­lju da bi­lo šta ura­di za do­bro Her­ceg No­vog.
• Šta se po­tom de­si­lo?
– Dvo­go­di­šnja per­ma­nent­na op­struk­ci­ja svih pro­je­ka­ta iz pro­gra­ma Iz­bo­ra i kon­stant­ni po­ku­ša­ji raz­bi­ja­nja Iz­bo­ra, kao i spo­zna­ja da u bu­dže­tu Cr­ne Go­re za 2017. go­di­nu ni­je pred­vi­đen ni je­dan je­di­ni cent za Op­šti­nu Her­ceg No­vi, i po­red svih ini­ci­ja­ti­va i in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta ko­ji su u me­đu­vre­me­nu kom­ple­ti­ra­ni, do­ni­je­li smo od­lu­ku da ras­ki­ne­mo tu ja­lo­vu ko­a­li­ci­ju.
Na­ša dvo­go­di­šnje is­ku­stvo sa DPS-om ne osta­vlja ni­je­dan pro­mil šan­se za bi­lo ka­kvu bu­du­ću ko­a­li­ci­ju s tom par­ti­jom. To bi se gra­ni­či­lo sa ma­zo­hi­zmom. Svoj ugled i ugled mo­je fa­mi­li­je, jed­na­ko kao i ugled mno­gih iz Iz­bo­ra, ne bih ni­ka­da vi­še pro­dao kao pri­je dvi­je go­di­ne, ka­da smo to ura­di­li vje­ru­ju­ći da će­mo sa zva­nič­no naj­ja­čim ka­pa­ci­te­ti­ma i funk­ci­ja­ma u dr­ža­vi po­kre­nu­ti Her­ceg No­vi, grad na kra­ju pu­ta.
• Je­ste li sprem­ni na po­sti­zbor­ni sa­vez sa opo­zi­ci­jom, s ob­zi­rom da pre­ma pro­cje­na­ma opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ima­ju ve­ći­nu u Her­ceg No­vom?
– Sprem­ni smo za to, na­rav­no, ali, kao i do sa­da, pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma. Uslov svih uslo­va je Her­ceg No­vi. Uje­di­nje­nje oko in­te­re­sa gra­da i gra­đa­na, jer Iz­bor sa­mo za­to i po­sto­ji. Raz­voj gra­da, kroz efi­ka­snu re­a­li­za­ci­ju sprem­nih pro­je­ka­ta za Her­ceg No­vi. Iz­bor je u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne pri­pre­mio sve, pri­je sve­ga pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­ki plan, te­melj svih pro­je­ka­ta. Dru­gi uslov je da svi sa­mo ula­žu svo­je naj­bo­lje u na­šu bu­du­ću pro­gram­sku ko­a­li­ci­ju, a da ne tra­že ni­šta.
• Šta no­vo nu­di­te u ovoj kam­pa­nji i za­što sma­tra­te da bi gra­đa­ni tre­ba­lo da vas po­dr­že ima­ju­ći u vi­du is­ku­stvo od 2014. go­di­ne do da­nas?
– Iz­bor je, u uslo­vi­ma ja­lo­ve sa­rad­nje sa DPS-om i upr­kos po­me­nu­tom stal­nom pod­me­ta­nju, re­a­li­zo­vao ve­li­ki broj zna­čaj­nih ak­tiv­no­sti. Pred­u­ze­ća iz na­še nad­le­žno­sti – Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, Par­king ser­vis, Agen­ci­ja za raz­voj i iz­grad­nju Her­ceg No­vog, Agen­ci­ja za raz­voj Or­je­na, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Her­ceg No­vi, JUK Her­ceg fest –po­slo­va­la su vr­lo po­zi­tiv­no, sma­nji­la tro­ško­ve i ima­la ve­će pri­li­ve ne­go pri­je, a gra­đa­ni­ma su pru­ža­la po­bolj­ša­ne uslu­ge. Pro­mi­je­nje­ni su prin­ci­pi funk­ci­o­ni­sa­nja tih pred­u­ze­ća. Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja je če­ti­ri pu­ta po­ve­ća­la pri­liv pri­ho­da od go­sti­ju i fi­nan­si­ra­la ve­li­ki broj tu­ri­stič­kih i kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja u Her­ceg No­vom, ko­je su na taj na­čin vid­no obo­ga­će­ne.
Nu­di­mo re­a­li­za­ci­ju vr­lo zna­čaj­nih pro­je­ka­ta. Na­ma je cilj da se dje­ca vra­te u Her­ceg No­vi, da se za­po­sle u no­vim ho­te­li­ma na Lu­šti­ci, u ski-cen­tru na Or­je­nu, da gra­đa­ni­ma ko­ji ži­ve od tu­ri­zma se­zo­na tra­je to­kom ci­je­le go­di­ne. Ima­mo ne sa­mo pro­jek­te, već i in­te­re­so­va­nja in­ve­sti­to­ra ko­ji bi u tran­spa­rent­nom pro­ce­su po­nu­di­li svo­ja po­nu­de i in­ve­sti­ci­je, to­li­ko po­treb­ne Her­ceg No­vom. Evo i sa­da u Vla­di Cr­ne Go­re sto­je pi­sma o na­mje­ra­ma šest in­ve­sti­to­ra za lo­ka­ci­ju Do­bra lu­ka na Lu­šti­ci, ima­mo već sa­da us­po­sta­vlje­ne ne sa­mo kon­tak­te, već i pla­no­ve ka­ko za in­ve­sti­ci­je ko­je su nu­žne za ra­voj In­sti­tu­ta Iga­lo, sportskog tu­ri­zma i ski-cen­tra na Or­je­nu, ta­ko i za vi­še raz­li­či­tih tur­stič­kih i ho­tel­skih obje­ka­ta na Lu­šti­ci.
M.V.


Da od­lu­ču­ju No­vlja­ni

• Mi­sli­te li da će is­hod iz­bo­ra u Her­ceg No­vom ima­ti uti­ca­ja na po­li­tič­ku sce­nu na dr­žav­nom ni­vou i mo­že li se oče­ki­va­ti ras­pi­si­va­nje op­štih iz­bo­ra u sko­ri­je vri­je­me?
– Mi smo lo­kal­no udru­že­nje gra­đa­na i za­ni­ma nas sa­mo Her­ceg No­vi. Ne že­li­mo da uče­stvu­je­mo u po­li­tič­kom ži­vo­tu Cr­ne Go­re, već sa­mo Her­ceg No­vog. To je ono što nas raz­li­ku­je od ve­ći­ne dru­gih na ovim iz­bo­ri­ma. Sma­tra­mo da o Her­ceg No­vom tre­ba da od­lu­ču­ju No­vlja­ni, a ne da se od­lu­ču­je u Pod­go­ri­ci. Na­rav­no, ka­da su u pi­ta­nju lo­kal­ni iz­bo­ri. Ka­da su par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, mi smo bi­ra­či kao i svi dru­gi, ta­ko da ne da­je­mo se­bi za pra­vo da pri­ča­mo o Pod­go­ri­ci.


Is­pi­ta­ti lo­še pri­va­ti­za­ci­je

• Broj­ne su sum­nji­ve pri­va­ti­za­ci­je u Her­ceg No­vom u re­ži­ji cr­no­gor­ske vla­de. Vje­ru­je­te li da sum­nji­vi ugo­vo­ri mo­gu bi­ti pre­i­spi­ta­ni, a in­te­res gra­đa­na ipak za­šti­ćen?
– Na­rav­no, ali je po­tre­ban ne­za­vi­san pra­vo­sud­ni si­stem. Mi smo za­u­sta­vi­li lo­šu pri­va­ti­za­ci­ju In­sti­tu­ta Iga­lo. Mi smo ti ko­ji su tra­ži­li da se bol­ni­ca Me­lji­ne vra­ti Her­ceg No­vom i da se ras­ki­ne ta ne­u­spje­šna pri­va­ti­za­ci­ja. Is­ti­čem da to tra­ži­mo uz po­nu­du rje­še­nja ka­ko to i uspje­šno od­ra­di­ti – naj­bo­lje za Her­ceg No­vi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"