Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-04-19 NCA, BIA I SDT ISTRAŽUJU UČEŠĆE CRNOGORSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOM ŠVERCU KOKAINA
Zaplijenjeni kokain Britanci traže istragu protiv dva klana U okviru akcije „Breveta”, istražitelji provjeravaju pomorce sa područja Bara, Kotora i Herceg Novog koji su, kako se sumnja, bili kuriri kriminalnih grupa iz Crne Gore, a koji su u više navrata boravili u nekim južnoameričkim lukama
Dan - novi portal
Bri­tan­ska spe­ci­ja­li­zo­va­na slu­žba za bor­bu pro­tiv me­đu­na­rod­nog šver­ca nar­ko­ti­ka, u sa­rad­nji sa cr­no­gor­skom po­li­ci­jom, Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom i srp­skom BIA, po­kre­nu­la je ak­ci­ju či­ji je cilj ot­kri­va­nje kri­jum­ča­ra ko­ka­i­na iz Cr­ne Go­re. „Da­nu” je po­tvr­đe­no da se ra­di o ak­ci­ji pod kod­nim na­zi­vi­om „Bre­ve­ta” (po­mor­ska do­zvo­la za upra­vlja­nje plo­vi­li­ma – prim. aut). Is­tra­ga je usmje­re­na pre­ma po­mor­ci­ma iz Cr­ne Go­re za ko­je se sum­nja da su po­ve­za­ni sa ko­tor­skim i bar­skim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ko­je se ba­ve me­đu­na­rod­nim kri­jum­ča­re­njem ko­ka­i­na.
Is­tra­ži­te­lji pro­vje­ra­va­ju po­mor­ce sa pod­ruč­ja Ba­ra, Ko­to­ra i Her­ceg No­vog ko­ji su, ka­ko se sum­nja, bi­li ku­ri­ri kri­mi­nal­nih gru­pa­ iz Cr­ne Go­re, a ko­ji su u po­sled­nje dvi­je go­di­ne u vi­še na­vra­ta bo­ra­vi­li u ne­kim ju­žno­a­me­rič­kim lu­ka­ma.
Na­ci­o­nal­na agen­ci­ja za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la Ve­li­ke Bri­ta­ni­je (NCA), na­kon ne­ko­li­ko za­plje­na ko­ka­i­na, ra­de­ći na tim slu­ča­je­vi­ma, do­šla je do sa­zna­nja da su u šer­cu dro­ge uče­stvo­va­li ku­ri­ri iz Cr­ne Go­re. U ne­ko­li­ko slu­ča­je­va is­po­sta­vi­lo se da je za­pli­je­nje­ni ko­ka­in u stva­ri bio na­mi­je­njen cr­no­gor­skim nar­ko- kla­no­vi­ma. Na­kon to­ga je po­kre­nu­ta op­se­žna ak­ci­ja ka­ko bi se utvr­dio ta­čan iden­ti­tet ku­ri­ra, ali i oso­ba ko­je su po­ru­či­li ve­će ko­li­či­ne nar­ko­ti­ka.
Bri­tan­ska NCA, sr­bi­jan­ska BIA i cr­no­gor­ski Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo raz­mi­je­ni­li su po­dat­ke ko­je po­sje­du­ju o kri­mi­nal­nim gru­pa­ma iz na­še dr­ža­ve za ko­je se sum­nja da se ba­ve šver­com ko­ka­i­na. Nad­le­žne slu­žbe po­ja­ča­le su kon­tro­le na bro­do­vi­ma ka­ko u Cr­noj Go­ri, ta­ko i u dru­gim ze­mlja­ma ko­je su, pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, us­put­ne sta­ni­ce u kri­jum­ča­re­nju ko­ka­i­na.
Is­tra­gu pro­tiv cr­no­gor­skih nar­ko-kla­no­va vo­de i ita­li­jan­ska Gvar­di­ja di Fi­nan­ca (GDF) i ame­rič­ka DEA, ko­je su do­šle do po­da­ta­ka da kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je iz Cr­ne Go­re ku­pu­ju ko­ka­in od Re­vo­lu­ci­o­nar­nih oru­ža­nih sna­ga Ko­lum­bi­je (FARK), or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je na li­sti te­ro­ri­stič­kih gru­pa Stejt de­part­men­ta. To je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju o ra­du Tu­ži­la­štva Re­pu­bli­ke Ita­li­je i Na­ci­o­nal­ne an­ti­ma­fi­ja­ške di­rek­ci­je (DNA), u ko­me se kon­sta­tu­je da ita­li­jan­ski is­tra­žni or­ga­ni is­pi­tu­ju dje­lo­va­nje jed­ne kri­mi­nal­ne gru­pe iz Cr­ne Go­re či­ji su pri­pad­ni­ci ak­tiv­ni na ita­li­jan­skoj te­ri­to­ri­ji. 
U pi­ta­nju je „ko­tor­ski klan”, ko­ji je kri­mi­nal­nu ak­tiv­nost po­čeo kao je­din­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja, da bi se vre­me­nom po­di­je­lio na dva kla­na – „ška­ljar­ski” i „ka­vač­ki”. Ita­li­jan­ski iz­vje­štaj sa­dr­ži po­da­tak da je cr­no­gor­ski klan po­ve­zan s ka­la­brij­skom N`drangetom, ko­ja se sma­tra naj­o­pa­sni­jom kri­mi­nal­nom or­ga­ni­za­ci­jom u Evro­pi. 
Pre­ma iz­vje­šta­ju, sa­rad­nja ita­li­jan­ske fi­nan­sij­ske po­li­ci­je i ame­rič­ke DEA do­ve­la je do ozbilj­nih is­tra­ga u raz­li­či­tim dje­lo­vi­ma svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći i Cr­nu Go­ru, Bra­zil, Ar­gen­ti­nu, Do­mi­ni­kan­sku Re­pu­bli­ku, Ko­lum­bi­ju i Špa­ni­ju. Na tim mje­sti­ma, ka­ko se na­vo­di, uko­ri­je­nje­ni su čla­no­vi ka­la­brij­ske or­ga­ni­za­ci­je N`drangeta i dru­ga s nji­ma po­ve­za­na li­ca.
To­kom is­tra­ga ko­je je spro­ve­la DEA ot­kri­ve­no je da kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je iz tih ze­ma­lja ko­ka­in ku­pu­ju od Re­vo­lu­ci­o­nar­nih oru­ža­nih sna­ga Ko­lum­bi­je (FARK), or­ga­ni­za­ci­je ko­ja pro­iz­vo­di i ši­rom svi­je­ta di­stri­bu­i­ra ogrom­ne ko­li­či­ne ko­ka­i­na.
M.V.P.


Tu­ži­la­štvo bez od­go­vo­ra

Ka­ko bi­smo sa­zna­li vi­še de­ta­lja o ak­ci­ji „Bre­ve­ta”, upu­ti­li smo pi­ta­nja Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Me­đu­tim, oni ni­je­su od­go­vo­ri­li na na­ša pi­ta­nja.
Ina­če, ak­ci­ja „Bre­ve­ta” se po­mi­nje i u iz­vje­šta­ju Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va o ra­du i sta­nju u uprav­nim obla­sti­ma.
– U sa­rad­nji sa SDT, NCA Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i POK Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja, u to­ku su ak­tiv­no­sti po pred­me­tu „Bre­ve­ta”, u ve­zi sa me­đu­na­rod­nim kri­jum­ča­re­njem ko­ka­i­na – pi­še u tom iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"