Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-04-19 DPS U POLEMICI SA DEMOKRATAMA KORISTI REČENICE IZ SAOPŠTENJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE OD PRIJE DVIJE GODINE
Saopštenje DPS-a od prije dva dana identično onom iz 2015. godine Prepisuju čak i uvrede DPS u jučerašnjem reagovanju koristi formulaciju „kad bi mogla, i gumerabika bi pocrvenjela od principijelne rastegljivosti Demokrata“, a prije dvije godine su u saopštenju Ministarstva poljoprivrede naveli „kad bi mogla, i gumerabika bi pozavidjela na ovoj rastegljivosti principa“
Dan - novi portal
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta pre­pi­sa­la je dio sa­op­šte­nja Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de sta­rog sko­ro dvi­je go­di­ne po­le­mi­šu­ći sa De­mo­kra­ta­ma u okvi­ru pred­iz­bor­ne kam­pa­nje u Her­ceg No­vom. Mi­ni­star­stvom je u to vri­je­me ru­ko­vo­dio Pe­tar Iva­no­vić, ko­ji je sa­da ko­or­di­na­tor DPS-a za Her­ceg No­vi.
– Kad bi mo­gla, i gu­me­ra­bi­ka bi po­cr­ve­nje­la od prin­ci­pi­jel­ne ras­te­glji­vo­sti De­mo­kra­ta – po­ru­ču­ju iz DPS-a u na­slo­vu re­a­go­va­nja ko­je pot­pi­su­je nji­hov od­bor­nič­ki kan­di­dat u Her­ceg No­vom Ili­ja An­drić.
Go­to­vo iden­tič­na re­če­ni­ca po­ja­vi­la se još pri­je dvi­je go­di­ne u po­le­mi­ci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de sa De­mo­krat­skom na­rod­nom par­ti­jom.
– Vje­ro­vat­no je De­mo­krat­sku na­rod­nu par­ti­ju vo­dio isti prin­cip – da za­šti­ti ma­le po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če – ka­da su nje­ni pred­stav­ni­ci pri­li­kom iz­ja­šnja­va­nja oko Za­ko­na o vi­nu gla­sa­li za amand­man ko­ji šti­ti jed­nu je­di­nu de­si­tle­ri­ju u Cr­noj Go­ri, ko­ja svo­je pro­iz­vo­de, gle ču­da, ne pra­vi na na­čin što ot­ku­plju­je od ma­lih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča. ko­je DNP bra­ni, već ta­ko što uvo­zi gro­žđe iz dru­gih dr­ža­va. Kad bi mo­gla, i gu­me­ra­bi­ka bi po­za­vi­dje­la na ovoj ras­te­glji­vo­sti prin­ci­pa – po­ru­či­li su iz mi­ni­star­stva 2015.go­di­ne.
U An­dri­će­vom re­a­go­va­nju oci­je­nje­no je da „Be­či­će­ve De­mo­kra­te sa­mo tre­ba pu­sti­ti da ra­de sa­mi”.
– Ta­ko će naj­vi­še re­ći o se­bi, po­što o sve­mu dru­gom ću­te kao ri­be. Tre­ba im oda­ti pri­zna­nje na vje­što upa­ko­va­nim la­ži­ma od ko­jih vr­vi sva­ko nji­ho­vo obra­ća­nje jav­no­sti, po­seb­no to­kom po­sled­njih ne­ko­li­ko da­na –na­veo je An­drić.
De­mo­kra­te su DPS-u po­ru­či­le da su ih bar ne­če­mu na­u­či­li.
– U pr­vom od­go­vo­ru vas opo­me­nu­smo da ni­je li­je­po sla­ti ne­pot­pi­sa­na sa­op­šte­nja, pa ste i ovo sa­op­šte­nje pri­ka­či­li još jed­nom mla­dom čo­vje­ku. A bo­lje da ni­ste. Iako va­ši vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri ni­su ne­po­zna­ti kao ma­li pla­gi­ja­to­ri, ovo­ga pu­ta ste pre­va­zi­šli sa­mi se­be. Za­pra­vo, po­če­li ste da pre­pi­su­je­te i sop­stve­na sa­op­šte­nja. Osim to­ga, ovim sa­op­šte­njem i do­sjet­kom o gu­me­ra­bi­ci, ko­ja je, valj­da, tre­ba­lo da bu­de du­ho­vi­ta, ot­kri­li ste nje­go­vog stvar­nog auto­ra – pi­še u re­a­go­va­nju De­mo­kra­ta.
Ka­ko su do­da­li, na šte­tu ilu­zi­je o ori­gi­nal­no­sti, stvar­ni autor se po­bri­nuo da iz­dik­ti­ra čak i na­slov.
– Mi­ni­star Iva­no­vić se ma­lo pre­ra­ču­nao. Ko mi­sli da mu sto­je tu­đe na­o­ča­re i da mu va­lja tu­đi te­le­fon, taj mi­sli i da mu isto sa­op­šte­nje ide za sva­ku pri­li­ku. Na kra­ju, da po­sta­vi­mo pi­ta­nje auto­ru sa­op­šte­nja. Ima li dje­vo­ja­ka u No­vom da ska­ču na va­še auto u po­kre­tu i ho­će li se ovo­ga pu­ta pu­šti o tro­šku gra­đa­na No­vog – is­ta­kle su De­mo­kra­te.
Sa dru­ge stra­ne, An­drić je na­veo da De­mo­kra­te i da­lje ni­je­su ob­ja­sni­le jav­no­sti, pri­je sve­ga onoj u Her­ceg No­vom, ko su na­vod­ni kri­mi­nal­ci ko­ji su bi­li na sku­pu DPS-a u tom gra­du.
– Ta­ko­đe, i da­lje ni­je­su is­pla­ti­li mla­de ko­ji su za 20 eura na dan pro­mo­vi­sa­li la­žne na­de De­mo­kra­ta u bo­lje sju­tra – tvr­di An­drić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći te An­dri­će­ve na­vo­de, De­mo­kra­te su po­ru­či­le da se na mla­dost ne mo­že uda­ri­ti, „što DPS sa ve­li­kom upor­no­šću či­ni, ali mla­dost ne mo­že po­bi­je­di­ti ni­ko, pa ni DPS”. V.R.


Tvrd­nju DPS-a de­man­tu­je 97 pot­pi­sa

Mla­di vo­lon­te­ri De­mo­kra­ta, njih 97, pot­pi­si­ma su ne­gi­ra­li tvrd­nje DPS-a da kam­pa­nju te par­ti­je u Her­ceg No­vom spro­vo­de za dnev­ni­ce.
–Mi, mla­di vo­lon­te­ri De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, svo­jom ča­šću i uz pu­nu kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost, iz­ja­vlju­je­mo da za kam­pa­nju od vra­ta do vra­ta ni­ka­da ni­smo pri­mi­li ni je­dan je­di­ni cent. Sve ono što je u tom smi­slu na­ve­de­no u sa­op­šte­nju na ko­je re­a­gu­je­mo go­la je ne­i­sti­na. Mi kam­pa­nju vo­di­mo sr­cem – po­ru­ču­ju mla­de De­mo­kra­te.
Re­a­go­va­nje su pot­pi­sa­li: Vla­dan Ra­di­no­vić, Da­ni­ca Pe­jo­vić, Vo­ji­slav Ta­dić, Bran­ko Vu­ko­vić, Mir­ko Ba­bić, La­zar Vuk­če­vić, Mi­li­ca Vuč­ko­vić, Vla­da­na Kun­da­či­na, Mir­ko Bo­žo­vić, Da­ni­lo Ra­le­vić, Đo­le Šće­kić, Lu­ka Kr­sto­vić, San­dra La­le­vić, Jo­va­na Ra­di­no­vić, Mla­den Pe­jo­vić, Je­le­na Ćo­so­vić, Bo­ri­slav Mi­ju­ško­vić, Sla­đa­na Go­šo­vić, Ni­ko­li­na Man­dić, An­đel­ko Vuk­če­vić, Mi­lić Ra­de­vić, Ni­ko­la Osto­jić, Bo­žo Ra­di­no­vić, Rad­mi­la Po­po­vić, Bran­ka Dra­go­vić, Ma­ja Sto­ja­no­vić, Mir­ja­na Đu­ro­vić, Vla­di­mir Gr­gur, Je­le­na Mar­ti­no­vić, Vuk Gu­to­vić, Jo­va­na Gr­gur, Kri­sti­na Bi­je­lić, Mi­lan Bo­ško­vić, Spa­so Po­po­vić, Ma­noj­lo Se­ku­lić, Iva­na Bo­jo­vić, Ta­ma­ra Ćo­rić, Mar­tin Klja­jić, Bo­jan Ra­je­vić, Ne­ma­nja Vu­ko­vić, Vla­di­mir Mar­ja­no­vić, Sta­ni­ca De­le­tić, Ta­nja Džan­kić, San­dra Fe­mić, Ivan­ka Mar­ko­vić, Sr­đan Raj­ko­vić, Dra­ga­na Ra­je­vić, Ste­fan Vu­ko­vić, Va­len­ti­na Bu­ga­rin, Pe­tar Po­ro­bić, Mar­ko Vu­ko­vić, San­dra Ša­bo­tić, Mi­loš Zin­do­vić, Jo­va­na Ra­jak, Vu­ka­šin Sta­ma­to­vić, Jo­va­na Dra­ga­še­vić, Da­ni­ca Je­lić, Dar­ko Mu­ča­li­ca, Kri­sti­na Va­si­lje­vić, Ste­van Ter­zić, Ni­ko­la Ka­žić, Du­šan Ka­lu­đe­ro­vić, Iva­na Re­bić, An­đa Kru­nić, Mi­lu­ša Gu­to­vić, Dra­ga­na Vi­dić, Lju­bi­sav Le­kić, Mi­loš Mi­kić, Ra­do­mir Đo­ko­vić, Bo­ris Baj­zek, Mi­lun Rmuš, Zo­ra­na Ba­kić, Vas­ko Po­po­vić, Vla­dan Ra­ko­če­vić, Ra­do­i­ca Iva­no­vić, Velj­ko Vuk­sa­no­vić, Sla­đa­na Be­čić, Bo­jan Asa­no­vić, Mi­loš Bo­jo­vić, Ma­ri­ja Kne­že­vić, Ste­van Ki­li­bar­da, Ma­ri­ja Pa­vi­će­vić, Jan­ko Kr­sto­vić, Ta­ma­ra Ke­njić, Bla­go­je Si­ja­čić, La­bud La­la­to­vić, Ne­ma­nja Zla­ti­ča­nin, Ani­ca Vu­jo­vić, Bo­jan Me­de­ni­ca, Đor­dje Re­bić, Mi­lan Ne­ško­vić, Ta­ma­ra Be­kan, Slo­bo­dan Ma­slak, Ma­ri­ja Mi­tro­vić, Mi­loš Ka­stra­to­vić, Ve­lič­ko To­mo­vić i Ve­li­bor To­mo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"