Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-23 JOVICA VUKOTIĆ OSTAJE BEZ CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA
Jovica Vukotić Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” Ukoliko dobije državljanstvo Srbije, Vukotić, koga potražuje crnogorska policija, neće biti izručen Crnoj Gori, jer tamošnji ZKP zabranjuje izručenje svojih državljana i nudi im mogućnost da biraju gdje će im biti suđeno i gdje će odležati kaznu po presudama stranih država
Dan - novi portal
Ko­to­ra­nin Jo­vi­ca Vu­ko­tić, ko­ji u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma slo­vi za vo­đu „ška­ljar­skog kla­na”, pod­nio je za­htjev za upis u dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. On je za­htjev pre­dao u Am­ba­sa­di Sr­bi­je u Pod­go­ri­ci, a ni­je po­zna­to da li je nje­go­va mol­ba pri­hva­će­na. Vu­ko­tić će, uko­li­ko do­bi­je srp­sko dr­ža­vljan­stvo, auto­mat­ski do­bi­ti ot­pust iz cr­no­gor­skog i na taj na­čin mo­že iz­bje­ći ev­gen­tu­al­nu ro­bi­ju uko­li­ko bu­de osu­đen u po­stup­ku ko­ji se pro­tiv nje­ga tre­nut­no vo­di.
Pre­ma od­red­ba­ma za­ko­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je on ne mo­že bi­ti iz­ru­čen Cr­noj Go­ri kao srp­ski dr­ža­vlja­nin ako bu­de osu­đen na ka­znu do pet go­di­na za­tvo­ra. Ta­ko­đe, do­bi­ja­njem srp­skog pa­so­ša, uko­li­ko bu­de uhap­šen na te­ri­to­ri­ji te ze­mlje, ne mo­že bi­ti iz­ru­čen Cr­noj Go­ri. Eks­tra­di­ci­ja do­la­zi u ob­zir sa­mo ako bu­de li­šen slo­bo­de po cr­no­gor­skoj po­tjer­ni­ci u ne­koj dru­goj ze­mlji.
Pro­tiv Vu­ko­ti­ća u to­ku je po­stu­pak za puc­nja­vu u dis­ko­te­ci „Ma­dam Ko­ko”. Na op­tu­že­nič­koj klu­pi, osim nje­ga, na­la­ze se i nje­gov brat Igor, kao i su­gra­đa­nin Jo­van Jo­va­no­vić. Pr­vo­ste­pe­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Ko­to­ru njih tro­ji­ca su oslo­bo­đe­ni kri­vič­ne od­go­vor­no­sti, ali je Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci uki­nuo tu od­lu­ku i pred­met vra­tio na no­vo od­lu­či­va­nje. Za­kon mu omo­gu­ća­va i da, ako bu­de osu­đen u od­su­stvu, ka­znu slu­ži u Sr­bi­ji u kuć­nom pri­tvo­ru ili ako se ra­di o ve­ćoj ka­zni u ne­kom od ta­mo­šnjih za­tvo­ra. Su­di mu se i za ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
– Jo­vi­ca Vu­ko­tić je pod­nio za­htjev za pri­jem u srp­sko dr­ža­vljan­stvo, ali vi­še de­ta­lja ne mo­že­mo sa­op­šti­ti. Is­po­što­vao je pro­ce­du­ru i sve for­mu­la­re pre­dao, i to je u fa­zi od­lu­či­va­nja, ali ne­ma pre­pre­ka da za­htjev ne bu­de pri­hva­ćen – po­tvr­dio je naš iz­vor.
Vu­ko­tić fi­gu­ri­ra za vo­đu gru­pe iz Ška­lja­ra, a po­li­ci­ja je pro­tiv nje­ga pod­no­si­la vi­še kri­vič­nih pri­ja­va. Jed­no vri­je­me je bio u za­tvo­ru u Spu­žu, a u ne­kim po­stup­ci­ma je do­ka­za­no da ni­je kriv. Već iz­vje­sno vri­je­me, ka­ko tvr­de u po­li­ci­ji, ne na­la­zi se u Cr­noj Go­ri, a ni­je po­zna­to gdje se tre­nut­no na­la­zi.
Vu­ko­tić se sa svo­jim bra­tom Igo­rom i pri­ja­te­lji­ma, sa­da po­koj­nim Da­li­bo­rom Đu­ri­ćem i Jo­va­nom Jo­va­no­vi­ćem, to­kom 2012. go­di­ne skri­vao 13 da­na, jer ih je ti­vat­ska po­li­ci­ja tra­ži­la zbog sum­nje da su bi­li umi­je­ša­ni u puc­nja­vu is­pred di­sko­te­ke „Ma­dam Ko­ko”, ka­da je ra­njen De­jan De­ko­vić (35).
Pod­sje­ti­mo, Vu­ko­tić je ne­dav­no u pi­smu ko­je su pre­ni­je­li ne­ki me­di­ji tvr­dio da za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci ko­ju kri­mi­nal­ci ima­ju u po­li­cij­skim re­do­vi­ma u Cr­noj Go­ri sva­kog da­na gi­nu i ne­du­žni lju­di, jer pr­lja­vi po­li­caj­ci či­ste te­ren sa­mo za nji­ho­ve pri­ja­te­lje, i to je je­di­no što ih za­ni­ma. On je ka­zao i da zna „ko­ji od po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je uzi­ma 20.000 eura mje­seč­no od kri­mi­na­la­ca i ko­ji je po­li­cij­ski na­čel­nik uzeo 100.000 eura od kri­mi­na­la­ca, kao i ko­ji je in­spek­tor na plat­nom spi­sku ma­fi­je već če­ti­ri go­di­ne”.
Vu­ko­tić u iz­ja­vi na­vo­di da su to pro­vje­re­ni igra­či, du­bo­ko uple­te­ni u kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti.
– Za njih se go­di­na­ma za­pra­vo zna ko su, ali ih ta pre­po­zna­tlji­vost ne tje­ra sa funk­ci­ja. Je­dan po­li­cij­ski star­je­ši­na je du­go­go­di­šnji pri­ja­telj sa jed­nim od „ču­ve­nih” sa­da­šnjih vo­đa ne­pri­ja­telj­ske gru­pe, ko­ja na sve na­či­ne po­ku­ša­va da za­vla­da Cr­nom Go­rom i re­gi­o­nom – sa­op­štio je Vu­ko­tić ta­da.
On tvr­di da je si­stem ne­mo­ćan, jer u svo­jim re­do­vi­ma bro­ji de­se­ti­ne ko­rum­pi­ra­nih vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih po­li­ca­ja­ca-kri­mi­na­la­ca.
– Oni po­ma­žu sav taj kri­mi­nal, splet­ka­re, kri­ju ubi­ce, za­ma­glju­ju ja­snu sli­ku sta­nja cr­no­gor­skog dru­štva – re­kao je Vu­ko­tić.
Na­kon Vu­ko­ti­će­vog pi­sma tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo iz­vi­đaj, ali ni­je po­zna­to da li je is­tra­gom ne­što utvr­đe­no i da li je pro­tiv ne­kog li­ca kon­kret­no po­kre­nut po­stu­pak.D.Ž.


Advo­kat bez ko­men­ta­ra

Ka­ko bi­smo pro­vje­ri­li da li je Vu­ko­tić do­bio srp­sko dr­ža­vljan­stvo, kon­tak­ti­ra­li smo i nje­go­vog advo­ka­ta Bran­ka An­đe­li­ća. Me­đu­tim, do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta on ni­je od­go­va­rao ni na pozive ni na na­šu SMS po­ru­ku.
Na na­še pi­ta­nje ni­je­smo do­bi­li od­go­vor ni iz Am­ba­sa­de Sr­bi­je u Pod­go­ri­ci. Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa ocem Jovice Vukotića ali on nije odgovarao naše pozive.


Ma­ro­vić iz­bje­gao prav­du

Ovo je sa­mo još je­dan u ni­zu pri­mje­ra ko­ji se do­go­dio u po­sled­njih mje­sec da­na. Isto je ne­dav­no ura­dio Mi­loš Ma­ro­vić, ko­ji ne pla­ni­ra da se oda­zo­ve po­zi­vu za iz­vr­še­nje za­tvor­ske ka­zne ko­ja mu je iz­re­če­na na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce. On je do­bio dr­ža­vljan­stvo Sr­bi­je, što auto­mat­ski zna­či da ima pra­vo da bi­ra gdje će od­le­ža­ti ka­znu. On se od­lu­čio da ro­bi­ja u Sr­bi­ji jer se pre­ma ta­mo­šnjim za­ko­ni­ma krat­ke za­tvor­ske ka­zne mo­gu od­slu­ži­ti i u kuć­nom pri­tvo­ru. Ma­ro­vić će do­bi­ti na­no­gi­cu i ne­će ići u za­tvor.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"