Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-26 GOJKO RAIČEVIĆ PORUČIO DA JE VLAST U CRNOJ GORI SASTAVNI DIO KRIMINALNE GRUPE KOJU PREDVODI MILO ĐUKANOVIĆ
Policija štiti i čuva kriminalce
Dan - novi portal
Ured­nik por­ta­la „IN4S” Goj­ko Ra­i­če­vić po­ru­čio je da je zna­ko­vi­to da je pod­go­rič­ka po­li­ci­ja pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga „dan na­kon što sam oba­vi­je­stio cr­no­gor­sku jav­nost da će Uni­ja za ne­u­tral­nost po­kre­nu­ti tu­žbu pro­tiv dr­ža­va čla­ni­ca NA­TO-a ko­je su uče­stvo­va­le u bom­bar­do­va­nju Cr­ne Go­re”. On is­ti­če da što se ti­če ot­po­ra pre­ma svim ob­li­ci­ma re­pre­si­je, da je ona dio nje­go­vog sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Cr­na Go­ra je raj za kri­mi­nal i kri­mi­nal­ce „i to ni­je slu­čaj­no, to i ta­kvo rje­še­nje je plan­ski ra­đe­no”.
Po­li­ci­ja je pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu u re­dov­nom po­stup­ku pro­tiv Ra­i­če­vi­ća zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo po­zi­va­nje na ot­por na šte­tu dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Ina­če, tu­ži­la­štvo je od­ba­ci­lo ovu kri­vič­nu pri­ja­vu po­li­ci­je pro­tiv Ra­i­če­vi­ća.
– Na če­lu to­ga što se­be zo­ve „dr­ža­va” su kri­mi­nal­ci. Nor­mal­no, oni ne bi mo­gli da ra­de to što ra­de da ne­ma­ju na ras­po­la­ga­nju oru­ža­nu si­lu. Da­kle, dr­ža­vo­li­ku kri­mi­nal­nu tvo­re­vi­nu na­sta­lu re­fe­ren­dum­skom kra­đom ču­va Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va, pre­ko Upra­ve po­li­ci­je i Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost. Bri­gu o si­gur­no­sti kri­mi­na­la­ca na vla­sti i nji­ho­vih part­ne­ra, ka­ko iz pod­ze­mlja, ta­ko i nad­ze­mlja, vr­ši po­li­ci­ja. Za to vri­je­me kri­mi­nal­ci na vla­sti, nji­ho­vi čla­no­vi po­ro­di­ce i uži krug lju­di zgr­ću sto­ti­ne mi­li­o­na, na­o­či­gled svih onih ko­ji su za­du­že­ni da za­u­sta­ve, one­mo­gu­će, pro­ce­su­i­ra­ju i ka­zne pre­kr­ši­o­ce. Ovo je iz­vo­dlji­vo za­to što je za­ko­no­dav­na, iz­vr­šna i sud­ska vlast u ve­li­koj mje­ri sa­stav­ni dio ši­re kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ju pred­vo­di kri­mi­na­lac Mi­lo Đu­ka­no­vić, a po­dr­ža­va ta­ko­zva­na me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca. Ovo se de­ša­va i na­o­či­gled žr­ta­va ova­kvog si­ste­ma. Vr­lo če­sto žr­tve kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti Mi­la Đu­ka­no­vi­ća iz­no­va i na­no­vo gla­sa­ju upra­vo nje­ga ka­ko bi mu omo­gu­ći­li još če­ti­ri go­di­ne ne­sme­ta­nog ba­vlje­nja kri­mi­na­lom i to­li­ko vre­me­na du­že na slo­bo­di – re­kao je Ra­i­če­vić.
Do­da­je da nje­ga lič­no „ni­ka­da ni­su ni­ti će oba­ve­zi­va­ti na­ka­rad­na rje­še­nja ko­ja su pro­iz­vod ba­ha­to­sti i zlih na­mje­ra lju­di bez mo­ra­la i skru­pu­la”.
– Da li ću pru­ža­ti ot­por, ho­ću. Da li ću tre­ti­ra­ti ovaj i ova­kav si­stem kao do sa­da, ho­ću. Da li pre­zi­rem sve in­stru­men­te sa ko­ji­ma ras­po­la­že re­žim, od­go­vor je po­tvr­dan. Pre­zi­rem kri­mi­nal­ce iz pod­ze­mlja, pla­će­ne ubi­ce, cr­ne troj­ke, nji­ho­ve še­fo­ve u ANB-u, kva­zi-kri­mi­nal­ce pre­svu­če­ne u kva­zi-bi­zni­sme­ne ko­ji pri­je­te, po­mi­nju­ći fa­mi­li­ju i ob­ra­čun sa mnom. One ko­ji po­dr­ža­va­ju moj rad ne tre­ba da uvje­ra­vam da ću na­sta­vi­ti. Oni ko­ji že­le da me za­pla­še uvje­ra­vam da ću even­tu­al­ni strah umje­ti da kon­tro­li­šem ta­ko da ni u jed­nom tre­nut­ku ne­ću do­zvo­li­ti da ugro­zi mo­je do­sto­jan­stvo. Upu­tio sam par za­htje­va mi­ni­stru unu­tra­šnjih po­slo­va za raz­go­vor. Tra­žio sam pro­cje­nu sop­stve­ne bez­bjed­no­sti. Od oku­pa­ci­o­nih vla­sti sam tra­žio da ot­kri­ju ko su kri­mi­nal­ci ko­ji su me tri pu­ta u jed­noj ne­dje­lji fi­zič­ki, muč­ke, s le­đa ili ma­ski­ra­ni na­pa­li dok sam oba­vljao svoj rad­ni za­da­tak. Oče­ki­va­no ni­sam do­bio od­go­vor. Od tu­ži­la­štva sam tra­žio da mi do­sta­ve do­kle su sti­gli sa ot­kri­va­njem po­či­ni­o­ca i pro­ce­su­i­ra­njem – ta­ko­đe bez od­go­vo­ra – na­gla­ša­va on.
Sva­ka­ko se, po­ja­šnja­va, ne­će ba­vi­ti ne­lo­gič­no­sti­ma ko­je se mo­gu na­ći u sa­op­šte­nju ko­ji pot­pi­su­je tim za od­no­se s jav­no­šću, ali ipak mo­ra iz­dvo­ji­ti dio gdje se na­vo­di sum­nja da je po­zi­vao gra­đa­ne na ot­por i na ne­po­slu­šnost pre­ma za­ko­ni­tim mje­ra­ma dr­žav­nih or­ga­na.
– Na kra­ju, uko­li­ko or­ga­ni ima­ju ide­ju ka­ko da pro­ce­su­i­ra­ju moj slu­čaj ne­ka se od­lu­če da li me te­re­te, ka­ko su na­ve­li u za­pi­sni­ku od 3.3.2017, za iza­zi­va­nje pa­ni­ke i ne­re­da iz čla­na 398 KZ CG ili zbog osno­va­ne sum­nje da sam po­či­nio kri­vič­no dje­lo po­zi­va­nje na ot­por na šte­tu dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Ta­ko­đe, kad oba­vje­šta­va­ju jav­nost, a tu spa­da­ju mo­ji ro­di­te­lji, dje­ca, su­pru­ga, on­da ne­ka ma­kar for­mu­li­šu tač­no da li to ra­de na­ho­đe­nju Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća ili tu­ži­la­štva. Ko ko­ga i za­što tu kri­je – pi­ta Ra­i­če­vić.
D.Ž.


Ne ga­ran­tu­ju bez­bjed­nost

– Što se ti­če sa­me ak­ci­je „Po­štuj ži­vot, za­dr­ži oruž­je” – spri­je­či ne­sre­ću ko­ja je „uz­bu­ni­la” spa­va­če ANB-a u re­žim­skim me­di­ji­ma, pred­vi­đa da mir­nim, po­ro­dič­nim lju­di­ma tre­ba omo­gu­ći­ti šan­su da od­bra­ne svoj i ži­vo­te svo­jih čla­no­va po­ro­di­ce od na­pa­da­ča, u kri­tič­nim si­tu­a­ci­ja­ma. Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ni u naj­ma­njoj mje­ri ni­je ga­rant bez­bjed­no­sti za nje­ne gra­đa­ne, jer se u ovoj ze­mlji sva­ki nar­ko-di­ler i ubi­ca osje­ća­ju kao svoj na svo­me. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji, pot­pu­no je nor­mal­no za­go­va­ra­ti da le­gal­no ste­če­no oruž­je bu­de za­dr­ža­no u pri­vat­nom po­sje­du – oci­je­nio je Ra­i­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"