Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-04-19 ELEKTROPRIVREDA RASPISALA TENDER ZA IZRADU STUDIJE OPRAVDANOSTI KUPOVINE AKCIJA RUDNIKA UGLJA
Savjetnika plaćaju 100 hiljada eura Studija se izrađuje nakon što su italijanska kompanija A2A, koja u EPCG posjeduje 41,7 odsto akcija, i brat bivšeg premijera Aco Đukanović 28. decembra prošle godine dostavili zajedničku ponudu da EPCG kupi akcije koje Italijani i Đukanović imaju u pljevaljskom Rudniku uglja, za koje traže ukupno 17 miliona eura
Dan - novi portal
Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re ob­ja­vi­la je ju­če na svom saj­tu ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju za otvo­re­ni po­stu­pak jav­ne na­bav­ke za na­bav­ku uslu­ga: Sa­vje­to­dav­ne uslu­ge, iz­ra­de stu­di­je oprav­da­no­sti ula­ga­nja i pro­cje­na pred­u­ze­ća Rud­nik uglja Plje­vlja.
Ten­der je ras­pi­san na­kon što je na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra EPCG, po­sled­njeg da­na ja­nu­a­ra, usvo­je­na od­lu­ka o iz­ra­ža­va­nju za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka uglja.
Po­nu­de se mo­gu do­sta­vlja­ti do 25. ma­ja do 9 sa­ti, a otva­ra­nje je za­ka­za­no za 10 sa­ti, istog da­na u uprav­noj zgra­di EPCG u Nik­ši­ću. Od­lu­ka o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de bi­će donesena u ro­ku od 90 da­na od da­na jav­nog otva­ra­nja po­nu­da.
Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pred­me­ta na­bav­ke, sa ura­ču­na­tim PDV-om je 100 hi­lja­da eura, a ta sred­stva će naj­po­volj­ni­jem po­nu­đa­ču bi­ti is­pla­će­na u ro­ku od 60 da­na od da­na iz­vr­še­nja uslu­ge i is­po­sta­vlja­nja fak­tu­re.
Stu­di­ja oprav­da­no­sti ula­ga­nja tre­ba da ob­u­hva­ti pro­cje­nu Rud­ni­ka, kao i re­al­nu vri­jed­nost ak­ci­ja tog pred­u­ze­ća. Ta­ko­đe, stu­di­ja tre­ba da sa­dr­ži i pro­cje­nu in­ve­sti­ci­o­ne vri­jed­no­sti ka­pi­ta­la RUP u skla­du sa Me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma pro­cje­ne, iz po­zi­ci­je ob­je­di­nja­va­nja ter­mo-ener­get­skog kom­plek­sa Ter­mo­e­lek­tra­na-Rud­nik, kao i iz­ra­du od­go­va­ra­ju­ćeg iz­vje­šta­ja o pro­cje­ni.
– U po­stup­ku jav­ne na­bav­ke mo­že da uče­stvu­je sa­mo po­nu­đač upi­san u re­gi­star kod or­ga­na nad­le­žnog za re­gi­stra­ci­ju pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ko­ji je ured­no iz­vr­šio sve oba­ve­ze po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa u skla­du sa za­ko­nom, od­no­sno pro­pi­si­ma dr­ža­ve u ko­joj ima sje­di­šte – na­ve­de­no je u po­zi­vu.
Naj­ni­ža po­nu­đe­na ci­je­na no­si 40 bo­do­va, pre­ma kri­te­ri­ju­mi­ma za iz­bor naj­po­volj­ni­je po­nu­de, dok kva­li­tet no­si 60 bo­do­va, a rok iz­vr­še­nja ugo­vo­ra je 30 da­na od da­na pot­pi­si­va­nja.
Od­lu­ka o za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka usvo­je­na je na­kon što su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, ko­ja u EPCG po­sje­du­je 41,7 od­sto ak­ci­ja, i brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­sta­vi­li za­jed­nič­ku po­nu­du da EPCG ku­pi ak­ci­je ko­je Ita­li­ja­ni i Đu­ka­no­vić ima­ju u plje­valj­skom Rud­ni­ku uglja. A2A je vla­snik dva mi­li­o­na ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 39,49 od­sto, a Đu­ka­no­vić je vla­snik 617.920 ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 12,2 od­sto, što je ukup­no 51,69 od­sto ka­pi­ta­la. A2A i Aco Đu­ka­no­vić po­nu­di­li su svo­je ak­ci­je po ci­je­ni od 6,5 eura za ak­ci­ju, od­no­sno A2A svoj udio nu­di za 13 mi­li­o­na, a Đu­ka­no­vić za 4,016 mi­li­o­na eura.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra EPCG Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić sma­tra da se ra­di o na­stav­ku sce­na­ri­ja bra­će Đu­ka­no­vić, ko­ji, po ko zna ko­ji put, že­le da tr­gu­ju dr­žav­nom imo­vi­nom.
– Ra­di se o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu u ko­ji su umi­je­ša­ni i spe­ci­jal­ni tu­ži­lac za bor­bu pro­tiv ogra­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ko­ji je od­bio vi­še kri­vič­nih pri­ja­va, ko­je je tre­ba­lo da spri­je­če Đu­ka­no­vi­će da na­ne­su šte­tu gra­đa­ni­ma i EPCG u vi­si­ni od oko 100 mi­li­o­na eura. Di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Mi­o­mir M. Mu­go­ša ni­je od bo­ga­tih ak­ci­o­na­ra Rud­ni­ka na­pla­tio po­re­ze i do­pri­no­se, pa sa­da že­le da unov­če fir­mu ko­ja iz go­di­ne u go­di­nu pro­iz­vo­di gu­bit­ke. U sve to su uklju­če­ni i sa­vjet­ni­ci biv­šeg i sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra, a ta­ko­đe smi­je­njen je sta­ri sa­stav od­bo­ra di­rek­to­ra EPCG i po­sta­vljen no­vi, ko­ji re­a­li­zu­je sce­na­rio bru­tal­ne pljač­ke EPCG, a sa­mim tim i gra­đa­na, ko­ji će sve to da pla­te kroz po­ve­ća­nje ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je – ka­zao je on.
Mi­lič­ko­vić sma­tra da tre­ba spri­je­či­ti ta­kav na­um.
– Ra­di se o svo­je­vr­snom kon­flik­tu in­te­re­sa i bru­tal­ne pljač­ke, gdje A2A pro­da­je ak­ci­je sa­mom se­bi, jer i kad te di­o­ni­ce ot­ku­pi EPCG, A2A će po­no­vo bi­ti vla­snik ak­ci­ja u Rud­ni­ku uglja. To je far­sa i, na­ža­lost, ovo ni­je slu­čaj za na­šeg SDT-a, pa mi ak­ci­o­na­ri po­zi­va­mo spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca iz Ita­li­je da se uklju­či u ovaj slu­čaj, jer ova­kvo po­na­ša­nje ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je na­no­si ve­li­ku šte­tu i ak­ci­o­na­ri­ma te fir­me u Ita­li­ji i ugle­du Ita­li­je – re­kao je Mi­lič­ko­vić.
Sma­tra da je Za­kon o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga do­ni­jet ka­ko bi se Rud­ni­ku omo­gu­ćio taj­ming da se ak­ci­je tog pred­u­ze­ća pro­da­ju EPCG, a taj, ka­ko je is­ta­kao, kri­mi­nal, pla­ti­li gra­đa­ni.J.V.


Za­ki­nu­ti po­la mi­li­o­na

U spo­ru ko­ji vo­di gru­pa ma­lih di­o­ni­ča­ra Elek­tro­pri­vre­de u pod­go­rič­kom Osnov­nom su­du, a ko­je pred­sta­vlja Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić, sa Cen­tral­nom de­po­zi­ta­r­nom agen­ci­jom, Ko­mi­si­jom za har­ti­je od vri­jed­no­sti i Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju i Vla­de, zbog na­či­na na ko­ji je ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A 2009. go­di­ne od njih ot­ku­pi­la ak­ci­je, sa­slu­šan je vje­štak eko­nom­sko fi­nan­sij­ske stru­ke Mi­loš Mi­ke­tić.
Gru­pa ak­ci­o­na­ra, tra­ži po­vra­ćaj oko 20 hi­lja­da eura za pro­vi­zi­ju ko­ja je na­pla­će­na pri­li­kom pro­da­je ak­ci­ja EPCG ita­li­jan­skoj kom­pa­ni­ji. Po ri­je­či­ma Mi­lič­ko­vi­ća, ošte­će­no je 7.000 ak­ci­o­na­ra EPCG za 505 hi­lja­da eura, što sa za­kon­skom za­te­znom ka­ma­tom iz­no­si mi­li­on.
Vje­štak je u svom na­la­zu na­veo da je na ka­sto­di ra­ču­ne, od­no­sno ka­sto­di agen­tu tu­ži­la­ca, upla­ćen iz­nos ko­ji je za 0,5 od­sto ma­nji od iz­no­sa ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne, od­no­sno za iz­nos ko­ji se po­tra­žu­je tu­žbom. Vje­štak je, ta­ko­đe, po­ja­snio i da pre­nos vla­sni­štva nad ak­ci­ja­ma na T+0 pod­ra­zu­mi­je­va da se u istom da­nu iz­vr­ši pre­nos sred­sta­va sa stra­ne kup­ca na ra­čun pro­dav­ca i obr­nu­to – tran­sfer vla­sni­štva sa pro­dav­ca na kup­ca, što u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je ura­đe­no.
– Pro­da­vac ak­ci­ja je u kon­kret­nom slu­ča­ju, sred­stva do­bio dan ka­sni­je – na­veo je Mi­ke­tić.
Ro­či­šte je od­lo­že­no za 1. jun, a sud će do ta­da pri­ba­vi­ti iz­vod o sta­nju ak­skrou ra­ču­na A2A kod Pr­ve ban­ke, a ta­ko­đe će pri­ba­vi­ti i ugo­vo­re o oba­vlja­nju ka­sto­di po­slo­va ko­je su tu­ži­o­ci za­klju­či­li sa NLB ban­kom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"