Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-19 U MANS-U TVRDE DA JE PAVLE RADULOVIĆ OBMANUO JAVNOST DA JE O PREDLOGU AKTA O PLANIRANJU I IZGRADNJI ODRŽANA JAVNA RASPRAVA
Radulović Ministar podmetnuo drugi zakon
Dan - novi portal
Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vle Ra­du­lo­vić gru­bo je ob­ma­nuo jav­nost Cr­ne Go­re ka­da je pret­hod­ne sed­mi­ce sa­op­štio da je o Pred­lo­gu no­vog za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji odr­ža­na jav­na ras­pra­va još 2015. go­di­ne, jer se ra­di o pot­pu­no no­vom do­ku­men­tu u od­no­su na ono što je pre­zen­to­va­no jav­no­sti pri­je vi­še od go­di­nu, uka­za­li su iz MANS-a. U toj ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji sma­tra­ju da je Pred­log za­ko­na, ko­ji je pred­sta­vljen pro­šle ne­dje­lje, „spa­ko­van u sa­moj Vla­di” i da pred­lo­že­na rje­še­nja idu u ko­rist sa­mo pri­vat­nim in­te­re­si­ma.
Di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac oci­je­nio je da rje­še­nja pred­sta­vlje­na u pred­lo­že­nom za­ko­nu ne mo­gu bi­ti re­zul­tat su­ge­sti­ja uče­sni­ka jav­ne ras­pra­ve.
– Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT) je u no­vem­bru 2015. go­di­ne gra­đa­ni­ma i struč­noj jav­no­sti na jav­nu ras­pra­vu po­nu­di­lo Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, sa rje­še­nji­ma ko­ja se vi­še ne na­la­ze u fi­nal­nom do­ku­men­tu za­ko­na, ko­ji čak ne­ma vi­še ni isti na­ziv. Tač­no je da su u toj jav­noj ras­pra­vi uče­stvo­va­le broj­ne za­in­te­re­so­va­ne stra­ne, pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja i da su ko­men­ta­re na tekst da­le i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, uklju­ču­ju­ći i MANS. Me­đu­tim, tekst ko­ji je na pres kon­fe­ren­ci­ji pret­hod­ne sed­mi­ce pred­sta­vio mi­ni­star Ra­du­lo­vić se bit­no raz­li­ku­je od ono­ga o če­mu smo ras­pra­vlja­li pri­je go­di­nu, a iz­mje­ne ko­je su u me­đu­vre­me­nu na­pra­vlje­ne uka­zu­ju na či­nje­ni­cu da pred so­bom ima­mo pot­pu­no no­vi za­kon sa rje­še­nji­ma za ko­ja do­sad jav­nost ni­je ču­la – ka­zao je Mi­lo­vac.
Do­dao je da su u tom do­ku­men­tu ne vi­di či­ja je ide­ja bi­la pot­pu­no uki­da­nje lo­kal­nih plan­skih do­ku­me­na­ta ili oba­ve­ze pri­ba­vlja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le pri­je po­čet­ka grad­nje.
– Sa­svim smo si­gur­ni da bi ko­men­ta­ri lo­kal­nih upra­va na tekst pred­lo­ga za­ko­na bi­li bit­no dru­ga­či­ji da su pri­je go­di­nu bi­li upo­zna­ti sa na­mje­rom Vla­de da im us­kra­ti pra­vo da upra­vlja­ju svo­jom te­ri­to­ri­jom. Jed­no­stav­no, iz iz­vje­šta­ja sa jav­ne ras­pra­ve se vi­di da ni­ko od uče­sni­ka ni­je in­si­sti­rao na ova­kvim rje­še­nji­ma – do­dao je on.
U MANS-u zbog to­ga sum­nja­ju da su ta „pro­ble­ma­tič­na rje­še­nja spa­ko­va­na u sa­moj Vla­di”, na­kon spro­ve­de­ne jav­ne ras­pra­ve, te da su on­da jav­no­sti po­nu­đe­na kao „go­tov po­sao”.
– Ovo sva­ka­ko ni­je pr­vi put da pri­vat­ni in­te­re­si na­đu na­čin da se na­kon jav­ne ras­pra­ve „uklju­če” u de­fi­ni­sa­nje ko­nač­nih za­kon­skih rje­še­nja, a to je prak­sa ko­ja je već umno­go­me odo­ma­će­na ka­da je u pi­ta­nju oblast pla­ni­ra­nja pro­sto­ra. Ipak, mi­je­nja­nje si­stem­skih dje­lo­va za­ko­na, obe­smi­šlja­va­nje nje­go­ve su­šti­ne, na­sil­no uvo­đe­nje de­re­gu­la­ci­je pro­sto­ra bez ade­kvat­ne kon­tr­o­le kao ba­lan­sa, ne­što je što mo­že bi­ti mo­ti­vi­sa­no sa­mo pri­vat­nim, ni­ka­ko jav­nim in­te­re­som – sma­tra Mi­lo­vac.
Upo­zo­ra­va da su pro­mje­ne u za­ko­nu, ko­je su na­pra­vlje­ne na­kon jav­ne ras­pra­ve, ta­kvih pro­por­ci­ja da će zna­čaj­no uti­ca­ti na rad lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, po­čev od sa­mog pla­ni­ra­nja pro­sto­ra kao osnov­nog re­sur­sa, pr­ven­stve­no pri­mor­skih op­šti­na, pa sve do fi­nan­sisjske odr­ži­vo­sti i mo­guć­no­sti da se sa­mo­stal­no pla­ni­ra­ju svoj raz­voj.
– Sma­tra­mo da je ne­pri­hva­tlji­vo na taj na­čin isto­vre­me­no pod­me­ta­ti gra­đa­ni­ma rje­še­nja o ko­ji­ma ni­je­su kon­sul­to­va­ni i fin­gi­ra­ti po­sto­ja­nje jav­ne ras­pra­ve, obe­smi­šlja­va­ju­ći nje­nu svr­hu – ka­zao je on.
A.O.


Lo­kal­ne upra­ve da se us­pro­ti­ve

Mi­lo­vac oče­ku­je da će se, pri­je sve­ga, lo­kal­ne upra­ve us­pro­ti­vi­ti ova­kvom tret­ma­nu od stra­ne Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i da će sta­ti u od­bra­nu usta­vom za­ga­ran­to­va­nih pra­va.
– MANS sva­ka­ko još jed­nom po­zi­va mi­ni­star­stvo da po­vu­če Pred­log za­ko­na i or­ga­ni­zu­je pra­vu jav­nu ras­pra­vu jer se do­ku­ment ko­ji će umno­go­me de­fi­ni­sa­ti ži­vot lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va ne mo­že do­no­si­ti iza za­tvo­re­nih vra­ta i bez kon­sul­ta­ci­je sa gra­đa­ni­ma – za­klju­čio je Mi­lo­vac.


To­tal­ni krah stru­ke

Usva­ja­nje Pred­lo­ga za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji iza­zva­lo bi ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce po cr­no­gor­sko dru­štvo, a uki­da­njem gra­đe­vin­skih do­zvo­la, kon­tro­la grad­nje bi bi­la sta­vlje­na van sna­ge, oci­je­nje­no je na pro­ši­re­noj sjed­ni­ci Od­bo­ra za gra­đe­vi­nar­stvo Uni­je po­slo­da­va­ca Cr­ne Go­re (UPCG). Oni su uka­za­li da Pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ni­je pro­šao pro­ce­du­ru jav­ne ras­pra­ve.
Uče­sni­ci su oci­je­ni­li da je pred­lo­že­ni za­kon o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji „to­tal­ni krah ar­hi­tek­ton­ske stru­ke”, do­da­ju­ći da se nji­me to­tal­no uki­da­ju pla­ni­ra­nje, li­cen­ce i pra­vo od­re­đe­nog bro­ja pri­vred­nih dru­šta­va.
– Pre­ma evi­den­ci­ji In­že­njer­ske ko­mo­re, tu je oko 175 pri­vred­nih dru­šta­va ko­ja ima­ju li­cen­cu za pla­ni­ra­nje i oko 355 fi­zič­kih li­ca ko­ja ima­ju li­cen­cu za pla­ni­ra­nje u Cr­noj Go­ri. Zna­či, do­no­še­njem ovog za­ko­na svi ti lju­di će osta­ti bez po­sla – upo­zo­ri­li su čla­no­vi Od­bo­ra za gra­đe­vi­nar­stvo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"